عدل………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-3-1. اعتدال …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
2-3-1.رعایت استحقاق ها (اعطاء کل ذی حق حقه) …………………………………………………………………. 8
3-3-1.تساوي و رفع تبعيض ………………………………………………………………………………………………………… 9
4-1. مفهوم عدالت از منظر امام علي عليه‌السلام …………………………………………………………………………….. 10
1-4-1. قرار دادن و قرار يافتن هرچيز در جاي خودش……………………………………………………………. 10
2-4-1. انصاف و داد…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
3-4-1. مساوات………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
4-4-1. رعايت حقوق و رساندن هر ذي حقي به حقش…………………………………………………………….. 13
5-4-1. اعتدال و ميانه روي………………………………………………………………………………………………………… 14
6-4-1. فهم عميق، نيكو داورى كردن و… ………………………………………………………………………………… 15
7-4-1. عدم اتهام به خداوند……………………………………………………………………………………………………….. 16
5-1. معناي لغوي قسط…………………………………………………………………………………………………………………….. 16
6-1. معناي اصطلاحي قسط………………………………………………………………………………………………………………17
7-1. تفاوت عدل و قسط…………………………………………………………………………………………………………………….17
8-1. انواع عدالت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
1-8-1. تعريف عدالت فردي………………………………………………………………………………………………………….20
2-8-1. تعريف عدالت اجتماعي…………………………………………………………………………………………………….20
9-1. انواع عدالت اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 23
1-9-1. تعريف عدالت سياسي…………………………………………………………………………………………………….. 23
2-9-1. تعريف عدالت اقتصادي…………………………………………………………………………………………………… 24
3-9-1. تعريف عدالت قضايي……………………………………………………………………………………………………… 25
فصل دوّم: قلمرو عدالت اجتماعي
1-2. حوزه عدالت اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-2. مصاديق اجراي عدالت اجتماعي ………………………………………………………………………………………………. 28
1-2-2. برپایی حق……………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-2-2. برقراری مساوات…………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-2-2. توجه يكسان به مردم ……………………………………………………………………………………………………… 32
4-2-2. مبارزه با تبعیض……………………………………………………………………………………………………………… 32
5-2-2. مبارزه با فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………………….. 34
6-2-2. بازگرداندن حقوق غصب شده …………………………………………………………………………………………37
7-2-2. نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي………………………………………………………………………………………. 38
8-2-2.توجه به يتيمان و عدم تصرف اموال آنان ……………………………………………………………………….. 39
9-2-2. ظلم نكردن به مردم ……………………………………………………………………………………………………….. 40
10-2-2. توجه به نیازمندان ……………………………………………………………………………………………………….. 41
11-2-2. ياري مظلومان ……………………………………………………………………………………………………………… 43
12-2-2. مراعات حقوق ضعيفان ………………………………………………………………………………………………… 43
13-2-2. اصلاح نظام سياسي ……………………………………………………………………………………………………… 44
14-2-2. تخفيف در ماليات ………………………………………………………………………………………………………… 46
فصل سوم: آثار اجتماعي عدالت سياسى
1-3. عدالت سياسي از منظر امام علي عليه‌السلام …………………………………………………………………………… 49
2-3. آثار اجتماعي عدالت سياسي ……………………………………………………………………………………………………. 50
1-2-3. ايجاد امنيت سياسي ………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-3. شكست دشمن ……………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2-3. اجراى احكام و حدود شرعى ……………………………………………………………………………………………54
4-2-3. خشنودى مردم……………………………………………………………………………………………………………….. 55
5-2-3. ايجاد الفت و پيوند ميان انسان‏ها …………………………………………………………………………………… 57
6-2-3. پايداري در دوستي و برادري………………………………………………………………………………………….. 61
7-2-3. نااميدى دشمن در دستيابى به آرزوهايش…………………………………………………………………….. 62
8-2-3.دوام و پايداري حكومت…………………………………………………………………………………………………… 63
9-2-3. ايجاد حيات …………………………………………………………………………………………………………………….. 65
10-2-3. رعايت حقوق مردم ………………………………………………………………………………………………………… 67
11-2-3.پرهيز از تبعیض ……………………………………………………………………………………………………………. 68
12-2-3. شايسته سالاري …………………………………………………………………………………………………………… 71
13-2-3. اصلاح جامعه و روزگار …………………………………………………………………………………………………. 74
14-2-3. اميدوارى مردم …………………………………………………………………………………………………………….. 76
15-2-3. ارزش‌مندي حكومت …………………………………………………………………………………………………….. 77
16-2-3. جلوگيرى از شورش هاى مردمى…………………………………………………………………………………. 78
17-2-3. قوام جامعه…………………………………………………………………………………………………………………… 80
18-2-3. انتظام امور …………………………………………………………………………………………………………………….81
19-2-3. اداشدن حقوق متقابل رهبر و مردم…………………………………………………………………………….. 83
20-2-3. مديريت صحي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir