کارمندان و همکاران شان مورد بررسی قرار داد و نظريهْ خود را دربارهْ نگرش مديريت نسبت به انسان ها تحت عنوان نظريه های Y وX مطرح کرد ومعتقد است که رابطه انسان ها با انسان های ديگر بر اساس نوع نگرشی است که از مفهوم انسان ،کار و انگيزش دارند و با توجه به همين درک برداشت و نگرش ،مديران نوع رابطه انسانی خود را نسبت به ديگران انتخاب می کنند .
در سال 1970 هرسی بلانچارد سبک اقتضايي رهبری را ارائه داد که مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری قرار گرفت و در اين سبک تأکيد شده است که مدير با درک و شناخت محيط يا موقعيت کار و سازمان سبکی را که دارای نيازها و ضرورت ها و الزامات آن موقعيت باشد به کار می گيرد ودر بين عواملی که به عنوان متغيرهای محيطی مورد توجه قرار گرفت و ويژگی های زيردستان و انطباق سبک مديريت با اين ويژگی ها از اهيت به سزايي برخوردار است و هرسی بلانچارد بر بلوغ زيردستان و انطباق سبک مديريت با ميزان بلوغ آنها تأکيد می ورزد.(مير کمالی،130:1378).
و گولدنر سازمان ها را به عنوان سيستم های باز در نظرمی گيرد که از اجزاء متقابلاً به هم وابسته به يکديگر تشکيل شده اند به گونه ای که هرجزء به بقای کل سيستم کمک می کند به اين ترتيب سازمان به عنوان يک نظام اجتماعی که از اجزای به هم وابسته تشکيل شده است در نظر گرفته می شود اين وابستگی متقابل به گونه ای که تغيير دريک قسمت باعث تغييردر قسمت های ديگر آن می شود اين گونه تغييرات مخل نظم سازمان در نظر گرفته نمی شود زيرا اساس نظريه سيستم باز اين است که نظام به سوی تعادل گرايش دارد. افراد سازمان که دارای ارزش ها و اعتقادات مشترک هستند که با هم دارای کنش متقابل اند و هر فعاليت يا نگرشی که مغاير با اعتقادات و ارزش های افراد سازمان باشد به عنوان خطر در نظر گرفته می شود و سازمان سعی در رسيدن به تعادل را انجام می دهد .(صبوری،118:1378).
مثلاًايجاد بورکراسی های سخت در سازمان که مخالف با روحيه و طبيعت کارکنان است به ايجاد شبکه های غيررسمی در سازمان مي انجامد تا سيستم به تعادل خود برسد .
و مهمترين دستاورد جهانی انقلاب اطلاعاتی ،تحقق تدريجی دموکراسی است اين ،واقعيت است که بانک های اطلاعاتی وسيله ای برای آزادی و استقلال فردی هستند يکي از مهمترين مزايا در اين زمينه بهبود ارتباطات و ارتقای توانمندی ارتباطی افراد است (فرهمند،526،1381).
و دو نوع تکنولوژی اصلی که بر زندگی سازمانی مؤثرنديکی تکنولوژی ارتباطی به کمک کامپيوتر است که تعامل ارتباطی ميان افراد و گروه های سازمانی و نيز بين سازمان ها را تسهيل می کند و دومين تکنولوژی مؤثر بر زندگی سازمانها ، تصميم گيری به کمک کامپيوتر است که باعث افزايش سرعت دستيابی به اطلاعات مناسب و جمع آوری و ارزيابی آنها کيفيت تصميم گيری را بهبود می بخشد (کاترين ميلر،82:1381).
محققان دريافته اند که اين نوع تکنولوژی موجب کاهش تفاوت موقعيت ها در سازمان می شود شايد دليل اين امرآن است که به افراد امکان می دهد ساختارهای رسمی را ناديده بگيرند و عده ای اين تکنولوژی هارا برای افزايش بهره وری و کيفيت زندگی کاری کارکنان می دانند (تورنيج 1990 به نقل از کاترين ،297:1998).

2-1-12- سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی
شايد مهمترين و بديع ترين تحولی که ظرف سی سال گذشته در آموزه های اقتصاد آموزش اتفاق افتاده ،پديد آمدن اين نظر بوده است که مفهوم سرمايه فيزيکی به همان معانی که در ابزارها ،ماشين آلات و ديگر تجهيزات توليدی عينيت می يابد را می توان به سرمايه انسانی نيز تعميم داد .درست همان طور که سرمايه فيزيکی با تغييرات مختلفی درمواد مختلف برای شکل دادن به ابزارهايي به وجود می آيد که کارشان تسهيل توليد است ،سرمايه انسانی هم با تغييراتی دراشخاص ايجاد می شود ، بدين معنی که اين تغييرات اخير ،مهارت ها و قابليت هايي دراشخاص پديد می آورند که آنان را قادر می سازند تا به شيوه های تازه ای عمل کنند .
به هر حال سرمايه اجتماعی از تغييراتی در روابط ميان اشخاص حاصل می شود که کنش را تسهيل می کند .اگر سرمايه فيزيکی کاملاً ملموس است و در قالب مادی قابل مشاهده ريخته می شود ،و اگر سرمايه انسانی کمتر ملموس است و در مهارت ها و دانش اخذ شده به وسيله افراد حضور دارد ، سرمايه اجتماعی به مراتب نا ملموس تر است زيرا در روابطی که در بين اشخاص برقرار است يافت می شود .همان طور که سرمايه فيزيکی وسرمايه انسانی فعاليت مولد را تسهيل می کنند ،سرمايه اجتماعی هم همين کار را انجام می دهد . برای مثال گروهی که در ميان اعضای آن وفاداری و اعتماد وجود دارد می تواند کارهای بسيار بزرگ تر در مقايسه با گروه ديگری که درميان ايشان اعتماد و وفاداری وجود ندارد انجام دهد.( تاجبخش ،55:1385)
سرمايه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد يک سازمان است .کارکنان سرمايه فکری را از طريق شايستگی ،نگرش و چالاکی فکری خود ايجاد می کنند.
برکينک35 معتقد است که دارايی انسانی يک سازمان شامل مهارتها تخصص،توانايی حل مسئله و سبکهای رهبری است. (مشبکی،13:1383)

2-1-13- ديدگاه های صاحب نظران سرمايه اجتماعی
1- به اعتقاد بورديو ،سرمايه می تواند در سه شکل مختلف خود را نشان دهد: سرمايه اقتصادی که قابل تبديل به پول بوده و در شکل حق مالکيت نهادينه شده می شود .سرمايه فرهنگی که تحت شرايط خاصی قابل تبديل به سرمايه اقتصادی بوده و در شکل مدراج تحصيلی ،نهادينه می شود . و بالاخره سرمايه اجتماعی که تحت شرايط قابل تبديل به سرمايه اقتصادی بوده و در سه شکل اصالت ،شهرت ،ممکن است نهادينه شود و ترکيب سرمايه اجتماعی را قابل تفکيک به دو عنصر می داند ،نخست خود روابط اجتماعی که به افراد اجازه می دهد تا مدعی دستيابی به منابع متعلق به معاشران خويش شوند و دوم کميت وکيفيت آن منابع (تاجبخش ، 39:1385).
بورديو جامعه شناس فرانسوی ،جزء اولين محققانی بود که به تحليل سيستماتيک ويژگی های سرمايه اجتماعی پرداخت بر اساس تعريف بورديو سرمايه اجتماعی حاصل منابع بالقوه و بالفعلی است که نتيجه مالکيت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بين افراد و به عبارت ساده تر ،عضويت دريک گروه است .البته سرمايه اجتماعی مستلزم شرايطی به مراتب بيش از وجود صرف شبکه پيوندهای شبکه ای می بايست از نوع خاصی ،يعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد باشد پس سرمايه اجتماعی نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی ،از طريق ارتباطات اجتماعی می باشد تأکيد بورديو برمشارکت فرد در شبکه های اجتماعی است که اين مشارکت سبب دسترسی او بر منابع و امکانات گروه می شود در ديدگاه بورديو سرمايه اجتماعی و فرهنگی ابزاری هستند برای اين که فرد سرمايه اقتصادی خود را افزايش دهد و سرمايه اجتماعی را نوعی محصول اجتماعی می داند که ناشی از تعامل اجتماعی می باشد (شارع پور،1384: 31).
ودر نهايت جايگزينی همه شکل های سرمايه را به سرمايه اقتصادی است که تحت عنوان کار انباشته انسانی تعريف می شود می داند (تاجبخش ،309:1385).
2- کلمن36سرمايه اجتماعی را با کارکردش تعريف می کند .سرمايه اجتماعی شئی واحد نيست ،بلکه انواع چيزهای گوناگونی است که دو ويژگی مشترک دارند ،همهْ آنها شامل جنبه ای از يک ساخت اجتماعی هستند ،و کنش های معين افرادی را که درون ساختارهستند تسهيل می کنند .سرمايه اجتماعی مانند شکل های ديگر سرمايه مولد است ودستيابی به هدف های معينی را که در نبودن آن دست يافتنی نخواهد بود امکان پذير می سازد .سرمايه اجتماعی ،مانند سرمايه فيزيکی وانسانی کاملاً تعويض پذير نيست ،اما نسبت به فعاليت های به خصوصی تعويض پذير است . و سرمايه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معينی از هنجار ها يا ارزش های غير رسمی تعريف می کند که افراد گروه که همکاری و تعاون در بين آنها وجود دارد در آن سهيم هستند و هنجارهايي که سرمايه اجتماعی توليد می کنند شامل سجايايي از قبيل صداقت ،ادای تعهدات وارتباطات دوجانبه می باشند ( کلمن ، 462:1385).
و به اعتقاد کلمن عواملی که سبب ايجاد و گسترش سرمايه اجتماعی می گردند عبارتند از: کمک ، درخواست کمک افراد از يکديگر باعث افزايش سرمايه اجتماعی می شود رفاه و فراوانی کمک دولت سبب می شود تا افراد نيازشان به يکديگر کمتر گردد ،سرمايه اجتماعی کمتری به وجود خواهد آمد .
1-ايدئولوژی اعتقاداتی مانند لزوم کمک به ديگری ،يا عمل به سود او ،سبب پديد آمدن سرمايه اجتماعی است .از اين رو آن دسته از اعتقادات مذهبی که بر ضرورت کمک و عمل به سود ديگران تأکيد دارند عامل مهمی در شکل گيری سرمايه اجتماعی محسوب می شود .
2-اطلاعات ظرفيت بالقوه اطلاعات شکل مهم سرمايه اجتماعی است که جزو ذات جدايي ناپذير روابط اجتماعی است .
3-هنجارها اگر در درون گروه اجتماعی هنجارهای مؤثر و نيرومندی مبنی بر اين که فرد بايد منافع شخصی را رها سازد و به سود جمع عمل کند وجود داشته باشد سرمايه اجتماعی شکل خواهد گرفت .(شيروانی و الوانی ، 25:1385).
3- پاتنام37
پاتنام بيشتر بر تأثير سرمايه اجتماعی در سطح ملی علاقه مند می باشد اين که سرمايه اجتماعی چه تأثيری بر نهادهای دموکراتيک ودر نهايت بر توسعه اقتصادی دارد به اعتقاد پاتنام ،شبکه های مدنی از اشکال اساسی سرمايه اجتماعی محسوب می شود .اين شبکه ها ،هنجار معامله به مثل را در جامعه تقويت می کنند (شارع پور، 35:1384 ).
از نظر پاتنام سرمايه اجتماعی آن دسته از ويژگی هايي از سازمان های اجتماعی ،شبکه ها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادرمی سازد تا به شيوه ای مؤثرتر اهداف مشترک خود را تعقيب کنند .به بيان دقيق تر سرمايه اجتماعی از طريق افزايش هزينه ها ی بالقوه جدا شدن ،تقويت هنجارهای مستحکم بده- بستان ،تسهيل جريان اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به شهرت کنشگران و تجسم موفقيت های گذشته سعی دارد به تحقق کنش های جمعی کمک کند .
پاتنام بين دو شکل سرمايه اجتماعی تمايز قائل می شود که عبارت است از سرمايه اجتماعی ارتباط دهنده (يا جامع) و سرمايه اجتماعی درون گروهی(انحصاری)سرمايه اجتماعی ارتباط دهنده ،افراد متعلق به تقسيمات اجتماعی متنوع را گرد هم می آورد و سرمايه اجتماعی درون گروهی ،هويت های اعضا را تقويت کرده وباعث حفظ همگنی می شود . (مبشری، 1387: 1-7) .
تعريف پاتنام از سرمايه اجتماعی شباهت زيادی به تعريف کلمن دارد .از نظر اوسرمايه اجتماعی آن دسته از ويژگی های سازمان اجتماعی است که هماهنگی وهمکاری را برای منفعت متقابل تسهيل می کند .اين ويژگی ها عبارتند از:
شبکه ها شبکه های رسمی و غير رسمی ارتباطات و مبادلات در هر جامعه ای – اعم از مدرن ،سنتی ،اقتدارگرا ،ودموکراتيک ،سرمايه داری – وجود دارند شبکه ها به صورت افقی وعمودی وجود دارند در شبکه های افقی شهروندانی عضويت دارندکه دارای قدرت و وضعيت برابری هستند در شبکه های عمودی شهروندان نابرابر مبتنی بر سلسله مراتب و وابستگی

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir