دهنده تحلیل واریانس بین تغييرات سود تقسيمي به عنوان متغیر مستقل و تغييرات سود آتي به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

001/0
-3/290

0/009
-0/030
(Constant)
000/0
4/656
0/187
0/032
150/0
تغييرات سودتقسيمي

در خروجی جدول شماره (5-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/030+ 0/150X +e i
طبق خروجی جدول شماره (5-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

جدول شماره (6-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول فوق میانگین نزدیک صفر می باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی استفاده کرد.

2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم
بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضيه دوم :
اگر فرضیه اصلی 2 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغير تغییرات سودآتی و سودهرسهم

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/649
0/019622
0/223
0/224
0/474
1

طبق جدول شماره (7-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم 474/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 223/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از تغییرات سود آتی توسط سود هر سهم ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (7-4) 649/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (8-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
172/966
6/660
1
6/660
رگرسيون

0/039
598
23/024
Residual

599
29/684
جمع

جدول شماره (8-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می شود. در ادامه به برآورد ضرایب موجود در رابطه رگرسیونی می پردازیم:

جدول شماره (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
-12/340

0/011
-0/142
(Constant)
000/0
13/152
474/0
0/016
0/215
سود هر سهم

در خروجی جدول شماره (9-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/142+ 0/215X +e i
طبق خروجی جدول شماره (9-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

جدول شماره (10-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول میانگین نزدیک صفرمی باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغییرتغييرات سود آتی و سود هر سهم استفاده کرد.

3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم
بین تغییرات سود آتی و تغييرات سود هر سهم، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
اگر فرضیه اصلی 3 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :

همبستگی معنا داری بین تغييرات سود آتی وتغییرات سود هر سهم، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود آتی وتغییرات سود هر سهم ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/524
0/022169
0/008
0/010
0/100
1

طبق جدول شماره (11-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغييرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم 100/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیرتغييرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 008/ 0 را نشان می دهد که عددبسيار پاييني می باشد و برازش مناسبی از تغییرات سود آتی توسط تغییرات سود هرسهم ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (11-4) 524/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/015
5/989
0/294
1
0/294
رگرسيون

0/049
598
29/390
Residual

599
29/684
جمع

جدول شماره (12-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بين تغيير سود آتی و تغییر سود هر سهم می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

جدول فوق نشان می دهد که sig کمتر از پنج درصد می باشد و فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. با توجه به این که وجود رابطه خطی بین دو متغیر تایید شد می خواهیم پارامترهای این مدل رگرسیونی ساده را برآورد کنیم:

جدول شماره (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
-3/578

0/009
-0/032
(Constant)
015/0
2/447
100/0
0/026
0/063
تغيير سود هر سهم

در خروجی جدول شماره (13-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.

Y= – 0/032+ 0/063X +e i
طبق خروجی جدول شماره (13-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادل

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir