〖SIZE〗_(i,t)+β_3 〖LEV〗_(i,t)+β_4 INTCOV+ε_(i,t) (2)مدل
و برای آزمون فرضیه سوم پژوهش از مدل شماره (3) که به شرح زیر تصریح‌شده است استفاده گردیده است. اين فرض عبارت است از: “بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معنیداری وجود دارد.”
〖WACC〗_(i,t)=β_0+β_1 〖GOV_SCORE〗_(i,t)+β_2 〖SIZE〗_(i,t)+β_3 〖LEV〗_(i,t)+β_4 INTCOV+ε_(i,t) (3)مدل
شایان‌ذکر است كه دادههاي تابلويي رفتار واحدهاي اقتصادي متعدد را از لحاظ كمي و كيفي طي زمان مورد توجه قرار می‌دهند و ارزيابي بسيار دقيقي از كارايي بنگاه‌های مورد مطالعه ارائه می‌کنند، علاوه بر اين نتايج به دست آمده با استفاده از داده‌های تابلويي وزن كمتري به مشاهدات غيرعادي ميدهد. نتایج حاصل از تخمین این توابع نیز به‌طور مبسوط در فصل بعدی مورد بررسی قرارگرفته است.

3-8- خلاصه فصل
در اين فصل از رساله ابتدا به بيان متدلوژي اقتصادسنجی پژوهش پرداخته و پس از معرفي روش پانل ديتا در اقتصادسنجی، مباني نظري و روش کار آزمونهای مورد نیاز توضيح داده شده است. سپس براساس مباني نظري مطرح شده در فصل دوم از اين رساله پیرامون عوامل مؤثر بر شاخصهاي توضيحدهنده هزينه سرمايه، مدل پژوهش و متغيرهاي مورد استفاده در آن توضيح داده شد. در ادامه روند این پژوهش بر اساس روش‌های انتخاب شده براي تجزیه‌وتحلیل داده، در فصل بعد به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج حاصل از آن پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم:
تجزیه‌وتحلیل دادهها

4-1- مقدمه
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌عنوان مرحله‌ای علمي از پایه‌های اساسي هر پژوهش علمي به شمار می‌رود که به‌وسیله آن کليه فعالیت‌های پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت می‌شوند. پژوهشگر پس از اين که روش پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده‌های مورد نياز را براي آزمون فرضیه‌های خود جمع‌آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماري مناسبي که با روش پژوهش، نوع متغيرها,… سازگاري دارد، داده‌های جمع‌آوری‌شده را دسته‌بندی و تجزیه‌وتحلیل نمايد و درنهایت فرضیه‌هایي را که تا اين مرحله او را در پژوهش هدايت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن‌ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه‌حلی و پاسخي براي پرسش پژوهش بيابد. پيوند دادن موضوع پژوهش به رشته‌ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه‌ای خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور می‌کند که يافتن منابع داده‌های موجود براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است، آرايش و تنظيم داده‌ها نيز مستلزم خلاقيت است. فرآيند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرآيندي چندمرحله‌ای است که طي آن داده‌هایي که از طريق به‌کارگیری ابزارهاي جمع‌آوری در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمده‌اند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی… و درنهایت پردازش می‌شوند تا زمينه برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بين اين داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آيد (خاکي، ۱۳۸۷).
در اين فصل داده‌های جمع‌آوری‌شده مربوط به متغيرهاي پژوهش با استفاده از تکنیک‌های آماري و اقتصادسنجی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و فرضيات نيز با استفاده از نرم‌افزار 6 Eveiws مورد آزمون قرار می‌گیرند.
4-2-آمار توصیفی
جدول (4-1) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای این مدل را نشان می‌دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به‌صورت مجزا میباشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص‌های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص‌های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر 550 مشاهده است.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir