سطح آبهاي زيرزميني معرفي کردند.
– بخشيان فارساني و همکاران (1391) اثر تغيير اقليم بر روند جريان رودخانه کارون شمالي را با استفاده از روش من-کندل مورد بررسي قرار دادند و نتيجهگيري کرد که درجه حرارت در 50 سال گذشته روند صعودي معني داري داشته است اما بارش درحاليکه روند صعودي نشان داد اين روند معني دار نبوده است. همچنين نتيجه گيري کرد که دبي جريان رودخانه روند افزايشي داشته است که اين افزايش را ناشي از افزايش بارش و ذوب برف مي داند.

2-5- جمع بندي
سابقه تحقيقات در خصوص تغيير اقليم و اثر آن روي منابع مختلف خصوصا منابع آّب به يکي دو دهه گذشته بر ميگردد. بنابراين تغيير اقليم را ميتوان شاخهاي از علم محسوب نمود که هنوز در ابتدا راه است و جامعه بشري براي سازگاري و يا تعديل خسارات آن در اين زمينه نياز به تحقيقات گسترده اي دارد . تحقيقات انجام شده حکايت از آن دارد که مدلهاي گردش عمومي جو و همچنين روشهاي ريزمقياسنمايي مختلفي در سراسر جهان در خصوص تغيير اقليم مورد ارزيابي قرار گرفته است. اگر چه اين تحقيقات همگي دلالت بر گرم شدن کره زمين دارند اما اثر تغيير اقليم در مقياس محلي و منطقه اي از يک روند ثابت و مشخصي پيروي نميکند. بنابراين نميتوان نتايج حاصل از تحقيقات گذشته را به همه مناطق تعميم داد. لذا نياز است در هر منطقهاي بصورت خاص با توجه به شرايط ميکروکليمايي آن اثر تغيير اقليم را بر منابع مختلف از جمله منابع آب مورد بررسي قرار داد. ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به تحقيقات صورت گرفته هنوز کم وکيف اثر تغيير اقليم روي منابع آب زير زميني به خوبي روشن نيست بطوريکه در بعضي مناطق باعث افزايش ميزان تغذيه سفره هاي آب زير زميني و بالا آمدن سطح ايستابي و در بعضي مناطق باعث کاهش ميزان تغذيه و در نتيجه پايين افتادن سطح آب زير زميني ميگردد. بنابراين اين پديده( تغيير اقليم ) در درون خود ناگفتههاي زيادي خصوصا در بخش منابع آب زير زميني دارد که نيازمند تحقيقات گسترده اي در اين زمينه مي باشد.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir