ه تعداد گروه حسابهای اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته اند. (تعداد 7 گروه اصلی وجود دارد که در صفحه 95 موجود است)
YEARS = نشان دهنده اصرار بر تعدیل گزارش است و با تعداد سالهایی که گزارشات در طول دوره تحقیق تعدیل شده است اندازهگیری می شود (این مقدار برای گزارشات فصلی- سه ماهه، 25% است)
SIZEMAT = حاصلضرب بین اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکت در سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات سود (MAT)
LEVMAT = حاصلضرب بین نسبت بدهی های بلند مدت به جمع دارایی ها (بر اساس ارزش دفتری در پایان سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات در سود (MAT).
PRIORRET = بازده حاصل از خرید و فروش در 120 روز قبل از تاریخ تعدیل (روز 120- تا 1- )
AUDCHANGE = چنانچه شرکت در سال تعدیل گزارش تغییر حسابرس داشته عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.
EQ = بیانگر کیفیت سود می باشد که بر اساس دو کیفیت اقلام تعهدی تعدیل شده مدل دی چو و دی شف (2002) (DDEQ) و یا اسلوان (1996) اندازهگیری میشود.
1-16- روش تحلیل
برای آزمون فرضیه نخست تحقیق، مدل فوق را به ترتیب با استفاده از هر دو متغیر کیفیت سود که به دو روش فوق اندازهگیری میشود مورد بررسی قرار میدهیم و با توجه به ضریب متغیر کیفیت سود (EQ) در خصوص رد یا تایید فرضیه اظهار نظر می نماییم.
برای آزمون فرضیه دوم که مبتنی بر این سوال است؛ کدام روش اندازهگیری کیفیت سود با واکنش سرمایهگذاران ارتباط و همخوانی بالاتری دارد، هر دو متغیر کیفیت سود اندازهگیری شده را بطور همزمان وارد مدل تحقیق نموده و با توجه به ضرایب بدست آمده در خصوص رد یا تایید فرضیه اظهار نظر مینماییم.
1-17- کاربرد نتایج تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق میتواند برای طیف گستردهای شامل سهامداران، حسابرسان، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید واقع گردد.
1-18- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول، کليات تحقيق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیهها و تعریف متغیرها، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین میشود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهشهایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیهها و متغیرهای تحقیق تشریح میگردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون سوالات ارائه میگردد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقهبندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدلهای آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیهها ارائه میشود. در فصل پنجم خلاصه تحقيق بيان میشود و نتيجهگيری و بررسی تطبيقی يافتهها ارائه میشود. در پايان اين بخش محدودیتهای تحقیق، پيشنهادها و زمينههای تحقيقات آتی ارائه میگردد. پيوستهای تحقيق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع و مآخذ و ساير جداول پيوست ارائه میشود.
فصل دوم
مباني نظري و
مروري برپيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
سیستم گزارشگری مالی در جلب اعتماد عمومی همواره با بحرانهایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب و ارائه‌های مجدد که اغلب با ورشکستگی شرکتهای بزرگ درهم آمیخته، نگرانیهایی را درباره کیفیت صورتهای مالی به‌همراه داشته است. يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري، اتكاپذيري و کیفیت آن است. نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است. مديران ميتوانند از آگاهي خود درباره فعاليتهاي تجاري شركت براي بهبود اثربخشي صورتهاي مالي، به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايهگذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمايند (نوروش و حسینی، 1388). طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي، اطلاعاتي اتكاپذير است كه از اشتباه و تمايلات جانبدارانه خالي باشد. تحقيقاتي كه پيشتر در ايران انجام گرفته است نشان ميدهد كه درصد بالايي از شركتهاي ايراني به دليل اصلاح اشتباهات حسابداري، صورتهاي مالي را تجديد ارائه و رقمي را تحت عنوان تعديلات سنواتي گزارش ميكنند (سروري مهر، 1385 و كردستاني و همكاران، 1389). اين موضوع نشان ميدهد كه اطلاعات حسابداري شركتها از نظر ويژگي عاري از اشتباه بودن مورد ترديد است. این موضوع میتواند نشانگر انگیزه مديران براي گمراه كردن استفادهكنندگان صورتهاي مالي از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينشهاي حسابداري در گزارشگري مالي باشد.
فصل دوم این پژوهش به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهد پرداخت. مطالعات این فصل ما را در تحلیل لازم در فصلهای بعدی یاری میکند و همچون چراغی روشنگر مسیر خواهد بود.
2-2- محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورتهای مالی
ارائه مجدد برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایهگذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیشبینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود. به عبارت دیگر، موجب سلب اعتماد سرمایهگذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. در حقیقت، صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورتهای مالی دورههای گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه مینماید. بنابراین متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایهگذاران در ارتباط با جریانهای نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر مییابد (ژیانگ4، 2006).
مطالعات انجام شده نشان میدهد، بازار به تعدیل سود به دلیل تغییر در اصول و رویههای حسابداری واکنش منفی نشان نمیدهد. چون این تعدیل منجر به تجدید نظر در جریانهای نقدی مورد انتظار آتی میشود و بنابراین، انتظارات سرمایهگذاران نیز تغییر مییابد. ولی به دلیل کاهش در جریانهای نقد آتی بازار به کاهش در سود تجدید ارائه شده ناشی از اشتباهات حسابداری واکنش منفی و معناداری نشان میدهد. شرکتهایی که به دلیل اشتباهات حسابداری به ویژه اشتباهات ناشی از شناسایی درآمد، ادغام و تحصیل به تعدیل سود مبادرت میورزند نسبت به شرکتهایی که به دلیل تغییر در اصول و رویههای حسابداری به تعدیل سود مبادرت میکنند دارای عمر کوتاهتری هستند. این مساله بیانگر این موضوع میباشد که احتمالاً این شرکتها از کنترل ناکافی مدیریت در طول مراحل رشد برخوردارند و یا در مراحل رشد اولیه خود به دستکاری حسابها به خصوص حساب درآمد مینمایند که این امر به نوبه خود بر سود و جریانهای نقدی آتی اثرگذار خواهد بود. در طبقهبندی روشهای تعدیل سود آنرا به سه دسته بد، خوب و خنثی تقسیم نمودهاند. چنانچه به دلیل تعدیل سود، سود خالص یا درآمد کاهش یابد به آن تعدیل سود بد گفته میشود. اگر سود خالص یا درآمد افزایش یابد تعدیل سود خوب است و اگر چندین تعدیل سود اتفاق افتد که در بعضی از آنها افزایش سود خالص یا درآمد روی دهد و در بعضی دیگر کاهش سود خالص یا درآمد روی دهد و یکدیگر را خنثی کنند چنین تعدیل سودی را خنثی گویند (فریدر و شانتیکومار، 2007).
2-3- کیفیت سود
2-3-1- تعاریف
اطلاعات حسابداری دارای وظیفه ارزش‌گذاری است. نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، بهطور عمده ناشی از وظیفه ارزش‌گذاری است؛ اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا باعث می‌شود تا اطلاعاتی را برای سرمایه‌گذاران جهت کمک به آن‌ها در ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری، فراهم آورد و زیان‌های ناشی از ارزش‌گذاری یا تصمیم‌گیری ناصحیح در سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. (یوانگ و جیانگ، 2008). کیفیت اطلاعات حسابداری به‌عنوان دقتی است که گزارش‌گری مالی در بیان اطلاعات حسابداری و در ارتباط با عملیات‌ شرکت، به ویژه جریان‌های نقدی مورد انتظار دارد و به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود (ثقفی و همکاران، 1390).
سود یکی از با اهمیتترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیمگیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب مي‌شود. هدف از گزارش سود بر اساس بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استانداردهای حسابداری مالی5، تامین و ارايه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری عملکرد و کارایی مدیریت، پیشبینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات، بررسی مخاطرات سرمایهگذاری در شرکت یا اعتباردهی و … برای ذینفعان مي‌باشد. در تعیین ارزش شرکت علاوه بر کمیت سود، به کیفیت آن (زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی) نیز باید توجه کرد (احمدپور، 1388).
به طور كلي، هر چه سود گزارش شده به استفادهكنندگان كمك كند تا تصميمات بهتري بگيرند، آن سود با كيفيتتر محسوب ميشود اما به دليل آن كه افراد از اطلاعات در تصميمات متفاوتي استفاده ميكنند امكان ارايه يك تعريف جامع از سود وجود ندارد. از طرف ديگر ساير معيارها نيز بر مفيد بودن اطلاعات سود تأثير ميگذارد. از جمله اين اطلاعات (غيرمالي)، توانايي تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات توسط استفادهكنندگان و ساير محدوديتهاي بالقوهاي است كه بر سر راه استفادهكننده قرار ميگيرد (شیپر و وینسنت6، 2003).
کیفیت سود دارای جنبههای متفاوتی است و از این رو تعاریف متفاوت و معیارهای اندازهگیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده است که مهمترین آن به شرح زیر است:
روساین سودی7 (1999) را با کیفیتتر میداند که پایدارتر باشد. از دید ریچاردسن و همکاران8 (2001) کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایداتی در دوره آتی است. تعریف بنیش و وارگاس (2002) از کیفیت سود احتمال پایداری عایدات آتی تعریف میکند. پنمن و ژانگ9 (2002) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف میکنند. از دیدگاه هاج (2003) کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش شده از عایدات واقعی است.تعریف میخاییل و همکاران10 (2003) از کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن. وایت11 (2003) کیفیت سود را میزان محافظهکاری اعمال شده در سود گزارش شده میداند. لاگی و مارکورات (2004) سودی را با کیفیت میداند که میزان محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد. کرسکن هایتر و ملومارد12 (2004) سود با کیفیت را سودی میداند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد و به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیکتر باشد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارايه شده است. از جمله پایداری سود (پايداري سود به معناي تكرارپذيري (استمرار) سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، يعني شركت توان بيشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد و فرض ميشود كيفيت سود شركت بالاتر است.)13، قابلیت پیشبینی و نوسانپذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید.
2-3-2- نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیر آنها احساس میکردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم میکنند، نشان نمیدهد. آنها دریافتند که پیشبینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازهگیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی میباشد.
سوال اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمیکنند و جانب احتیاط را رعایت مینمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید