بوده است، دولتهاي باستاني ايران حتي با تعريف کنوني از دولت نيز مطابقت دارند. تعاريفي که شايد بهترين و متقنترين آنها در کنوانسيون مونته ويدئو196 1933 ارائه شده و ميگويد دولت به عنوان يک شخصيت حقوق بين‌الملل، بايد داراي چهار صفت يا شرايط: جمعيت دائمي، يک سرزمين مشخص، يک حکومت و اهليت (مشروعيت، حاکميت) و توان برقراري رابطه با ديگر دولتها را داشته باشد. ايران از همان دوران باستاني و سپيده دم تاريخ، داراي اين شرايط بوده است (شاو 1374، 134).
بنابراين از ابتدا و در بنياد اين تحقيق شاهد تفاوت و تقابل هويتي خاص در ميان دو کشور ايران و ترکيه هستيم.

4-3-2- هويت تمدني ايران
بر اساس انديشههاي سازهانگاري، نميتوان هويت را يک فرآيند ثابت و بدون تغيير دانست. هويت در انديشه سازه‌انگاري، يک انگاره يا برساخته ذهني است که در هر دوره و بر اساس مقتضيات همان دوره زيستي، برسازي ميشود. با تمام احترامي که براي اين نظريه پردازان قائليم، بايد به صراحت گفت که برسازي هويت بر اساس دوره و مقتضات زيستي آن دوره را ميتوان در چارچوب يک خط سير يا سابقه هويتي، برسازي نمود. اين برسازي که بر انگاره ذهني از گذشته، حال و آينده ما دلالت دارد را ميتوان هويتي سابقه‌دار، معتدل و ميانهرو دانست که با هر حادثه‌اي مانند جنگ،

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید