بد):
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
Reti.t
/
/
000/0
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β2Reti.t + εi,t مدل مورد استفاده(برای اخبار خوب):
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
Reti.t
/
/
000/0

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید