مکاني عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان 171
4-2-2 – بررسي وضعيت عمق سنگ بستر در دشت کرمان 175
4-3- بررسي ميزان تغذيه در دشت کرمان 177
4-3- 1- بررسي ويژگي پروفيلها و لايههاي خاک 179
4-3-2- بررسي رابطه بين ضريب هيدروليکي و بافت خاک 180
4-3-3- محاسبه ميزان تغذيه در هريک از پروفيلها 180
4-3-4- بررسي ميزان تغذيه تحت سناريوهاي مختلف عمق تبخير وتعرق و شاخص سطح برگ 185
4-3-5- بررسي تغييرات مکاني تغذيه 188
4-3-6- محاسبه ميانگين وزني تغذيه 194

فصل پنجم – بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5- بحث و نتيجه گيري 199
5-1- ريزمقياسنمايي و شبيه سازي شاخصهاي دمايي 200
5-2- ريزمقياسنمايي و شبيه سازي بارش 2002
5-3- ريزمقياسنمايي و شبيه سازي تشعشات خورشيدي 204
5-4- بررسي روند تغييرات سطح آب زير زميني 204
5-5- بررسي ميزان تغذيه در دشت کرمان در شرايط فعلي و آتي 205
5-6- نتيخه گيري نهايي 210
5-6- پيشنهادات 210
فهرست منابع مورد استفاده 212

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (1-1) غلظت گاز ديکسيدکربن تحت سه سناريوي عمومي (A2, A1B و B1)
همراه با تغييرات متوسط درجه حرارت کره زمين نسبت به دوره (1999-1980) 6
شکل(1-2) وضعيت چهار خانواده سناريو SRES و ارتباط آنها با منابع مختلف بصورت شماتيک 7
شکل(1-3) نماي شماتيک ازيک مدل سه بعدي گردش عمومي جو 10
شکل (1-4) نحوه ريز و بزرگ مقياس نمايي از مدلهاي جهاني به مقياس
حوزه آبخيز و بالعکس 13
شکل (1-5) مقطع عمودي نفوذ از سطح زمين، زهکشي در منطقه غير اشباع و تغذيه 21
شکل (3-1) موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران،کرمان،حوزه آبخيز کرمان – باغين 45
شکل (3-2) موقعيت دشت کرمان در حوزه آبخيز کرمان همرا با زير حوزهها و مساحت آنها……………………46
شکل (3-3) نقشه کاربری اراضی آبخوان کرمان .46
شکل (3-4)مراحل مختلف گردش کار در این تحقیق 50
شکل (3-5) تغييرات درجه حرارت کره زمين تحت مدل CGCM1 از سال 1990 تا2100 51
شکل (3-6) موقِعِيت ايستگاهاي سيستم مشاهدهاي اقلِيم جهاني در ايران 54
شکل (3-7) مراحل ريز و بزرگ مقياس نمايي يک مدل جهاني بصورت شماتيک 56
شکل (3-8) فرآيند ريز مقياس نمايي در مدل SDSM 58
شکل (3-9) منوي اصلي مدل SDSM 59
شکل (3-10) گزارش کيفيت دادههاي بارش ايستگاه کرمان 59
شکل (3-11) بخش مربوط به تبديل دادهها در مدل SDSM 60
شکل (3-12) پنجره مربوط به کاليبره نمودن مدل SDSM 63
شکل (3-13) پنجره مربوط به شبيه سازي متغيرهاي اقليمي در شرايط فعلي و آتي 64
شکل (3-14) پنجره مربوط به مقايسه نتايج 64
شکل (3-15) وضعيت لايه ها در مدل HELP 71
شکل (3-16) ارتباط بين پارامترهاي نگهداشت و بافت خاک 72
شکل(3-17) پراکنش جغرافيايي حداکثر شاخص سطح برگ 78
شکل (3-18) پراکنش جغرافيايي حداکثر وحداقل عمق تبخير وتعرق 79
شکل (3-19) موقعيت پروفيلهاي خاک احداثي در آبخوان کرمان 79
شکل (3-20) دستگاه هيدرومتری و مثلث بافت خاک 80
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (3-21) دستگاه صفحات فشاري اندازهگيري FC وPWP 82
شکل (3-22) اجزاء مختلف دستگاه اندازه گيري ضريب نفوذپذيري خاک 86
شکل (3-23) صفحه اصلي مدل HELP 110
شکل (4-1) ضريب همبستگي بين متغير هاي مستقل( داده هاي بازسازي شده)
مدل HadCM3 و (الف)متوسط دماي روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج)متوسط
حداقل دما در ايستگاه کرمان 114
شکل (4-2) ماتريس همبستگي و ضريب همبستگي جزيي بين متغير هاي مستقل
دادههاي بازسازي شده مدل HadCM3 و (الف) متوسط دماي روزانه، (ب) متوسط
حد اکثر دما و (ج)متوسط حداقل دما در ايستگاه کرمان 115
شکل (4-3) نمودار پراکندگي دماي مشاهدهاي در ارتفاع 2متري سطح زمين مدل HadCM3
و (الف) متوسط دماي روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج) متوسط حداقل دما در
ايستگاه کرمان 116
شکل (4-4) ساختار مدل (الف) حداکثر دما، (ب) حداقل دما در مدل HadM3 و (ج) متوسط
دما روزانه در مدل CGCM 118
شکل (4-5) مقادير متوسط دماي روزانه شبيه سازي شده در مقابل مقاديرمشاهدهاي
دردوره ارزيابي (1990-1976) ، (الف ) مدلHadCM3 و (ب) مدل CGCM 119
شکل (4-6) نمودار فراواني دماي متوسط روزانه داده هاي مشاهده‌اي و شبيه سازي
در دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 120
شکل (4-7) سري زماني داده‌هاي مشاهده‌اي و شبيه ‌سازي شده دوره (1990-1980)
دماي متوسط روزانه ، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 121
شکل (4-8) نمودار پراکنش باقي مانده‌ها در مقابل دادههاي مشاهده‌اي دماي متوسط
روزانه دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 122
شکل(4-9) هيستوگرام فراواني باقي ماندهها، متوسط درجه حرارت روزانه در دوره
ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM 123
شکل (4-10) (الف) نمودار پراکش باقي ماندهها، (ب) فراوني دادهها مشاهدهاي و
شبيه سازي (ج) نمودارپراکنش دادهها مشاهدهاي در مقابل دادههاي شبيهسازي شده،
حداکثر درجه حرارت، در دوره ارزيابي(1990-1976) 124

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-11) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهي داده هاي مشاهدهاي و
شبيه سازي به روش حداکثر تعميم يافته در دوره ارزيابي، (1990-1976)،
(الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM 125
شکل (4-12) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهي داده هاي مشاهدهاي
وشبيه سازي روش تابع نمايي توسعه يافته ، در دوره ارزيابي، (1990-1976)،
(الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 126
شکل (4-13) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهي دادههاي مشاهدهاي
و شبيهسازي توزيع گمبل در دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM 127
شکل (4-14) نتايج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانه ، دادههاي مشاهدهاي و
شبيه سازي توزيع تجربي ، در دوره ارزيابي، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM 128
شکل (4-15) دادههاي شبيهسازي و مشاهدهاي متوسط درجه حرارت ماهانه در
دوره ارزيابي(1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 130
شکل (4-16) دادههاي شبيه سازي و مشاهدهاي حداکثر درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزيابي (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 131
شکل (4-17) دادههاي شبيه سازي و مشاهدهاي حداقل درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزيابي(1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM 132
شکل (4-18) متوسط درجه حرارت مشاهدهاي و شبيه سازي شده با استفاده از دادههاي
مشاهدهاي و مدلها در دوره پايه (1990-1961) در ايستگاه کرمان 135
شکل(4-19) متوسط درجه حرارت مشاهدهاي در دوره پايه و شبيهسازي
( الف) دهه2020، (ب) دهه2050، (د) دهه2080، (ر) حداکثرمطلق درجه حرارت در دوره
پايه و دهه 2080 و (ز) حداقل مطلق درجه حرارت در دوه پايه و دهه 2080 به تفکيک مدل 140
شکل (4-20) متوسط درجه حرارت ماهانه سناريو A2 مدل HadCM3 و دادههاي
مشاهدهاي در دوره پايه 141
شکل (4-21) واريانس متوسط درجه حرارت سناريو A2 مدل HadCM3 و دادههاي
مشاهدهاي در دوره پايه 142

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-22) متوسط حداقل درجه حرارت ماهانه سناريو A2 مدل HadCM3
و دادههاي مشاهدهاي در دوره پايه 143
شکل (4-23) اختلاف مطلق متوسط درجه حرارت دورههاي آتي با دادههاي مشاهدهاي
تحت سناريو A2 مدل HadCM3 در ايستگاه کرمان 143
شکل (4-24) ضريب تعيين بين متغيرهاي اتمسفري و بارش روزانه در
ايستگاه کرمان (مدل HadCM3 ) 145
شکل (4-25) ماتريس همبستگي بين متغيرهاي اتمسفري و بارش در ايستگاه کرمان 145
شکل (4-26) نمودار پراکنش متغير وابسته در مقابل متغير مستقل (بارش) در ايستگاه کرمان 146
شکل (4-27) ضريب تعيين بين متغير هاي اتمسفر و بارش روزانه در ايستگاه
کرمان مدل CGCM 146
شکل (4-28) نمودار پراکنش متغير وابسته(بارش) در مقابل باقي ماندهها در ايستگاه کرمان 147
شکل (4-29) پراکنش دادههاي مشاهدهاي(بارش) درمقابل دادههاي شبيه سازي در
دوره ارزيابي در ايستگاه کرمان 147
شکل (4-30) فراواني دادههاي مشاهدهاي و شبيهسازي (بارش) در دوره ارزيابي 148
شکل (4-31) سري زماني دادههاي مشاهدهاي وشبيه سازي شده بارش 148
شکل (4-32) ( الف ) ميانگين، (ب) واريانس و (ج) حداکثرمقدار بارش 5 روز
متوالي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي در دوره ارزيابي در ايستگاه کرمان 149
شکل (4-33) متوسط بارش روزانه مشاهدهاي و شبيه سازي به تفکيک ماه
در دوره پايه، (الف)NCEP، (ب)سناريو A2 و (ج) سناريوي B2 در ايستگاه کرمان 154
شکل (4-34) واريانس بارش روزانه مشاهدهاي و شبيه سازي به تفکيک ماه در
دوره پايه، (الف) NCEP (ب)سناريو A2 (ج) سناريوي B2 در ايستگاه کرمان 155
شکل (4-35) بارش ماهانه مشاهدهاي در دوره پايه، و شبيه سازي شده تحت سناريو
A2(الف) دهه 2020، (ب) دهه 2050 و (ج) دهه 2080 157
شکل (4-36) درصد تغييرات بارش در دهههاي 2020، 2050 و2080 نسبت به
دادههاي مشاهدهاي دوره پايه (تحت سناريوي A2 مدل HadCM3) در ايستگا کرمان 158
شکل (4-37) ضريب تعيين، خطاي استاندارد و ضريب واتسون، هفت متغير مستقل
مورد استفاده ساختار مدل SDSM به منظور شبيه سازي تشعشات خورشيدي 158
فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل (4-38) نمودار پراکنش متغير وابسته (تشعشات خورشيد) در مقابل باقي ماندهها 159
شکل (4-39) توزيع فراواني باقي ماندههای تشعشات خورشيد 159
شکل (4-40) پراکنش دادههاي مشاهدهاي درمقابل دادههاي شبيه سازي
(تشعشات خورشيدي) 160
شکل (4-41) فراواني دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي تشعشات خورشيدي در دوره ارزيابي 160
شکل (4-42) سري زماني دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي شده تشعشات 160
شکل (4-43) متوسط تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي 161
شکل (4-44) واريانس تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir