درمان‏های جدیدتر تغییر در افراد همچنین سیستم خانواده، معمولاً معطوف به تکمیل تعامل‏هایی است که بر روابط بین فرد با فنون خاص که رفتار فرد متمرکز است تأکید می‏نماید.

3-1-3- رفتا‏درمانی جدلی

اینهان ( 2000) این‏گونه بیان می‏کند که، رفتار درمانی جدلی(DBT) نوعی روان‏درمانی است که در اصل برای بیماران خود آزار مزمن که دچار اختلال شخصیت مرزی و رفتار شبه خودکشی60 دارند تدوین شد. در سال‏های اخیر، کاربرد آن برای سایر انواع اختلال روانی گسترش یافته است. روش آن التقاطی است و از مفاهیم حمایتی، شناختی، و درمان‏های رفتاری در آن استفاده شده است. رد برخی از اجزاء آن را می توان از دیدگاه درمانی فرانتس الکساندر با عنوان تجربه هیجانی اصلاحی یافت، اجزایی دیگر از ان نیز از برخی مکاتب فلسفی شرقی (مثلZen) گرفته شده است.
بیمار به طور هفتگی ملاقات می‏شود و هدف آن بهبود مهارت‏های بین فردی و کاهش رفتار خود تخریب با استفاده از فنونی شامل اندرز دادن، استعاره، قصه‏گویی،و رویارویی بین روش‌های دیگر است. بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، مخصوصاً در مدارا با احساس‏های دوگانه که از ویژگی‏های این اختلال است کمک می‏شوند.

3-1-4- بیوفیدبک

بیوفیدبک یا پسخوراند زیستی به ثبت و نمایش تغییرات کوچک در سطوح فیزیولوژیکی بُعد پسخوراند مربوط است. نمایش ممکن است بصری باشد، مثل یک مقیاس بزرگ یا باریکه‏ای از نورها، یا صوتی باشد به بیماران یاد داده می‏شود که با استفاده از فیدبک به دست آمده از نمایش به عنوان یک راهنما سطوح پارامتر را تغییر دهند. بیوفیدبک بر این عقیده مبتنی است که سلسله اعصاب خودکار را می‏توان از طریق شرط‏سازی عامل تحت کنترل ارادی درآورد. بیوفیدبک را می‏توان به تنهایی یا توأم با آرمیدگی مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال‏، بیماران مبتلا به بی‏اختیاری ادرار بیوفیدبک را به تنهایی برای باز گرداندن کنترل عضلات لگنی مورد استفاده قرار می‏دهند. بیوفیدبک در توان بخشی اختلالات عصبی هم مورد استفاده قرار می‏گرد. مزایای بیوفیدبک ممکن است با آرمیدگی که به بیماران یاد داده می‏شود تقویت شد. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 203)

استفاده از ابزار
نوع دستگاه بیوفیدبک مورد استفاده بستگی به بیمار و نوع خاص علامت دارد. مؤثرترین ابزار عبارتند از: الکترومیوگراف61 که پتانسیل‏های الکتریکی الیاف عضلانی را می‏سنجد، الکترو آنسفالوگراف62 که امواج آلفای مغز را که در حال استراحت تولید می‏شوند ـ می‏سنجد، واکنش پوستی گالوانیک63 که کاهش هدایت پوستی را در حالت استراحت و آرامش نشان می‏دهد، و ترمیستر64 که کاهش حرارت پوست را در حالت تنش به‏ علت انقباض عروقی محیطی مشخص می‏سازد (پورافکاری، 1392: 134).

3-1-5- رفتاردرمانی

اصطلاح رفتار65 در رفتاردرمانی به اعمال و واکنش‏های مشهود شخص اطلاق مي‌شود. رفتار درمانی شامل تغییر رفتار بیمارانی بر اثر کاهش اختلال کارکرد و بهبود کیفیت زندگی آن‏هاست. رفتار‏درمانی شامل یک روش‏شناسی، که تحلیل رفتاری نامیده می‏شود، برای انتخاب راهبردی رفتارهایی است که باید تغییر یابند و یک تکنولوژی که تغییر رفتاری را موجب می‏گردد، نظیر تعدیل پیشایندها یا پیامدها و یا دادن دستورات. رفتار درمانی نه تنها در مراقبت بهداشت روانی تأثير گذاشته است، بلکه به عنوان طب رفتاری بین سایر تخصصهای پزشکی نیز راهی برای خود باز کرده است. رفتار درمانی کاربردهای بالینی اصول مطرح شده در نظریه یادگیری را در بر می‏گیرد (پورافکاری، 1392: 29).

3-1-6- شناخت‏درمانی

شناخت‏درمانی66 که بوسیله آئرون بک ابداع شد، نوعی روان‏درمانی ساخت یافته کوتاه مدت است که برای رسیدن به اهداف درمانی از مشارکت فعالانه بیمار و پزشک کمک می‏گیرد. گرایش آن به مسائل جاری و حل آن‏ها است. درمان معمولاً به صورت انفرادی صورت می‏گیرد هر چند از روش‌های گروهی نیز استفاده می‏شود. این نوع روان‏درمانی ممکن است همراه با داروها به عمل آید (رضاعی، 1391: 137).

3-2- فوریت های روانپزشکی در بزرگسالان:

روانپزشکی فوریت ها فوق تخصصی از روانپزشکی عمومی شده است که مهارت های خاص در مدارا با موقعیت هایی را که برای مدارا با آنها مداخله درمانی فوری لازم است، ایجاب می کند. به دلایل مختلف مثل عیار فزاینده خشونت، افزایش بیشتر نقش بیماری جسمی در ایجاد تغییر در وضعیت روانی، و فراگیری الکلیسم و سایر اختلالات سوء مصرف مواد تعداد بیماران فوری رو به افزایش است.
دیدگاه وسیع روانپزشکی فوریت ها فراتر از کار روانپزشکی عمومی رفته و مسائل خاصی نظیر سوء مصرف مواد، همسر آزاری و کودک آزاری، خشونت به شکل خودکشی و دیگرکشی، تجاوز به عنف، برخی مسائل اجتماعی نظیر بی خانمانی، سالمندی، کارائی و کفایت و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) را در بر می گیرد. روانپزشک فوریت ها باید در مسائل پزشکی قانونی و مراقبت مباشرتی روز آمد باشد.

فوریت‌های درمانی:
اکثر ارزیابی های روانپزشکی فوری توسط افراد غیر روانپزشک در مراکز فوریت های عمومی صورت می گیرد، اما خدمات روان پزشکی اختصاصی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. بدون توجه به نوع موقعیت، باید جو امنیت و ایمنی غالب باشد. تعداد کافی کارکنان از جمله روانپزشک، پرستار، کمک پرستار و مددکار اجتماعی باید در تمام اوقات حاضر باشند. مسئولیت های خاص، نظیر استفاده از مهار فیزیکی، باید به وضوح تعریف شده و توسط کل تیم مورد استفاده قرار بگیرد. وجود روابط روشن و طرح کلی قدرت اهمیت اساسی دارد. سازماندهی کادر به صورت تیم های چند منظوره مطلوب است.
دسترسی فوری به مرکز فوریتهای طبی و خدمات تشخیصی مناسب اهمیت اساسی دارد چون یک سوم اختلالات طبی خود را با تظاهرات روانپزشکی نشان می دهند. طیف کامل گزینه های پسیکوفارماکولوژیک باید برای روانپزشک فراهم باشد.
خشونت در مرکز خدمات فوریت را نمی توان نادیده گرفت یا تحمل کرد. ظوابط رفتاری مورد انتظار از کارکنان و بیماران باید اعلام شده و قبل از رسیدن بیمار به مرکز فوریت روشن باشد. ایمنی به بهترین وجه به صورت یک مساله بالینی توسط کادر بالینی تامین مي‌شود و کارکنان مجری قانون اند. در صورت امکان بیماران تحریکی و تهدید کننده باید از بیماران آرام تفکیک شوند. اطاق جداسازی و مهار فیزیکی برای اینکه مورد نظارت دقیق باشد باید نردیک به ایستگاه پرستاری باشد. همه کارکنان باید واقف باشند که بیماران تحت شرایط جسمی و هیجانی ناراحت کننده شکننده هستند و انتظارات و تخیلات مختلف غالباّ غیر واقع گرایانه، بر پاسخ های آنها به درمان تأثير می گذارند (پورافکاری، 1391: 154).

3-3- طب مکمل و دگر شیوه در روانپزشکی

اصطلاح طب مکمل و دگرشیوه به گروهی روش‌های درمان بیماری و پیشگیری از بیماری اطلاق می‏شود که شیوه‏ها و اثربخشی آن‏ها از طب سنتی یا درمان بیوشیمیائی مرسوم متفاوت است. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 551). جدول (3-1) طبمکملودگرشیوه را نشان می‏دهد.

جدول 3-1: روش‌های طب مکمل و دگرشیوه (Kaplan & Sadock’s, 2007: 552)
کل سیستم های پزشکی
طب گسترش یافته ازنظر انسان شناختی
آیورودا
طب محیطی
هوموپاتی
طب کامیو
طب ناتوروپاتیک
طب تبتی
تداخل‏های روانی جسمی
هنردرمانی
بیوفیدبک
رقص درمانی
تصور هدایت شده
تفریح درمانی
مراقبه
التیام بخشی ذهنی
درمان مبتنی بر زندگی گذشته
دعادرمانی و مشاوره
رواندرمانی
درمان با صوت و موسیقی
تمرینات یوگا
طب سنتی چینی
روش‌های با پایه بیولوژِیکی
درمان سلولی
درمان باکلاته کردن
رژیم ها
رژیم اتکینز
رژیم ماکروبیوتیک
رژیم اورنیس
رژیم پیتی کین
رژیم گیاهخواری
رژیم اوزون
رژیم غذایی
مکمل ها
گرسون درمانی
محصولات گیاهی

اکی ناسه آ
گیاه سنت جونز
عصاره جینگو بیلوبا
ریشه جین سنگ
مکمل های سیر
اسانس نعناع
درمان متابولیک
مگاویتامین
مکمل ها ی تغذیه ای
مواد اکسیدان
(اوزون، پراوکسید هیدروژن)
روش عای مبتنی بر دستکاری بدن
طب سوزنی و طب فشاری
روش الکساندر
عطردرمانی
طب شیروپرکتیک
روش فلدن کریز
ماساژدرمانی

طب اوستئوپاتیک
رفکسولوژی
لمس درمانبخش
رولنینگ
روش تراگر
طب انرژی
درمان با نور آبی و نور مصنوعی
طب سوزنی الکتریکی
تحریک الکتریکی و تحریک نوروگلنتیک
درمانس با رزونانس مغناطیسی
کی گونگ
رایکی
لمس درمانبخش
اوزون درمانی

3-3-1- طب فشاری و طب سوزنی

طب فشاری67 و طب سوزنی68 فنون درمانی چینی هستند که در متون قدیمی طبی 3000 سال قبل از میلاد هم مورد اشاره قرار گرفته‏اند. یک اعتقاد بنیادی در طب چینی این باور است که نیروی حیاتی(qi یا chi) در مسیرهای خاصی69 است، و دستکاری این نقاط عدم تعادل ها را از طریق تحریک یا رد موانع جریان نیرو اصلاح می‏کند. یک مفهوم بنیادی دیگر اعتقاد به وجود دو زمینه متضاد نیرو70 است، که برای دوام تندرستی باید در حالت تعادل باشند. در طب فشاری آکوپوینت ها با انگشتان دستکاری می‏شوند؛ در طب فشاری سوزن‏های استریل نقره‏ای یا طلائی (به قطر تقریباً موی انسان) به عمق‏های مختلف (نیم میلی متر تا 5/1 سانتیمتر) در پوست انسان فرو برده می‏شوند و برای اصلاح عدم تعادل qi در محل چرخانده شده یا ثابت نگاه داشته می‏شوند.
بعضی از اختلالاتی که در درمان آن‏ها از این روش‌ها استفاده می‏شود مشتمل‏ است بر آسم، وسردرد، درد قاعدگی، درد گردن، بیخوابی، اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد. در نوعی از طب سوزنی از جریان برق ضعیف برای تقویت اثر درمانی استفاده می‏شود71. (رضاعی، 1391: 14)

3-3-2- عطردرمانی72

عطردرمانی استفاده درمانی از روغن‏های نباتی است. عطردرمانی که در سال 1928 توسط شیمی‏دان فرانسوی با این عنوان نامیده شد، یکی از روش‌های درمانی جانشین است که در ایالات متحده و اروپا سریع‏ترین سیر پیشرفت را نشان می‏دهد. روغن‏های اسانسی نباتات ترکیبات آلی از مشتقات بنزن هستند. مواد عطری در تمدن‏های باستانی هم برای دارو مصرف شده‏اند هم ساختن عطر. امروزه روغن‏های نباتات یا با استفاده از اتومایزر از راه استنشاق مصرف می‏شوند یا با ماساژ از طریق پوست جذب می‏شوند (ماساژ با عطردرمانی). روغن‏های نباتات اثرات درمانی فراوان ـ ضد درد، روانشناختی، ضدمیکروبی ـ دارند که بعضی از این آثار با روش‌های علمی به ثبوت رسیده اند عطردرمانی علاوه بر موارد دیگر برای کاستن از استرس و اضطراب و رفع اختلالات گوارشی و عضلانی مورد استفاده قرار می‏گیرد در روانپزشکی تحریک بویائی برای آشکارسازی حالات احساسی، خاطرات، و هیجانات در ضمن روان‏درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. عطردرمانی ممکن است موجب تحریک پوستی یا واکنش‏های آلرژیک در بعضی از افراد شود (پورافکاری، 1391: 554).

3-3-3- رنگ درمانی73

در رنگ‏درمانی، تصور این است که رنگ‏های مختلف بر خلق تأثير می‏گذارد و درمان با

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir