ه گذاران به طور کوتاه مدت عمل مي کنند، مصداق بيشتري دارد.

16-2 پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در خصوص تقسیم سود طی سالیان گذشته را می توان در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی ارایه نمود که ابتدا به تحقیقات خارجی و سپس تحقیقات داخلی پرداخته می شود.
تحقيقات خارجي
والتر52در سال 1956 اعلام نمود که سیاست سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر می گذارد، بر مبنای یافته های وی شرکت هایی که بیشترین نسبت پرداخت سود سهام را دارند، دارای ارزش سهام بالایی نیز هستند، و سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام شرکتهایی می کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالایی دارند.
“میلر و مودیلیانی( (M.M(1961)”بر اساس تحقیق مهم و تأثیرگذار خود، دریافتند که، تغییرات سود تقسیمی بر روی قیمت سهام تأثیرگذار می باشد، و این موضوع را به محتوی اطلاعاتی سودهای تقسیمی نسبت دادند، بعدها باتا چریا53(1967)، میلر و راک54(1985)و جان و ویلیامز55(1985) به این ایده رسمیت بخشیدند.
در سال 1964 بلاک56 به این نتیجه رسید که خط مشی سود سهام بر ارزش بازار سهام تأثیرگذار است. (1964،بلاك)
تحقیق فاما و بابی یاک57 1968 تحت عنوان ” تجزیه و تحلیل تجربی از خط و مشی تقسیم سود” این موضوع را که “آیا شرکت ها می کوشند تا درصد سود تقسیمی را بر مبنای سود عادی حفظ کنند؟” مورد مطالعه قرار داد. آنها 392 شرکت را ظرف مدت 18 سال(1964-1946)مورد بررسی قرار دادند. به طور کلی نتایج بدست آمده این دیدگاه را تایید می کند که «سود تقسیمی در کوتاه مدت چسبنده است بدین معنا که متناسب با کاهش یا افزایش سود تغییر یا نوسان نمی کند»؛ چنین به نظر می رسد که مدیران تمایل چندان زیادی برای کم کردن سود تقسیمی در مقایسه با علاقه ای که به افزایش آن دارند، ندارند. ولی در بلند مدت سود تقسیمی تغییر می کند و این تغییرات با نوسانات سود شرکت هماهنگ می شود. (فاما و بابي ياك ،1968)
نیسیم، و زیو،58(2001)، در تحقیق خود با عنوان”تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت ها” به بررسی نمونه ای که شامل100،666 سال- شرکت مشاهده، برای دوره1987-1963، پرداختند. نمونه انتخابی این محققین شامل شرکتهای بودند که سهامشان در بورس سهام نیویورک59 و یا بورس سهام آمریکا60مورد معامله قرار می گرفت و اطلاعات مالی شان در دسترس بود. آنها این شرکت ها را به سه دسته، دارای تغییرات مثبت در سود تقسیمی، تغییرات منفی در سود تقسیمی و بدون تغییر تقسیم کرده و بر مبنای تحقیقات خود دریافتند که تغییرات سود تقسیمی با سطح سودآوری آتی شرکت ها رابطه مستقیمی دارد. همچنین آنها به شواهد محکمی، جهت تایید محتوای اطلاعاتی سود دست یافتند.(نيسيم و زيو ، 2001)

تحقیق ساوو، ساو و مارتين، وبر61(2006) با عنوان “منشا تصمیمات مربوط به تغییرات سود سهام چیست؟” دوعامل اصلی که منشا تصمیمات افزایشی در سود تقسیمی می باشند، یکی اثر خصوصیات شرکت و متغیرهای اساسی از قبیل، اندازه شرکت، سودآوری و نرخ اهرم و دیگری رابطه میان افزایش سود تقسیمی و واکنش بازار را مورد بررسی قراردادند. برای این منظور آنها یک نمونه844تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس فرانکفورت، که شامل 11671 سال- شرکت، مشاهده می باشد، انتخاب کرده و به بررسی داده هایی از قبیل رشد جاری شرکت، ارزش بازار، اندازه شرکت، جمع بدهی ها، نرخ اهرم و … این شرکت ها پرداختند.
آنها بر مبنای تحقیق خود، به این نتیجه رسیدند که عکس العمل بازار به تغییرات سود تقسیمی، اثر مهمی در اعمال تغییرات یا ثبات سود تقسیمی دارد؛ که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتی افزایش سود تقسیمی در راستای انتقال بخشی از اطلاعات محرمانه شرکت به بازار صورت می گیرد(علامتدهی). و یا برای کاستن از هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران(نمایندگی).بر مبنای دو مدل فوق، سهام این شرکتها در دوره قبل از افزایش سود تقسیمی، با ارزش بازار کمتری، روبرو هستند (ساو و مارتين ،2006)62
تحقیقی توسط ساوو، ساوا63(2006)،تحت عنوان “تغییرات سود تقسیمی؛ علامتدهی، وعملکرد قیمت سهام”صورت گرفته است ، وی به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و عملکرد قیمت سهام در شرکت های آلمانی با استفاده از فرضیه علامتدهی سود تقسیمی پرداخته است، وی برای آزمون فرضیات خود اقدام به جمع آوری اطلاعات390 شرکت پذیرفته شده در بورس فرانکفورت از سال 1984لغایت2002 نموده است که نمونه انتخابی شامل 2841 سال- شرکت می باشد؛ سپس وی نمونه انتخابی خود را به سه زیر نمونه، شرکت های با تغییرات افزایشی در سود تقسیمی، شرکت های با تغییرات کاهشی در سود تقسمی، وشرکت های بدون تغییر، تقسیم نموده، و به بررسی عملکرد این شرکت ها در سال قبل و بعد اعلام تغییرات سود تقسیمی(t-1, t ,t+1 )پرداخته است. ساوو، پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه می گیرد که، نمی توان شواهدی دال بر بهبود عملکرد شرکت پس از تغییرات افزایشی سود ارائه نمود، بلکه نه تنها سود آوری شرکت پس از افزایش در سود تقسیمی افزایش نمی یابد، که در حقیقت کاهش نیز می یابد، و نیز هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود یک رابطه مشخص بین تغییرات سود تقسیمی و سودهای آتی نمی توان یافت.
همچنین رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سودهای آتی در کشور آلمان ضعیف تر از کشور آمریکا است.(.
تحقیق ( چون – چیا چانگ ،پراوین کومار ،کا سیوا را ماکریشنان64- 2006 ) تحت عنوان “تغییرات سود تقسیمی، قابلیت پیش بینی و علامت دهی جریان های نقدی آتی” به بررسی ارتباط بین سود تقسیمی و سودهای آتی پرداخته است. محققین مذکور به دنبال شواهد تازه ای جهت اعتبار بخشیدن به فرضیه علامت دهی سود تقسیمی65 با استفاده از یک رویکرد آزمون جدید بودند. آنها با استفاده از یک روش آزمون جدید به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس آمریکا پرداختند. در این تحقیق آنها رابطه بین سود تقسیمی و سود های آتی را با وارد کردن اثر سه محرک، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،نسبت ارزش بازار به دفتری و نرخ بازده گذشته حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار دادند.
نمونه انتخابی این محققین شامل شرکت های بودند که سهامشان در بورس سهام نیویورک66 و یا بورس سهام آمریکا67 مورد معامله قرار می گرفت و اطلاعات مالی شان در دسترس بود. نمونه انتخابی آنها از سال 1974 الی 1999 را شامل می شد که در مجموع 17119 مشاهده شرکت را در بر می گرفت.
این محققین به منظور آزمون فرضیات اطلاعات گردآوری شده را برای هر فرضیه، در دو گروه طبقه بندی نمودند، به گونه ای که اطلاعات مربوط به شرکت های دارای قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالارا در یک طبقه واطلاعات مربوط به شرکت های دارای قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پا یین را در طبقه دیگر قراردادند. سپس فرضیات مطرح شده را مورد آزمون قرار دادند که پس از آزمون فرضیه ها، تمامی فرضیات مطرح شده تایید شد. بدین صورت که ارتباط مهمتری بین تغییرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی برای شرکتهایی که از قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پایین برخوردار بودند نسبت به شرکت هایی که از قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالا برخوردار بودند، یافتند. (چانگ و همكاران ، 2006)
تحقیق مایکل هانلون ،جیمز میر و تری شولین68 – 2007تحت عنوان “آیا سود های تقسیمی حاوی اطلاعات درباره سودهای آتی هستند؟ ” به بررسی این موضوع که آیا سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در رابطه با سود های آتی می باشد پرداختند. آنها در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سود های تقسیمی و سودهای آتی و همچنین رابطه بین میزان سود های تقسیمی و سود های آتی، با طرح دو فرضیه با توجه به رابطه مابین بازده سهام سال جاری و سود سال جاری و آتی برای شرکت هایی که سود پرداخت می کنند و شرکت هایی که سود پرداخت نمی کنند، پرداختند. آنها یک نمونه انتخابی از شرکتهای بورس اوراق بهادار نیویورک طی سال های 1970الی 2004 که شامل 88312 مشاهده شرکت می شد را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از تایید شدن هر دو فرضیه بود. به گونه ای که بازار پرداخت سود و همچنین میزان سود پرداختی را به عنوان یک علامت از سودآتی دریافت نموده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. (هانلون و همكاران ، 2007)69
تحقیق الیزابت ویرا و کلارا سی راپوسو70-(2007)تحت عنوان “علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي” به بررسی رابطه بین اعلامیه های سود تقسیمی و سود های آتی پرداختند. آنها به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با استفاده از داده ها و اطلاعات مالی در سه کشور اروپایی پرداختند. در این تحقیق آنها فرضیات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قرار دادند. آنها اطلاعات مربوط به نمونه آماری خود را از شرکت های پذیرفته شده در بورس لیسبون، بورس پاریس و بورس لندن جمع آوری نمودند. اين محققين دلايل خود را در خصوص انتخاب اين سه كشور بدين‌گونه بيان مي‌كنند كه اولاً، بازارهاي مالي انگلستان يكي از مهمترين بازارهاي سرمايه اروپايي مي‌باشد و از لحاظ تحقيقات با بازارهاي آمريكا قابل مقايسه مي‌باشد و همچنين بازارهاي فرانسه و پرتغال از لحاظ اندازه كوچكتر هستند و همچنين تحقيقات كمتري در آنها انجام شده است، ثانياً، تفاوت‌هايي نيز از لحاظ مالكيت سرمايه و حقوق صاحبان سهام در اين كشورها وجود دارد. بازارهاي پرتغال و فرانسه از لحاظ مالكيت متمركزتر از بازار انگلستان مي‌باشند كه عامل تمركز مالكيت ممكن است باعث كاهش اعتبار و اهميت بر سودهاي تقسيمي به عنوان مكانيسم علامت‌دهي باشد و در نتيجه عكس‌العمل قيمت سهم نسبت به اعلاميه‌هاي تغيير سود تقسيمي ممكن است در كشورهاي داراي تمركز بيشتر پايين‌تر باشد؛ ثالثاً، به دليل اين كه اقتصاد كشورهاي پرتغال و فرانسه متكي بر بانك‌ها است، به نظر مي‌رسد نسبت به كشور انگلستان كه اقتصادي متكي بر بازار سرمايه مي‌باشد، به سودهاي تقسيمي به عنوان يك ابزار علامت‌دهنده كمتر نياز باشد. دوره تحقیق در کشور پرتغال از سال 1989الی 2003و در کشورهای فرانسه و انگلستان از سالهای 1995الی 2002 لحاظ شده بود. نمونه نهايي كشور پرتغال شامل 84 واحد تجاري كه شامل 380 رخداد يا مشاهده و نمونه نهايي كشور فرانسه شامل 93 واحد تجاري كه شامل 356 رخداد و در نهايت نمونه نهايي كشور انگلستان شامل 524 واحد تجاري با 3278 مشاهده بود. در این تحقیق دوفرضیه که یکی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام و دیگری ارتباط تغییرات سود تقسیمی و سود آوری آتی را مطرح می کرد را با استفاده از یک مدل رگرسیونی مورد آزمون

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir