ه سازي 161
شکل (4-45) مجموع ماهانه تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي 162
شکل (4-46) مقدارحداکثر روزانه تشعشات خورشيدي دادههاي مشاهدهاي و شبيه سازي 162
شکل (4-47) متوسط تشعشات روزانه در دوره پايه (1990-1961) و دورههاي آتي………………. 166
شکل (4-48) درصد تغييرات تشعشات خورشيدي در دورههاي30 ساله آتي نسبت به دوره پايه 166
شکل (4-49) شاخصهاي آماري چاههاي مشاهدهاي در محدوده مطالعاتي کرمان- باغين 169
شکل (4-50) پراکنش چاههاي مشاهدهاي در محدوده مطالعاتي کرمان- باغين 170
شکل (4-51) ويژگيهاي توزيع آماري چاههاي مشاهدهاي در محدوده مطالعاتي کرمان- باغين 170
شکل (4-52) نمودار واريوگرام برازش داده شده به دادهها چاههاه مشاهدهاي کرمان- باغين………. 171
شکل (4-53) نمودار واريوگرام سه بعدي برازش شده چاههاه مشاهدهاي کرمان- باغين 171
شکل (4-54) نمودار تغييرات عمق سطح ايستابي دشت کرمان 172
شکل (4-55) نمودار تغييرات عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان 173
شکل (4-56) نقشه عمق سطح ايستابي دشت کرمان- باغين 174
شکل (4-57) نقشه عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان در مهرماه 1381 174
شکل (4-58) نقشه عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان درشهريور 1389 175
شكل (4-59) (الف) پراكنش سونداژهاي ژئوالكتريك و (ب) نقشه خطوط هم عمق، سنگ كف دشت كرمان 176
شكل (4-60) موقعيت مقاطع زمين شناسي بر روي نقشه زمين شناسي دشت کرمان 176
شکل (4-61 ) ( الف) راستاي مقاطع طولي و عرضي( ب) مقطع شرقي- غربي (SC.3)رقوم
ارتفاعي سنگ بستر، (ج) مقطع شمالي- جنوبي (Sc- C)، رقوم ارتفاعي سنگ بستر 178
فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل (4-62) موقعيت پروفيلها در مثلث بافت 181
شکل (4-63) موقعيت پروفيل ها در مثلث بافت خاک سمت راست (لايه 150-100 سانتيمتر )
سمت چپ ميانگين کل لايه ها 181
شکل (4-64) ميزان تغديه در هريک از پروفيل ها به تفکيک دوره در آبخوان کرمان 186
شکل (4-65) نمونهاي از خروجي نتايج حاصل از مدل HELP 188
شکل (4-66) پراکنش نقاط ميزان تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پايه،
(ب) دهه، 2020، ( ج) دهه،2050 و ( د ) دهه 2080 190
شکل (4-67) مدل واريوگرام برازش شده بر ميزان تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان،
(الف) دوره پايه، (ب) دهه، 2020، ( ج) دهه،2050 و ( د ) دهه 2080 191
شکل (4-68) نقشه سه بعدي ميزان تغذيه در درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پايه،
(ب) دهه، 2020 192
شکل (4-69) نقشه سه بعدي ميزان تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان (الف) دهه 2050،
(ب) دهه، 2080 193
شکل (4-70) نقشه سه بعدي ميزان انحراف معيار تغذيه درمحدوده آبخوان کرمان
(الف) دهه 2050، (ب) دهه، 2080 194
شکل (4-71) فراواني هريک از کلاسهاي درصد تغييرات تغذيه 196
شکل (4-72) توزيع مکاني تغذيه در آبخوان کرمان، (الف) دوره پايه، (ب) دهه،
2020، (ج) دهه 2050 و (د) دهه 2080 197
شکل (4-73) توزيع مکاني درصد تغييرات تغديه در دورههاي آتي نسبت به دوره پايه، 198

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(1-1) برخي از ويژگيهاي سناريوها رايج موجود درمرکز توزيع دادههاي DDC و
مقايسه آنها با سناريوهاي IS92 (IPPC,TGC-IA,.2007) 8
جدول(1-2) مشخصات مدل هاي AOGCM موجود در DDC مربوط به پايگاه
اطلاع رسانيIPCC 11
جدول(1-3) مراکز توسعه دهنده مدلهاي جهاني مورد استفاده در شبيه سازي متغيرهاي
اقليمي در آينده (IPCC- DDC., 2005) 12
جدول (1-4) مزيتها و معايب دو گروه عمده روشهاي ريزمقياسنمايي 16
جدول (3-1) مساحت هر يک از واحدهای ژئومرفولوژي حوزه آبخيز دشت کرمان 43
جدول (3-2) متغير شبيه سازي شده توسط مدلهاي جهاني و مرکز NCEP 54
جدول (3-3) ويژگيهاي رطوبتي خاکها با تراکم کم 76
جدول (3-4) ويژگيهاي رطوبتي خاکها با تراکم متوسط و بالا 77
جدول (3-5) تشريح علائم بکار گرفته شده در جداول ويژگيهاي خاک به تفکيک سازمان 78
جدول (4-1) متغيرهاي مستقل مورد استفاده جهت كاليبره نمودن مدل 113
جدول (4-2) پارامترهاي مدلSDSM جهت شبيه سازي متوسط درجه حرارت روزانه 117
جدول (4-3) ارتباط بين تعداد دفعات شبيه سازي مدل و ميانگين خطاي مطلق 117
جدول(4-4) دادههاي مشاهدهاي، شبيه سازي شده و ميانگين خطاي مطلق در
دوره ارزيابي مدل (1990-1976) به تفكيك مدلهاي جهاني 133
جدول (4-5) خطاي مطلق (متوسط حداکثر، حداقل و روزانه درجه حرارت) در
دوره پايه در ايستگاه کرمان 134
جدول(4-6) شاخصهاي دمايي مشاهدهاي و شيبه سازي با استفاده ازمدلهاي
CGCM و Hadcm3 تحت سناريوهاي A_2 و B_2 در دورة پايه (1990-1961) 137
جدول(4-7) مقدار شاخصهاي دمايي سالانة دورة پايه و آتي به تفكيك سناريو 139
جدول (4-8) خطاي مطلق و انحراف معيار متوسط درجه حرارت دو سناريو A2 و B2
مدل HadCM3 دردوره پايه(1990-1961) 142
جدول (4-9) مقدار بارش(مشاهدهاي وشبيه ساز) و خطاي مطلق به تفکيک پايگاه دادهها
در دوره پايه در ايستگاه کرمان 151
جدول (4-10) واريانس و درصد تغييرات واريانس شبيه سازي به مشاهدهاي، بارش دردوره پايه…..152
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول (4-11) ميزان بارش مشاهدهاي و شبيه سازي شده در دوره هاي آتي در ايستگاه کرمان 156
جدول (4-12) ميانگين، واريانس و درصد تغييرات واريانس تشعشات دادههاي
مشاهدهاي و شبيه سازي در دوره ارزيابي 163
جدول (4-13) متوسط تشعشات خورشيدي، دوره پايه و دورههاي آتي در ايستگاه کرمان 164
جدول (4-14) ميانگين خطاي مطلق و تغييرات واريانس تشعشات دو سناريوي A2 و B2
نسبت به داده هايNCEP 165
جدول (4-15) ميانگين خطاي مطلق سالانه مربوط به سطح ايستابي آبخوان کرمان 168
جدول (4-6) متوسط بارش و عمق سطح ايستابي سالانه آبخوان کرمان 169
جدول (4-17) مقدارپارامترهاي مدل HELP 179
جدول (4-18) ويژگيهاي هيدرو ليکي پروفيل هاي خاک عمق (50-0) 182
جدول (4-19) ويژگيهاي هيدرو ليکي پروفيل هاي خاک عمق (100-50) 184
جدول (4-20) ويژگيهاي هيدرو ليکي پروفيل هاي خاک عمق (150-100) 213
جدول (4-21) ميزان تغديه در هريک از پروفيل ها به تفکيک دوره 185
جدول (4-22) ميزان تغذيه تحت سناريوهاي مختلف عمق تبخير وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پايه 186
جدول (4-23) ميزان تغذيه تحت سناريوهاي مختلف عمق تبخير وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پايه 187
جدول (4-24) ويژگيهاي آماري مدل واريوگرام برازش شده بر دادههاي تغذيه به تفکيک دوره 189
جدول (4-25) ميزان، درصد و درصد تغييرات تغديه و مقدار بارش سالانه، فصل زمستان
و نسبت بارش فصل زمستان به کل بارش سالانه دوره پايه و دورههاي آتي 196
جدول (4-26) متوسط دماي و تشعشات خورشيدي سالانه و فصل زمستان 226

فصل اول
کليات
مقدمه
در چند دهه اخير رشد جمعيت، افزايش فعاليتهاي اقتصادي، توسعه صنايع و کارخانهها از يکطرف و تغيير کاربري اراضي خصوصا تخريب جنگلها و مراتع ازطرف ديگر باعث افزايش گازهاي گلخانهاي شدهاست. افزايش گازهاي گلخانهاي به دنبال خود تغييرات اقليمي خصوصا گرم شدن کره زمين را درپي خواهدداشت (صمدی و همکاران، 2011). افزايش درجه حرارت ازسال1860 تاکنون حدود 6/0 درجه سانتيگراد میباشد و پيشبيني میشود در آستانه سال 2100 ميلادي دماي کره زمين بين 2 تا 4 درجه سانتيگراد نسبت به دوره 1850تا1950 افزايش يابد }هيئت بين دول تغيير اقليم IPCC)1) ،2007}. يکي از مهمترين عواقب تغيير اقليم اثراتي است که در اکوسيستم هاي طبيعي ميگذارد. اين خود سبب تغيير در ميزان توليد و خدمات اين منابع و در نهايت منافع حاصل ازآنها ميگردد. از جمله ميتوان به تغيير درکيفیت وکميت منابع آب، وضعيت جنگل ها و مراتع، فضاي سبز ،حيات وحش، آبزيان و… اشاره نمود (جانا و ماجومدِير2، 2010) . يکي از نگرانيهاي اصلي متخصصين شاخه هاي مختلف علوم، در خصوص تغيير اقليم، اثراتي است که بر منابع آب دارد چرا که اين ماده حياتي در کليه فعاليت هاي انساني مورد نياز است (فانگ3 و همکاران، 2011 ). با توجه به اهميت اين پديده در سطح جهان در سال 1988 هيئت بين دول تغيير اقليم (IPCC) توسط سازمان هواشناسي جهان (4WMO ) و برنامه محيط زيست سازمان ملل (5UNEP) تاسيس شد. وظيفه اين هيئت، شناخت تمام جنبههاي پديده تغيير اقليم در سطح جهان است ((IPCC.,2007. تاثيرات منفي اين پديده در آينده به سبب نگرش جوامع بر توسعه سريع صنعت، اقتصاد و همچنين توجه كمتر به محيطزيست ميتواند با نرخ رشد بيشتري نسبت به گذشته افزايش يابد. مهمترين متغيرهاي اقليمي که بطور مستقيم تحت تاثيرتغيير اقليم قرار ميگيرند، عبارتند از بارش، درجه حرارت و تشعشات خورشيدي (صمدی و همکاران، 1388). از آنجا که اين متغيرها مهمترين وروديهاي اکوسيستم هاي طبيعي، خصوصا حوزههاي آبخيز ميباشند، هر نوع تغييري در اين متغيرها ميتواند ميزان عملکرد و ساختار اکوسيستمها طبيعي را تحت تاثير قرار دهد. بدون شک ميزان آب قابل دسترس در يک حوزه آبخيز از نظر اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و… حساسترين و با اهميتترين فاکتوري است که تحت تاثير تغيير اقليم قرار ميگيرد. بنابراين بررسي اثر تغيير اقليم روي اين ماده حياتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. آبهاي زيرزميني يکي از عمده ترين منابع آب شيرين جهان هستند. اين منابع بعد از يخچالها دومين منبع آب شيرين در جهان محسوب ميشوند. نياز آبي حدود يک سوم جمعيت جهان وابسته به اين منبع آبي است و بيش از ٧٠ درصد آن نيز به مصرف کشاورزي مي رسد (هیلی6، 2010). در مناطق خشک و نيمهخشک دسترسي به منابع آب عمدتا از طريق آب هاي زير زميني (در بعضي مناطق مانند جنوب شرق ايران بيش از 90 درصد آب مورد استفاده در بخشهاي مختلف ازمنابع آب زير زميني تامين مي شود) امکان پذير است (شرکت سهامی آب منطقهای کرمان، 1390). اما استفاده بي رويه از مخازن آب زيرزميني باعث شده است كه ميزان تغذيه آبخوانها جوابگوي برداشت نباشد. امروزه افت شديد سطح آبهاي زيرزميني در اکثر نقاط جهان ، بويژه آفريقاي شمالي، آسياي مرکزي و جنوبي ، خاور ميانه ، شمال چين ، آمريکاي شمالي و استراليا و بطور محلي در ديگر مناطق جهان مشاهده ميگردد. کسري حجم مخزن آب زيرزميني جهان سالانه

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir