و نقل عمومي .
برنامه ريزي و طراحي براي افزايش و کارايي هر چه بيشتر فضاهاي سودمند از نظر بيولوزيکي .
توزيع نظام يافته شهرها در فضا بر اساس سلسه مراتب و متناسب با ظرفيت حمل بستر اکولوزيک هر شهر ) آمايش سرزمين ) .
مکان يابي دقيق و طراحي و برنامه ريزي بهينه براي شهرهاي جديد .
تعيين ضوابط برنامه ريزي و طراحي شهري براي کاهش آلودگي هوا ، صدا و آلودگي هاي بصري ( زرآبادي ، توکلي ، 1388 ) .
2-7-1-2 عوامل پايداري شهري در مقياس محله :
تطابق طراحي محله با طبيعت و همگام با محيط پيرامونش ) اعم از توپوگرافي ،اقليم ،پوشش گياهي و… ( .
استفاده از زمين هاي خالي و بناهاي متروک .
استفاده از کمربند سبز در اطراف محله ها و تقويت پوشش گياهي .
طراحي کاربري زمين در محله و مرکز محله به کونه اي که افراد بتوانند بدون نياز به خودرو و از راه پياده روي ،نيازهاي خود را تامين کنند ( همان 1388، ص 115 ) .

2-7-1-3 عوامل پايداري شهري در مقياس واحد همسايگي :
افزايش کاربري ها متنوع در واحد همسايگي؛
زيبا سازي خيابان ها و شريان ها؛
ايمن سازي خيابان ها و مسيرها براي استفاده پياده؛
طراحي مسيرهاي دوچرخه؛
باز زنده سازي و حفظ بناهاي تاريخي؛
جلوگيري از تخريب بناها تا حد امکان؛
تامين انرزي مصرفي واحد همسايگي از منابع محلي ( همان ، 1385 ، ص 115 ) .
2-7-1-4 عوامل پايداري شهري در مقياس بنا :
طراحي بنا به گونه اي که تاثير نامطلوب به محيط اطراف نگذارد) جلوگيري از تاثير ساخت بنا بر محيط زيست و گياهان(
طراحي ساختمان هاي با کيفيت و استحکام لازم و با طول عمر بالا .
قابليت استفاده مجدد از ساختمان ها و قابليت تغيير عملکرد آنها ) انعطاف پذيري132( .
حداکثر استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در بنا .
طراحي سازگار با اقليم در ساختمان ها .
مشارکت در مديريت انرژي توسط استفاده کنندگان .
طراحي در جهت سلامت مردم .
استفاده از مصالح بوم آورد در طراحي بناها ) بکارگيري تجربه هاي گذشتگان در طراحي هاي بومي)
توجه به حجم بنا و سايه اندازي با استفاده از خورشيد و نوع اقليم در مکان هاي مختلف .
طراحي ساختمان هاي دلپذير ،زيبا و با حداقل هزينه نگهداري .
بهبود روشهاي ساخت و ساز صنعتي که باعث کاهش هدر رفت مصالح مي شود ( همان ، 1385، ص 116 ) .

2-7-2 ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده133 توسعه پايدار شهري :
به منابع طبيعي به عنوان يک سرمايه نگاه مي شود و حداکثر استفاده کردن از آن مورد نظر است .
بر اساس اين نظريه هيچ محدوديتي در زمينه ظرفيت درك انسان وجود ندارد و اين قدرت انسان مي تواند هرگونه سيستم محيطي را تحت نفوذ خود درآورد .
ابزار سياست گذاري به صورت مداوم به حداکثر سازي محصول رشد آن مي پردازد .
محدوديت اين ديدگاه در متن توسعه پايدار عبارت از اين است که اين ديدگاه با معيار پول نگاه متمرکزي بر سيستم فعاليت اقتصادي دارد و از نتايج محيطي اين گونه فعلا کاملا چشم مي پوشد .
روشي از توسعه است که طي آن به هر قيمت بايد سرمايه ها افزايش يابند و به حداکثر برسند ، اين امر در زمينه کارهاي بزرگ ويا درباره کارهاي کوچک توليدي يکسان است .
در جهان سوم مشکلات شهري به اين ديدگاه مربوط مي شود ( بيات زاده، مهري – بيدادي، امير – رحماني ، سعيد ؛ 1390 ص 6 ) .
2-7-3 ديدگاه توسعه پايدار ضعيف شهري :
هدف با ارزش اين ديدگاه رشد سرمايه داري را با امور محيطي ترکيب کردن مي باشد .
لازمه اهداف سياست گذاري در زمينه توسعه پايدار ضعيف ، در نظر گرفتن رشد اقتصادي است اما طي آن هزينه هاي محيطي هم در نظر گرفته مي شود .
منابع محيطي به عنوان سرمايه هاي ثابت تلقي مي شود در حالي که اقتصاد مجاز است به دنبال هر آرمان و هدف اجتماعي مناسب .برود .
رشد پايدار با توجه به سرانه درآمد واقعي طي زمان و با توجه به اهداف رشد اقتصادي رسمي بدون تخليه ذخيره هاي سرمايه هاي ملي .
استفاده پايدار از منابع و محيط به شرطي که سرمايه هاي محيطي کاملا تخليه نشود .
مخالفان اين ديدگاه : گروهي آن را مانع رشد اقتصادي مي دانند و گروهي ديگر آن را مخرب ساختار محيطي مي دانند ( همان ، 1390 ، ص 6 ) .
2-7-4 ديدگاه توسعه پايدار قوي شهري :
مدعي اين نکته که پيش شرط هرگونه توسعه اقتصادي ، محافظت محيطي است .
هرگونه توسعه اقتصادي بايد طوري انجام شود که محيط لطمه نخورد و اگر از ثروت محيطي استفاده مي شود هزينه هايي بايد .
تعيين شود که مخصوصاً منابع تجديد پذير اقتصادي کاملا از بيخ و بن تهي نشود و همچنين صنايع فاضلاب ها و دودهاي خود را بدون تصفيه کامل به محيط رها نکنند .
هرگونه سياست گذاري اقتصادي با عطف توجه کامل نسبت به سرمايه هاي محيطي ، چه آنهايي که تجديد پذيرند و چه آنهايي که قابل تهي شدن هستند .
در اين ديدگاه رشد کيفي بيشتر مورد توجه است .
ابزار قانوني و اقتصادي برنامه ريزي بر روي مديريت منابع متمرکز شده است ( همان ، 1390 ، صص 7و6 ) .
2-7-5 ديدگاه ايده آل توسعه پايدار شهري :
هدف آن تغيير ساختار اجتماع ، اقتصاد و سياست شهري است .
اجزاي اين سيستم طوري چيده شده است که رفتار انسان را نسبت به محيط و طبيعت اصلاح کند ديدگاه اکولوژيست .
توسعه پايدار خالص را در نظر مي گيرد ، جايي که هر چه در طبيعت مي گذرد و يا در آن مي نشاند به همان مقدار از آن بر مي دارد .
رشد مورد نظر با معيارهاي کيفي زندگي اندازه گيري مي شود، نه با استانداردهاي زندگي .
تنها به زندگي انسان فکر نمي کند ، بلکه کليه عوامل زنده و غير زنده بجز انسان را بسيار پرارزش تلقي مي کنند .
در جستجوي معيارهاي برابري براي فرم هاي گوناگون زندگي است.
در اين مدل ابعاد اجتماعي توسعه پايدار بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و معيارهاي اندازه گيري موجود را در زمينه کيفيت زندگي کافي نمي بيند و پيشنهاد شاخص هاي بيشتري در زمينه اندازه گيري کيفيت زندگي .
مي توان شهر پايدار را شهري دانست که برآمده از توسعه اي است که ذهنيت و امکان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي – اقتصادي و بوم شناسانه شهر و منطقه ، آن را فراهم کرده است ( همان،1390 ، ص 7 ) .

2-8 نظريه توسعه پايدار اجتماعات محلي
Sustainable Local Communities development Theory ) ) :
با مطرح شدن نظريه توسعه پايدار در مقياس جهاني، مشكلات اجرايي در نيل به اين نوع توسعه در جوامع مختلف پديدار گشت كه مشكل اصلي آن عدم توجه به ويژگي هاي محلي و بومي هر محدوده بوده است. همانطور كه هيچ شهري نمي تواند بدون اتكا به منابع و ظرفيت محيطي اطرافش پايدار بماند، بدون توجه به اجزاء دروني خود يعني سلولهاي شهري نيز اين پايداري تحقق نمي يابد. بنابراين به موازات اين ديدگاه و حتي قبل از آن، ديدگاهي كه توجه به محلات شهري را به عنوان سلول هاي حيات شهري ) از جمله مكتب محيط گرايان فرهنگي و… ( مطرح مي كردند، توسعه يافت. اين ديدگاه حل مشكلات شهري را استفاده از نيروهاي توانمند درونزا در محلات شهري يعني گروهها و اجتماعات محلي به عنوان سرمايه هاي اجتماعي كه از جايگاه و كاركرد ويژهاي از لحاظ حفظ و توسعه تنظيمات اجتماعي در كلانشهرها برخوردار هستند، مي دانست. اين دو نظريه در كنار يكديگر، منجر به تبيين ديدگاهي با عنوان ” توسعه پايدار اجتماعات محلي ” گرديد. اين ديدگاه مبين اين اصل است كه محلات شهري داراي درونمايه هاي عظيم اجتماعي فرهنگي هستند كه تنها با توجه به محلات به عنوان بستر زندگي اجتماعي ساكنين مي توان توسعه پايدار آنها را سبب گرديد ( موسوي ، يعقوب ، 1382 ) .
در ابتداي مطرح شدن نظريه توسعه پايدار، اكثر تفكرات و فعاليتها حول بحثهاي زيست محيطي در سطح جهان بوده است. اما در چند سال اخير رويكردهاي جهاني توسعه پايدار بيشتر به سمت سرمايه هاي اجتماعي و تفكرات در مقياس محلي پيش رفته است . برخلاف توسعه پايدار در مقياس جهاني پايداري محلي تغييرات را با سرعت بالاتري و به صورت عيني متحقق مي نمايد. پايداري در مقياس محله اي بدين معناست كه هر شهروندي از حقوق و مزاياي زندگي در آن محله برخوردار است و در مقابل عملكردها و تصميم گيري هايي كه بر سرنوشت اجتماع محلي آنها تأثيرگذار است، مسئول مي باشند. اين حقوق مي تواند از گسترده ترين موارد تا جزئي ترين را از جمله امنيت در واحد مسکوني را نيز شامل شود Barton Hugh , 2003,) ) .توسعه پايدار در مقياس محله به معناي ارتقاء كيفيت زندگي در شهر، شامل همه ويژگي ها و اجزاء مي باشد. مانعي كه نتيجه كاهش زيست محيطي، فرهنگي، سياسي، اداري، اجتماعي و اقتصادي بدون ايجاد مانعي براي نسل آينده منابع طبيعي و افزايش كمبودهاي محلي است .
مؤسسه رهن و مسکن کانادا134 در يک تحقيق با عنوان ” تغيير ارزش ها ، تغيير جوامع : يک راهبرد براي توسعه جوامع پايدار و سالم ” هفت جنبه کليدي نيل به جوامع محلي سالم و پايدار را به صورت زيربيان نموده اند : ( Changing Values , CMHC, SCHL)
حفاظت از منابع طبيعي )زمين، مواد اوليه، آب، انرژي و (…
بررسي اثرات زيست محيطي )گازهاي گلخانه اي ، تخريب لايه ازن، كيفيت آب/ هوا/ خاك(
حيات اقتصادي )زيرساختها، پايداري اقتصادي و (…
تساوي و عدالت )فرصتها و دسترسي، پاسخگويي به نيازهاي اساسي، خدماتي و رفاهي و( …
سرزندگي و حيات )خدمات و زيرساختها، فضاهاي باز، تسهيلات رفاهي، تسهيلات حمل و نقل، اقليم و آب و هوا، نور و (…
اجتماعات محلي )مشاركت، نزديكي و پيوند محلي، هويت، ميراث محلي، فضاهاي گفتگو و(…
سلامتي و امنيت ) حمايت بهداشتي، ارتقاء سطح بهداشت،حفاظت امنيتي و(… .

نمودار 4-2 نظريه توسعه پايدار در مقياس محلي

منبع : ( ( Rosland , Mark , 2000
به طور خلاصه مي توان نظريه توسعه پايدار در سطح محلات را در چارچوب نمودار بالا بيان نمود : طبق اين نمودار مي توان مشاهده كرد كه توسعه محله اي پايدار تنها در مورد يك محله يا واحد همسايگي مطرح نمي گردد . بلكه ويژگي هاي پايداري از يك محدوده، محله و يا واحد همسايگي تا واحد مشابه ديگر تغيير مي كند. به طور كلي ويژگي هاي زيست محيطي و اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و … سبب بروز ويژگي هاي منحصر بفردي در شرايط پايداري توسعه محله اي مي گردد ( ( Rosland , Mark , 2000 .
با بررسي ديدگاه توسعه محلي اجتماعات پايدار، مي توان دو زمينه اصلي در محلات شهري را مورد هدف دانست:
1) ساختار فضايي و هويت مكاني 2) سرمايه اجتماعي

نتيجه گيري :
توسعه ساختار فضايي به تنهايي نمي تواند تأمين كننده اهداف توسعه محله اي باشد. بدين ترتيب در كنار ضرورت هاي فضايي نيازمند بازسازي اجتماعي و احياء و تقويت شبكه تعاملات اجتماعي است. محله هاي شهري با وجود شبكه تعاملات اجتماعي و روابط اجتماعي پايدار و حس تعلق خاطر و مسئوليت پذيري ميان ساكنين يك محله مورد توجه قرار مي گيرند . اصطلاح ” سرمايه اجتماعي “

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir