کننده در پروژه حاضر

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

اصلا
38
11. 2
11. 2
11. 2

خيلي کم
175
51. 5
51. 5
62. 6

متوسط
73
21. 5
21. 5
84. 1

زياد
44
12. 9
12. 9
97. 1

خيلي زياد
10
2. 9
2. 9
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر پاسخ به سوال ( آيا احساس مي کنيد که بعضي اوقات فرزند شما نياز به تنبيه کلامي دارد) از نظر آزمودنی‌هاست که بیشترین گزینه خيلي کم با 175 نفر برابر 51. 5 درصد و کمترین گزینه خيلي زياد با 10 نفر برابر 2. 9 درصد می‌باشد.

نمودار 8 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص تنبیه کلامی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که بیشترین گزینه خيلي کم با 51. 5 درصد و کمترین گزینه خيلي زياد با 2. 9 درصد می‌باشد.

جدول 9 – 4 درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص نوع تنبیه از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

تنبيه بدني
15
4. 4
4. 4
4. 4

قهر کردن
120
35. 3
35. 3
39. 7

تهديد و حذف پاداش
105
30. 9
30. 9
70. 6

تنبيه کلامي
46
13. 5
13. 5
84. 1

هيچکدام
54
15. 9
15. 9
100. 0

مجموع
340
100. 0
100. 0

جدول فوق بیانگر پاسخ به سوال ( کدام يک از موراد زير براي تنبيه کودک مناسب تر است) از نظر آزمودنی‌هاست که بیشترین گزینه قهر کردن با 120 نفر برابر 35. 3 درصد و کمترین گزینه تنبيه بدني با 15 نفر برابر 4. 4 درصد می‌باشد.

نمودار 9 – 4 توزیع درصدی مربوط به سوال در خصوص نوع تنبیه از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که بیشترین گزینه قهر کردن با 35. 3 درصد و کمترین گزینه تنبيه بدني با 4. 4 درصد می‌باشد.

4-3- آمار استنباطی (فرضیه‌ها)

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید