مبلغ سود انباشته به علاوه اندوخته های مجاز و مبلغ صرف سهام، تجاوز کند. به بیانی دیگر، اگر خالص داراییهای شرکت بیش از مبلغ اسمی کل سهام منتشر شده آن نباشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد. در ایران بر اساس ماده 140قانون تجارت مصوب 1347، پرداخت سود سهام عادی (که حداقل10درصد سود خالص شرکت است) تنها از محل سود قابل تقسیم مجاز است. سرمایه شرکت ها و اندوخته های آنها را، می توان به عنوان یک حاشیه ایمنی، جهت حفظ منافع اعتباردهندگان آن تلقی کرد. (شاملو،1389،ص30)1.
5 .سود آوری و فرصتهای سرمایه گذاری
چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سود آور سرمایه گذاری کند، می تواند جریان نقدی آزاد را به مصرف توزیع سود سهام برساند.
از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصتهای سـرمایه گذاری سود آور، می توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی از شرکت های در حال توسعه که فرصت های سرمایه گذاری سود آوری وجود دارد، معمولا از پرداخت سود سهام خود داری می شود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، از محل سود (تأمین مالی داخلی) بر پرداخت سود سهام، و تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، ترجیح داده می شود. زیرا سهامداران ممکن است سود سرمایه ای حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام ترجیح دهند (برهانی، 1387،13)2.
6 . مالیات
در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد سود سرمایه ای و سود سهام یکسان است و کل سود سهام در یافتی توسط اشخاص، در سال دریافت مشمول مالیات می شود، اما مالیات بر درآمد سرمایه ای، در سال فروش سهام، قابل پرداخت خواهد بود، لذا شرکتها باید سیاستی اتخاذ کنند که حداقل بار مالیاتی را برای سهامداران داشته باشد.
7. نیاز سهامداران
سیاست تقسیم سود و تغییر آن می تواند حاوی اطلاعاتی برای سـهامداران باشد. سرمایه گذاران با توجه به سلیقه خود ،سهام شرکتی را خریداری می کنند، که سیاست تقسیم سود آن را قبول دارند. میزان سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آتی شرکت است. بدیهی است اگر مدیریت شرکت در صدد بر آید تا میزان سود پرداختی را افزایش دهد، در واقع مدعی است که قدرت سود آوری شرکت افزایش یافته است. (شاملو،1389،ص30).3
8. چرخه عمر محصول
مدیران بنگاه های اقتصادی بدون توجه به چرخه عمر محصول، نمی توانند راهبردهای مالی خود را تنظیم کنند. از این رو راهبردهای مالی در چرخه عمرمحصول هم از طرف مالکان شرکت و هم از طرف مدیران، برای حد اکثر کردن ارزش شرکت بسیار مهم می باشد.
چرخه عمر محصول به ترتیب دارای چهار مرحله می باشد: الف) کودکی: عامل کلیدی در مرحله کودکی، تحقیق و توسعه و مطالعات بازار برای محصول جدید است. جریان نقدی در مرحله کودکی منفی می باشد، که این امر بیانگر این موضوع است که جریان نقدی خروجی بیشتر از جریان نقدی ورودی است. ب) مرحله رشد: جریان نقدی در مرحله رشد به توازن می رسد. ج) مرحله بلوغ: جریان نقدی در مرحله بلوغ تثبیت می شود. د) مرگ: در مرحله مرگ جریان نقدی ورودی و خروجی تواماً کاهش می یابد و به توازن می رسد.
در مرحله کودکی به دلیل منفی بودن جریان نقدی منطقی به نظر نمی رسد که سود تقسیم شود و اگر سودی تقسیم شود دوباره باید به همان میزان از طریق افزایش سرمایه تأمین مالی شود. در مرحله کودکی سرمایه گذاران به دنبال عایدات سرمایه ای بوده و نه تقسیم سود، و لذا در مرحله کودکی سودی تقسیم نمی شود. در مرحله رشد نیز، از سیاست تقسیم سود انبساطی استفاده نمی شود، زیرا شرکت دارای فرصتهای سرمایه گذاری است و در مرحله بلوغ، واحد تجاری، دیگر فرصتهای سرمایه گذاری نداشته، لذا در مرحله بلوغ از سیاست تقسیم سود انبساطی، استفاده می کند. در مرحله مرگ نیز باید کل سرمایه صاحبان سهام به آنها بازگردانده شود.( ساربانها، محمد رضا،1382)1
دلایل تمایل سهامداران به دریافت سود سهام بصورت نقدی
1- کاهش عدم اطمینان: وعده سود سرمایه یا توزیع درآمد در آینده، عدم اطمینان بیشتری را برای سرمایه گذاران در مقایسه با توزیع مستمردرآمد ایجاد می کند. پرداخت سود سهام مستمر نمایانگر ارزش فعلی جریان نقدی برای سرمایه گذاران است و بدین ترتیب عایدی هرسهم سهامداران تحت الشعاع مشكلات مالی یا عملیاتی شرکت قرار نخواهند گرفت و موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران فعلی است.
2- قدرت مالی شرکت: اعلام وپرداخت سود سهام نقدی نشانگر ثبات واستحکام نقدینگی شرکت در شرایط مطلوب است. زیرا برای پرداخت سود سهام به وجه نقد نیاز است که این نقدینگی باید ازجریان عملیات شرکت خارج شود. اعلام سودسهام نشانگر موقعیت سود آوری و کسب سود بیشتر در آینده است.
3- نیاز به درآمدجاری: بسیاری از سرمایه گذاران برای پرداخت هزینه های جاری زندگی خود، به دریافت مستمر سود سهام نیازمند هستند. معمولاً این قبیل سرمایه گذاران ممکن است برای کسب سود نقدی مستمر نسبت به فروش سهام خود تمایل نداشته باشند. سود سهام نقدی برای سرمایه گذاران درآمد جاری ایجاد می کند بدون اینکه تأثیری دراصل سرمایه بگذارد. (وکیلی فرد، حمیدرضا، 1389)2
بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام
برای انتخاب نهایی خط مشی سود سهام، عوامل مختلفی همانند دلایل خرید سهام توسط سهامداران، محدودیت های پرداخت سود سهام و همچنین شرایط فعلی شرکت از لحاظ مالی و عملیاتی را در نظرگرفته، و در این چهارچوب کلی، شرکت امکان انتخاب خط مشی های متفاوت سود سهام را، پیش بینی می کند که در این بخش ذیلا ً مورد بحث قرار می گیرد
پرداخت سود سهام پایدار (بدون تغییر )
شاید بتوان گفت که تعیین خط مشی تقسیم سود غالباً بر اساس سیاست تقسیم سود سهام قبل انجام می گیرد. این کار انتظارات سهامداران را در دریافت میزان معینی سود به طور مداوم، برآورده می کند وتأثیر چندانی بر قیمت سهام در بازار نمی گذارد، این خط مشی ممکن است در سال هایی که درآمد کاهش پیدا می کند باعث کمبود نقدینگی شرکت شود، اگر شرکت دارای نقدینگی احتیاطی کافی باشد درصورت کاهش درآمد نیز شرکت با مشكل جدی روبرو نخواهد شد .
پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر
تصمیم برای کاهش سود سهام نسبت به سال قبل، در مواردی اتخاذ می شود که شرکت فرصت سرمایه گذاری با سود بالایی را در پیش داشته باشد، و برای برنامه ریزی نیازمند وجه نقد باشد. این کار ممکن است درتحلیل سهامداران که درانتظار درآمد دایمی هستند تأثیر گذاشته، و قیمت بازارسهام را کاهش دهد. برای به حداقل رساندن این تأثیر منفی، شرکت ممکن است اعلام کند که سطح سود سهام درآینده تثبیت خواهد شد، وهیأت مدیره کاهش بیشتری را در سود سهام پیش بینی نمی کند .
اعلام اینچنین نظرات از طرف هیأت مدیره، سهامداران را نسبت به عدم کاهش سود سهام اطمینان می دهد، حتی در شرایطی شرکت اعلام کند، که در صورت ایجاد فرصت، برای سرمایه گذاری های جدید اقدام خواهد کرد، که در نتیجه موجب افزایش سود سهام خواهد شد.
پرداخت سود سهام پایداردر سطح بالاتر
معمولاً افزایش سود سهام توسط شرکت، زمانی تصمیم گیری و اعلام می شود که درآمد آن در حد بالایی رشد داشته، و نیازی به وجه نقد برای توسعه نباشد. غالباً اعلام سود سهام به نحو مطلوبی، بر قیمت سهام عادی تأثیر می گذارد در بسیاری از موارد، درآمد بالاتر، باعث افزایش قیمت سهام می شود.
تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد
نامطلوب ترین سیاست گذاری سود سهام تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد می باشد. امتیاز این سیاست گذاری این است که، مدیریت را از بیشترین انعطاف در استفاده از وجوه نقد توزیع نشده برای سرمایه گذاری برخوردار می سازد، ولی نوسانات و بی ثبات بودن پرداخت سود سهام، که باعث کاهش نسبی قیمت سهام عادی شرکت خواهد شد، مزیت فوق الذکر را خنثی و بی اثر می کند .
سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده
این خط مشی برای شرکت هایی که دارای درآمد دوره ای و رشد محدود هستند، مورد استفاده قرار می گیرد، در سال هایی که درآمد شرکت رشد مناسب دارد و نقدینگی اضافی بلا استفاده است، سود سهام فوق العاده اعلام می شود .
عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت
معمولاً این آخرین خط مشی است که یک شرکت به آن متوسل می شود. دو دلیل برای این تصمیم وجود دارد: اول اینکه اگر شرکت با مشكلات جدی مالی روبرو بوده و توان پرداخت سود سهام را نداشته باشد، دوم آنکه برای شرکت امکان سرمایه گذاری با سودآوری بالا ایجاد شده باشد، و شرکت به سود سهام توزیع نشده، برای تأمین وجوه مالی این سرمایه گذاری، نیاز داشته باشد؛ در این حالت شرکت می تواند اثرات منفی برقیمت سهام را با توضیح دقیقی در مورد عدم پرداخت سود سهام خنثی کند (همان منبع)3 .
محتوای اطلاعاتی سود سهام
شرکت باید همیشه این سوال را مطرح کند که، چه اطلاعاتی با سود سهام فعلی و چه اطلاعاتی را با تغییر احتمالی سود تقسیمی انتقال می دهد. هر وقت که اعلام خبری بر قیمت سهام تأثیری می گذارد، می توانیم استنباط کنیم که این اعلام حاوی اطلاعاتی است. این اعلام به خودی خود کمک چندانی نخواهد کرد مگر اینکه معلوم شود، مدیران اطلاعاتی دارند که سرمایه گذاران فاقد آن هستند.
محققان بر این باورند که تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوی اطلاعاتی مهمی است، به ویژه در مواقعی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود. معمولا در یک بازار کارا، مدیریت شرکت زمانی چنین روشی را در پیش خواهد گرفت که بخواهد، به سهامداران و سرمایه گذاران این پیام را بدهد که سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت. (جهانخانی و پارساییان، 1388)1
مکاتب فکري در مورد تقسيم سود
بيش از چندين دهه است که پژوهشگران دانشگاهي و کارشناسان وال استريت و مديران عالي رتبه شرکتها تلاش کرده اند تأثیر سرمايه گذاري مجدد سود شرکت ها در مقایسه با اثر تقسيم سود بين سهامداران را بر ثروت آتي سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتايج مقتضي استخراج کنند، نتايج اين تحقيقات را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد.
1- آن دسته از تحقيقاتي كه به بررسي رابطه بين ارزش بازار سهام و سود تقسيمي مي پردازد كه عمدتاً مبتني بر دو نظريه هستند:
الف) نظريه مربوط بودن (تأثیر سود تقسيمي بر ارزش شركت )
ب) نظريه نامربوط بودن(عدم تأثیر سود تقسيمي بر ارزش شركت)
2- آن دسته كه به بررسي اثرات علامت دهي (اطلاع رساني )اعلام سودسهام بر ارزش شركت مي پردازند50طبق اين نظريه سود تقسيمي محتواي اطلاعاتي دارد.
3- آن دسته كه به بررسي تأثیر تركيب سهامداران بر سياست تقسيم سود مي پردازند(تئوري صاحب كار). طبق اين نظريه، سياست تقسيم سود تابعي از تركيب علایق سهامداران است .
4- آن دسته از مطالعاتي كه رابطه بين سرمايه گذاري، سود تقسيمي و سود رابررسي مي كند، و با بهره گيري از روش هاي رگرسيوني سعي در مدل

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir