بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
اتاق در بخش بستری
بستری شدن در بیمارستان
اختلال اسکیزوفرنیفرم
سایر اختلالات پسیکوتیک
فضای مورد نیاز دستگاه الکتروشوک
اتاق الکتروشوک
الکتروشوک درمانیدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
خانواده درمانی
اختلال اسکیزوافکتیو

فضای نمایش فیلم، بازی درمانی، فضای جمعی جهت ارتباط با دیگران
فضای ترکیبی
آموزش مهارت‏های اجتماعی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
توان‏بخشی شناختیدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان‏درمانی
اختلال هذیانی و اختلال پسیکوتیک مشترک

اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
اتاق در بخش بستری
بستری شدن در بیمارستان
اختلال پسیکوتیک گذرا

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان‏درمانیدرمان دارویی

جدول 3-3: فضاي درماني اختلالات خلقي«نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
اتاق در بخش بستری
بستری کردن در بیمارستان
افسردگي اساسي و اختلالات دو قطبي
اختلالات خلقی:
فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درمانی خانواده

وسیله الکترونیکی که در اتاق جراحی زیر پوست کاشته مي‌شود.
اتاق جراحی
تحریک عصب واگ

درمان با نور مصنوعی بالاتر از 2500 لوکس
اتاق تور درمانی
نوردرمانیدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان درمانی خانواده
اختلال افسرده خوئی و اختلال خلق ادواری

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 مترمربع
فضای مشاوره جمعی
گروه درمانیدرمان دارویی

اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
اتاق در بخش بستری
بستری کردن در بیمارستان

جدول 3-4: فضاي درماني اختلالات اضطراب«نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری


درمان دارویی
اختلال هراس
اختلالات اضطراب
فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
درمان‏شناختی رفتاری

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای مشاوره جمعی
گروه‏درمانی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درمانی خانواده

اتاقی در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضی موافع امکان حضور خانواده بیمار نیز در کنار درمانگر و بیمار نیز وجود دارد- هم در یخش مشاوره و هم در بخش بستری وجود دارد.
اتاق هیپنوتیزم
هیپنوتیزم
فوبی خاص و فوبی اجتماعی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
درمان حمایتی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درمانی خانوادهدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درمانی خانواده
اختلال وسواسی- جبری

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای مشاوره جمعی
گروه‏درمانی

فضای مورد نیاز دستگاه الکتروشوک
اتاق الکترو شوک
الکتروشوک درمانیدرمان داروییدرمان دارویی
اختلال استرس پس از سانحه و اختلال استرس حاد

اتاق مشاوره فردی، ورزش درمانی(آب درمانی، سالن ورزش) به همراه درمانگر، فضای صرف غذا
چند فضای عملکردی
روان‏درمانی فردی

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای مشاوره جمعی
گروه‏درمانی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درمانی خانواده

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان‏درمانی
اختلال اضطراب منتشردرمان دارویی

جدول 3-5: فضاي درماني اختلالات شبه جسمي «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان درمانی
اختلال جسمانی کردن
اختلالات شبه جسمی
آزمایشگاه، تشخیصویژه، ام- آر- آی،
بخشرادیولوژی
کمکتشخیص
استفاده کم ازروش‌های آزمایشگاهی و تشخیصیدرمان دارویی

جدول 3-6: فضاي درماني سندرم خستگي مزمن «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان درمانی و مشاوره
سندرم خستگی مزمن
سندرم خستگی مزمن
فضایی جهت حضور گروهی از بیماران که بصورت گروهی به یکدیگر مشاوره می دهند. (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای جمعی
گروه‌هاي خودياريدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره
فضای مشاوره
رواندرمانی تواٌم با دارو درمانی
نورآستنی

جدول 3-7: فضاي درماني اختلالات ساختگي «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
در بعضی موارد اتاق جهت بستری
درمان خاصي در معالجه اختلالات ساختگي موثر شناخته نشده است
اختلالات ساختگی
اختلالات ساختگی

جدول 3-8: فضاي درماني سندرم اختلالات خواب «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری


درمان دارویی
بیخوابی
اختلالات خواب

جدول 3-9: فضاي درماني اختلالات تجزيه‌اي «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق مشاوره می تواند همان اتاق پزشک در بخش مشاوره باشد.
اتاقی جهت انجام مشاوره
شناخت درمانی
فراموشی تجزیه ای
اختلالات تجزیه‏ای
اتاقی در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر در بعضی موافع امکان حضور خانواده بیمار نیز در کنار درمانگر و بیمار نیز وجود دارد- هم در یخش مشاوره و هم در بخش بستری وجود دارد.
اتاق هیپنوتیزم
هپنوتیزم

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره وجود دارد.
اتاق مشاوره
درمان های سوماتیک

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 مترمربع
فضای مشاوره جمعی
رواندرمانی گروهیدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
رواندرمانی التقاطی متمایل به روانکاوی
اختلال مسخ شخصیت

اتاقی در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضی موافع امکان حضور خانواده بیمار نیز در کنار درمانگر و بیمار نیز وجود دارد- هم در یخش مشاوره و هم در بخش بستری وجود دارد.
اتاق هیپنوتیزم
هیپنوتیزم و مصاحبهدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
رواندرمانی تواَم با دارو
اختلالات هویت تجزیه‏ای

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
شناخت درمانی

اتاقی در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضی موافع امکان حضور خانواده بیمار نیز در کنار درمانگر و بیمار نیز وجود دارد- هم در یخش مشاوره و هم در بخش بستری وجود دارد.
اتاق هیپنوتیزم
هیپنوتیزم

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
رفتاردرمانی

فضای مورد نیاز دستگاه الکتروشوک
اتاق الکترو شوک
درمان با الکتروشوک

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای مشاوره جمعی
گروه درمانی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
خانواده درمانی و زوج درمانی

کارگاههای سفال و کار با گل، اتاق نقاشی بر روی دیوار و کف(جنس دیوار و کف فابل شستشو)، آتلیه، اتاق نواختن ساز، اتاق صوت، سالن نمایش، فضای رفص درمانی
فضای هنردرمانی و فضای درمان با حرکات
درمان های بیانگر و کاردرمانی

جدول 3-10: فضاي درماني اختلالات خوردن «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
اتاق در بخش بستری
بستری کردن در بیمارستان
بی اشتهایی روانی
اختلالات خوردن
فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
درمان شناختی ـ رفتاری

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
رواندرمانی پویشی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
خانواده درمانیدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
درمان سرپائی
پراشتهائی روانیدرمان دارویی

جدول 3-11 : فضای آزمایشگاه های مراکز روان درمانی «شمس، 1391: 288»
نام ابزار
کاربرد
شنوایی سنج
سنجش شنوایی
لامسه سنج
تعیین آستانه تشخیص پوستی برای قسمت های مختلف بدن
آزمون کوررنگی ایشی هارا
سنجش کوررنگی
فاصله سنج میشوت
اندازه گیری ادراک فاصله
درموگراف
سنجش پاسخ گالوانیکی پوست
دقت سنج
سنجش دقت پراکنده
دقت سنج
سنجش دقت متمرکز
دستگاه سنجش مهرات دستها (ریکوسی)
سنجش مهارت دستها
ماز ثبات
اندازه گیری یادگیری به روش آزمایش و خطا
سه بعدی نما (استریوسکوپ)
مطا لعه

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir