ز مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (01/0P<). بنابراین بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. فرضیه جزئی سوم: سبک های تصمیم گیری قادر به پیش بینی بهره وری می باشد. برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است. جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری به روش همزمان R
² R
F
› P
β
T
› p
متغيرهای پيش بين
عقلانی
658/0
43/0
2/22
0001/0
381/0
2/5
0001/0

شهودی

247/0
9/2
003/0

وابستگی

047/0
54/0
5/0

آنی

198/0-
05/2-
04/0

اجتنابی

138/0-
41/1-
1/0

همانگونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با (2/22) معنادار گردیده (01/0P< ) است. و با توجه به سطوح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای سبک های عقلانی، شهودی و آنی معنادار شده اند (05/0P< ). یعنی اینکه سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و آنی می توانند بهره وری کارکنان را پیشبینی نمایند. و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این سبک ها (43/0) است، یعنی این سبک ها می توانند (43) درصد واریانس متغیر بهره وری کارکنان را پیش بینی کنند.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید