توصیفی بوده واز لحاظ انواع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. درتحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب مورد نظر چگونه است(حافظ نیا،1386: 58 و61)؛ وپیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات بوده و هدف آن اکتشافی ، توصیفی ویا تبیینی است و عمدتا در آن از پرسشنامه استفاده می شود (خاکی،1390: 108).

3.3- متغیرهای مورد بررسی
1.3.3- مفهوم متغیر
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد، این ارزشها می تواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد(سکاران،1390: 82). متغیرهای موجود در این پژوهش که در پرسشنامه مطرح شده اند عبارتنداز: تبلیغات هیجانی (با ابعاد تمایل، ترجیح، مجاب شدن)، یادآوری تبلیغات هیجانی (با ابعاد بازیابی؛ مواجهه، توجه، فهم) ، گرایش به خرید محصولات مصرفی (با درگیری ذهنی پایین).
2.3.3- متغیر وابسته
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند است، هدف وی توضیح یا پیش بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است؛ به عبارت دیگر همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند. با تحلیل متغیر وابسته (یعنی اینکه چه متغیرهایی بر آن تأثیر می گذارد)، می توان برای حل مساله به پاسخهایی دست یافت. پژوهشگر علاقه مند است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تأثیر می گذارند کمی کند و بسنجد(سکاران،1390: 83). متغیر وابسته در این پژوهش « گرایش به خرید محصولات مصرفی » می باشد که به صورت در نظر گرفتن طبقه محصول که در آن میزان درگیری ذهنی مصرف کننده با محصول مد نظر می باشد مورد بررسی قرار می گیرد، یعنی با توجه به اینکه محصول جزء کالاهای بی دوام دسته بندی می شود سطح درگیری ذهنی مصرف کننده نیز پایین خواهد بود که به نظر می رسد در این شرایط رفتار خرید نیز متفاوت باشد.
3.3.3- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد . به بیان دیگر دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد، برای ایجاد روابط علی متغیر مستقل دستکاری می شود (سکاران،1390: 85). متغیر مستقل در این پژوهش شامل دوعامل می باشد: عامل اول «تبلیغات هیجانی» بوده و به عنوان متغیر مستقل اول در نظر گرفته می شود، که خود از طریق سه ۥبعد «ایجاد تمایل ، ایجاد ترجیح ومجاب کردن» تحت بررسی می باشد؛ عامل دوم «یادآوری تبلیغات هیجانی» می باشد که به عنوان متغیر مستقل دوم در نظر گرفته شده و از طریق بعد «بازیابی از حافظه» که خود با سه مولفه مواجهه، توجه و فهم مد نظر می باشد، تحت بررسی قرارمی گیرد.
4.3- جامعه آماري پژوهش
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي ازافراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك بوده و پژوهشگر مايل است درباره صفت متغيرهاي آن واحد به مطالعه بپردازد (بازرگان ، 1385: 177). جامعه آماری در این پژوهش بانوان جوان شهرزنجان که بین 15 تا 18 (دبیرستان از 14 شروع و تا 17 سال است!) سال سن دارند و در مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) مشغول به تحصیل می باشند، در نظر گرفته شده است. جمعیت این جامعه آماری بالغ بر 9,487 نفرمی باشد و تعداد مدارس در این مقطع تحصیلی در شهر زنجان، 40 واحد می باشد که به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است (اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392). اطلاعات جامعه آماری در جداول (3-1) و (3-2) نشان داده شده است.
جدول3-1: اطلاعات مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان بدون بزرگسالان
نواحی
تعداد مدارس (واحد)
تعداد دانش آموزان (نفر)
ناحیه 1
17
4,048
ناحیه 2
23
5,439
کل
40
9,487
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
جدول3-2: اسامی و نواحی مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه1
ناحیه2
جمعیت
منطقه
1
اندیشه
*

214
سبزه میدان
2
توحید
*

232
سبزه میدان
3
رضوان
*

186
خ امام- نرسیده به 15خرداد
4
ولیعصر
*

416
خ امام- نرسیده به 15خرداد
5
حضرت معصومه
*

426
کوی فرهنگ- میدان گلها
6
معراج
*

235
سبزه میدان
7
فاطمه الزهرا
*

341
جاده همایون- ضلع غربی پادگان
8
حجاب
*

196
اسلام آباد- کوی سعیدیه
9
دکتر بهشتی
*

447
اسلام آباد- کوی سعیدیه
10
ولایت
*

152
فرودگاه
11
هنرستان حضرت زینب
*

140
کوی فرهنگ- رز6
12
کوثر
*

334
فرودگاه
13
شهید صیاد شیرازی
*

156
اسلام آباد
14
ابوریحان
*

121
اسلام آباد
15
علامه امینی
*

164
کوی فرهنگ- روبروی بازارچه
16
مرتضی رضایی
*

163
خ طالقانی
17
چمران
*

125
خ طالقانی
18
فرزانگان

*
382
خیابان خرمشهر- خیابان عدالت
19
مهرگان

*
163
سعدی شمالی
20
شهید باهنر

*
409
انصاریه- نبش بوستان هفتم
21
پویندگان

*
174
کارمندان
22
علوی

*
184
دروازه رشت
23
هدی

*
119
سعدی شمالی
24
ندای مهر

*
142
سعدی شمالی
25
عارف

*
71
اعتمادیه
26
پویش

*
127
کوچمشکی
27
کیهان

*
89
کارمندان
28
دانش

*
113
دروازه رشت
29
رشد

*
211
کوی نصر
30
شهدا(نمونه دولتی)

*
178
سعدی وسط – خ زینبیه
31
عصمت

*
403
دانشسرا
32
هاجر

*
160
خیابان سوم شعبان- جنب انبار هلال احمر
33
میثاق

*
341
خیابان سرباز- کوچه بینش
34
پروین اعتصامی

*
79
خ امام- خ شریعتی
35
میلاد

*
215
اراضی پایین کوه- میلاد14
36
بهارستان

*
195
بهارستان- 16متری دوم لاله- روروی مجتمع فرهنگیان
37
شاهد فاطمیه

*
446
کارمندان-خ7- فاز2
38
روغنی زنجانی (فرهیختگان)

*
407
کارمندان-خ7- فاز2
39
مهدیه

*
336
کوچه مشکی – چهارراه سوم
40
عفاف

*
495
خ فاتح- پشت هنرستان

کل
*
*
9,487

منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
5.3- نمونه آماری پژوهش
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش در مورد کل اعضای جامعه را ندارند، به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می کنند (دلاور، 117:1384)؛ گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است، مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند (سکاران،1390: 295). که این نمونه باید کلیه یا اکثر ویژگی های جامعه ی کل را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد. بر این اساس، نمونه گیری باید بر اساس اصول و قواعد معینی انجام گیرد (میرزایی،1387: 173). نمونه آماری این پژوهش مطابق با جامعه آماری، از بین دانش آموزان مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان انتخاب گردیده است که درجدول (3-3) نشان داده شده است.

جدول3-3: جمعیت نمونه آماری منتخب درمدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه
جمعیت (نفر)
نمونه(نفر)
1
ولیعصر
1
416
51
2
حضرت معصومه
1
426
52
3
دکتر بهشتی
1
447
55
4
شاهد فاطمیه
2
446
58
5
مهدیه
2
336
44
6
میثاق
2
341
45
7
عفاف
2
495
65
8
ناحیه1

1,289
158
9
ناحیه2

1,618
212
10
جمع

2,907
370
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
1.5.3- روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود، نمونه گیری تصادفی خوشه ای دارای فرآیندی دو مرحله ای است: به این صورت که ابتدا جامعه به خوشه ها یا طبقاتی تقسیم می شود که هر یک از این خوشه ها آینه ی تمام نمای جامعه هستند و سپس از بین خوشه ها و بسته به اندازه ی نمونه تعدادی انتخاب می گردد، و در مرحله بعد در هر خوشه ی انتخاب شده عناصر به صورت تصادفی انتخاب می شوند (دهدشتی و بحرینی زاده،1390: 227). ابتدا از بین دبیرستان های دخترانه شهر زنجان که تعداد 3 دبیرستان در ناحیه1 و تعداد 4 دبیرستان در ناحیه 2 به عنوان خوشه اول انتخاب کرده، و سپس در مرحله بعد در هر یک از دبیرستان های انتخاب شده در مرحله قبل آزمودنی ها به تعداد نمونه محاسبه شده در جدول (3-3)، به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ منظور از انتخاب تصادفی این است که به هر يك از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي شود تا در نمونه انتخاب شوند؛ به عبارت ديگر اگر حجم افراد هر خوشه (Nj) وحجم نمونه از هر خوشه را (ni) فرض كنيم احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوي ni / Nj)) خواهد بود. در برآورد حجم نمونه نحوه محاسبه ذکر شده است.
2.5.3- برآورد حجم نمونه
در پژوهش حاضربا توجه به اینکه جامعه آماری محدود می باشد، با استفاده از فرمول کوکران مربوط
به جامعه ی محدود به تعیین حجم نمونه می پردازیم؛ وقتی که حجم جامعه مشخص باشد با استفاده از فرمول زیر به محاسبه حجم نمونه پرداخته می شود.
n = ( Nz2pq) /( Nd2+z2pq)
در این فرمول N حجم کل جامعه، n حجم کل نمونه، z ضریب اطمینان مطلوب (95درصد) ، d مقدار خطا(5درصد) ، p نسبت برآورده شده از وجود صفت یا ویژگی در جامعه(0.5) ،و qعدم وجود صفت یا ویژگی (0.5) است، با توجه به فرمول فوق حجم نمونه به این صورت محاسبه می شود.
370 = ((0.5)(0.5)(1.962) + (0.052)(9487)) / ((0.5)(0.5)(1.962)(9487)) n =
با توجه به مقدار z در سطح خطای 5درصد که برابر با 1.96 می باشد حجم نمونه کل مورد نظر 370 نفر مشخص گردید.
158= (9487)/(370)(4048) = 1n حجم نمونه در ناحیه 1
212= (9487)/(370)(5439) = 2n حجم نمونه در ناحیه 2
جدول 3-4: حجم نمونه به تفکیک مدارس
ردیف
مدارس
Nj
ni
Njk
nik
حجم نمونه (نفر)
نحوه محاسبه:
Njk* ni)/ Nj)= nik
(%)
1
ولیعصر


416
51
1289/(158)(416)=
13.78
2
حضرت معصومه


426
52
1289/(158)(426)=
14
3
دکتر بهشتی


447
55
1289/(158)(447)=
14.86
4
شاهد فاطمیه


446
58
1618/(212)(446)=
15.67
5
مهدیه


336
44
1618/(212)(336)=
11.89
6
میثاق


341
45
1618/(212)(441)=
12.16
7
عفاف


495
65
1618/(212)(495)=
17.57
8
ناحیه1
1289
15842.7
9
ناحیه2
1618
21257.3
10
کل
2907
370100

بر اساس حجم نمونه‌ی برآورد شده در جدول(3-4) تعداد 400 پرسشنامه در 7 دبیرستان و در هر
چهار پایه تحصیلی، توزيع و جمع آوری شد که 42.7 درصد ازحجم نمونه به ناحیه1 و 57.3 درصد به ناحیه2 اختصاص یافت؛ سپس 370 پرسشنامه برای تحلیل آماری انتخاب شده و نهایتا 321 پرسشنامه قابل

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir