فیزیکی از کانون اصلاح تربیت و کنترل ورود و خروج به محیط کانون و جلوگیری از فرار مددجویان یگان حفاظت (فیزیکی) در کانون طبق آیین نامه تشکیل شده است. کارکنان یگان حفاظت از طریق نیروی انتظامی استخدام میشوند و فقط وظیفه حفاظت فیزیکی را انجام میدهند به عبارت دیگر در جریان اصلاح و تربیت مددجویان نقشی ندارند.
به همین منظور مطابق آییننامه برای مراقبت خارجی و حفاظت محوطه ی داخلی کانون اصلاح و تربیت و بدرقه اطفال و مواردی دیگر که ضروری است از افراد کادر پلیس استفاده شود که از حیث مسئولیت و انجام وظیفه تابع این آییننامه خواهد بود.کسانی که دوره اختصاصی پلیس را دیده باشند حق تقدم خواهند داشت. کلیه مراقبین انتظامی موظفند که قبل از شروع به خدمت در کانون یک دوره آموزشی تخصصی و کارآموزی عملی را بگذرانند. پرسنل وظیفه نیز به صورت موردی توسط یگان حفاظت آموزشهای لازم را خواهند دید. کارکنان یگان حفاظت باید از نظر اخلاقی و سلامت جسمانی و روانی صلاحیت داشته باشند. مراقبین انتظامی باید به صورت کشیک در تمام شبانه روز اطفال را مورد مراقبت قرار دهند و در موقع تحویل پست به کارمند بعدی گزارش و اتفاقات مهم را به صورت کتبی به کارمند بعدی تحویل دهد، تا از طریق آن به رئیس یگان حفاظت داده شود.چنانچه مراقبین در امر حفاظت مسامحه نمایند و یا وسایل فرار طفلی را به نحوی از انحا فراهم نمایند، طبق مقررات قانون رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح تعقیب و مجازات خواهند شد.60
از جمله وظایف یگان حفاظت عبارتند از:
– مطالعه قوانین و مقررات، آییننامه ها، دستورالعملها و بخشنامههای صادره در امور انتظامی و یگان حفاظت جهت آگاهی در اجرای وظایف و مسئولیتها؛
– بررسی و مطالعه کارهای ارجاعی و دفتر ثبت وقایع به منظور آگاهی از اتفاقات و حوادث و کارهای انجام شده و معوّقه جهت پیگیری و ارجاع به کارکنان جهت اقدام؛
– کنترل ورود و خروج افراد به داخل کانون و بدرقه مددجو به دادگاه یا مراکز بهداشتی و درمانی برای مداوا؛
– کنترل نظم و امنیت داخلی کانون با استفاده از وسایل الکترونیکی و هشدار دهنده جهت افزایش حفاظت فیزیکی محیط داخلی کانون؛
– مجوز خروج مددجویان آزادشده به محض ارائه حکم آزادی؛
– برگزاری کلاسهای آموزشی برای تمامی پرسنل در روزهای چهرشنبه و پنج شنبه؛
– بازرسی دورهای از خوابگاه های مددجویان در صورتی که مشکوک شوند مددجویی اشیا و وسایل ممنوعه وارد خوابگاه کرده است؛
– همکاری با مراقبین تربیتی در صورت نیاز یا استمداد همکاری در درگیری بوسیله مراقبین تربیتی از یگان حفاظت؛
– ایجاد پست های نگهبانی در تمامی نقاط کانون و نظارت بر نگهبانان برای جلوگیری از فرار مددجویان؛
– تهیه گزارش از فعالیت ها و اقدامات یگان حفاظتی و بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل آن به مدیریت کانون؛

5-وظایف واحد اجرای احکام کیفری
بخش دیگری که در کانون اصلاح و تربیت وجود دارد و به فعالیت مشغول است واحد اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادگاه و قوه قضائیه میباشد. از جمله وظایفی که واحد اجرای احکام به عهده دارد، عبارت است از:
– اعزام مددجو به دادگاه یا مجتمع قضایی برای رسیدگی به پرونده مشارالیه؛
– اعزام به پزشکی قانونی جهت تعیین سن، جنون و تشخیص نوع جراحت وارده؛
– بررسی و صدور مجوز برای شرکت در امتحانات نهایی درسی؛
– معرفی به اداره اتباع بیگانه جهت خروج و ارتباط اطفال و نوجوانان بزهکار از کشور؛
– تشکیل جلسات شورا ی طبقه بندی و شرکت در جلسات شورای انضباطی؛
– صدور برگ مرخصی برای مددجویان؛
– صدور مجوز ملاقات مددجو با بستگانش در سایر زندانها؛
– برگزاری جلسه با قضات دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال؛
– ترتیب حضور قضات و بازدید آنها از کانون؛
– ابلاغ قرارها،دادنامه ها و اخطاریه ها به مسئولین ذیربط و مددجویان.

گفتار سوم- بخش مراقبت بعد از خروج
مرکز مراقبت بعد از خروج با هدف بازسازی شخصیت، جامعه پذیر کردن و توانبخشی مددجویان آزاد شده از زندان جهت پیشگیری از وقوع مجدد جرم و بازگشت سعادتمندانه به زندگی ساالم اجتماعی در سال 1378 تاسیس شده است.این مرکز در کلیه استانهای کشور مستقر هست و وظیفه تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب دیده را برعهده داردکه به علت ارتکاب جرایم در زندان( کانون) تحمل کیفر نموده اند. این مراکز تلاش میکنند مددجویان تحت پوشش خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، شغلی، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، مشاوره های روان شناختی و حقوقی، حمایت مالی و تسهیلات اشتغال مورد حمایت قرار دهند و فشارهای روانی و اجتماعی که مددجویان در هنگام آزادی با آن رو به رو هستند را به حداقل برسانند. به عبارتی دیگر این مراکز پلی میان کانون و جامعه میباشند، که بسترهای اجتماعی و نهادهای مدنی را برای پذیرش اجتماعی این فرد مهیا میسازد.

الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج
این مراکز از پنج واحد شامل واحد پذیرش و تحقیقات، واحد خدمات اجتماعی، واحد طرح برنامه، واحد روابط عمومی، واحد بازرگانی و پشتیبانی که واحد خدمات اجتماعی از چهار بخش خدمات مشاورهای، مددکاری و روانشناسی، بخش آموزشی، اشتغال و حرفه آموزی، بخش ارائه تسهیلات، بخش بهداشت و درمان تشکیل شده است. مطالعات انجام شده بر روی کودکان و نوجوانان تهران نشان دهنده آن است که بیش از 40 درصد کودکان فاقد سرپرست مسئول و صاحب صلاحیت هستند. یعنی به عبارت دیگر حدود یک سوم مددجویان دارای سابقه کیفری هستند به همین جهت کودکان و نوجوانان را از نظر انسجام خانوادگی به سه دسته تقسیم میکنند:
دسته اول: کودکان و نوجوانانی هستند که دارای خانواده بوده لکن خانواده آنها دارای انسجام نبوده ولی در حد کمی علایق و وابستگی بین افراد خانواده وجود دارد و اگر تحت حمایت مراکز مشاوره و مراکز حمایتی قرار بگیرد میتوانند دوباره منسجم گردد.
دسته دوم: کودکان و نوجوانانی که دارای خانواده بوده ولی خانواده آنها دچار مشکلات اندکی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. که با مشاوره و حمایت مرکز مراقبت بعد از خروج می تواند انسجام خود را پیدا کرده و بازگشت دوباره مددجویان در چنین خانواده خیلی کم است.
دسته سوم: کودکان و نوجوانانی هستند که دارای خانواده بوده ولی خانواده آنها متزلزل بوده و اصولاً میبایست آنها را فاقد خانواده و سرپرست تلقی کرد. این خانواده ها بستر ناامن برای ادامه زندگی و رشد اطفال و نوجوانان هستند. بدین ترتیب بهتر است این قبیل کودکان و نوجوانان تا مرز مشخصی از رشد عقلی، جسمی و سنی تحت کنترل و آموزش های نهادهای اجتماعی و مراقبت بعد از خروخ قرار بگیرند.61 مرکز مراقبت بعد از خروج در واقع مکمّل کانون اصلاح و تربیت خصوصا برای کودکان بدون سرپرست است.

ب- شرایط پذیرش
واحد پذیرش و تحقیقات در واقع شریان اصلی ورودی مددجویان به مراکز مراقبت بعد از خروج است. این واحد به لحاظ سیاست خاصی که در نحوه ی پذیرش، مطالعه و بررسی بر روی پیشینه (قضایی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و نیازسنجی مشکلات و مسائل مددجویان دارد میبایست از مددکاران مجرّب و متخصص و با وجدان کاری بالا بهره مند گردد.
کلیه اقداماتی که این واحد توسط مسئولان و مددکاران خود انجام میدهند عبارتند از:
– پذیرش و تشخیص هویّت مددجو؛
– بررسی و پیگیری و رفع نواقص پرونده ارسالی از زندان، مطالعه پیشینه قضایی، اجتماعی، خانوادگی و وضعیت اقتصادی و تحصیلی مددجو؛
– مطالعه فرم نیازسنجی مسائل و مشکلات مددجو؛
– انجام مصاحبه تشخیصی وضعیت قضایی، اجتماعی و خانوادگی؛
– تنظیم گزارش و تحقیقات و پژوهش های مددکاران؛
– بازدید از محل کار سکونت و محل تحصیل مددجو یا اقوام و آشنایان مددجو؛
– ارائه برخی اقدامات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند در بدو ورود به مرکز؛
– معرفی مددجویان به مراکز مراقبت استان مربوطه؛
– معرفی مددجویان بدون سرپناه به کمیته امداد امام ( ره) و مراکز بهزیستی جهت اسکان موقت؛
– حمایت از مددجویان و پیگیری مسائل و مشکلات آنان علی الخصوص در روزهای اولیه؛
– معرفی مددجویان به بخش بهداشت و درمان جهت مداخلات پزشکی اورژانسی و هم چنین اخذ تست اعتیاد؛
– با توجه به انواع مختلف خدماتی که مرکز بهداشت و درمان بعد از خروج ارائه میکنند ولی در عمل تعداد بسیار اندکی از مددجویان آزاد شده به این مراکز مراجعه می کنند و این جای سوال و نیاز به پیگیری دارد.

ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی
از اساسیترین فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج مشاوره و خدمات درمانی است. این بخش یکی از پرکاربردترین و حساسترین بخش های واحد خدمات اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری مجدد مددجویان را دارد که به انحا و دلایل مختلف در جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن آنان خلل وارد شده و به کمک مددکاران و مشاوران روانی، حقوقی، اجتماعی و خانوادگی مجدداً در مسیر صحیح جامعه هدایت شوند، اهم وظایف این بخش شامل:
– مشاوره خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی، روانی، ترک اعتیاد، ازدواج، خدمت نظام وظیفه و…؛
– ارائه خدمات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند، جهت ارتزاق و امرار معاش، کمک هزینه زندگی، کمک هزینه آموزشی، اسکان دائم (ودیعه سپاری و اجاره محل سکونت یا کار) خرید وسایل زندگی، کمک هزینه ازدواج و غیره..؛
– نظارت بر حسن رفتار مددجو و ارتا سطح دانش، فرهنگ و بینش آنان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزشهای مرکز و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و اردوهای تفریحی برای مددجویان و خانواده آنها؛
– تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه میان مددجویان توسط روانشناس مرکز و مشاورههای روانی؛
– ایجاد روحیه صبر و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای نهفته مددجویان؛
– تلاش در جهت تغییر نگرش و بازسازی شخصیت مددجویان با استفاده از مشاورهای بالینی و رواندرمانی؛
– فراهم آوردن زمینه بازگشت مجدّد و آبرومندانه زندانیان به زندگی سالم اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در خارج از زندان با مشاورههای اجتماعی خانوادگی و روانی با همسر، فرزندان، والدین، اقوام ، آشنایان، محیط کار و تحصیل توسط مددکاران اجتماعی و روانشناس مرکز؛
– اظهار نظر کارشناسی در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و حقوقی توسط مددکاران اجتماعی و مشاوران در این بخش از واحد خدمات اجتماعی؛
– تهیه گزارش مددکاری اجتماعی و تکمیل پرونده شخصیت در حین مذاکره و مشاوره با مددجو؛
– همکاری و تعامل با سازمان های بینالمللی از جمله یونیسف و ارگانهای داخلی؛
– تلاش جهت برطرف نمودن موانع تحصیلی و آموزشی مددجو و خانواده مددجو و پیگیری آن توسط مددکاران در مراکز آموزشی؛
آنچه که گفته شده شرح وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی بود، ولی در عمل به علّت کم بودن نیروهای متخصص و امکانات مالی و بودجه مورد نیاز عملاً مرکز مراقبت بعد از خروج

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir