طرفی،کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرحهای با بازده واقعی به طرحهای با بازده غیرواقعی میشود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.(اسماعیلی، 1389)
به همین جهت سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی عموما با اطلاعات منتشر شده توسط شرکتهایی که از کیفیت سود پایینتری برخوردارند با تردید بیشتری برخورد مینمایند. به همین جهت این تحقیق در پی پاسخگویی به این سئوال است که تفاوت در کیفیت سود شرکتها چه تاثیری بر میزان و نوع واکنش بازار و سرمایهگذاران به گزارشات تعدیلی دارد. انتظار این تحقیق بر آن است که سرمایهگذاران در مورد شرکتهایی که از کیفیت سود پایینتری برخوردارند در مقایسه با شرکتهایی که از کیفیت سود بالاتری برخوردارند نسبت به گزارشات تعدیلی سود واکنش کمتری نشان دهند. در این تحقیق واکنش بازار با استفاده از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازهگیری و مورد مطالعه قرار گرفته است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1. تاکنون در رابطه با تاثیر احتمالی کیفیت سود بر واکنش سرمایهگذاران به گزارشات مالی تعدیلی تحقیقی انجام نگرفته است که این تحقیق میتواند در جهت رابطه فوق موثر واقع گردد.
2. فهم بهتر از عکسالعمل سرمایهگذاران و عوامل موثر بر آن، میتواند به ارائه راهکارهایی برای افزایش سطح اطمينان سرمايهگذاران در بازارهاي مالي كمك کند و از اين طريق زمينه بهبود و سودمندي در تخصيص منابع توسط شركتها را فراهم ميآورد.
1-4- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق
با توجه به بررسيهاي صورت گرفته مشخص گرديد كه اين تحقيق تاكنون در ايران انجام نشده است، لذا از اين جهت داراي تازگي بوده و همراه با نوآوري است، همچنین مدلهای مورد استفاده در این تحقیق بالاخص مدل مورد استفاده برای واکنش بازار به گزارشات تعدیلی نیز از دیگر جنبههای جدید و نوآوری تحقیق به شمار میآید.
1-5- اهداف تحقیق
اهداف اصلی
مطالعه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایهگذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2. اندازهگیری کیفیت سود بر اساس بر اساس دو الگوی اسلوان1 (1996) و اقلام تعهدی (2002) و بررسی اینکه کدام یک در پیشبینی واکنش بازار مفیدتر است.
اهداف فرعی
1. کمک به سرمایهگذاران با ارائه شاخصهایی به جهت ارزیابی هر چه بهتر سهام خریداری شده.
2. کمک به اداره کنندگان بورس اوراق بهادار تهران به منظور افزایش کارایی بازار سرمایه.
1-6- سوال تحقیق
با توجه به مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش مییابد:
سوال اول: آیا شرکتهایی که کیفیت سود پایینتری دارند در مقایسه با شرکتهای با کیفیت سود بالاتر، واکنش ضعیفتری در خصوص گزارش تعدیلی از بازار دریافت خواهند کرد؟
سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازهگیری شده با استفاده از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه
گیری شده با استفاده از شاخص اقلام تعهدی بر اساس مدل دی چو و دی شف2 (2002) در پیشبینی واکنش بازار مفیدتر است؟
1-7- فرضیه تحقیق
با توجه به سوالات تحقیق، فرضیات این پژوهش به صورت زیر مطرح میگردد:
فرضیه اول: شرکتهایی که کیفیت سود پایینتری دارند در مقایسه با شرکتهای با کیفیت سود بالاتر، واکنش ضعیفتری در خصوص گزارش تعدیلی از بازار دریافت خواهند کرد.
فرضیه دوم: کیفیت سود اندازهگیری شده با استفاده از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازهگیری شده با استفاده از شاخص اقلام تعهدی بر اساس مدل دی چو و دی شف (2002) در پیشبینی واکنش بازار مفیدتر است.
1-8- روش تحقیق
اين پژوهش، از لحاظ طبقهبندی تحقیق بر مبنای هدف، این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به اينکه بر شناخت رابطه علت و معلولي بين متغيرها تاکيد دارد و تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته در آن اهميت دارد پژوهشي تجربي است، از لحاظ روشي که براي آزمون کردن فرضيهها استفاده ميکند از نوع همبستگي ميباشد و به دليل اينکه واقعيت موجود در بورس را بررسي کرده و به آنچه که هست ميپردازد، در حوزه پژوهشهاي اثباتي حسابداري قرار ميگيرد. همچنين برحسب نحوه گردآوري اطلاعات نوعي تحقيق پسرويدادي به شمار ميآيد.
1-9- روش و طرح نمونهبرداری
جامعه آماری در این تحقیق، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با قید محدودیتهای زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص میگردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکتهایی میشود که دارای شرایط زیر باشند:
1) شرکتهایی که در سالهای 1383 تا 1390 اقدام به تعدیل گزارشهای مالی خود نمودهاند.
2) سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند ماه باشد.
3) شرکتهايی که حداکثر تا تاریخ 1/1/1383 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشند (یعنی قبل از سال 1383 در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بين شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
4) شرکت سرمايهگذاری يا واسطهگری مالی و بیمه نباشد.
5) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.
6) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق موجود باشد.
1-10- ابزار گردآوری دادهها
در این تحقیق به منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانهای استفاده خواهیم نمود. یعنی مطالعه مقاله، کتاب و پایاننامههای مختلف صورت خواهد پذیرفت. برای جمعآوری دادههای مالی از لوحهای فشرده و نرمافزارهای موجود مثل نرمافزار رهآورد نوین، نرمافزار تدبیر پرداز مورد استفاده خواهد شد. سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از منابع اطلاعاتی این تحقیق است. همچنین به منظور اطمینان از صحت دادههاي نرم افزارهاي مذکور، به صورت نمونهاي، اقلامی از این دادهها انتخاب و با اقلام واقعی در صورتهاي مالی مطابقت داده خواهد شد.
1-11- ابزار تجزیه و تحلیل
در این تحقیق از نرم افزار Excel برای دستهبندی، تلخیص و ایجاد پایگاه دادهها استفاده خواهد شد و به منظور آزمون فرضیهها از نرم افزار Spss استفاده میشود.
در تحقيق حاضر ابتدا آمارههاي توصيفي براي متغيرهاي مدل رگرسيون ارائه ميشود. اين آمارهها عبارتند از: ميانگين، تعداد، حداکثر، حداقل و انحراف معيار. اين آمارهها شماي کلي از تکتک متغيرهاي مدل به دست ميدهد. همچنین آزمون کولموگورف، اسميرنف (K-S) برای آزمودن نرمال بودن توزيع جامعه، آماره F و آزمون ANOVA برای آزمودن معنادار بودن رگرسيون، آمارههاي t برای آزمودن معنادار بودن ضرايب و آزمون دوربين واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1-12- قلمرو تحقیق
1-12-1- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق، شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دسترسی آسان به اطلاعات این شرکتها، همچنین استاندارد بودن و همگن بودن اطلاعات این شرکتها دلیل انتخاب این شرکتها به عنوان جامعه آماری تحقیق است.
1-12-2- قلمرو زمانی تحقیق
افق زمانی پژوهش، یک دوره پنج ساله از سال 1383 تا 1390 میباشد.
1-12-3- قلمرو موضوعی تحقیق
این پژوهش به دنبال تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایهگذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
1-13- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
1-13-1- متغیر مستقل
در این تحقیق برای اندازهگیری متغیر مستقل تحقیق(کیفیت سود) از دو مدل استفاده شده است که در ادامه به تشریح هریک از آنها میپردازیم:
1-13-1-1- کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی
برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی بر اساس مدل دی چو و دی شف (DDEQ) (2002) استفاده می شود. اقلام تعهدی در مدل مذکور خطاهای عمدی برآورد که ناشی از دستکاری مدیریت سود و خطای غیر عمدی اقلام تعهدی را در نظر می گیرد. مدل مذکور به شرح زیر است:
〖TCA〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) =∅_(0,t)+∅_(1,i) 〖CFO〗_(i,t-1)/〖Assets〗_(i,t) +∅_(2,i) 〖CFO〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +∅_(3,i) 〖CFO〗_(i,t+1)/〖Assets〗_(i,t) +∅_(4,i) 〖∆Rev〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +∅_(5,i) 〖PPE〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +v_(i,t)
که در آن:
〖TCA〗_(i,t)=〖∆CA〗_(i,t)-〖∆CL〗_(i,t)-〖∆Cash〗_(i,t)+〖∆STDEBT〗_(i,t)
〖Assets〗_(i,t) = میانگین جمع داراییهای شرکت i در سال های t و t-1
〖CFO〗_(i,t) = جریانات نقدی عملیاتی شرکت i در سال t
〖∆CA〗_(i,t) = تغییرات در داراییهای جاری شرکت i در سال های t-1 به t
〖∆CL〗_(i,t) = تغییرات در بدهیهای جاری شرکت i در سال های t-1به t
〖∆Cash〗_(i,t) = تغییرات در وجه نقد شرکت i در سال های t-1 به t
〖∆STDEBT〗_(i,t) = تغییرات در بدهیهای کوتاه مدت شرکت i در سال هایt-1به t
〖∆Rev〗_(i,t) = تغییرات در درآمد شرکت در سال های t-1 به t
〖PPE〗_(i,t) = اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص
در مدل فوق کیفیت سود برابر است با:
EQ= σ(v ̂_(i,t-1) )
کیفیت سود که در این مدل با استفاده از انحراف معیار میانگین متحرک مقادیر باقیمانده مدل (از سال t-4 تا سال t) محاسبه می شود بیانگر این است که شرکت های با انحراف معیار بیشتر کیفیت سود پایین تری دارند.
1-13-1-2- شناسایی کیفیت سود با استفاده از الگوی اسلوان (1996)
کیفیت سود در الگوی اسلوان به شرح الگوی زیر میباشد:
OPACC=(Earnings-CFO )/(Average Assets)
که در آن، OPACC عبارت از تعهد عملیاتی است؛ Earnings عبارت است از عایدی قبل از اقلام غیر مترقبه، CFO جریانهای نقدی ناشی ناشی از عملیات است؛ Average Assets میانگین ارزش دفتری اول و پایان دوره مجموع داراییهاست.پس از محاسبه OPACC برای تمام شرکتهای نمونه متغیر جدیدی به نام OPACCIND به منظور تفکیک شرکتهای نمونه به کیفیت سود ضعیف و قوی محاسبه و تعریف میگردد. به منظور محاسبه این متغیر ابتدا میانه OPACC به دست آمده از شرکتهای نمونه محاسبه میگردد. پس از محاسبه این میانه متغیر OPACCIND به شرح زیر محاسبه میشود:
OPACCIND=|〖OPACC〗_i-〖OPACC〗_median |
قدر مطلق اختلاف OPACC هر شرکت با مقادیر میانه OPACC کل نمونهها است. پس از محاسبه این متغیر شرکتهای نمونه بر اساس آن به دهکهای مختلف تقسیم میگردند. شرکتهای قرار گرفته در دهکهای اول و دوم به عنوان شرکتهای با کیفیت سود قوی تلقی شده و سایر دهکها با کیفیت سود ضعیف طبقهبندی میگردد.
1-14-2- متغیر وابسته
در این تحقیق متغیر وابسته واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی میباشد که با استفاده از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازهگیری میشود:
CAR=∑_(t=0)^(t=1)▒〖(〖DailyRet〗_i 〗-IndRet)
که در آن:
= Daily Ret بازده روزانه شرکت i برای روز های 0 و +1
IndRet= بازده بازار میباشد.
1-15- مدل تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل پالمورس، ریچاردسون و اسکولز3 (2004) که به اختصار PRS نامیده میشود استفاده میگردد که به شرح زیر می باشد:
CAR=β_0-β_1 EQ+β_1 ATTRIB-β_2 CORE-β_3 MAT-β_4 PERVAS-β_5 YEARS-β_6 SIZEMAT-β_7 LEVMAT+β_8 PRIORRET+β_9 AUDCHANGE
که در آن:
=CAR واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی.
ATTRIB = یک متغیر مجازی است که چنانچه تعدیل گزارش توسط حسابرس، مدیریت و یا بورس اوراق بهادار صورت پذیرد عدد 1 و در غیر این صورت مقدار 0 را می گیرد.
CORE = چنانچه تعدیل گزارشات مالی در برگیرنده حساب های اصلی (درآمد- بهای تمام شده و هزینه های جاری عملیاتی) باشد مقدار 1 و چنانچه تعدیل به خاطر حساب های اصلی نباشد مقدار 0 را می گیرد.
MAT = تفاوت جمع سود اصلی گزارش شده (قبل از تعدیل) و جمع سود تعدیل شده در تمام سال ها تقسیم بر جمع دارایی ها (در سال قبل از سال تعدیل)
PERVAS = نشان دهند

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید