مربوط به سوال 12
درصد
فراواني
متغير
23.9
61
ايجاد پناهگاه و خانه براي بي‌خانمان‌ها
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 12
30.2
77
اطعام فقرا

12.9
33
کمک به نظافت و سلامت محله و حفظ محيط زيست

32.9
84
ارائه خدمات اجتماعي و آموزشي

100
255
جمع

نمودار (15-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 12

با توجه به نمودار فوق، بيشترين تعداد پاسخ دهنده‌گان مهمترين برنامه مديريتي سازمان‌هاي ايمان محور را درمنطقه يک، ارائه خدمات اجتماعي و آموزشي و پس از آن اطعام فقرا دانسته اند. ايجاد پناهگاه و خانه براي بي خانمان ها و کمک به نظافت و سلامت محله و محيط زيست نيز در رتبه هاي بعدي اعلام شده اند.

سوال 13: کدام يک از شاخص هاي سرمايه اجتماعي زير در محله شما با سازمان هاي ايمان محور در ارتباط هستند؟

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir