روی ادراک بعد سوم
دستگاه ترسیم در آئینه
مطالعه یادگیری و انتقال دو جانبه
واکنش سنج
اندازه گیری زمان واکنش ساده و پیچیده
لرزش سنج V پیرون
اندازه گیری دقت در ترسیم یک خط در مسیرهای فضایی
لرزش سنج
اندازه گیری حرکت هدف گیری و اندازه گیری وسعت حرکات غیرارادی
مهارت سنج موئد
اندازه گیری مهارت انگشتان و نیز تشخیص تفاوت های فردی در یک فعالیت تکراری
نیروسنج
اندازه گیری میزان نیروی مصرفی
سنگینی سنج
سنجش آستانه اختلافی وزن
سنگینی سنج پیرون
تخمین وزن و سنجش آستانه اختلافی وزن
حافظه سنج
مطالعات مربوط به حافظه
لابیرنت گیوم
مطالعه یادگیری به روش آزمایش و خطا
لابیرنت U
مطالعه یادگیری به روش آزمایش و خطا
آزمون ضربه زنی
سنجش حرکات ارادی ساده دستها
چشایی سنج
سنجش آستانه چشایی و تشخیص و فرق گذاری طعمهای مختلف
بویایی سنج
سنجش آستانه بویایی و تشخیص و فرق گذاری بوهای مختلف
حافظه سنج بصری کیم کاراد
سنجش حافظه بصری
جعبه اسکینر
آزمایشات شرطی سازی کنشگر (عامل)
عمق سنج
تخمین میزان عمق
سنجش هوش عملی آندره ری
سنجش هوش عملی کودکان شش تا دوازده سال
مکعبات کهس
سنجش هوش عملی کودکان 5 تا 15 سال
آزمون و کسلر کودکان پیش دبستانی
سنجش هوس عملی و کلامی کودکان پیش دبستانی سنین 3-7 سال
آزمون و کسلر کودکان
سنجش هوش عملی و کلامی کودکان سنین 6-16 سال
آزمون و کسلر بزرگسالان
سنجش هوش عملی و کلامی بزرگسالان سنین 16 سال به بالا
خطای ادراک مولر – لایر
سنجش خطای ادراک بصری
دردسنج
سنجش آستانه درد
محرک نما
ارائه محرک در پژوهشهای مختلف
آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی
سنجش تفکر مفهومی
دستگاه بیوفیدبک
سنجش واکنش های فیزیولوژیایی نظیر ضربان قلب، فشار خون و…
دستگاه پلی گراف
سنجش واکنش های فیزیولوژیایی نظیر ضربان قلب، سرعت و عمق تنفس و…
دستگاه تعارض نگار
سنجش پاسخ های حرکتی نسبت به محرکهای متعارض

فصل چهارم
مطالعات معماری فضای درمانی

4-1- مطالعات معماری پیرامون مراکز درمانی:

طراحي بيمارستان با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي و خدمات پزشكي و همزمان با ان گسترش و تنوع احتياجات يك بيمارستان كاري بسيار با اهميت و مشكل و پيچيده است. با توجه به اينكه عمليات ساختمان يك بيمارستان چند سال بطور مي‌انجامد طراح بايد كاملاً آينده‌نگر و در جريان تحولات پزشكي قرار داشته باشد تا بتواند احتياجات خدمات پزشكي را در هر زمان بررسي نموده و سپس به طراحي آن بپردازد.

انواع بیمارستان:
بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50 تخت)، کوچک (تا 150 تخت) استاندارد (تا 600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی و از نظر مدت اقامت بیمار در بیمارستان به اقامت موتاه مدت و اقامت طولانی مدت ( بیماری های مزمن و بیماری های روانی ) تقسیم کرد. (وزارت بهداشت، 1390)

4-1-1- اصول طراحي بيمارستان

پهنه های متعدد، وجود بخشهای مختلف در هر پهنه و انبوه فضاها وریز فضاهای درون هر بخش موجب گستردگی مساحت و پیچیدگی روابط در طراحی بیمارستان میشود. با افزایش ظرفیت (تعداد تخت بستری) و بخشهای بالینی این پیچیدگی نیز رو به فزونی می یابد. روابط درونی بیمارستان و سعی در تفکیک مسیرهای حرکت بیمار از پرسنل گروه های مختلف از ارکان طراحی بیمارستان محسوب می شود. وقتی تفکیک مسیر مطرح میشود طبعا تفکیک نقاط ورود وخروج نیز با آن همرا ه می شود. لذا ضروری است که ابتدا وضعیت درونی بیمارستان ورابطه آن با محوطه به شکل عام بررسی گردد و سپس وضعیت این طرح تشریح گردد.
الف – پهنه بندی، پهنه های موجود در بیمارستان عبارتند از: سرسرا ( محل حضور بیمار در وحله اول )، مشاوره ومعاینه، کمک تشخیص،کمک درمان، بستری، اتفاقات و فوریتهای پزشکی ( اورژانس )،، خدمات پشتیبانی، اداری و مدیریت، پژوهش، تاسیسات، خدمات پشتیبانی، اعما ل جراحی وزایشگاه ( علت اینکه این دوپهنه در آخر فهرست قرار گرفته شده است در بخش بررسی بخشهای درون پهنه ها مشخص خواهد شد ). رابطه این پهنه ها از دو منظرپرسنل وبیمار باید مورد بررسی قرار گیرد. سرسرا که نقطه آغاز وخاتمه ایجاد رابطه بیمار وهمرا در بیمارستان است معمولا مستقل از بخش درمانگاهی واورژانس کار میکند و وظیفه پذیرش وترخیص بیمار را به عهده دارد. در بیمارستانهای دارای درمان سرپایی (درمانگاه ) وفوریت پزشکی، پهنه کمک تشخیص باید رایطه منطقی با مراجعین درمان سر پایی ومراجعین فوریت برقرار نماید، چنانچه برای بیماران بستری نیز مراجعه به پهنه کمک تشخیص لازم باشد این رابطه توسط پرسنل مربوطه در بیمارستان برقرار می گردد. هر سه دسته مراجعین به بیمارستان ( پذیرش وترخیص وملاقات، درمان سر پایی، مراجعین به فوریتها) باید بتوانند با پهنه خدمات رفاهی ارتباط برقرار نمایند. پهنه کمک درمان ممکن است مورد استفاده بیمار بستری قرار گیرد که توسط پرسنل مربوطه این کار انجام می‏شود وممکن است که برای بیمار درمان سرپایی استفاده از این پهنه در نوبتهای متوالی تجویز گردد. هیچکدام از پرسنل درمانی و بیماران اعم از بستری وسر پایی با پهنه خدمات پشتیبانی سرو کار ندارند وبرعکس پهنه خدمات پشتیبانی با همه پهنه های دیگر باید توسط پرسنل مربوطه رابطه برقرا ر نماید یعنی به طریقی رابطه یک طرفه وجود خواهد داشت. پهنه اداری از طریق پذیرش – صندوق- ترخیص وحسابداری ( دو مورد اخیر برای بیمار بستری ) وامور بیمه با بیمار یا همراه بیمار ارتباط برقرار میکند، برخی از پرسنل غیر اداری ( درمانی وخدماتی ) بر حسب ضرورت گاهی با این پهنه رابطه خواهند داشت، برخی از پرسنل پهنه اداری که با امور درمان وخدمات پشتیبانی سرو کار دارند به موجب ضرورت شغلی با پهنه های مرتبط با خود ارتباط دارند. روابط معرفی شده بین پهنه ها برای جانمایی پهنه ها نسبت به یکدیگر و سلسله مراتب دسترسی به آنها مقدمه مناسبی است. (موسویان، 1363)
ب- بخش ها ی بیمارستان، بخش های مختلف بیمارستان زیر مجموعه پهنه های مختلف است، برخی از پهنه ها چندین بخش دارند وبرخی ممکن است که فقط دارای یک بخش باشند، تعداد بخشها وابسته به نوع و میزان خدماتی است که بیمارستان ارایه می نماید. در این قسمت بخشهای عرف ومعمول در یک بیمارستان عمومی بررسی خواهد شد.
بخش های موجود درپهنه سر سرا عبارتند از : بخش پرسنلی، حضور بیمار وهمراه، خدمات رفاهی بیمار وهمرا. رابطه اصلی بیمار با بخش پرسنلی است ودرصورت نیاز با آن فضاهایی از بخش خدمات رفاهی که لازم دارد نیزارتباط برقرار می‏نماید.
بخشهای موجود در پهنه مشاوره معاینه عبارتند از: پذیرش وانتظار بیمار، منشی ها و پزشکان. در صورتیکه تعداد متخصصین در هر زمینه پزشکی زیاد باشد هر تخصص میتواند یک بخش جداگانه تعریف شود. رابطه بیمار در ابتدا با پذیرش مربوط به درمان سرپایی برقرار میگردد و سپس در صف انتظار قرار میگیرد تا نوبت معاینه او فرا برسد، محل انتظار ممکن است به سه سطح تقسیم گردد، سطح اول برای بیمارانی که تا زمان معاینه فاصله دارند، سطح دوم برای بیمارانی که کمتر از حدود نیم ساعت به ویزیت آنها مانده است وسطح سوم برای بیمارانی که منتظر خروج بیمار قبلی از مطب پزشک هستند، جانمایی این سطوح وابسته به ظرفیت معاینه درمانگاه و زمان تلف شده بیمار است.
بخشهای موجود در پهنه کمک تشخیص عبارتند از: آزمایشگاه، رادیو لوژی، سیتی اسکن، ام- آر- آی، تشخیص ویژه وهر نوع بخشی که حاصل آن در تدقیق تشخیص بیمار ی به پزشک کمک می کند.
بخشهای موجود در پهنه کمک درمان: این بخشها در بیمارستانهای مربوط به درمان بیماریهای جسمی با بخشهای مربوطه در بیمارستانهای روحی وروانی متفاوت است، دربیمارستانهای مربوط به بیماریهای جسمی وجود بخشهای کمک درمان الزامی نیست وبیماران میتوانند به مراکز مشابه در سطح شهرها مراجعه نمایند و در صورتیکه بیمارستان دارای این بخشها باشد بیماران مستقیما به آنجا مراجعه مینمایند حتی ممکن است ورودی به پهنه مربوطه مستقل از سایر ورودیهای بیماریتان باشد، اما در بیمارستانهای روان درمانی این بخشها کاملا ضروری هستند. نظر به اینکه موضوع این پروژه بیمارستان روان درمانی برای گروه ویژه ای از بیماریها است لذا بخشهای کمک درمان آن عبارتند از : گروه درمانی، هنر درمانی، کار درمانی، نور درمانی، ورزش درمانی، ماساژدرمانی،اوزون درمانی، آب درمانی. برخی از این بخشها مانند آبدرمانی و کار درمانی درقالب فیزیوتراپی با شکلهایی نسبتا متفاوت دربیمارستانهای مربوط به بیماریهای جسمی نیز وجود دارد. رابطه بیمار سرپایی با این بخشها توسط شخص بیماروهمراه وی بر قرار میشود وبرای بیماران بستری این رابطه توسط پرسنل ایجاد می گردد، معمولا این بخشها بیشتر در خدمت بیماران بستری است.
بخشهای بستری پهنه بستری : این بخشها نیز با بخشهای موجود در بیمارستانهای مربوط به درمان بیماریهای جسمی از نظر تقسیم بندی وتخصصی تفاوت دارد. بیماران مبتلا به بیماریهای همگروه را در یک بخش بستری مبنمایند اما به لحاظ حفظ اصول کلی سعی میشود که بیماران زن ومرد از یکدیگر تفکیک گردند، چانچه بیمارستان برای گروه سنی کودکی نیز طراحی شده باشد بخش ایشان نیز مستقل خواهد بود. درضمن بخشی به عنوان تجمع گروهی با فضایی فقط برای نشستن درنظر گرفته میشود. (شامقلی، 1391)
بخشهای پهنه اتفاقات داخلی: در بیمارستانهای مربوط به بیماریهای جسمی این پهنه پذیرای بیمارانی است که در خارج از محدوه بیمارستان دچار حادثه یا بیماری حاد شده اند لذا دسترسی به بخشهای کمک تشخیص ازضروریات این پهنه است. بیماران روحی وروانی گروه در نظر گرفته شده برای این طرح معمولا دچار حالات حاد وفوریت نمیشوند لذا عملکرد پهنه این فوریت با آنچه در بیمارستانهای عمومی است کاملا متفاوت است، این پهنه برای بیماران بستری است که ممکن است در طول دوره درمان با مسئله ای جسمی یا روحی مواجه شوند که نیازمند رسیدگی ویژه گردند به همین دلیل نام این پهنه اتفاقات داخلی است. این پهنه چندان رابطه ای با پهنه کمک تشخیص ندارد. رابطه آن با خارج از محیط بیمارستان منحصر به زمانی است که انتقال بیمارحادثه دیده به بیمارستان دیگر ی ضروری شود. بخشهای این پهنه در این طرح عبارتند از : احیا، جراحی، مراقبت ویژه و ایزوله.
بخشهای موجود در پهنه مدیریت واداری عبارتند از : امور اداری، امور مالی وامور درمانی. ازنظر اصولی تفوت زیادی بین پهنه بیمارستان بیماریهای جسمی وبیماریهای روحی وروانی وجود ندارد.
بخشهای موجود در پهنه پژوهش: بیمارستانهای مربوط به درمان بیماریهای جسمی دودسته آموزش وغیر آموزشی هستند، بیمارستانهای غیر آموزشی معمولا پهنه

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir