در سال تحصیلیt نظام آموزشی را ترک کرده‌اند بر تعداد کل دانش آموزان در پایه تحصیلی g در سال تحصیلی t تقسیم می‌کنند.
تحصیل ترک نرخ=(tسال در gدرپایه تحصیل تارکان تعداد)/(tسال درgپایه در آموزان دانش کل تعداد)*100
با استفاده از فرمول ریاضیD_t^g=(d_t^g)/(E_t^g )×100
D= نرخ ترک تحصیل( افت تحصیلی)
d= تعداد ترک تحصیلی( افت تحصیلی)
g= پایه مورد نظر t= سال تحصیلی مورد نظر
E= تعداد ثبت نام کنندگان
ت) نرخ ماندگاری( بقاء، نگهداری،نگه داشت) در هر پایه:
این نرخ قدرت و توان نظام آموزشی را در بقاء، نگهداشت یا ماندگاری دانش آموز در داخل نظام آموزشی نشان می‌دهد. به بیان دیگر نشانه‌ی این است که تا چه اندازه یک نظام آموزشی توانایی این را دارد که اجازه ندهد، دانش آموزان پیش از فارغ التحصیلی نظام آموزشی را ترک کنند. برای محاسبه‌ی نرخ ماندگاری در هر پایه، ابتدا تعداد تارکان تحصیل در هر پایه تحصیلی را در طی سال‌های تحصیلی مختلف محاسبه می‌کنند، سپس تعداد دانش آموزان هر پایه تحصیلی را از تعداد کل تارکان تحصیلی محاسبه شده کسر می‌کنند و نتیجه حاصل را بر تعداد کل ورودی‌های دوره‌ی تحصیلی تقسیم می‌کنند تا نرخ ماندگاری آن پایه به دست آید.
ماندگاری نرخ=(gپایه آموزان دانش-سال همان پایان تاgپایه کنندگان تحصیل ترک تعداد)/(دوره به های ورودی تعداد)×100

ث) نرخ تکمیل دوره (نرخ یا درصد فارغ التحصیلی):
این نرخ بیان کننده‌ی آن است که چه درصدی از ثبت نام کنندگان در پایه اول یک دوره‌ی تحصیلی معین، به تکمیل و فارغ التحصیلی از همان دوره‌ی تحصیلی موفق شده‌اند. برای محاسبه آن تعداد کل فارغ‌التحصیلان یک دوره‌ی تحصیلی معین را بر تعداد کل ورودی‌های همان دوره‌ی تحصیلی تقسیم می‌کنند. و حاصل را در 100 ضرب می‌کنند.
(معین تحصیلی دوره یک تحصیلان فارغ کل تعداد)/(تحصیلی ی دوره همان های ورودی کل تعداد)×100= نرخ فارغ التحصیلی

ج) میانگین طول سال‌های تحصیل برای هر فارغ التحصیل:
این نرخ بیان کننده‌ی آن است که برای هر فارغ التحصیل در یک دوره‌ی تحصیلی معین، چند دانش آموز- سال صرف شده است. در حالت عادی (بدون تکرار پایه و ترک تحصیل) برای هر فارغ التحصیل در یک دوره‌ی تحصیلی معین، به اندازه طول سال‌های همان دوره‌ی تحصیلی صرف خواهد شد (مثلاً در دوره‌ی ابتدایی 5 سال)، اما به دلیل وجود تکرار پایه و ترک تحصیل در هر دوره‌ی تحصیلی، این عدد بیش از طول سال‌های دوره‌ی تحصیلی معین می‌شود. برای محاسبه‌ی این نرخ تعداد فارغ‌التحصیلان یک دوره‌ی تحصیلی معین را در تعداد سال‌هایی که برای فارغ‌التحصیلی صرف کرده‌اند ضرب کرده و آن‌ها را با یکدیگر جمع می‌کنیم و بر تعداد کل فارغ‌التحصیلان همان دوره‌ی تحصیلی معین، تقسیم می‌کنند.
( آنان تحصیلی دوره طول ×التحصیلان فارغ ضرب حاصل مجموع)/(التحصیلان فارغ تعداد) =میانگین طول تحصیل فارغ التحصیلان

چ) نسبت درون داد به برون داد مطلوب:
این نسبت حاکی از آن است که تمامی درون دادها باید در زمان مقرر (طول سال‌های دوره‌ی تحصیلی معین) از دوره‌ی تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند، چرا که هیچ گونه افت تحصیلی (تکرار پایه و ترک تحصیل) وجود نداشته است. برای محاسبه آن تعداد دانش آموز مفروض را در طول یک دوره‌ی تحصیلی معین ضرب کرده و حاصل را بر تعداد فارغ التحصیلان همان دوره در حالت مطلوب یعنی بدون هیچ گونه تکرار پایه و ترک تحصیل تقسیم می‌کنند (بدون وجود اتلاف). عدد حاصل معادل طول سال‌های دوره‌ی تحصیلی مورد نظر خواهد شد، شایان ذکر است که نسبت درون داد به برون داد مطلوب، معادل طول سال‌های تحصیل یک دوره‌ی تحصیلی است که در این تحقیق برابر 5 سال تحصیلی (معادل طول دوره‌ی ابتدایی تحصیلی کشور) است.
(معین تحصیلی ی دوره یک آموزان دانش کل تعداد×تحصیلی دوره طول)/( دوره همان التحصیلان فارغ تعداد) = نسبت درون داد به برون داد مطلوب

ح) نسبت درون داد به برون داد واقعی:
نسبت درون داد به برون داد مطلوب حاکی از نبود اتلاف (تکرار پایه و ترک تحصیل) در یک نظام آموزشی، همان طور که از عنوان آن پیداست، امری مطلوب و ایده آل است، به همین دلیل نسبت درون داد به برون داد واقعی محاسبه می‌شود که حاکی از آن است که به دلیل وجود اتلاف (تکرار پایه و ترک تحصیل) در هر نظام آموزشی، تمامی دانش آموزان در طی زمان مقرر از دوره‌ی تحصیلی معین، فارغ‌التحصیل نمی‌شوند، برای محاسبه این نرخ کل دانش آموز- سال صرف شده برای تحصیل تمام دانش آموزان دوره‌ی تحصیلی مورد نظر را بر تعداد فارغ التحصیلان همان دوره در حالت واقعی (با وجود اتلاف) تقسیم می‌کنند، عدد حاصل نشانه‌ی آن است که برای هر دانش آموز در طول یک دوره‌ی تحصیلی معین (بدون توجه به این که او فارغ التحصیل شده یا ترک تحصیل کرده است)، در حالت واقعی به طور متوسط چند دانش آموز- سال صرف شده است.
(معین تحصیلی ی دوره یک تحصیلان فارغ کل تعداد×تحصیلی دوره طول)/(التحصیلان فارغ تعداد)= نسبت درون داد به برون داد واقعی:

خ) نرخ اتلاف:
این نرخ نشان دهنده‌ی درصد اتلاف موجود در یک دوره‌ی تحصیلی معین بر مبنای میزان تکرار کنندگان پایه و ترک تحصیل کنندگان همان دوره‌ی تحصیلی است. برای محاسبه‌ی آن نسبت درون داد به برون‌داد واقعی یک دوره‌ی تحصیلی معین را نسبت به درون داد به برون داد مطلوب همان دوره‌ی تحصیلی( معادل طول سال‌های تحصیل یک دوره‌ی تحصیلی) تقسیم و در 100 ضرب می‌کنند. اگر عدد به دست آمده برابر100% باشد نشان دهنده آن است که در دوره‌ی تحصیلی مورد نظر هیچ گونه اتلافی (تکرار پایه و ترک تحصیل) وجود نداشته وبه هر میزان عدد حاصل بیشتر از 100% باشد آن میزان اضافه نشان دهنده نرخ اتلاف در دوره‌ی تحصیلی مورد نظر است.
( تحصیلی ی دوره یک واقعی داد برون به داد درون نسبت)/(معینی تحصیلی ی دوره یک مطلوب برونداد به درونداد نسبت) ×100 = نرخ اتلاف

د) ضریب کارایی داخلی:
این نرخ که از مجموع تمامی نرخ‌های فوق الذکر به دست می‌آید یک نرخ ترکیبی است که نشان دهنده کارایی داخلی یک دوره‌ی تحصیلی معین بر اساس میزان اتلاف (تکرار پایه و ترک تحصیل) موجود در همان دوره‌ی تحصیلی است. برای محاسبه آن نسبت درون داد به برون داد مطلوب یک دوره‌ی تحصیلی معین را به نسبت درون داد به برون داد واقعی همان دوره‌ی تحصیلی تقسیم کرده و حاصل را در 100 ضرب می‌کنیم. عدد حاصل نشان دهنده‌ی ضریب کارایی داخلی دوره‌ی تحصیلی مورد نظر است. اگر عدد حاصل برابر با 100% باشد نشانه‌ی آن است که کارایی داخلی دوره‌ی تحصیلی مورد نظر برابر با 100% بوده و هیچ گونه اتلافی (تکرار پایه و ترک تحصیل) در دوره‌ی تحصیلی مورد نظر وجود نداشته است.
(معین تحصیلی ی دوره یک مطلوب داد برون به داد درون نسبت)/(تحصیلی ی دوره همان واقعی داد برون به داد درون نسبت) ×100 = ضریب کارایی داخلی
ذ) نرخ رشد دانش آموزان:
این شاخص از تقسیم تفاضل تعداد دانش آموزان دو سال متوالی بر تعداد دانش آموزان سال پایه ضرب در100 به دست می‌آید.
(پایه سال های داده-نظر مورد سال های داده)/(پایه سال آموزان دانش تعداد)×100 = نرخ رشد
منظور از سال پایه سال گذشته است.

ر) سهم دانش آموزان پسر یا دختر:
این شاخص از تقسیم تعداد دانش آموزان دختر یا پسر بر تعداد کل دانش آموزان ضرب در 100 به دست می‌آید.
(دختر یا پسر آموزان دانش تعداد)/(تحصیلی دوره آموزان دانش کل)×100= سهم دانش آموزان پسر یا دختر

ز) سهم دانش آموزان روستا:
این شاخص از تقسیم تعداد دانش آموزان روستایی به تعداد کل دانش آموزان ضرب در 100 به دست می‌آید.
100 ×(روستایی آموزان دانش تعداد)/(تحصیلی دوره آموزان دانش کل) = سهم دانش آموزان روستایی

ژ) سهم دانش آموزان غیر انتفاعی:
این شاخص از تقسیم تعداد دانش آموزان غیر انتفاعی در یک سال تحصیلی معین بر تعداد کل دانش آموزان دولتی و غیر دولتی در همان سال تحصیلی ضرب در 100 به دست می‌آید.
100 ×(t تحصیلی سال در انتفاعی غیر آموزان دانش تعداد)/(tسال در دولتی غیر و دولتی آموزان دانش کل تعداد ) = سهم دانش آموزان غیر انتفاعی

س) نرخ پوشش تحصیلی ظاهری:
در این تحقیق نسبت پوشش تحصیلی کل دانش آموزان ابتدایی مد نظر است. برای برآورد آن، تعداد دانش آموزان واقع در گروه سنی مرتبط با آن دوره را برکل دانش آموزان همان دوره تقسیم کرده و حاصل را در صد ضرب می‌کنیم. که درصد پوشش ظاهری (درصد اشتغال به تحصیل ظاهری) برای یک دوره تحصیلی معین از تقسیم تعداد دانش آموزان آن دوره بر تعداد جمعیت در سن متعارف همان دوره ضرب در 100 به دست می‌آید، که به دلیل وجود تکرار پایه و وقفه تحصیلی ممکن است از عدد 100 تجاوز کند. این شاخص نسبت دانش آموزان هر دوره‌ی تحصیلی از جمعیت گروه سنی متعارف آن دوره را نشان می‌دهد. (در مقطع ابتدایی سن متعارف شامل جمعیت 6 تا 10 ساله می باشد).
100 ×(tسال در نظر مورد تحصیلی دوره آموزان دانش تعداد)/(tسال در تحصیلی دوره همان متعارف سن در جمعیت) =پوشش تحصیلی ظاهری

ش) نسبت دانش آموز به معلم:
این شاخص از تقسیم مجموع تعداد دانش آموزان بر تعداد کل معلمان به دست می‌آید. و هر چه مقدار
این شاخص کمتر باشد مطلوب تر است. زیرا معلم وقت بیشتری برای تعامل با تک تک دانش آموزان را دارد.
(tتحصیلی سال در آموزان دانش تعداد)/(tتحصیلی سال در معلمان تعداد) = نسبت دانش آموز به معلم

ص) نسبت معلم به کلاس دایر:
این نسبت بیان گر تعداد معلمان به ازای کلاس دایر است. و از تقسیم تعداد معلمان شاغل در دوره تحصیلی مورد نظر بر تعداد کلاس‌های دایر در همان دوره تحصیلی به دست می‌آید.
(tسال در نظر مورد تحصیلی دوره در شاغل معلمان تعداد)/(tسال در تحصیلی دوره همان در دایر های کلاس تعداد) = نسبت معلم به کلاس دایر

ض) میزان تحصیلات معلمان:
این شاخص از ضرب تعداد معلمان در مجموع سنوات تحصیلی آنان تقسیم بر تعداد معلمان در دوره تحصیلی مورد نظر به دست می‌آید. مدرک تحصیلی معلمان با مدرک دیپلم 12 سال، فوق دیپلم 14 سال، لیسانس 16 سال، و فوق لیسانس 18 سال محاسبه می‌شود.
( معلمان تعداد× تحصیل سنوات تعداد)/(مقطع معلمان کل تعداد) = میانگین سطح تحصیلات معلمان دوره t

ط) تراکم دانش آموزان در کلاس دایر:
این شاخص از تقسیم مجموع دانش آموزان دوره‌ی تحصیلی مورد نظر در سال تحصیلی معین بر تعداد کلاس‌های دایر آن دوره‌ی تحصیلی در همان سال تحصیلی به دست می‌آید.

(tتحصیلی در سال نظر مورد تحصیلی دوره

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir