و در پژوهش حاضر سهم عوامل اجتماعي و فرهنگي بيشتر از سايرين بوده است.
رضايت شغلي درسازمان ازموضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران علوم رفتاري مي باشد.و در اين مورد مطالعات زيادي صورت گرفته است كه مختصراً به برخي از آنها اشاره مي شود، در پژو هشهاي انجام شده در عموم كشورها رضايت شغلي در رشته ها و حوزه هاي علمي متعددي همچون روانشناسي،جامعه شناسي،اقتصاد و مديريت مورد بررسي علمي قرار گرفته است و بخش عمده اي از اين تحقيقات معطوف به گروه كاري است كه داراي سطوح مختلف تخصص و مهارت هاي شغلي مي باشد در مجموع اكثر پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور، رضايت شغلي در پرتو متغيرهاي فردي و درون سازماني و در سطوح خرد و ميانه مورد مورد تبيين و تحليل قرار گرفته شده است و متغييرهاي كلان و ساختاري چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
تحقيقات انجام گرفته پيرامون رضايت شغلي درساير نقاط جهان:
.الف )- آليسون لارك12 درسال 1998 تحقيقي تحت عنوان رضايت شغلي در صنعت انتشارات انجام داده است براي انجام اين تحقيق 500 آژانس انتشارات كه حداقل داراي 10 كارگر هستند به صورت تصادفي در سطح كشور آمريكا انتخاب شده اند و بين آنها پرسشنامه اي توزيع شده است.يكي از هدف هاي اين تحقيق مشخص نمودن عوامل رضايت وتفاوت آن ها بين زنان و مردان (daily ,1998) . بوده است
(Ed lock,1999)
ب)- يك ديدگاه شخصي راجع به رضايت شغلي در شركت هاي آمريكايي و ژاپني عنوان مقاله اي است از”سوچن بالابان13″( 1996). اين مقاله تلاشي است درجهت شناختن تفاوت هاي شركت هاي آمريكايي وژاپني وانتظاراتي كه اين شركت ها از كاركنان خود داشته و نيز به دست آوردن شاخص هاي رضايت شغلي در بين كاركنان دو كشوراست.
ج)- ج)- مك گين 14(2003)در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثربررضايت شغلي كتابداران افريقايي امريكا،در چند كتا بخانه عمومي ايالات متحده پرداخت و اين چنين نتيجه گرفت كه عوامل كمك به مردم ،آموزشگري اين حرفه و عقايد مذهبي ،سبب رضايت اين كتابداران ،و آنچه سبب نارضايتي شان مي شود ،عدم مهارت مديران در اداره سازمان و ارزيابي وظايف كاري و اعطاي ترفيعات ،و نيز تبعيض نژادي در برخورد با اين كتابداران است و عامل حقوق ،نقشي در رضايت يا نارضايتي اين افراد از شغلشان ندارد. (عبدالحسين فرج پهلو،1386: 17)
الف)- بررسي رضايت شغلي دبيران بر مبناي نظريه هرزبرگ در مدارس راهنمايي پسران شهرستان دامغان عنوان تحقيقي است كه توسط رمضان جهانيان از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1374انجام شده است .اين تحقيق در پي آزمون فرضيه هاي زير است:1- عوامل انگيزشي در ايجاد رضايت شغلي اثر دارد.2- عوامل انگيزشي در ايجاد نارضايتي شغلي اثر دارد 3- عوامل بهداشتي در ايحاد رضايت شغلي كاركنان اثر دارد4- عوامل بهداشتي در ايجاد نارضايتي شغلي كاركنان اثر دارد.و براي آزمون اين فرضيات 50 نفر به صورت تصادفي انتخاب گرديد نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كه مقدار آن42% است رابطه معناداري در در حد قوي مي باشد و رابطه عوامل انگيزشي با نارضايتي شغلي كه مقدار آن 52% است رابطه معناداري در حد متوسط مي باشد.و هرزبرگ در نظريه خود بيان داشته بود كه عوامل بهداشتي نقش اندكي در ايجاد رضايت شغلي و سهم زيادي در به وجود آوردن نارضايتي شغلي كاركنان دارنداما نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه عوامل بهداشتي با رضايت شغلي كه مقدار 53%است رابطه اي معني دار دارد(رمضان جهانيان،پايان نامه تحصيلي:1374)
ب)- بررسي نظام انتخاب و انتصاب مديران با رضايت شغلي كاركنان در استانداري بوشهر و فرمانداري هاي تابعه
اين تحقيق كه توسط آقاي مجيد ضماهني انجام شده است نظام انتخاب و انتصاب كاركنان با استفاده از مهم ترين شاخص هاي رضايت شغلي مورد مطالعه قرار گرفته است. فرض بنيادي اين پژوهش اين است كه بين نظام انتخاب و انتصاب كاركنان و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و روش تحقيق، اسناد پيمايشي است كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي با حجم نمونه مناسب (75نفر) جامعه آماري 350 نفري كاركنان استانداري بوشهر و فرمانداري هاي تابعه با تكنيك مصاحبه و پرسشنامه و استفاده از روش هاي تجزيه و تحليل آماري انجام شده است و نتيجه اين پژوهش اين است كه بين نظام انتخاب و انتصاب مديران بومي از داخل سازمان و مديران بومي خارج از سازمان با رضايت شغلي رابطه معناداري به صورت مثبت وجود دارد پيشنهاد مي كند كه مديران ارشد مي بايست تلاش نمايند تا حد امكان از كاركنان بومي كه درون سازمان باشند و نيز شايستگي لازم را براي احراز پستهاي مديريتي داشته باشند استفاده نمايند چون مديران بومي با فرهنگ و آداب و رسوم منطقه آشنايي كامل دارند و مي توانند موجبات خوشنودي كاركنان را فراهم سازند و با بررسي شاخص هاي مختلف رضايت شغلي در اين تحقيق ،تأثير دو شاخص ارتقاءكاركنان و فرهنگ سازماني را به اثبات مي رساند.(ضماهني،پايان نامه تحصيلي:1379)
ج)- بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد رانندگان اتوبوس رانی شرکت تهران (1385)
. هدف تحقيق: شناسايی رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد رانندگان اتوبوس رانی شرکت تهران
فرض اصلی:رانندگان اتوبوس رانی تهران بين رضايت شغلی و عملکرد خود رابطه معناداری وجود دارند.
اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه شاخص توصيف شغل می باشد و روش شناسی تحقيق از نوع پيمايشي است و جامعه آماری اين تحقيق 1000نفر می باشد و حجم نمونه حدود 95 نفر می باشد در اين تحقيق با آزمون های ناپارامتريک مانند دوجمله ای ،فريدمن و خی دو و داده های به دست آمده از پرسشنامه ،اين رابطه را ارزيابی نموده است.و با آزمون هايی که انجام داده به اين نتيجه رسيده است که با سطح معناداری 0/00 درصد فرض اصلی تحقيق با سطح اطمينان 99%تأييد می شود.(جوادی،1385)
د)-بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي و عوامل مرتبط با آن(1385)
هدف كلي تحقيق
1- توصيف ميزان رضايت شغلي
2- تبيين عوامل مرتبط با رضايت شغلي كاركنان و مربيان اين مركز مي باشد.
در اين پژوهش پس از طرح مسئله به تشريح تئوري هاي موجود در اين زمينه پرداخته و با استفاده از آنها عوامل مؤثر بر رضايت شغلي را برآورد نموده است تحقيق به روش پيمايشي و با يك نمونه 512 نفري ازجامعه آماري 690 نفر مي باشد. و ضريب آلفاي كرونباخ جهت روايي پرسشنامه مورد استفاده در حدود 76% برآورد شد.و در نهايت محقق با توصيف ويژگي هاي نمونه مورد تحقيق، بررسي مقايسه اي رضايت شغلي در بين كاركنان شهرستان ها و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان اين مركز به اين نتيجه مي رسد كه عواملي مانند امنيت شغلي ،روابط و مناسبات غير رسمي ،شناخت سازمان رسمي، تشويق و ترفيع ضابطه مند و رفع تبعيض و بي عدالتي ،اختيار ،حمايت سازماني ،با رضايت شغلي رابطه معناداری وجود دارد.(نوغاني،1386)

1-5- سوال اصلي تحقيق
آيا بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي كاركنان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز رابطه معناداري وجود دارد؟
1-5-1- سوالات فرعي
• آيا ميان اعتماد و رضايت شغلي کارکنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
• آيا ميان رهبري و مشاركت مدني کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
• آيا ميان بخشش و روحيه داوطلبي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؟
• آيا ميان مشاركت سياسي کارکنان رضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
• آيا ميان تنوع در معاشرت هاو دوستي هاي کارکنان و رضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
• آيا ميان توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان ورضايت شغلي آنان درسازمان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟
1-6- اهداف تحقيق
1-6-1- هدف اصلي تحقيق
هدف اصلي از انجام اين تحقيق تعيين رابطه سرمايه اجتماعي کارکنان و رضايت شغلي آنان در سازمان است در سازمانهای روابط انسانی بر سازمان اجتماعی و ارضای نيازهای تعلق تأکيد می گردد و ارتباط بايد غير رسمی باشد وبه علاوه در اين سازمانها تلاش می شود که برای ارضای نيازهای اجتماعی ، تفاوتهای مقام و موقعيت بين مديران و کارکنان در هم شکسته شود. با کاهش اين تفاوتها تاکيد بر شيوه های رسمی ارتباط کمترمی شود. درسازمانهای روابط انسانی ارتباط شامل ارتباط اجتماعی و وظيفه مدار است و احتمالاًبه سوی ارتباط افقی ،بين فردی و غير رسمی متمايل است . در رويکرد روابط انسانی به دليل اهميت مفهوم اجتماعی و احساسی در ارضای نيازهای سطح بالا ،مجراهايي که حضور اجتماعی بيشتری را ممکن می سازند مطلوب تر هستند .بنابراين ارتباط چهره به چهره در اين رويکرد اهميت زيادی يافته روی مجراهای ارتباط مکتوب تاکيد نمی شود.(کاترين ميلر ،1998:29).
رضايت از شغل وضعيتي رواني است كه فرد از كار كردن احساس لذت مي كند و نگرش مثبت به كار دارد اگرچه رضايت شغلي در نگاه اول يك كيفيت رواني است ولي به شدت از عوامل اجتماعي متأثر است .رضايت اجتماعي به عنوان يك متغير مستقل مي تواند بر پديده هايي چون افزايش توليد ، كاهش ضايعات ، افزايش ساعات كار ، افزايش كارايي و بهره وري و در واقع پويايي توليد تأثير بگذارد و به عنوان متغير وابسته ، خود مي تواند از عوامل متعددي تأثير پذيرد.
واضح است كه هرچه فرد از شغلش بيشتر راضي باشد ، زندگي بهتري خواهد داشت و مهم تر از آن كه در مقابل سازمان ، با احساس مسئولبت بيشتري كار خواهد كرد .
رضايت شغلي كاركنان يك سازمان به عنوان يك انرژي ذخيره اي بالقوه مي باشد كه در موقع مناسب آزاد مي گردد و كاركنان خوشنود در موقع مقتضي موجب زياد شدن اقتدار مديران مي گردند .پس بررسي سطح رضايت مندي كاركنان براي تشخيص ميزان قدرت مديران و نوع كار آنان با مجموعهْ زيردست نقش حياتي دارد.در نظريه هاي مختلف روابط انساني به اهميت تعامل در محل كار اشاره شده است در سلسله مراتب نيازهاي مازلو نيز بر اهميت نيازهاي تعلق كه از طريق تعامل اجتماعي ارضا مي شود تأكيد مي گردد بر طبق نظر مازلو اين نياز بايد قبل از اين كه فرد به نيازهاي سطح بالاتر احترام و خود شكوفايي برسد ارضا شود .هرزبرگ نيز در نظريهْ خود به اهميت تعامل اجتماعي در كاهش نارضايتي و اين كه چنين ارتباطي مي تواند موجب رضايت شود اشاره مي كند .لذا اين تحقيق مي تواند با توجه به اين كه رضايت شغلي كاركنان در سازمان از اهميت بالايي بر خوردار باشد راههاي رسيدن به رضايت شغلي را از طريق سرمايهْ اجتماعي مورد بررسي قرار دهد.
محقق در اين تحقيق سعي دارد به اهداف زير برسد ؟
1- رضايت شغلي و سرمايهْ اجتماعي را مورد بحث وبررسي قرار دهد؟
2- نظريات متنوع دانشمندان را در مورد اين دو موضوع مورد بررسي قرار دهد؟
3- بررسي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir