http://ahamidp.ir

معرفت شناختی مدرنیته با پست مدرنیسم است (نگ. شراگ 1992: 57). این میزان فهم پذیری در الهیات نه از طریق مفاهیم بنیان گرایانه وحی، سنت یا متنِ الهام شده بلکه بواسطه ی قضاوت های مسئولانه درباره ی نقش تبیینی آن باورهایی صورت می گیرد که بخشی از تجربه دینی تفسیر شده ی ما هستند. پس هم در الهیات و هم در علوم باید نسبت به مفهومی بیش از اندازه محدود و «خردگرایانه» نسبت به عقلانیت برحذر باشیم؛ روشن خواهد شد که عقلانیت از وجوه مختلفی برخوردار است و همچون خود حوزه ی هوش، پیچیده، چندوجهی، گسترده و وسیع است. متن کامل در سایت 40y.ir متن کامل در سایت 40y.ir
بنابراین هم در الهیات و هم در علم، صرف نظر از تفاوت های موجود، برجسته ترین هدف یا ارزش معرفتی که عقلانیتِ این استراتژی های تعقل را شکل می دهد، فهم پذیری و کاوش بی پایان برای درک بهینه است. در اینجا الهیات نه تنها جایگاه معرفتی کلی باورهای دینی را در خطر می بیند بلکه [این مسئله] بویژه در خصوص توانایی الهیات برای شرکت در یک گفتگوی میان رشته ای و بحث عمومی با میزانی از انسجام عقلانی، استلزاماتی به وجود خواهد آورد. البته درگیری در ایمان دینی و تعهد شخصی زیاد نسبت به آن، برای هر نظریه ی عقلانیت در الهیات، چالش بسیار ویژه ای را ایجاد می نماید. از این جهت و به خاطر بافت مندیِ بنیادی تجربه ی دینی و مدعیات شناختی که لزوماً از آن بر می آیند، به سود نظریه ای از عقلانیت استدلال خواهم کرد که در تأمل الهیاتی، هم کفایت تجربی را در بر گیرد و هم کفایت نظری را. امیدوارم به این ترتیب روشن شود که تجربه دینی و تعهدات تبیینی که متضمن این نوع خاص تجربه است نه تنها ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند بلکه عامل های معرفتی مهمی هستند که در تعیین ارزشهایی که عقلانیت تأمل الهیاتی را شکل می دهند بسیار تأثیرگذارند. روشن است که در اینجا شباهت های مهمی با مسئله ی فلسفی عقلانیت بطور کلی و با عقلانیت علم بطور خاص آشکار می شود و راهی به جز اندیشه در ارتباط با مسائل معرفت شناختی معاصر پیش روی الهی دانان فلسفی قرار نمی دهد.
بعلاوه آنچه در مورد علم پست مدرن صادق باشد بطور قطع برای الهیات نیز صادق است: از آنجا که الهیات همواره پیش از هر چیز فعالیت عقلی جماعت بسیار خاصی از مراجع است، جهت ترسیم عقلانیت آن فعالیت هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه به اجرای عملی آن توجه شود، یعنی بافتی محلی که الهی دان درون آن بافت به اندیشه در مورد صورت های خاصی از تجربه دینی می پردازد، باید مورد توجه قرار گیرد. دلوین براون گامی پیشتر نهاده استدلال می کند الهیات آنگونه در دلبستگی های پرشور اجرای فرقه ای ریشه دار است که به هیچ وجه نمی توان با قواعد ثابتی برای روش و اجرا، آنها را کنترل نمود بلکه برای این امر باید به قضاوت های سیال و غیرقطعی خرد جمعی متوسل شد (نگ. دی. بروان 1994: 146). این مسئله روشن خواهد ساخت که منابع عقلانیت عمیقاً در خرد جمعی ریشه دارند و –همانطور که خواهیم دید- خود عقلانیت شخص- ویژه و قلمرو -ویژه است. بنابراین روشن می شود کهدر محور یک مفهوم پسا بنیان گرا از عقلانیت، رفت و برگشت میان مهارت های معرفتیِ قضاوت مسئولانه و تجربه ی تفسیرشده قرار دارد. همچنین همانطور که استدلال خواهم کرد، [این مفهوم پسابنیان گرا از عقلانیت] تنها راه معنادار برای سخن گفتن از کفایت تجربی تأمل الهیاتی معاصر را در اختیار قرار می دهد و حداقل در این نقطه همخوانی معرفتی قابل توجهی با پیشنهاد ژوزف رز نشان می دهد که علم را به گونه ای نابنیان گرا، عملی اجتماعی و محلی می دانست. از این نگاه پسابنیان گرا، هم الهیات و هم علم اجازه خواهند یافت هر یک با ارائه ی منابع خود در زمینه ی نقد، بیان و قضاوت، انسجام عقلانی رشته ی خود را تعیین نمایند و از این راه یکی از مهمترین چالش های پست مدرن را برآورده سازند: نه الهیات و نه علوم دیگر به تضمین های معرفت شناختی جهانی نیازی ندارند.
لیکن همانطور که ملاحظه کردیم دیدگاه نابنیان گرا نسبت به عقلانیت چنانچه به نسبی گرایی معرفت شناختیِ تمامی صورتهای تفکر بیانجامد، نتایج مخرب خود را خواهد داشت. بنابراین یک نظریه ی بی ابهام درباره ی تجربه می تواند به الهیات کمک نماید هم از نسبی گرایی نابنیان گرایی و هم از مطلق گرایی بنیان گرایی گذر کرده فضایی پسابنیان گرا را برای تأمل میان رشته ای آشکار نماید. برای چنین کاری نخست نیاز است تشخیص دهیم که اگرچه نمی توانیم به جز با پرداختن به بافت ها و سنت های محلی خود فکر و عمل کنیم، وظیفه ی ما آن است که دقیقاً با گام نهادن به ورای مرزهای معرفتی سنت، در گفتگوی بین بافتی،همواره ارتباطی انتقادی با سنت خود بر قرار نماییم. این فصل با پرداختن به این چالش دشوار آغاز می شود و تلاشی را آغاز می کند تا دقیقاً با مناسب سازی یک شکل سازنده ی از نقد پست مدرن، دستاوردهای ماندگار مدرنیسم را مورد بازیابی قرار دهد. این گونه تلاش برای گرامی داشت ماهیت عمیقاً بافت محور عقلانیت انسان و در عین حال حفظ مهارتهایی برای فرارفتن از مرزهای قلمروها [ی پژوهشی] به درستی از سوی کالوین شراگ، گرفتن حد وسط مدرنیسم و پست مدرنیسم نامیده شده است (نگ. 1992: 7، 166). یک مفهوم پسابنیان گرا از عقلانیت دقیقاً به دنبال آن است که حرکت رفت و برگشتی عقلانی میان مدرنیسم و پست مدرنیسم را به دقت در دست گیرد، چراکه این بواقع عقلانیت و عقلانیت تصویر شده در گفتمان فلسفی مدرنیته است که از سوی پست مدرنیسم به چالش کشیده و مسئله دار شده است (نگ. شراگ 1992: 166). اما این بدان معنا نیست که ایجاد مدلی از عقلانیت که هم به لحاظ نظری و هم از نظر تجربی برای تأمل میان رشته ای کفایت داشته باشد، کار ساده ای است. نه تنها مفهوم عقلانیت در معانی پیچیده و متنوع خود مفهومی متغیر است (نگ. اچوریا 1986: 372) بلکه تأثیر پابرجای مدل اثبات گرایانه یا کلاسیک عقلانیت در حفاظت از اعتبار علوم طبیعی، چالش های مستقیمی برای تلاشهای ما جهت بازسازی مفهوم پسابنیان گرا از عقلانیت ایجاد می کند.
در عین حال همانطور که در ارتباط با پیشنهاد ژوزف رز درباره ی علم پست مدرن دیدیم، اکثر فلسفه علم پس از کوهن اکنون به شکلی قابل قبول استدلال می کند که در حقیقت هیچ مرز مشخصی از تمایز میان عقلانیت علم و دیگر صورت های عقلانیت وجود ندارد (نگ. همچنین فون هویستین 1989: 63). در حقیقت حتی عقلانیت علمی نیز بطور مستقیم با توجیه پذیریِ پیش تحلیلیِیک گسترده تری از «عقلانیت خرد جمعی»124 مرتبط می شود که بر تمامی کنش های معطوف به هدف معمول تأثیر می نهد. الهیات درست در این بافت گسترده تر اندیشه بایستی به دنبال بهترین و پذیرفتنی ترین صورت دانشی باشد که می تواند به دست آورد، دانشی که اجازه دهد به شکلی بهینه درکی نسبت به آنچه مورد تعهد ماست به دست آوریم و در صورت امکان نظریه هایی بسازیم که برای آنچه در حیات ایمان تجربه شده است بهترین تبیین ها را ارائه دهند. این هدف معرفتی تأمل الهیاتی در پایان، بیش از هر چیز، شکل گیری عقلانیت در الهیات و ارتباط آن با عقلانیت علم را تعیین می نماید. همانطور که در علم و الهیات-علی رغم تفاوت های مهم میان آنها- تلاش می کنیم تبیین بهتری به دست آوریم تا بهتر درک نماییم، مطمئناً امروزه در تلاش برای ربط دادن الهیات و علم به شکلی معنادار، مسئله ی ماهیتِ عقلانیت، تنها مسئله ای است که باید محور توجه قرار گیرد.
البته خود کاوش انسانی ما برای درک بهینه، اساساً با قضاوت های ارزشی مان شکل می گیرد، یعنی با شیوه ی نگرش به خود، به یکدیگر و به جهان مشترک میان ما. قضاوت های ارزشی ما انسانها در ارتباط ما با یکدیگر و با جهان مان اغلب بصورت پیش قضاوت عمل می کند. این پیش قضاوت ها ریشه داری ما انسانها در جماعت های زبانی و درگیری و مشارکت ما در یک جهان از کنش های اجتماعی پویا را نشان می دهد. کالوین شراگ درکی که از ریشه داری گفتمان و کنش های مان در زیست جهان های عینی نتیجه می شود را شکلی اساساً کارکردی از درک عقلی (1992: 65) و خود عقلانیت را بازنمودی از کردار125 می داند. این [نگاه به عقلانیت] درباره ی ارتباط الهیات با دیگر استراتژی ها و اجراهای تعقل به این معناست که به هیچ وجه ممکن نیست عقلانیت را در قالب هایی انتزاعی و شدیداً نظری تصور نماییم، عقلانیت در پویایی های کلمات و اعمال انسانها و از طریق آنها عمل می کند و در گفتمان ها و کنش های ما زنده است. در عین حال بدون نقش شکل دهنده ی پیش قضاوت های ما، هیچ شکلی از بینش فردی یا فرقه ای و هیچ شکلی از قضاوت یا انتخاب عقلانی ممکن نخواهد بود. بنابراین به موجب این ارزشهاست که از طریق طبیعت یا تربیت خود می پذیریم که به گونه ای در جهان مستقر شده ایم که از پیش به سوی درکی از آن گرایش و تمایل یافته ایم. بنابراینهرچند شیوه های کاوش متنوع هستند، هیچ یک از صورت های مختلف دانش ما بدون این پس زمینه از پیش قضاوت های بافتی شده، عادت ها و مهارت هایی که بر مشارکت ما در جهانی مشترک اثر می نهد، امکان پذیر نخواهند بود. پس مسئله ی شکل گیری عقلانیت در الهیات و علوم به میزان بسیار زیادی بر محور این مسئله قرار می گیرد که در تصمیم های خود –که به نظر ما بر مبنای بهترین دلیل ممکن صورت می گیرد- برای تعهد به دیدگاه ها، نظریه ها و دکترین ها در این صورت های بسیار متفاوت از دانش، نقش قضاوت های ارزشی را تعیین نماییم.

http://goldo.altervista.org


استدلال خواهم کرد که در کاوش جاری ما برای درک تجربه ایمان، عقلانیت در الهیات – همچون دیگر استراتژی های تعقل مانند علوم مختلف- در نهایت عبارتست از تشخیص پیشرو ترین و جامع ترین نظریه ها، مدلها و یا سنت هایی پژوهشی که مؤثرترین حلال مسائل در بافت عینی تأمل الهیاتی هستند. لیکن لازمه ی این امر، تحلیل دقیق معنای «پیشرفت» در استراتژی های متفاوت تعقل است. این پرسش متفاوت که چگونه تعهدات (اغلب شورانگیز)، سنت های پژوهشی مشخص و نظریه ها یا دکترین های مشخص خود را به گونه ای برمی گزینیم که گزینه هایی عقلانی باشند، ناگزیر به مسئله ی دیگری می انجامد: چه در الهیات یا در علم، آیا معقول است که انتظار داشته باشیم این انتخاب ها متضمن صورتی از بهبود تدریجی یا دفعی در دانش ما، یا درجه ای از پیشرفت یا رشد عقلانی باشند که نوعی پیشروی در شیوه های متفاوت کاوش ما را شامل شوند؟ و آیا مفهوم انتخاب های خوب، بهتر یا بهترین انتخاب ها و پیشرفتی معرفتی که به نظر می رسد بر آن دلالت دارند، تنها برای علوم در دسترس است و نه برای الهیات؟ بعلاوه آیا مفهوم پیشرفت به خودی خود ما را به مفهوم مدرنی از عقلانیت باز نمی گرداند که به هیچ وجه با نقد پست مدرن نسبت به تأمل عقلانی همخوان نیست؟ روشن است که این پرسش ها ما را مجبو می کند مسائل معرفت شناختی مشکلی را مورد توجه قرار دهیم، همچون این مسئله که برای بیان های خود در الهیات و علم چه میزان صدق و عینیت (در صورت وجود) را به شکلی معقول

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir