± 432
17
8/0
گروه 1
50± 329
37± 304
19
55/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 5-4 نشان می دهد که یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر کاهش کسر اکسیژن اثر ندارد(05/0P>). لذا فرضیه اول مبنی بر اینکه یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر کاهش کسر اکسیژن اثر ندارد، تایید می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار کسر اکسیژن مشاهده نشد(05/0P>).
4-4- فرضیه 2: دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد.
2-الف) دو جلسه تمرین تناوبی بر حداکثر اکسیژن مصرفی اثر ندارد.
جدول 6-4 نتایج آزمون t وابسته برای حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتر در دقیقه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
387± 16025
420 ± 1617
79
3/0
گروه 2
103± 1840
101±2129
109
001/0
*مقادیر به صورت میانگین±انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 6-4 نشان می دهد که دو جلسه تمرین اینتروال شدید سبب افزایش معنی داری درحداکثر اکسیژن مصرفی شده است(05/0P<). لذا فرضیه دوم مبنی بر اینکه 2 جلسه تمرین تناوبی شدید بر حداکثر اکسیژن مصرفی اثر ندارد رد می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار حداکثر اکسیژن مصرفی مشاهده نشد(05/0P>).
2-ب)دو جلسه تمرین تناوبی شدید برای ثابت زمانی اول (1Ƭ) اثر ندارد.
جدول 7-4 نتایج آزمون t وابسته بر ثابت زمانی اول (ثانیه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
4/0 ± 2/8
4/0±2/8
0/9
گروه 2
4/8 ±1
4/8± 1
0/9
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 7-4 نشان می دهد که دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر ثابت زمانی اول (1Ƭ) اثر ندارد(05/0P>). لذا فرضیه دوم مبنی بر اینکه 2 جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی اول (1Ƭ) اثر ندارد، تایید می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار ثابت زمانی اول (1Ƭ) مشاهده نشد(05/0P>).
2-ج) دو جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی دوم (2Ƭ) اثر ندارد.
جدول 8-4 نتایج آزمون t وابسته برای ثابت زمانی دوم (ثانیه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
6/3± 7/ 36
4 ± 4/36
47/1
7/0
گروه 2
5±5/35
3± 4 / 29
59/3
001/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 8-4 نشان می دهد که دو جلسه تمرین اینتروال شدید سبب کاهش معنی داری در ثابت زمانی دوم (2Ƭ) شده است(05/0P<). لذا فرضیه دوم مبنی بر اینکه دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر ثابت زمانی دوم (2Ƭ) اثر ندارد رد می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار ثابت زمانی دوم (2Ƭ) مشاهده نشد(05/0P>).
2-د) دو جلسه تمرین تناوبی شدید برکسر اکسیژن اثر ندارد.
جدول 9-4 نتایج آزمون t وابسته برای کسر اکسیژن (میلی لیتر در دقیقه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
88 ±427
75± 432
17
8/0
گروه 2
47 ± 380
61 ±317
36
001/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 9-4 نشان می دهد که دو جلسه تمرین اینتروال شدید سبب کاهش معنی داری در کسر اکسیژن شده است (05/0P<). لذا فرضیه دوم مبنی بر اینکه 2 جلسه تمرین تناوبی شدید بر کسر اکسیژن اثر ندارد، رد می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار کسر اکسیژن مشاهده نشد(05/0P>).
4-5-فرضیه 3:چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد.
3-الف) چهار جلسه تمرین تناوبی شدید بر حداکثر اکسیژن مصرفی اثر ندارد.
جدول 10-4 نتایج آزمون t وابسته برای حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتر در دقیقه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
38 ± 16025
420 ±1617
79
3/0
گروه 4
48±5118
42±2338
137
001/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است .
جدول 10-4 نشان می دهد که چهار جلسه تمرین اینتروال شدید سبب افزایش معنی داری درحداکثر اکسیژن مصرفی شده است(05/0P<). لذا فرضیه سوم مبنی بر اینکه 4 جلسه تمرین تناوبی شدید بر حداکثر اکسیژن مصرفی اثر ندارد، رد می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار حداکثر اکسیژن مصرفی مشاهده نشد(05/0P>).
3-ب) چهار جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی اول (1Ƭ)اثر ندارد.
جدول 11-4 نتایج آزمون t وابسته برای ثابت زمانی اول (ثانیه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
4/ 0±2/8
4/0±2/8
9 /0
گروه 4
5/0±6/8
6/0±8
5/0
001/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 11-4 نشان می دهد که چهار جلسه تمرین اینتروال شدید سبب کاهش معنی داری در ثابت زمانی اول(1Ƭ) شده است(05/0P<). لذا فرضیه سوم مبنی بر اینکه 4 جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی اول (1Ƭ) اثر ندارد، رد می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار ثابت زمانی اول (1Ƭ) مشاهده نشد(05/0P>).
3-ج) چهار جلسه تمرین تناوبی شدید بر ثابت زمانی دوم (2Ƭ) اثر ندارد.
جدول 12-4 نتایج آزمون t وابسته برای ثابت زمانی دوم (ثانیه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
6/3± 7/36
4±4/36
47/1
7/0
گروه 4
4± 4/31
4±7/19
8/7
001/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 12-4 نشان می دهد که چهار جلسه تمرین اینتروال شدید سبب کاهش معنی داری بر ثابت زمانی دوم(2Ƭ) شده است(05/0P<.). لذا فرضیـه سوم مبنـی بر اینکه 4 جلسـه تمریـن تناوبی شدیـد بـر ثابت زمانی دوم (2Ƭ) اثـر ندارد، رد می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار ثابت زمانی دوم (2Ƭ) مشاهده نشد(05/0P>).
3-د) چهار جلسه تمرین تناوبی شدید بر کسر اکسیژن اثر ندارد.
جدول 13-4 نتایج آزمون t وابسته برای کسر اکسیژن (میلی لیتر در دقیقه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
کنترل
427 ± 88
432 ± 75
17
8/0
گروه 4
561 ± 97
348 ± 37
109
001/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 13-4 نشان می دهد که چهار جلسه تمرین اینتروال شدید سبب کاهش معنی داری بر کسر اکسیژن شده است(05/0P<). لذا فرضیه سوم مبنی بر اینکه 4 جلسه تمرین تناوبی شدید بر کسر اکسیژن اثر ندارد، رد می شود. از سویی در گروه کنترل از فاصله پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنا داری در مقدار کسر اکسیژن مشاهده نشد(05/0P>).
4-6- فرضیه4: 1 ، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد.
1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر حداکثر اکسیژن مصرفی دختران اثر ندارد.
جدول 14-4 نتایج آزمون آنالیز واریانس برای حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتر در دقیقه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
گروه 1
252± 1603
258± 1536
48
1/0
گروه 2
103± 1840
101 ± 232
109
012/0
گروه 4
51± 1848
42±2338
137
001/0
p-value
78/0
012/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 14-4 نشان می دهد که هر دوی دو و چهار جلسه تمرین اینتروال موجب افزایش معنی دار(05/0P>) حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها می شود، هر چند تأثیر چهار جلسه تمرین به طور معنی داری بیشتر است(05/0P>).
1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر ثابت زمانی اول دختران اثر ندارد.
جدول 15-4 نتایج آزمون آنالیز واریانس برای ثابت زمانی اول (ثانیه) .
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
گروه 1
4 /0± 8/8
4/0± 8/8
9/0
گروه 2
1±4/8
1±4/8
9/0
گروه 4
5/0±6/8
5/0±6/8
5/0
023/0
p-value
92/0
024/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 15-4 نشان می دهد که تنها چهار جلسه تمرین اینتروال شدید تاثیر معناداری بر کاهش ثابت زمانی اول دارد(05/0P>).
1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر ثابت زمانی دوم دختران اثر ندارد.
جدول 16-4 نتایج آزمون آنالیز واریانس برای ثابت زمانی دوم (ثانیه)
شاخص گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
گروه 1
4/36 ± 5
2± 5/35
7/0
78/0
گروه 2
5±5/35
3±4 /29
59/3
03/0
گروه 4
4±4/31
4±7/19
8/7
008/0
p-value
84/0
033/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 16-4 نشان می دهد که هر دوی دو و چهار جلسه تمرین اینتروال شدید موجب کاهش معنی دار(05/0P>) ثابت زمانی دوم میشود، هر چند تأثیر چهار جلسه تمرین به طور معنی داری بیشتر است(05/0P>).
1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر کسر اکسیژن دختران اثر ندارد.
جدول 17-4 نتایج آزمون آنالیز واریانس برای کسر اکسیژن (میلی لیتر در دقیقه)
شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
اختلاف میانگین
p-value
گروه 1
329 50±
36± 304
19
8/0
گروه 2
47±387
61± 317
36
02/0
گروه 4
97± 561
37± 348
109
008/0
p-value
98/0
001/0
*مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 17-4 نشان می دهد هر دوی دو و چهار جلسه تمرین اینتروال شدید موجب کاهش معنی دار(05/0P>) کسر اکسیژن آزمودنی ها می شود، هر چند تأثیر چهار جلسه تمرین به طور معنی داری بیشتر است(05/0P>).
در آخر پس ازبررسی داده های بدست آمده از اثر تمرین اینتروال با شدت بالا در مدت زمانی 1-2-4 جلسه بر فاکتورهای پویایی جذب اکسیژن (کسر اکسیژن، VO2max و ثابت زملنی اول و دوم ) دختران میتوان بیان کرد تمرین اینتروال با شدت بالا در مدت 2-4 جلسه بر فاکتورهای پویایی جذب اکسیژن دختران اثر دارد. اما اثر چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای نامبرده معنادارتراست. در ضمن یک جلسه تمرین اینتروال شدید اثرمعناداری بر فاکتورهای مذکور ندارد.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید