و وسيلهاي صرف براي ?توليد فرزندان شده است” 384
? ?راهحلي كه انگلس پيشنهاد ميكند، اين است كه به جاي اينكه برده همسر و فرزندان خود باشيد، برده نزديكترين شركت دولتي? ?يا خود دولت باشيد و پس از واگذاري ابزار توليد به مالكيت عمومي، ديگر خانواده انفرادي، واحد اقتصادي جامعه نخواهد بود و ?خانهداري خصوصي به صنعتي عمومي تبديل ميشود. نگهداري و آموزش كودكان نيز به عهده بخش عمومي خواهد بود؛ يعني جامعه ?از همه كودكان، چه مشروع و چه نامشروع به طور يكسان نگهداري ميكند.?385
در کتاب جنگ عليه خانواده، از قول سيمون دوبوار مي نويسد: ” هيچ زني نبايد مجاز باشد تا در خانه بماند و فرزندانش را بزرگ کند. جامعه بايد به طور کامل متفاوت شود. زنان نبايد حق انتخاب داشته باشند دقيقا به اين دليل که در صورت داشتن حق انتخاب بسياري از آن ها سرگرم همان کارهاي پيشين مي شوند”386
از جريانهايي که در غرب براي رهايي زنان از قيودات خانوادگي پديد آمد؛ فمينيسم راديكال استو معتقدند كه خانواده، نهادي ?ستمگر است، زنان ملك مردان و برده صرف هستند و خود خانواده، سازماني فئودالي است كه براي جامعهپذيري جوانان جهت نظم? ?جامعهاي بزرگتر طراحي شده است. خانواده بايد ازبين برود و مراقبت ازكودكان به طور قطع بهتر است كه به جاي افراد آزرده و اغلب? ?ناخرسند .والدين به كارورزان كام?ً تعليم ديده از هر دو جنس واگذار شود.? و? به? ?طور كلي، ازدواج بايد جاي خود را به معاشرتهاي اختياري بدهد387
4- رهبانيت و عزلت اجتماعي
پس از کمي که آيين عيسي دين رسمي مملکت امپراتوري روم گرديد،اصول رهبانيت در آن مذهب به ظهور رسيد و به سرعت رشد و نمو کرد. در آغازبعضي از اشخاص که به سخنان قديس “پولس ” حواري ايمان داشتند اندرز او راکه مي‌گفت: “مؤمنان عيسوي را از زن ومرد شايسته است که به تجرد و تفردزندگي کرده، دوشيزه و بي همسر بمانند.،در دل داشتند، به‌اين روش گراييدند لکن ظهور رهبانيت به صورت يک نهضت خاص مبتني بر قطع علاقه از اجتماع، دراواخر قرن سوم ميلادي به وقوع پيوست388
اولين شخصي که روش رهبانيت را درپيش گرفت قديس “آنتونيوس” اهل مصربود.وي سر به صحرا نهاد و به عزلت وتجرد پرداخت.شرح رياضتها و صيام وقيام او طولاني است. مصر که اقليمش براي رهبانيت سازگار بود، مأمن عد? زيادي از رهبان منفرد يا گروهي شده بودکه يا از قواعد زندگي در انزواي آنتونيوس پيروي مي کردند يا نوعي زندگي اشتراکي را بر طبق آييني که “پاخوميوس” در تابن بنيان نهاده بود، پيروي مي‌کردند. ساحل رود نيل انباشته از ديرها و صومعه‌هايي بود که برخي از آنها سه هزار راهبه را درخود جاي مي داد .389
اين اسلوب رهبانيت دسته جمعي، ازمصر به خارج سرايت کرد و در شام وآسياي صغير نيز رواج داشت. نهضت رهبانيت در مغرب زمين، ابتدا بسيار کند بود ولي پس از آنکه قبايل ژرمني به اروپا هجوم آوردند وضع اجتماعي آنها دگرگون شد و اين نهضت رواج يافت. تا قرن ششم ميلادي وضع به همين صورت بود تا آنکه راهبان پيروان قديس “بنديکتوس ” گروهي تشکيل دادند. اين قديس دستور داد پيروانش دردير خود به کارهاي دستي مشغول شوند 390
ارائه اين نظريات در قالب دين نه تنها مردم را به تناقض بين خواسته هاي فطري و دين انداخت بلکه در بين راهبان نيز مشکلات عديده را به وجود آورد؛ ويل دورانت مي گويد: “حجره هاي راهبان مرتاض پر از طنين ناله هايي بود که در نتيجه کشمکش با وسوسه هاي خيالي سر مي دادند و يا يادداشتهاي آنها پر ازروياهاي شهواني است391
در عصر کنوني نيز هر از گاهي مشکلاتي در مورد فساد ههاي مختلف کشيشان به وفور يافت مي شود که در مورد آخر، پاپ بنديکت به خاطر سوع استفاده هاي جنسي مختلف ددر اقصا نقاط دنيا گزارش شد، از شرمساري اينکه نتوانسته اين قضايا را مديريت کند مجبور به استعفا گرديد.
در نمونه ديگر که خبر cnn اعلام کرد در 30/1/86 بود که همزمان با سفر پاپ به امريکا و استقبال گرم بوش اعلام کرد؛ فقط در 2006، حدود هفتصد مورد کودک آزاري و تجاوز جنسي يا هم جنس بازي ميان کشيش هاي کاتوليک، ثبت و شکايت رسمي شده که کليسا مجبور به پرداخت بيش از دو ميليارد دلار خسارت به خانواد هاي قربانيان شده است.392
5- توحش
در خلال تاريخ اروپا چند جنگ خانمان سوز و بهره کشي هاي فراوان از ملت هاي ضعيف تحت سلطه شان رخ داد که همه از قدرت طلبي غرب سرچشمه مي گرفت. برخي از اين جنگها حاصل ناداني و سلط? انديشه قرون وسطايي بر افکارمردم غرب، بود و برخي نيز بعد از نوزايي و دور? رشد عقلي شان اتفاق افتاد که تاکنون فرياد توحش از آن رفتارهاُّ در تاريخ بلند است.
1) جنگ هاي صليبي
مهمترين حاثه اي که در دومين نيمه از سده‌هاي مياني رويد داد جنگ هاي صليبي بود؛ پيروزي مسلمين و حاکميت آنها بر اسپانيا و مسيحيان غربي در چند سده به دو اکنش جدي پادشاهان فئودالي را بر انگيخت. آنه براي پوشش اين جنگ يک بسيج عمومي آن هم با نان آرمان هاي ديني بر آمدند.و بدين طريق طبل جنگ هاي 200 ساله صليبي به منظور باز پس گيري اسپانيا و نيز به قصد تصرف قدس آغاز گشت.
سربازان صليبي با انگيزه‌هاي ديني تهييج شده با جسارت براي جنگ برخاستند. همچنين با تحريک پادشاهان، فئودالها نيز دارايي هاي خود را به طمع به دست آوردن زمين هاي بيشتر در اين راه خرج کردند393
نخستين جنگ صليبي در خلال سال هاي1095-1099 ميلادي روي داد. جنگي سرااسرر مذهبي؛ دراين زمينه ويل دورانت مي نويسد:” به موجب آمرزش تام، مقرر شد که هر کسي در جنگ کشته شود، از هر گونه عقوبت که به واسطه گناه دامن گيرش شده برهد.”394 در ادامه مي نويسد: ” پاپ با جسارت، اختيارات خويش را تعميم بخشيد و مازات افرادي را که محکوم به مرگ شده بودند را به خدمت مادام العمر در فلسطين تقليل داد. هزاران تن از ولگردان به رهروان اين قافله پيوستند”395
قساوت ها وبي شرمي‌هايي که صليبيان به نام دين، در اين جنگ ها کردند قابل توصيف نيست. به عنوان نمونه ويل دورانت در شرح يکي از اين جنگ ها ونسبت به قساوتي که صليبيون به مسلمانان شهر قدس روا داشتند؛ مي نويسد: ” در کوچه ها توده هايي از کله، دست و پاهاي مقتولان ديده مي شد با هر طرف انسان، مرکب راهي مي کرد، ددر ميان اجساد مقتولان و لاشه اسبان بود. سپاه صليبي پاپ، زنان را با ضرب دشنه مي کشتند و ساق پاي اطفال شيرخوار را گرفته و به جبر آن‌ها را از پستان مادرشان جدا ساختند و به بالاي ديوار پرتاب مي کردند و يا با کوفتن آن‌ها بر ستون‌ها، گردنشان را مي‌شکستند. سربازان پاپ، هفتاد هزار نفر مسلمان را که در شهر مانده بودند، به هلاکت رساندند”396
2) جنگ هاي جهاني
زمين? جنگ جهاني‌اول و دوم را بايد در رقابت‌هاي توسعه طلبانه چند کشور قدرت‌مند و استعمارگر غربي جستجو کرد در اين ميان، کشور آلمان، بخصوص مغرور توسعه صنعتي و قدرت سياسي و نظامي روز افزون خود گرديده بود و در مقابل ساير کشورهاي اروپايي گردن فرازي مي کرد. گزارشگران جنگ جهاني اول مي نويسند: ” ويلهلم دوم امپراتور آلمان با اين که خود نو? ملکه ويکتوريا بودو با ملکه روسيه- نوه ديگر ملکه ويکتوريا- نيز قرابت خانوادگي داشت بر اثر همين رقابت ها عملا رودر روي انگلستان و روسيه قرار گرفت”397
عامل رقابت و درگيريها را اغلب در روحي? سلطه جويي دولت هاي قدرت مند غربي بر مستعمرات آسيايي و آفريقايي مي توان مشاهده کرد. اين قاره ها نه تنها سرشار از منابع زيرزميني بودند و منبعي براي تامين مواد اوليه چرخ صنعتي غرب به شمار مي‌رفتند، بلکه بازار مناسبي براي تزريق و فروش توليدات صنعتي و تسليحاتي غرب نيز به محسوب مي شدند. اين بود که دولت هاي صاحب قدرت در غرب همواره سعي مي کردند در راستاي حفظ سلطه خود بر مستعمرات مزبور از يکديگر سبقت جويند398
پيامدها و نتايج ناشي از جنگ جهاني اول که بمدت چهار سال و يک صد روز طول کشيد، از روز اول اوت سال 1914 تا يازدهم نوامبر سال1918به طول انجاميد. اين جنگ خانمان سوز که حاصلش بالغ بر تعداد 37/508/686نفر کشته و زخمي و اسير بود قريب به يک چهارم نيروي جوان کشورهاي اروپايي را نابود کرد ، نتيجه توسعه طلبي اهريمني برخي دولت هاي غربي بود.
خيره سري، کينه توزي و مجددا توسع طلبي و قدرت نماياندن صاحبان قدرتمند منجر به شعله ور شدن آتش جنگ جهاني دوم شد.اين جنگ در اروپا بيشتراز پنج سال و هشت ماه يعني از سپتامبر سال 1939 تا هفته اول ماه1945، و در آسيا بيش از هشت سال، از زمان حمله ژاپن به چين(1937) تا تسليم ژاپن( 1945) به طول انجاميدو نزديک به 35 ميليون نفر تلفات و مجروح بر جاي گذاشت399
3) استعمار و بهره كشي
از پيامدهاى روشن تمدّن غرب استثمار و استعمار مردمان غير غربى است. تفكر بهره ورى هرچه بيش تر و پاى بندى به آيين مكتب قدرت چيزى جز استعمار و بهره كشى از ديگران به بار نمى آورد. غرب براى برآوردن مواد اوليه كارخانه هاى صنعتى خود و چيرگى بيش تر بر جهان همه جا را در مى نوردد.
از نظر استاد مطهري، بهره كشى غرب از جهان سوم نگاه ارزشى او به جهان و انسان منشأ گرفته است. ثروت غرب محصول منابع اوليه صنعتى و كشاورزى به دست آمده از جهان سوم است و استعمار ريشه در جهان بينى و تفكّر استكبارى غرب دارد: بهره كشى و استثمار مردم از نتايج تمدّن غرب و آن نيز بر اثر كنار گذاشتن دين و مبانى اخلاق است.400
هند از کشورهايي بود که نزديک به دو قرن در اشغال بريتانيا بوده است. گاندى از تمدّن جديد به عيب بزرگ، ياد مى كند كه تنها هدف زندگى را در امور مادى خلاصه كرده و امور معنوى عشق ايثار و فداكارى در الفباى آن جاى ندارد. و اگر از اين مفاهيم نامى برده مى شود براى فريب ديگران است.او به روشنى مى گويد: چنين تمدّنى دوزخ فرودستان است و اين تمدّن از خود غربيان بدتر است; چه كه غربيان ذاتا شرير و بدكردار نيستند بلكه بيمار تمدّن خويش هستند. او درباره جنگ جهانى دوم نوشته است: جنگ اخيرماهيت شيطانى تمدّنى را كه بر اروپاى امروزحكم فرماست نشان داده است. كليه قوانين اخلاقيات عمومى به دست فاتحان و به نام شرافت نقض شده است. هيچ دروغى در صورت لزوم پست و وقيح تلقى نشده است. در پس پرده تمام جنايات انگيزه كاملا مادى آن به چشم مى خورد. اروپا مسيحى نيست; بلكه ابليس را پرستش مى كند…..401
به نظر شهيدي مطهري، با تاکيد بر همداستان بودن همه چپاولگران در غارت ملتها مي گويد: تنها اختلاف بر سر تقسيم ثروتهاى بادآورده بود. تنازع در آن نبود كه اين ثروتها از كيست; بلكه كشمكش بر سر آن بود كه رژيم سرمايه دارى آنها را در اختيار بگيرد و يا رژيم سوسياليست.402
د- اقتصادي
يکي از کساني که در خصوص انحطاط اقتصادي غرب سخن مي‌گويد ژان فوراستيه است ؛ وي در کتاب تمدن سال 2001 به اختصار در پي تشريح و

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir