پژوهش ندارند اما بیمارستانهای آموزشی به پژوهش به عنوان یک رکن درمان وآموزش نگاه میکنند. آزمایشگاه یکی از پایه های پژوهش در این بیمارستانها است. در بیمارستانهای روان درمانی صرفنظر از آموزشی وغیرآموزشی بودن دارای پهنه پژوهش هستند، کارهایی که در پژوهشگاه این بیمارستانها انجام میشود عمدتا متمرکز بر رفتار بیماران وتاثیر روشهای درمان اعم از دارو درمانی و روان درمانی بر روی بیماران است که با آنچه در بیمارستانهای جسمانی است تفاوت دارد.(موسویان، 1363)
بخشهای موجود در پهنه تاسیسات عبارتند از : تاسیسات مکانیکی وتاسیسات برقی. اصول کلی تاسیسات مکانیکی و برقی دربیمارستانهایجسمانی وروان درمانی مشابه است فقط به دلیل وجود بخشهای ویژه کمک درمان تفاوتهایی در سیستم برق بیمارستان این طرح بابیمارستانهای جسمانی وجود دارد.
بخشهای موجود درپهنه خدمات پشتیبانی عبارتند از : آشپزخانه وسلف سرویس، لاندری، قسمت استریل کثیف، قسمت استریل تمیز، انبارهای عمومی، کاخداری، نظافت، جمع آوری ودفع زباله و نگهداری جسد. این بخشها درهمه بیمارستانها موجود است فقط از نظر مساحت وتجهیزات با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این تفاوتها مربوط به ظرفیت بیمارستان وتخصصهای مستقر در آن است.
بخشهای موجود در پهنه اعمال جراحی : در حالیکه در تمام بیمارستانهای جسمانی پهنه اعمال جراحی جزء لاینفک بیمارستان است و بدون آن بیمارستان ناقص و حکم پلی کلینک را پیدا مینماید در بیمارستانهای روان درمانی معمولا پهنه اعمال جراحی وجود ندارد به همین دلیل سعی برآن بود که درمکان یابی محل طرح د سترسی به یک بیمارستان عمومی مجهز مد نظر باشد تا درصورت لزوم از خدمات بیمارستان همسایه استفاده شود. آنچه در پهنه اتفاقات به عنوان بخش جراحی نام برده شد برای اعمال جراحی سرپایی ناشی از حادثه جزیی برای بیماران بستری وشاید برای نصب دستگاه تحریک عصب واگ در زیرپوست از آن استفاده شود که در اینصورت از پزشک جراح به شکل موردی دعوت به عمل می آید، لذا از توضیح این پهنه که به پروژه مربوط نمی گردد خود داری می شود (شامقلی، 1391).
بخشهای موجود در پهنه زایمان: حتی برخی از بیمارستانهای جسمانی فاقد بخش زایشگاه هستند وآنرا بعنوان یک تخصص جداگا نه تلقی می نمایند. این پهنه با عملکرد بیمارستان این طرح هیچ رابطه ای ندارد لذا فاقد این پهنه است و فقط به منظورتعریف چارچوب نسبتا کاملی ازیک بیمارستان به نام آن اشاره شد.
ج – فضاهای درون هر بخش، نظر به اینکه هر بخش مشتمل بر فضاهای متعدد است وتوضیح در مورد آنها موجب تطویل نوشتارمی شود دراین جاازتوضیحات اضافی صرفنظر میگردد اما به نام فضا ها وسطوح مورد نیاز آنها که برای تعیین مساحت کل بنا که پایه اصلی طراحی است در دیاگرامها وجداولی که در فصل مربوطه آمده میتوان مراجعه نمود و روابط بین فضاهای درون هر بخش که توضیح درباره آنها چندان کار آمد نیست در طراحی پلانها کاملا مشخص میگردد. در برخی از بخشها نکاتی وجود دارد که نیازمند توضح هستند که در زیربه آنها اشاره می شود.
1 – برای دسترسی بیماران به بخش های معاینه ومشاوره میتوان از سر سرای اصلی استفاده نمود اما به منظور تفکیک وظیفه هر پهنه بهتر است که این پهنه دسترسی ( ورودی وخروجی) مستقلی داشته باشدتا ازایجادتراکم وازدحام توام با مراجعان به سرسرای اصلی که با پهنه بستری سروکار دارند جلوگیری شود.
2- در پهنه کمک تشخیص بیمارستان این طرح فقط بخشهای: آزمایشگاه، رادیولوژی، ام- آر- آی وتشخیص ویژه کافی است. برای سه بخش اول لازم است که ورودی پرسنل از ورودی بیماران تفکیک شود. بخش تشخیص ویژه دارای سه زیرمجموعه شامل الکترو کاردیو گرام (نوار قلب)- الکترو انسفالوگرافی ( نوارمغز ) و سونوگرافی است، در این بخش ورودی مجزابرای پرسنل وبیمار ضرورتی ندارد. مجموعه این بخشها با پهنه معاینه ومشاور ه رابطهقوی دارند.
3- در پهنه خدمات پشتیبانی، بخش آشپزخانه وسلف سرویس چهار دسترسی مجزا (رستوران – پرسنلی – مواد خام غذایی – انتقال غذا به بخشهای بستری ) نیازدارد. ورودی وخدمات پرسنلیقسمتهای تمیز وکثیف بخش استریل باید از یکدیگر مجزا باشد. انبارهای عمومی ومواد غذایی مستقل جنب آشپزخانه ارتباط دوسویه لازم دارند، از یک سو باسکوی بار انداز برای دریافت کالا رابطه دارند واز سوی داخل انبارهای عمومی با بدنه اصلی بیمارستان و انبارهای مواد غذایی با انبار روزانه وفضای آماده سازی مواد خام باید رابطه داشته باشند. بخشهای : لاندری کاخداری و خصوصا نظافت بایدرابطه متعادل با کلیه بخشهای درون مجموعه داشته باشند.
4 – بهتر است برای بیماران دو ورودی مجزا یکی به سرسرای اصلی ویکی به پهنه معاینه ومشاوره در نظر گرفته شود. ورودی پرسنل باید مجزای از ورودی بیماران باشد، پرسنل رامیتوان به دودسته تقسیم نمود دسته اول پرسنل خدماتی که بهتراست ورودی مستقلی داشته باشند و دسته دوم پرسنل درمانی واداری که مشترکا میتوانند یک ورودی داشته باشند. برای انتقال جسد به بیرون، تحویل کالا از بیرون و دفع زباله هرکدام یک ورودی یا خروجی مجزا ضرورت دارد. بخش تاسیسات خود ورودی جداگانه ای که ظرفیت انتقال تجهیزات سنگین تاسیساتی به داخل راداشته باشدلازم دارند.
5 – برای راهروهای داخلی دسته بندی مسیرهای حرکت جداگانه مشتمل بر : حرکت بیمار، حرکت پرسنل درمانی، حرکت پرسنل خدماتی و حرکت مشترک همه دسته ها ضروری است. مسیر حرکت بیماران باید واضح وکوتاه باشد. (علیرضایی،1389)
د –سامان مناسب و شکل بیمارستان، در جنگ جهانی اول از هواپیماهایی که دیرزمانی ازابداع آن نگذشته بود در قالب اسکادرانهای هوایی استفاده شد، از آن هواپیماها بسته هایی که از مواد منفجره پر شده بود را به عنوان بمب و بدون هدف گیری دقیق با دست بر روی مواضع نیروی متخاصم مقابل وشهرها پرتاب میکردند، براثر این اقدامات خسارات وارده به شهرها وخصوصا به مراکز درمانی بسیار سنگین بود. در پایان جنگ و در کنوانسیون ژنو مقرر داشتند که چنانچه جنگ دیگری بروز نماید بیمارستاها ومراکز درمانی مورد بمباران قرارنگیرند، برای شناسایی این مراکز قرار شد که پلان آنها به صورت حرف H که حرف اول کلمه بیمارستان دراغلب زبانهای لاتین است طراحی شود تا توسط خلبانان از بالا قابل شناسایی باشند لذا این شکل پلان در اغلب جوامع مورد استقبال قرار گرفت وازآن تبعییت کردند، بیمارستانهای بزرگ از تکرا ر اینحرف در کنار هم شکل گرفتند. صرف نظر از موضوع نظامی چون نور و تابش در این نوع پلانها به خوبی تامین می شوند سامان شاخه ای یاخطی شاخه ای نام گرفتند و علیرغم ابداع جنگ الکترونیک و شناسایی کلیه ابنیه مهم شهرهای سطح کره زمین توسط ماهوارها وعدم نیاز به شناسایی موردی درهنگام عملیات هوایی نظامی هنوز ازاین تیپ پلان استفاده می شود. این پلان ها که علاوه برتامین نور وتابش مناسب استقلال بخشها را ازیکدیگر نیز تامین می نماید بادو اشکال مواجه است یکی افزایش مساحت بنا ودیگری تطویل راههای دسترسی درونی ( راهروهای داخلی ) است که با وضعیت جسمانی بیمار سازگار نیست وازسوی دیگر راهپیمایی مداوم طویلی را به آن دسته از پرسنل خدماتی که براسا س شغل خود باید به همه نقاط بیمارستان سرکشی نمایند تحمیل میکند که این موضوع از بازده کاراین پرسنل کا سته وآنهارا زودتر ازموعد فرسوده مینماید.
فرم متمرکز می تواند از افزایش به رویه مساحت جلوگیری کرده و طول راهروها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد اما این فرم با مشکل دیگری که تامین نوروتابش برای مرکزیت بنا است مواجه می شود، این نقیصه را می توان با بهره گیری ازنورگیرهای داخل باسطوح مناسب ویاحیاطهای مرکزی به میزان قابل توجهی کاهش داد.
در اين سيستم اجزاء مهم مجموعه در يك بنا متمركز مي‌گردند. فكر اساسي يك بلوكي قرار دادن بخش‌هاي مروبط به تخصص‌هاي مختلف و سرويس‌هاي علاج و تشخيص در طبقات است.
تمركز سرويس‌هاي عمومي مربوط به بخش‌ها در طبقات بر روي يك خط قائم و رساندن و دور كردن مواد به وسيله خطوط قائم و مخلوط قائم افقي يكي ديگر از مشخصات و امتيازات اين سيستم مي‌باشد.
از طرف ديگر سرعت كار و كوتاهي مسير و تهيه مناسب در طبقات بالا- سكوت- نورگيري بهتر و نيز نبودن ترس از سايه بلوك‌هاي ديگر اين روش را براي احتياجاتي كه نمي‌توانند سرمايه‌هاي زياد در اين را بگذارند آسان مي‌كند و در مخارج زيرزمين‌سازي- سقف‌سازي- تأسيسات- لوله‌كشي- سيم‌كشي و تهويه و از دست ندادن حرارت زياد و صرفه‌جويي در پرسنل و همچنين امكان مراقبت بيشتر و بالاخره صرفه‌جويي در مخارج نگهداري ساختمان را مي‌توان نام برد. علاوه بر اين‌ها توزيع مناسب و ايجاد ارتباطات منطقي در اين روش از ديگر دلايل مي‌باشد. (موسویان، 1363).

4-1-2- استانداردهای طراحي ساختمان بيمارستان:

1- سبك ساختمان، پوشش گل‌ها و مبلمان همگي بايد مقاوم به آتش باشد.
2- دستگاه‌هاي خودكار آبپاشي و حساس به آتش به همراه وسايل اطفا حريق بايد در بيمارستان‌ها پيش‌بيني شود.
3- هر يك از بخش‌ها و مناطق بيمارستان بايد طوري طراحي شود كه به پلكان يا مسير فرار متصل شده و راه خروجي به طور واضح مشخص باشد.
4- مناطقي از بيمارستان كه از نظر آتش‌سوزي داراي خطر بالايي‌اند نبايد در زير مناطق يا بخش‌هايي قرار بگيرند كه بيماران بد حال در آنجا به سر مي‌برند.
5- وجود نرده‌هاي حفاظ در اطراف بيمارستان و پنجره‌ها لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
6- محل استقرار ايستگاه پرستاري بايد طوري انتخاب شود كه پرستاران كنترل رفت و آمد افراد را به بخش به خوبي به عهده گيرند.
7- اتاق‌هاي معاينه و درمان در بخش اطفال بايد به اندازة كافي بزرگ باشد تا والدين و همراهان بيماران نيز بدانند در آنجا حضور داشته باشند.
8- در بخش اطفال به توالت‌هاي كوچك، دستشويي، صندلي و ميزهاي اختصاصي نياز است.
9- در اتاق‌هايي كه در آنجا رايانه قرار دارد، رعايت موارد زير الزامي است:
كف اتاق از كاشي، سراميك يا پاركت پوشيده شود، زيرا وجود فرش يا قاليچه موجب جذب گرد و غبار و ذرات شده كه خود موجب نقص و خرابي اين دستگاه‌ها مي‌گردد.
سيستم تهويه هوا بايد بتواند دود ناشي از استعمال سيگار را كه سبب خرابي دستگاه‌هاي رايانه‌اي مي‌شود از اتاق خارج كند. اگرچه تدوين قانون عدم استعمال دخانيات و اجراي دقيق آن به اين امر كمك مي‌كند.
10- وسايل و تجهيزات سنگين يا وسايلي كه بالاتر از سطح زمين قرار دارند به لحاظ وقوع احتمالي حوادث و سوانح غيرمتقربه بايد در محل استقرار خود محكم و ثابت قرار گيرد.
11- حوادث غيرمتقربه در بيمارستان‌هايي كه ساختمان‌هاي جداگانه دارند يا يك ساختمان به چند واحد جداگانه و مجزا تقسيم شده است، تأثير كمتري دارد.
12- سطح ديوارها و سقف اتاق‌ها بايد تميز و عاري از هرگونه منفذ باشد تا در آنجا ميكروب‌ها تجمع پيدا نكنند. لوله‌كشي‌ها

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir