تهویه مناسب در این گونه فضاها از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
ارائه پیشنهاد برای هریک از آبانبارهای شهر لار

پیش از این بیان گردید که در برخورد با آبانبارهای این شهر میتوان سه راهکار کلی در پیش گرفت. 1- تخریب آبانبارهایی که به شدت آسیب دیدهاند و بازسازی و مرمت آنها دارای ارزش اقتصادی نمیباشد، 2- بازسازی و احیای آبانبارها به عنوان مخازن ذخیره آب و 3- باززندهسازی و تغییر کاربری آبانبارهای که پتانسیل این تغییر را دارند. با توجه به بررسیهای صورت گرفته امکان تبدیل آبانبارها به کاربریهای عمومی همچون سرای محله، زورخانه، چایخانه و سالنهای بدنسازی وجود دارد. در جدول زیر بر اساس موقعیت شهری، ویژگی بافت شهری و مسکونی اطراف بنا، وضعیت سازهای و ویژگیهای معماری هر آبانبار پیشنهادی جهت احیا، تخریب و یا باززندهسازی آبانبار در سالهای آینده ارائه گردیدهاست(تصویر شماره57). جهت باززندهسازی آبانبارها باید به نکات اجرایی زیر توجه نمود:

نکات سازهای: برای اجرای سقف در تراز 5/1- متر از سطح زمین، نیاز به اجرای پی، احداث چند ستون و بادبندهای مهاری در اطراف مخزن میباشد. در اجرای کف زورخانه به دلیل اختلاف سطح موجود باید از کف کاذب استفاده نمود.
بهرهگیری از آب آبانبارهای: در چایخانه و باشگاه که امکان استفاده از آب مخزن در مصارف غیر شرب وجود دارد، نیاز به طراحی سیستم لولهکشی جهت پمپاژ آب میباشد. علاوه بر آن لازم است جهت دفع فاضلاب ناشی از این آبها در فاصله مناسب از آبانبار چاه دفع فاضلاب تعبیه گردد.
تهویه آبانبار: برای تهویه فضای آبانبار نیز توصیه میگردد موارد زیر اجرا شود. از آنجا که هوای گرم به دلیل چگالی کم به سمت بالا حرکت میکند، بهتر است در راس گنبد روزنی جهت خروج این هوای گرم ایجاد شود. از نظر شکل ظاهری این هواکش میتواند به صورتی الهام گرفته از میلکها اجرا گردد. البته به دلیل تخریب بخشی از گنبد نیاز به تقویت دهانهی ایجاد شده با یک رینگ مهاری میباشد. دهانههای ورودی آبانبار در فصلهای معتدل نباید به طور کامل مسدود گردند تا امکان تهویه هوا از این طریق وجود داشته باشد. بهتر است دهانهها با دریچههای دارای پرههای قابل تنظیم پوشانده شوند. احیای روزنهای موجود در بالای دهانهها، به بهبود تهویهی فضای داخلی آبانبار بسیار کمک مینماید. برای دستیابی به این امر پیشنهاد میگردد از ساخت بادگیرهای جدید و الحاق آنها به آبانبار خودداری شود، زیرا آبانبارهای این شهر هرگز بادگیر نداشتهاند و بهتر است جهت حفظ هویت و شکل اصلی آبانبارهای منطقه از این کار خودداری گردد. در کاربریهای ورزشی و چایخانه باید فنهایی جهت تهویهی هوا درنظر گرفتهشود، همچنین در روزهای گرم سال نیز برای خنک سازی باید از وسایل مکانیکی سرمایشی استفاده نمود. جهت استقرار این دستگاهها باید فضایی در ارتباط با هوای آزاد در نظر گرفته شود.
دسترسی به مخزن از طریق پاکنههای موجود در آبانبارها صورت میپذیرد. جهت جلوگیری از سقوط افراد به درون مخزن باید به کمک پارتیشنها اتاقکی کوچک در اطراف راه پله احداث گردد.
جدول شماره6: پیشنهادهایی جهت تخریب، احیا و باززندهسازی آبانبارهای شهر لار
شماره آبانبار
نام آبانبار
قطر
مساحت
وضعیت کنونی
کاربری پیشنهادی
توضیحات
1
سید جعفری بلند
9/20
3/347
عدم استفاده
زورخانه
به دلیل دور بودن آبانبارها از بافت مسکونی، همجواری آنها با مراکز آموزشی، و قطر مخزن قابلیت تبدیل به کاربریهای ورزشی را دارد. بدلیل نزدیکی آبانبار شماره دو به رودخانه امکان بهرهبرداری از آب آن جهت مصارف آشامیدن وجود دارد.
2
سید جعفری کوتاه
6/19
302
در حال استفاده
سالن ایروبیک و بدنسازی

3
فاقد نام
7
5/38
عدم استفاده
تخریب بنا
تبدیل آبانبار و زمین اطراف آن به فضای سبز
4
فاقد نام
برکهی دایرهای
10
5/78
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار

برکهی مستطیلی
11*5/3
5/38
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی آشپزخانه شیرینی فروشی همجوار
5
زیرگذر کوریچان
9
5/63
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آب انبار در آبیاری گیاهان محوطه اطراف
6
چهاربرکه کوی گاله
28*5*4
569
در حال استفاده
آبگیری آبانبار
بدلیل قرار داشتن بخش اعظم آبانبار در زیر زمین امکان بهرهبرداری از فضای آن وجود ندارد، بدلیل استفاده از آب آن بهتر است جهت سالم سازی آب اقداماتی صورت گیرد
1-6
چهل گزی
3*27
81
در حال استفاده
آبگیری آبانبار
بدلیل قرار داشتن بخش اعظم آبانبار در زیر زمین امکان بهرهبرداری از فضای آن وجود ندارد، بدلیل نزدیکی به رودخانه و استفاده از آب آن بهتر است جهت سالم سازی آب اقداماتی صورت گیرد. همچنین میتوان از آب آن در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار استفاده کرد
7
کلاه سیاه
8
50
در حال استفاده
سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل، به همراه تبدیل زمینهای همجوار به فضای سبز
1-7

4
5/12
عدم استفاده
تخریب آبانبار
بدلیل کوچک بودن آبانبار و موقعیت قرارگیری آن نسبت به بناهای همجوار، بهتر است تخریب گردد
8
برکه پل
7
5/38
عدم استفاده
تخریب آبانبار
بدلیل احتمال نیاز به توسعه پل همجوار با آبانبارها، دور بودن آبانبارها از بافت متراکم مسکونی، کوچک بودن ابعاد آبانبار
9
کوریچان
7
5/38
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آب انبار در آبیاری گیاهان محوطه اطراف
10
بازار کهنه
12
113
عدم استفاده
چایخانه و شربتخانه
قرارگیری در تقاطع دو خیابان پر تردد، قراگیری در همجواری بافت تجاری و مراکز خرید
11
حاج عبداللهی
5/12
6/122
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت امور خدماتی مسجد جامع
12
محمد علی بیگی
5/13
143
در حال استفاده
آبگیری مجدد
آبانبار به تازگی توسط اهالی محل جهت برداشت آب مرمت شدهاست، در آینده میتواند به همراه زمین اطرافش به عنوان سرای محله مورد استفاده قرار گیرد
13
سید علی
9/8
5/63
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در آشپزخانهی حسینیهی همجوار، همچنین استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانه همجوار
14
مدرسه
12
113
در حال استفاده
موزه و مرکز نمایشگاهی
نزدیکی آبانبار به بافت تجاری شهر، باززندهسازی آبانبار به همراه مدرسه قدیمی کنار آن به عنوان موزه
15
حاج غلامرضا (ابوالفضل)
18
3/254
در حال استفاده
آبگیری مجدد
فضایی برای دعانویسان
استفاده از آب آن جهت فعالیتهای خدماتی حسینیه و نظرگاه، تبدیل فضای روی آبانبار به مکانی برای استقرار دعا نویسان و دستفروشان واقع در گذر مشرف به نظرگاه
16
قنبرعلی بیگی
16
201
در حال استفاده
مرمت بنا
بدلیل ارزش تاریخی بنا، بهتر است به صورت اصولی مرمت شود و از فضای آن بعنوان فضاهای نمایشگاهی استفادهشود
17
طلاژ


مخروبه
تخریب بنا
بهتر است بنا تخریب گشته و به جای آن فضای سبز شهری طراحی گردد
18
باغ دکتر حبیب
10
5/78
عدم استفاده
مرمت بنا و آبگیری مجدد
در صورت احیای باغ همجوار با برکه، میتوان برکه را نیز احیا نمود و در آبیاری باغ و مصارف آشامیدن استفاده نمود
19
برکه قوالها
5/10
5/86
عدم استفاده
مرمت بنا و تغییر کاربری به سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل

5/5
7/23
مخروبه
تخریب آبانبار
تخریب آبانبار و احداث فضای سبز به عنوان مرکز محله در ارتباط با آبانبار همجوار
20
میرزا عبدالباقی
5/12
6/122
عدم استفاده
مرمت بنا و تغییر کاربری به سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل

5/5
7/23
مخروبه
تخریب آبانبار
تخریب آبانبار و احداث فضای سبز به عنوان مرکز محله در ارتباط با آبانبار همجوار
21
برکه کل
5/11
8/103
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
1-21
درویش
5/8
7/56
مخروبه
تخریب آبانبار

22
فخه شمسی
5/13
143
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت مصارف خدماتی آشپزخانه همجوار
23
شش فخ
5/11
8/103
در حال استفاده
فضای تعامل جمعی
طراحی فضای سبز و پارک در اطراف آبانبار و تغییر کاربری آن به فضای تعامل جمعی
25
فاقد نام


عدم استفاده
تخریب آبانبار
به دلیل تخریب بخشهای زیادی از آبانبار مرمت آن اقتصادی نمیباشد
26
هشت فخ
5/14
165
عدم استفاده
آبگیری مجدد
نزدیکی آبانبار به ایستگاه آتش نشانی و امکان استفاده از آب آن در مخازن این ایستگاه
27
فاقد نام
12
113
در حال استفاده
سرای محله
بدلیل قرارگیری در مرکز محله مسکونی قابلیت این تغییر کاربری را دارد
28
برکه باغ
9
5/63
عدم استفاده
مرمت آبانبار وآبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار

برکه شغال
12
113
در حال استفاده
مرمت آبانبار و تغییر کاربری به سرای محله
بدلیل قرارگیری آبانبار در مرکز یک محله مسکونی علاوه بر استفاده از آب آن امکان تغییر کاربری به سرای محله وجود دارد
30
پیر فاش
11
95
در حال استفاده
نمایشگاه آثار دانش آموزان
از آنجا که جشنهای شعبانیه در زمین همجوار با این آبانبار و مدرسه چسبیده به آن برگزار میشود از فضای آن میتوان جهت برگزاری فضاهای نمایشگاهی استفاده نمود
31
درب شازده
14
9/153
عدم استفاده
آبگیری مجدد
مرمت آبانبار و استفاده از آب آن در آبیاری فضای سبز همجوار
1-31
باغ نشاط
16
201
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت مصارف خدماتی ادارات همجوار
32
سه راه بندرعباس
9
5/63
در حال استفاده
آبگیری مجدد
مرمت آبانبار و استفاده از آب آن در آبیاری فضای سبز همجوار
33
سید عباس
14
9/153
عدم استفاده
فضای تعامل جمعی+ چایخانه
با توجه به جمع شدن افراد مسن و
گذراندن اوقات فراغت در سکوهای اطراف آبانبار امکان تغییر کاربری آن به فضایی جهت برقراری تعامل اجتماعی وجود دارد.
35
خواجه کریمی
11
95
عدم استفاده
فضای تعامل جمعی
باززندهسازی آبانبارها در یک مجموعهی فرهنگی- تفریحی- اقامتی به همراه تغییر کاربری هر آبانبار متناسب با نیازهای مجموعه
36
حاج غلامرضا
11.5
8/103
عدم استفاده
نمایشگاه آثار هنری

37
پسی
11.5
8/103
عدم استفاده
چایخانه

38
حاجی عیدی
10.5
5/86
عدم استفاده
بخشی از مجموعه اقامتی

39
محله
10
5/78
در حال استفاده
تخریب آبانبار
آبانبار از نظر موقعیتی و کالبدی وضعیت مناسبی ندارد
40
حاجی نظر ابول
10
5/78
عدم استفاده
نمایشگاه موقت
بدلیل قرارگیری آبانبار در مسیر امامزاده قابلیت تغییر کاربری به نمایشگاه آثار مذهبی را

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir