عضلات اسکلتی کافی است(44).
در مجموع مبانی نظری پژوهش و پژوهش های داخل و خارج کشور، آشکار می سازد که HIIT بر فاکتورهای کینیتیک اکسیژن موثر است. با توجه به مطالعات ما در این زمینه به نظر می رسد، مطالعات صورت گرفته بیشتر اثر HIIT بر روی فاکتورهای کینیتیک اکسیژن جمعیت مردان را مورد بررسی قرار داده اند وکمتر به فاکتورهای کنتیک اکسیژن دختران توجه شده است و همچنین تعیین حداقل زمان موثر HIIT بر فاکتورهای کینیتیک اکسیژن مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین در تحقیق حاضر ما در پی آن هستییم که تأثیر 1، 2 و 4 جلسه تمرین تناوبی شدید را بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران مورد بررسی قرار دهیم.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
مرور سوابق نظری و تجربی در فصل دوم نشان داد که تمرین تناوبی شدید بر کینیتیک اکسیژن تاثیر دارد. اما میزان تاثیر این نوع از تمرینات درپویایی اکسیژن دختران مبهم بود. این پژوهش با هدف بررسی این موضوع که چند جلسه تمرین تناوبی شدید بر کینیتیک اکسیژن در دختران تاثیر دارد طراحی گردیده است و با توجه به آن از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه اراک خواستار همکاری شدیم و پویایی اکسیژن آنها را قبل و پس از تمرین ارزیابی کردیم.
3-2- روش و طرح تحقیق
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که به بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید بر کینیتیک اکسیژن دختران پرداخت و به صورت میدانی با طرح پیش آزمون پس آزمون اجرا شد.
3-3- جامعه آماری
نمونه های تحقیق از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه اراک انتخاب شده بودند که پس از آگاهی از ماهیت تحقیق آزمودنی ها رضایت خود را جهت شرکت در این مطالعه اعلام کردند. همه آزمودنی ها سالم واز نظر بدنی نسبتاً فعال بودند و تحت درمان دارویی یا رژیم غذایی خاصی قرار نداشتند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود. که از بین دانشجویان به طور تصادفی 40 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه ده نفره قرار گرفتند.
3-4- مراحل تحقیق
1- دوجلسه آشنایی برای کار با دوچرخه کار سنج
2- آزمون گیری های اولیه
3- یک، دو و چهار جلسه تمرین اینتروال شدید
4- آزمون گیری پس از تمرین
3-5-نمودار روش کار
3-6- روش اجرای تحقیق
آزمودنی ها که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به دو گروه فعال و کنترل اختصاص داده شد. در گروه فعال سه گروه آزمودنی 10 نفره داشتیم که به ترتیب هر کدام را یک، دو، چهار جلسه تمرین تناوبی شدید داده و در گروه کنترل 10 آزمودنی قرار داشتند که هیچ گونه تمـرینی را بـر آنـها اعمال نمی کردیم. در جلسه آزمون اولیه ، آزمودنی ها به ترتیب در یک برنامه ورزشی بیشینه فزاینده طبقه بندی شده بر روی دوچرخه کار سنج (مونارک مدل 894) تا رسیدن به واماندگی شرکت دادیم که در حین اجرای آزمون داده ها را از طریق دستگاه اسپیرومتری (گاز آنالایز) به روش نفـس بـه نفـس متـغـیـر پـویـایـی جـذب اکـسیـژن را می سنجیدیم. قبل از استفاده باید دستگاه کالیبره شود. طریقه تفسیر دستگاه بوسیله محاسبه اکسیژن مصرفی و دی اکسید کربن تولیدی است که توسط ماسکی که روی صورت آزمودنی قرار میگرد به فضای درون سیستم منتقل میشود.
پیش از آغاز برنامه، آزمودنی ها به مدت چهار دقیقه با کار صفر وات و سرعت 60 دور در دقیقه بدن خود را گرم کرده، سپس فعالیت اصلی با کار 50 وات شروع شده و هر مرحـله چهـار دقـیقه طول کشیده که بعد از هر مرحله چهار دقیقه ای 30 وات بار کاری اضافه شده و در بین هر مرحله یک دقیقه استراحت فعال برای ریکاوری وجود داشت(15). این روند را بر حسب آمادگی بدنی آزمودنی تا رسیدن به واماندگی انجام می گرفت.
برنامه تمرین سه روز پس از آزمون گیری اولیه آغاز شد . برنامه ها شامل یک، دو و چهار جلسه تمرین اینتروال شدید سرعتی بود که بین جلسات تمرینی یک روز فاصله قرار داشت. در شروع هر جلسه تمرین آزمودنی ها به مدت پنج دقیقه به طور سبک خود را گرم کرده بعد از گرم کردن پروتکل تمرین به این گونه شروع می شد که دارای دو مرحله استراحت فعال بین فعالیت با شدت بالا بود که آزمودنی ها به مدت یک دقیقه با 120% حداکثر اکسیژن مصرفی و یا 105 درصد HR max رکاب زده و سپس یک دقیقه برای استراحت با سرعت بسیار پایین رکاب میزدند و این کار را تا مرحله واماندگی بر روی دوچرخه کارسنج الکتریکی (مونارک 894) ادامه میدادند(19). در حین اجرای آزمون مربی آزمودنی ها را برای بهبود عملکرد به صورت زبانی تشویق می کرد. پس از 3 روز از اجرای تمرینات پس آزمون طبق پیش آزمون از آزمودنی ها گرفته شد.
آنالیز داده ها
پاسخ های کینیتیک اکسیژن به روش نفس به نفس با یک نمودار نمایی غیرخطی پارامتریک
vo2(t)=vo2b+a*(1-e^(-t)-t/Ƭ)
تحلیل می شود که از طریق اختلاف فشار نوسانات اکسیژن و دی اکسید کربن داده های پاسخ کینیتیک اکسیژن را بر روی نمودار دو بعدی لیتر در دقیقه به تصویر می کشد. کینیتیک اکسیژن برای هر آزمودنی شامل 3 فاز می باشد که فاز اول نمایانگر توان بی هوازی است. نیازهای متابولیکی و اکسیژن از طریق فسفوکراتین تأمین می شود. 1Ƭ که ثابت زمانی اول نیز نامیده می شود زمان رسیدن آزمودنی به 66 درصد پاسخ کینیتیک اکسیژن در فاز اول می باشد که این عدد هر چه کمتر باشد نشان دهنده بالاتر بودن توان بی هوازی است. پس از فاز اول کینیتیک اکسیژن وارد فاز دوم شده که در واقع آغاز استفاده عضلات از سیستم هوازی به عنوان سوبسترا می باشد. 2Ƭ که ثابت زمانی دوم نیز نامیده می شود زمان رسیدن آزمودنی به 66 درصد پاسخ کینیتیک اکسیژن در فاز دوم می باشد که این عدد هر چه کمتر باشد نشان دهنده بالاتر بودن توان هوازی است.بعد از فاز دوم کینیتیک اکسیژن وارد فاز سوم می شود که در این مرحله اگر آزمودنی جزو ورزشکاران نخبه و یا از کودکان باشد کینیتیک اکسیژن وارد یک جزء آهسته یا (slow component) می شود که در تحقیق حاضر این فاکتور وجود ندارد(19).
S یا TD1: در واقع مدت زمان تأخیری است که بین دو فاز متوالی از انتهای فاز آغازین تا انتهای فاز واپسین می باشد(19). 46
3-7- ابزارهای اندازه گیری
3-7-1 گاز آنالایزر
برای اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر در کینیتیک اکسیژن از دستگاه آنالیزور گازهای تنفسی مدل QUARK b2 متعلق به شرکت COSMED ساخت کشور ایتالیا که در شکل(3-1) نشان داده شده است استفاده شد.
(شکل3-1) دستگاه گاز آنالایزر
3-7-2- دوچرخه کارسنج
برای اجرای تمرین تناوبی شدید و گرفتن تست از دوچرخه کارسنج مونارک مدل E849 ساخت کشور سوئد که در شکل(3-2) نشان داده شده است استفاده شد.
شکل(3-2) دوچرخه کارسنج
3-7-3- پرسشنامه
برای جمع آوری اطلاعات فردی و سابقه بیماری های قلبی عروقی از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه شامل مشخصات فردی (قد و وزن،سن،جنس و……) که در (3-3) آمده باید با دقت توسط آزمون گیرنده تکمیل می شد.
3-7-4- ترازو و متر نواری
برای اندازه گیری وزن و قد آزمودنی ها به ترتیب از ترازوی دیجیتالی ساخت کشور چین شکل (3-4)و متر نواری استفاده شد.
شکل (3-4)ترازوی دیجیتالی
3-8- روش های اندازه گیری
3-8-1- آزمون نفس به نفس
آزمون نفس به نفس یک آزمون مرجع برای اندازه گیری کینیتیک اکسیژن است که علاوه بر مقادیر بالا پارامترهای دیگری از قبیل آستانه لاکتات و RMR 47و ظرفیت حیاتی اجباری، حجم بازدمی اجباری، حداکثرتهویه اجباری و غیره را اندازه گیری می کند.
آزمودنی ها سپس بر روی دوچرخه کارسنج مونارک مدل E894 تست واماندگی مورد نظر را انجام داده در خاتمه تایید اطلاعات و ذخیره آن ها انجام شود.
برای دست یافتن به بهترین آزمون باید توصیه های مربوط به اجرای آزمون که شامل موارد زیر می باشد رعایت می شد:
کالیبراسیون صحیح دستگاه قبل از اولین اجرا
استفاده صحیح از ماسک هوا
نشان دادن نحوه انجام آزمون به صورت شفاهی و عملی به آزمودنی ها
توجه آزمون گیرنده به پیام ها واخطارهای دستگاه در زمان اجرای آزمون
توجه آزمون گیرنده به مصرف نکردن مواد غذایی آزمودنی قبل از آزمون.
3-9- متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
تمرین تناوبی شدید
متغیرهای وابسته
فاکتورهای مورد نظر در کینیتیک اکسیژن
3-10- روش آماری
پـس از تـائـیـد توزیـع طـبیـعـی داده هـا تـوسـط آزمـون ( کلوموگروف –اسمیرنوف ) اثر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته (مقایسه قبل و بعد از آزمون در هر گروه ) از آزمون t وابسته استفاده شد. داده ها به صورت میانگین انحراف معیار ها ارائه شد. تمام عملیات آماری تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه نوزده انجام می گرفت و سطح معنی داری آزمونها 05/0 P در نظر گرفته شد.
فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه
در ایـن فـصـل بعد از اطمینان از نرمال بودن اطـلاعـات خام تـحقیـق ابتـدا با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی گروهها خواهیم پرداخت و در مورد هر متغیر شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی را ارائه خواهیم داد. سـپس به تجـزیه وتحلیل داده هـای بـه دست آمده و آزمون فرضیه های پژوهشـی خواهیـم پرداخت. از آزمون های آماری کلموگروف – اسمیر نوف ، t وابسته و سطح اطمینان 95 درصد (P<0.05) برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. 4-2- اطلاعات توصیفی گروههای آموزشی میانگین سن گروه های تمرینی 5/5±8/24 و گروه کنترل4/5± 6/24، میانگین قد گروه های تمرینی5/162 ± 234/10 گروه کنترل 192/10± 5/160، وزن گروه های تمرین390/10 ±30/54 وگروه کنترل 124/20± 50/47، چربی بدنی گروه های تمرین 18/6±10/20 و گروه کنترل 87/6 ± 60/21، شاخص توده بدنی گروه های تمرین 05/3±35/24 وگروه کنترل 91/4±02/24 میباشد که در جدول 1-4 آمده است. جدول 1-4 ویژگی های فردی آزمودنی های تحقیق گروه ها ویژگی تمرین (میانگین±انحراف معیار) کنترل (میانگین±انحراف معیار) سن(سال) 5/5±8/24 4/5 ±6/ 24 قد(سانتی متر) 234/10 ± 5/162 192/10 ± 5/160 وزن(کیلوگرم) 390/10 ± 30/54 124/20 ± 50/47 چربي بدن)درصد( 8/6 ± 10/20 87/6 ± 60/21 شاخص توده بدني (كيلوگرم بر مترمربع( 05/3 ±35/24 91/4 ± 02/24 4-3- فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد. برای آزمون این فرضیه، بعد از مشخص شدن نرمال بودن توزیع داده هـای هـر 4 گـروه از طریـق آزمون هـای آماری کلموگروف - اسمیر نوف، از طریق آزمون t وابسته میزان اختلاف گروهها را بررسی خواهیم کرد، که به اختصار گروهی که 1 جلسه تمرین HIIT انجام داده را گروه 1 نامیده و گروهی که 2 جلسه تمرین HIIT انجام داده را گروه 2 نامیده و گروهی که 4 جلسه تمرین HIIT انجام داده را گروه 4 نامیده ایم. 1- الف) یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر حداکثر اکسیژن مصرفی اثر ندارد. جدول 2-4 نتایج آزمون t وابسته برای حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتر در دقیقه) شاخص گروه پیش آزمون پس آزمون اختلاف میانگین p-value کنترل 387± 16025 420 ±1617 79 3/0 گروه 1 252± 1603 258±1536 48 4/0 *مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است. جـدول 2-4 نشـان می دهـد کـه یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر افزایش حـداکثـر اکـسیـژن مصـرفـی اثـر نـدارد(05/0P>). لذا فرضیه اول مبنی بر اینکه یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی اثر ندارد، تایید می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار حداکثر اکسیژن مصرفی مشاهده نشد(05/0P).
1- ب) یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی اول (1Ƭ) اثر ندارد.
جدول 3-4 نتایج آزمون t وابسته برای ثابت زمانی اول (ثانیه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
4/0±2/8
4/0± 8/8
1
گروه 1
4/0±8/8
4/0±8/8
1
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 3-4 نشان می دهد که یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر ثابت زمانی اول اثر ندارد(05/0P). لذا فرضیه اول مبنی بر اینکه یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر کاهش ثابت زمانی اول (1Ƭ) اثر ندارد، تایید می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار فاکتور ثابت زمانی اول (1Ƭ) مشاهده نشد(05/0P).
1-ج) یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی دوم (2Ƭ) اثر ندارد.
جدول 4-4 نتایج آزمون t وابسته برای ثابت زمانی دوم (ثانیه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
6/3±7/ 36
4 ± 4/36
47/1
7/0
گروه 1
5± 4/36
5± 2/ 35
7/0
63/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 4-4 نشان می دهد که یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر کاهش ثابت زمانی دوم (2Ƭ) اثر ندارد(05/0P). فرضیه اول مبنی بر اینکه یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی دوم (2Ƭ) اثر ندارد، تایید می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار ثابت زمانی دوم (2Ƭ) مشاهده نشد(05/0P).
1- د) یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر کسر اکسیژن اثر ندارد.
جدول 5-4 نتایج آزمون t وابسته برای کسر اکسیژن (میلی لیتر بر دقیقه)
شاخص گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
88±427
75±

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید