از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387،ص 305-303)1.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،1381،ص254)2.

بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (1-4) مورد بررسی قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.

جدول 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)
متغیر ها
شاخص ها
تغییر سود آتی
تغییر سود تقسیمی

سود هر سهم
تغییر سود هرسهم
تعداد
600
600
600
600
میانگین
-0/0334
-0/0259
0/5033
-0/0159
خطای معیار میانگین
0/00909
0/01130
0/01998
0/01429
انحراف معیار
0/22261
0/27673
0/48951
/035007
واریانس
0/050
0/077
0/240
0/123
چولگی
0/137
0/027
1/768
1/904
خطای استاندارد ضریب چولگی
0/100
0/100
0/100
0/100
کشیدگی
0/360
1/679
8/804
14/004
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
0/199
0/199
0/199
0/199
دامنه تغییرات
1/16
1/86
5/39
4/08
بالاترین
0/58
0/92
4/42
3/09
پایین ترین
-0/58
-0/94
0-/97
-0/99

متغیر ها
شاخص ها
ارزش بازاربه دفتری
بازده حقوق صاحبان
نسبت پیش بینی جریان های نقدی
تعداد
600
600
600
میانگین
3/9926
0/5608
0/0577
خطای معیار میانگین
0/21764
0/04036
0/00942
انحراف معیار
5/33
0/9886
0/23064
واریانس
28/420
0/977
0/053
چولگی
3/053
12/897
0/014
خطای استاندارد ضریب چولگی
0/100
0/100
0/100
کشیدگی
19/949
226/104
1/114
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
0/199
0/199
0/199
دامنه تغییرات
72/74
21/60
1/80
بالاترین
42/05
19/25
0/99
پایین ترین
-30/96
-2/35
-0/82

جدول(1-4) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر 600 عدد – سال می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد و سطردهم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند.

3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق
جهت آزمون فرضيه هاي اين تحقيق، گامهاي زير برداشته شده است:
١ – انتخاب شرکتهای نمونه ازبين جامعه آماری به صورت حذف سيستماتيک منظم.
٢- اخذ صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شركتهاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نياز از صورتهای مالی شركت هاي نمونه.
٣ – محاسبه نسبتهاي مورد نياز شركتهاي انتخابي با استفاده از نرم افزاراکسل .
4 – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوين و Excel ، جهت محاسبه متغير ها و نرم افزار SPSSبرای آزمون فرض ها وانجام ساير تجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آمارهمچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)؛ آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز همبستگي و آزمون ضرائب آن وآزمون برابری معناداری چند ضريب همبستگی .همانگونه كه در تحقيق مطرح شد ،براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پير سون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغير هاي تحقيق نسبت به يكديگراستفاده مي گردد و به منظور بررسي ميزان قابليت توضيح دهندگي متغير ها ،براي كل مدل رگرسيون ارائه مي شود ،براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيزامكان تعميم نتايج نمونه به جامعه؛ بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد.

اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمينان 95تا99 درصد بيشتر باشد به اين معني است كه ضريب همبستگي بدست آمده آنقدر قابل توجه است كه احتمال ناشي شدن آن ،از تغييرات تصادفي اندك است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد. آماره اين آزمون به شرح زير مي باشد:
t = r

كه در آن:
t :آماره آزمون
r :ضريب همبستگي
: nتعداد نمونه
: r2 ضريب تعيين

ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95%

4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحلیل و تفسیركلي از آنها استفاده نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعيين و محاسبه متغير هاي مستقل و وابسته ، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغير هاي مستقل و وابسته استفاده شده است. در واقع ،تجزيه و تحليل رگرسيون كمك مي كند تا رابطه خطي بين متغير ها را در صورت وجود چنين رابطه اي پيدا كنيم .
در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره هاي متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال75را محاسبه و ارائه مي نمايد كه از آن مي توان براي رد يا تائيد فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته ها ي هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:

از آن جائي كه نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل مي انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن كنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتي به صورت زير است:
توزيع داده ها نرمال است
توزيع داده ها نرمال نيست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است.در اين آزمون هر گاه سطح معناداري كمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمينان رد مي شود؛

جدول 2-۴ آزمون کلموگروف – اسميرنوف K-S))

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
قدر مطلق
بيشترين
انحراف معيار
بيشترين
انحراف
مثبت
بيشترين
انحراف
منفی
کلموگروف
اسميرنوف
سطح معنی داری
600
-0/0334
22261/0
054/0
054/0
045/0-
332/1
058/0

بر اساس مقادير ارائه شده(جدول 2 -4) از آنجايي كه مقادير سطح معناداري در مدل بيشتر از 5% است ( Sig. 0/05 يا P- value)، بنابراين فرض صفر يعني نرمال بودن متغير ها رد نمي شود یا به عبارتی دیگر دلیلی برای رد فرض صفر نداریم(لازم به ذكر است ، باتوجه به اينكه تعداد مقادير ارائه شده براي متغيرها 600 عدد است، در صورتي كه آزمون نرماليتي هم تاييد نشود، مي توان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد).

2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود:
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول:
بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضيه اول :اگر فرضیه اصلی 1 را به صورت آماری بيان كنيم، به حالت زير در خواهد آمد:

همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، وجود ندارد.

همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/50
0/021887
0/033
0/035
0/187
1

طبق جدول شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی 187/0 است . این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر یعنی فرض مقابل تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 033/ 0 را نشان می دهد که عدد پاييني می باشد و برازش پاييني از تغییرات سود آتی توسط تغييرات سود تقسيمي ارائه می کند.یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (3-4) 50/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند یعنی بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
21/674
1/038
1
1/038
رگرسيون

0/048
598
28/646
Residual

599
29/684
جمع
جدول شماره (4-4) نشان

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir