،دنيس مولر نشان مي دهد هريك از منظري به سرمايه اجتماعي پرداخته اند .اما به طور كلي بر آنچه وفاق نسبي وجود دارد ،اين است كه استفاده از اين واژه اول بار در معنايي كه امروز با آن سر و كار داريم به سال 1916 و به “نوشته هاي ليداجي هانيفان ،سرپرست وقت مدارس ويرجينياي غربي در آمريكا باز مي گردد. او در توضيح اهميت مشاركت در تقويت حاصل كار مدرسه ،مفهوم سرمايه اجتماعي را مطرح كرده است”واين انديشه تا چندين دهه ناپديد شد،ولي در دهه 1950گروهي از جامعه شناسان شهري كانادايي و در دهه 1960 (هومانس نظريه پرداز مبادله)و در دهه 1970اقتصاد داني به نام لوري آن را دوباره احيا كردند(تاجبخش،534:1384)
الف) توماس كوساك8” كتاب خود با عنوان “سرمايه اجتماعي،ساختارهاي نهادي و عملكرد دموكراتيك :مطالعه تطبيقي حكومت هاي آلمان “به برسي موضوع سرمايه اجتماعي پرداخت.داده هاي تجربي مطالعه از دو پيمايشي بود كه در سال 1995 انجام شد .تحقيق اول بر روي متخصصين حكومت محلي(اعضاي شوراي شهر شهرداري و رؤساي اعضاي محلي)77 شهرداري متوسط از شرق و غرب آلمان كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرفت.توجه اصلي تحقيق به ارزش هاي سياسي، مسائل،منابع و سياست هاي حكومت هاي شهرداري متخصصين محلي بود.تحقيق دوم به شهروندان 30 نمونه فرعي از 77 شهرداري پيمايش اول پرداخت.توجه اصلي اين پيمايش به ارزش هاي سياسي شهروندان ،مشاركت آنها در زندگي مدني اجتماعي شان و ارزيابي آنها از عمكرد مؤسسات متعدد شهرداري بود.هدف اصلي تحقيق كشف منابع رضايت شهروندان از عملكرد حكومت هاي محلي (شهرداري هاست) پرسش راهبردي كوساك اين است كه چرا برخي حكومت هاي شهرداري در ارزيابي موكل شان ،عملكرد خوبي دارند و بقيه،عملكردي ضعيف؟او با بهره گيري از دو رهيافت تحقيقاتي”فرهنگ سياسي”و”نهاد سياسي”به اين پرسش پاسخ مي دهد.كوساك براي مطالعه عوامل فرهنگي چارچوب نظري پاتنام را به كار مي گيرد و به دنبال ارزشيابي سودمندي كاربرد مفهوم سرمايه اجتماعي در تعيين نوع عملكرد حكومت هاي محلي آلمان است.
در چارچوب رهيافت نهادي ،او مي خواهد تأثيرات احتمالي تفاوت هاي نهادي را بر عملكرد حكومت هاي محلي بر حسب رضايت ابراز شده شهروندان روشن كند. او از دو نيروي عمده يعني فشارها و خواسته هاي بوركراتيك و فشارها و خواسته هاي حزبي در تصميم گيري هاي شهرداري صحبت مي كند كه برآيند اهداف منطقي آنها سياست هاي غير منطقي و ناكارآمد خواهد بود .به عبارت ديگر سعي دارد تا اهميت عامل ساختار اداري را نيز به عنوان يكي از عوامل مؤثر در حكومت و رضايت شهروندان از آن در كنار عامل –فرهنگي-يعني سرمايه اجتماعي نشان دهد.
نتايج مطالعه كوساك نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي يا به طور مشخص اعتماد (موجود در فرهنگ سياسي متخصصين محلي)بر عملكرد بهتر حكومت محلي مؤثر است.اين يافته مؤيد نظر پاتنام است كه در مناطقي كه مشخصه فرهنگ همانا اعتماد است ،عملكرد حكومت ها كارآمدتر است و موجب رضايت شهروندان مي گردد.همچنين بدون در نظر گرفتن سرمايه اجتماعي عملكرد سازماني در آن دسته از ساختارهاي شهرداري كه شمار صاحبان حق وتو در تصميم گيري ها را كاهش داده اند و قدرت اداري در دستان شهردار متمركز است ،افزايش يافته است.
در بخش نتيجه گيري ،تحقيق كوساك اين نقد را بر پاتنام وارد مي كند كه وي عملكرد دموكراتيك را تنها در پيوند با سرمايه اجتماعي ديده است در حالي كه ترتيبات سازماني نيز در اين زمينه اهميت دارند(كوساك،147:1997).
ب)- تحقيق ملي در پرداخت ها، داوطلب شدن، مشاركت(سرشماري كانادا،1998)
تحقيقات متمركز بودند بر
1)پرداخت فاكتورهاي مربوط به پرداخت پول و ديگر منابع به افراد ارگان ها
2)-داوطلب شدن مربوط به اقدامات داوطلبانه جهت كمك به ديگران و ارتقاي سطح اجتماعي
3)-مشاركت شركت در فعاليت هاي مشاركت شهروندان، شامل عضويت در گروه هاي محلي،حضور در جلسات و رأي دادن در انتخابات.
ج)-تحقيق تام رايس و الكساندر سامبرگ9
در مطالعه تام رايس والكساندر سامبرگ از روش ها و تكنيك هاي مشابه مورد استفاده پاتنام استفاده شده است . در اين مطالعه، شاخص هاي فرهنگ مدني عملكرد حكومتي با هدف كاربرد روش پاتنام در مورد ايالات متحده ساخته شده است ، محققان به دنبال اين پرسش بوده اند كه آيا رابطه ميان فرهنگ مدني و عملكرد حكومتي وجود دارد؟آن ها عناصر فرهنگ مدني را بر اساس نظر پاتنام به چهار دسته تقسيم مي كنند:
1)- مشاركت مدنيكه سنجه هاي آن عبارتند از :
الف)- تيراژ روزنامه در ايالات مختلف به عنوان شاخص توجه شهروند به موضوعات عمومي
ب)- سرانه كتاب هاي كتابخانه عمومي
ج)- سرانه تعداد گروه هاي محلي و انسان دوستانه در هر ايالت.
2)- برابري سياسي كه چهار سنجه آن عبارتند از:
الف)- تعداد مردان آموزگار مدارس عمومي كه شغل سنتي زنانه است
زنان عضو هيئت قانون گذاري هر ايالت، كه شغلي مردانه به شمار مي رود
ج)- تعداد گروه هاي حقوق مدني بر حسب هر نفر در ميان جمعيت غير سفيد پوست
د)- توزيع درآمد
3)- همبستگي،اعتماد و تساهل كه سنجه هاي آن مشتمل اند بر :
الف)- ميزان ارتكاب جرم در هر ايالت
ب)- تعداد وكلا بر حسب هر نفر
ج)- ميزان عدم پرداخت وام هاي دانشجويي.
4)- ساختارهاي اجتماعي همكاري كه سنجه آن سرانه شاخص تركيبي26 گونه مختلف سازمان غير انتفاعي است .
تمام سنجه هاي تحقيق در نهايت در شاخصي با عنوان شاخص فرهنگ مدني تركيب شده اند:براي سنجش عملكرد حكومتي ، سه شاخص ليبراليسم در سياست گذاري، نوآوري در سياستگذاري و اثر بخشي اداري به كار گرفته شده است رايس و سامبرگ بر اين اساس چنين نتيجه مي گيرند كه رابطه قوي ميان مدنيت و عملكرد حكومتي كه پاتنام در مناطق ايتاليا پيدا كرد در ايالات آمريكا نيز وجود دارد .در بخش نتيجه گيري، رايس و سامبرگ شهرداري را به عنوان مكاني مناسب براي فرهنگ مدني و عملكرد حكومتي بر مي شمارند و از محققيني نام مي برند كه رابطه ميان فرهنگ سياسي و كيفيت زندگي را در نواحي كلان شهري ايالات متحده بيان كرده اند(رحماني،1387:99)).
د)- لو،پين10
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي.مطالعه كشوري سرمايه اجتماعي اعتماد مشاركت مدني و رشد اقتصادي 38 كشور1990-1998دانشگاه آلا با ماع 2004
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي كشورها پرداخته شده پنج يافته عمده دارد:
1)- اعتماد و هنجارهاي مدني با رشد اقتصادي قوي در ارتباط است.
2)- عضويت در اين انجمن هاي داوطلبانه عموماً با كارايي اقتصادي بهتر كشور رابطه ندارد.
3)- اعتماد با نهادهاي رسمي مستحكم، رابطه مثبت و قوي داشته و در كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي از نابرابري كمتر بر حق خود دارند اين رابطه بزرگتر و بيشتر است.
4)- فرضيه پاتنام در كتاب بولينگ يك نفره مطرح شد كه به رابطه سرمايه اجتماعي و مشاركت مدني مي پردازد و به طور تجربي بر روي 36 كشور توسعه يافته و در حال توسعه صحيح بود.
5)- شاخص سرمايه اجتماعي اين تحقيق به طور مثبت و معني داري با رشد بيشتر در ارتباط بود.
ه)- كري آن،آگنيشن11
بررسي سرمايه اجتماعي يك اجتماع مطالعه شبكه اجتماعي و تعامل اجتماعي رساله دكتري دانشگاه ايالتي آيوا 2003
اين مطالعه در راستاي سياست تمركز زدايي و انتقال منابع و قدرت از سيستم فدرالي استاني به نهادهاي محل و توانايي هاي اجتماعات روستايي در بدست آوردن و حركت بخشيدن منابع در جهت در دستيابي به اهداف گوناگون آن در آينده با اين مناطق اختصاص دارد هدف اين مطالعه نيز بررسي و آزمون رابطه بين سرمايه اجتماعي و ظرفيت اجتماعي در عمل مي باشد اطلاعات اين تحقيق از طريق مصاحبه هاي با 116 نفر بدست آمده است

الف-بررسي نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي در سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران(1384)
از جمله تحقيقات داخلي انجام شده پيرامون سرمايه اجتماعي تحقيقي است كه توسط خانم مينا اصفهاني در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي واحد علوم و تحقيقات انجام شده است. فرض بنيادي تحقيق اين است كه بين نقش مديران فرهنگي سازمان و حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي همبستگي وجود دارد. در اين پژوهش ابتدا مفاهيم سرمايه اجتماعي از ديدگاه صاحب نظران مختلف مورد بررسي قرار گرفته و سپس به بيان اهميت مطالعه سرمايه اجتماعي در سطح سازماني پرداخته و سپس مفهوم سرمايه اجتماعي سازماني را توضيح مي دهد در اين تحقيق عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي شامل اعتماد، تعهد و مسئوليت، همكاري هاي گروهي، مشاركت در تصميم گيري ها ،تعهد ديني و آگاه سازي و اطلاع رساني و بستر سازي فرهنگي توسط مديران تشريح مي شود و سپس به نقش حياتي مديران فرهنگي در ايجاد و حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي اشاره مي شود.نتايج پژوهش نشان كمي دهد كه در سازمان فرهنگي –هنري بين ايجاد اعتماد متقابل ،مشاركت در تصميم گيري ها،ايجاد گروه هاي غير رسمي و بستر سازي فرهنگي توسط مديران و ارتقاي سرمايه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.و از سوي ديگر نتايج حاصله نشان مي دهد كه بين اطلاع رساني و آگاه سازي ،احساس مسئوليت و تعهد مديران و تعهد ديني و پاي بندي به ارزش هاي اخلاقي توسط مديران و ارتقاي سرمايه اجتماعي همبستگي وجود نداشته و به طور كلي نتيجه مي گيرد كه سازمان فرهنگي- هنري تهران از سرمايه اجتماعي كمي برخوردار است.و مديران در زمينه ارتقاي سرمايه اجتماعي به صورت ضعيف نقش آفريني داشته اند.
ب)-ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان(در 28 استان كشور)
مجري اين پژوهش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي سال 1378 بوده است .هدف از اين طرح ها ،اندازه گيري تحولات فرهنگي و نگرش هاي اجتماعي در فاصله هاي منظم (دو ساله) است تا بر اساس يافته هاي آن امكان برنامه ريزي و سياست گذاري علمي فراهم گردد .براي سنجش متغيرهاي مورد بررسي تعريف عملياتي از متغيرها و مقياس سازي صورت گرفته است .اين مطالعه تحت عنوان يك پيمايش ملي در سطح 28 استان كشور صورت گرفته شده است .تكنيك تحقيق بر اساس مصاحبه حضوري مبتني بر پرسشنامه ها و داده ها با استفاده از نمونه گيري گردآوري شده است.(رحماني، 107:1387)
ج)- بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان كارشناسي ارشد دكتراي دانشگاه تبريز
در اين مطالعه كه در ميان دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز صورت گرفته است محمد عباس زادگان به اين نتيجه رسيده است كه اعتماد اجتماعي از جمله مفاهيمي است كه در چند دهه اخير با چشم انداز خاصي مطرح شده است به طوري كه دانشمندان متعددي از جمله اوچي اعتماد اجتماعي را كليد موفقيت سازماني دانسته در تأييد آن اوسلانر از آن به عنوان تسهيل گر روابط انساني ياد كرده است.توجه اصلي پژوهش به متغير هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مؤثر بر اعتماد احتماعي مي باشد. تحقيق نشان مي دهد كه در تبيين اعتماد اجتماعي عوامل عمده اي دخيل بوده

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir