فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 1
1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- اهمیت و ارزش تحقیق 7
1-6- کاربرد نتایج تحقیق 7
1-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق 8
1-8- روش تحقیق 8
1-9- ابزار تجزیه و تحقیق 8
فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
2-1- مقدمه 9
2-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 10
2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 10
2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 13
2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 14
2-3-1- تعریف خدمات و خصوصیات آن 14
2-3-2- طبقه بندی خدمات 18
2-3-3- ساختار موافقتنامه 19
2-3-4- حوزه پوشش 24
2-4- بازار خدمات 25
2-4-1- ساختار بازار 25
2-4-1- شیوه های عرضه خدمات 26
عنوان صفحه
فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS
3-1- مقدمه 32
3-2- تعهدات و نظامات کلی 33
3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد 33
3-2-2- شفافیت 38
3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه 44
3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات 47
3-2-5- اقدامات حفاظتی 48
3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48
3-2-7- استثنائات کلی 53
3-2-8- استثنائات امنیتی 56
3-2-9- شناسایی 57
3-3- تعهدات خاص 59
3-3-1- دسترسی به بازار 60
3-3-2- رفتار ملی 64
3-3-3- تعهدات اضافی 66
فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات
4-1- مقدمه 67
4-2- خدمات مالی 69
4-2-1- خدمات بانکی 71
4-2-1-1- بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-1-2- شیوه های عرضه خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………………………..73
4-2-2- خدمات بیمه 74
عنوان صفحه
4-2-2-1- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..74
4-2-2-2- بیمه اتکایی ………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-2-2-3- شیوه های عرضه خدمات بیمه …………………………………………………………………………………………………76
4-2-2-4- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه …………………………………………………………………………………78
4-2-2-5- بیمه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………79
4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی 80
4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی 81
4-3-2- موانع خدمات بهداشتی 82
4-4- خدمات حمل و نقل 82
4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل 83
4-5- خدمات گردشگری 84
4-5-1- گردشگری الکترونیک 86
4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری 87
4-6- خدمات ارتباطات 88
4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک 89
4-6-2- خصوصی سازی مخابرات 90
4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات 93
4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94
4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی 95
4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی 95
4-7-2- خبرگزاری 95
4-7-2- موزه 96
4-7-3- کتابخانه 96
عنوان صفحه
4-8- خدمات زیست محیطی 97
4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی 97
4-9- خدمات توزیع 98
4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع 99
4-10- خدمات فنی و مهندسی 100
4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی 100
4-11- خدمات بازرگانی 101
4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی 101
4-12- خدمات آموزشی 103
4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی 104
فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS
5-1- مقدمه 105
5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 106
5-2-1- اصل 81 قانون اساسی 106
5-2-2- اصل 82 قانون اساسی 110
5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری 112
5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112
5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 113
5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول 115
5-3-4- محدودیت ارزی 115
5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385 116
5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 116
5-4- حل و فصل اختلافات 117
عنوان صفحه
5-5- مناقصات 117
5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118
5-7- قانون شرکت های تعاونی 122
نتیجه گیری 123
پی نوشت 129
منابع 131

پیشگفتار
20 درصد از مبادلات اقتصاد معاصر بینالملل را تجارت خدمات تشکیل میدهد. این درصد به تدریج در حال افزایش است. نخستین بار دولت ایالات متحده در دهه 1980 موضوع تجارت خدمات را مطرح کرد. تا پیش از آن چیزی به نام تجارت خدمات شناخته شده نبود. با توجه به ارزش افزودهای که خدمات ایجاد میکند، بخش خدمات مورد توجه کشورها قرار گرفت. بیشتر پژوهشها و مطالعات مربوط به خدمات از جنبه اقتصادی آن صورت گرفته است. از آنجا که حقوق نیاز دارد تا با پدیدههای نوظهور آشنا شود و نسبت به آنها شناخت قابل قبولی بدست آورد تا بتواند به قانونگذاری و تنظیم قواعد مربوط به آن حوزه بپردازد، شناخت خدمات و تجارت آن به عنوان یک موضوع جدید ضروری مینماید. البته، پیش از شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که میتوان آن را مهمترین سند بینالمللی مربوط به تجارت خدمات دانست، تجارت خدمات میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است. در این پایاننامه تلاش میشود تا به این سوال که منظور از تجارت خدمات چیست و چه حقوقی بر آن حاکم است پاسخ داده شود.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که به اختصار گاتس1 نامیده میشود، موضوع دیگری است که به آن توجه خواهد شد. این موافقتنامه حاوی مجموعه تعهدات عام و خاصی است که بر روابط تجاری میان اعضا در حوزه تجارت خدمات اثر میگذارد و چارچوب این روابط را مشخص میسازد. سازمان جهانی تجارت که در میانه دهه 1990 مذاکرات تشکیل آن به نتیجه رسید، دارای چند موافقتنامه اصلی است که عضویت در سازمان جهانی، خودبه خود منجر به عضویت در این موافقتنامهها میشود. یکی از این موافقتنامهها، موافقتنامه گاتس است. یکی از دغدغههایی که در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای آن ممکن است وجود داشته باشد، خطرات ناشی از آزادسازی تجاری بر اقتصاد ملی است. در این تحقیق مسئله تعهدات اعضا و نیز دسترسی به بازار اعضا از طریق آزادسازی تجاری مورد توجه قرار میگیرد. گاتس در خصوص کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط اقتصادی حساس و شکنندهای که دارند، مقررات و تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته است که میتواند نگرانیها در مورد آثار عضویت کشورهای در حال توسعه به سازمان جهانی تجارت را کاهش دهد.
مهمترین بخش گاتس، بخش تعهدات آن است. تعهدات عام، مجموعهای از تعهدات عمومی است که بدون در نظر گرفتن شرایط اعضا، به آنان تکلیف میشود. این دسته از تعهدات در تمامی بخشهای خدماتی باید اجرا شوند. دسته دیگر، تعهدات خاص است که هر عضو در جریان الحاق به سازمان جهانی تجارت، طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی، سطح تعهدات خود در خصوص میزان دسترسی عرضهکنندگان خارجی به بازار، تعهد رفتار ملی و نیز تعهدات اضافه بر تعهدات عام و خاص را در آن مشخص میکند. ایران حدود 15 سال قبل برای الحاق به سازمان جهانی تجارت درخواست داده است. در سال 84 ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. با توجه به درخواست مذکور، ضرورت دارد تا قوانین داخلی مرتبط با تجارت خدمات، با قواعد گاتس به عنوان مهمترین سند مربوط به تجارت خدمات، هماهنگ گردد. از این رو در این پایاننامه، مواردی از تعارض میان قوانین داخلی با قواعد گاتس و بطور اخص تعهدات عام و خاص آن مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.

فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه 1995 جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود 153 کشور در آن عضو شده اند. حدود 30 کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.
سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، 1388: 6 ).

امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامهها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.
1-2- شرح و بيان مساله پژوهشی
تا پیش از دهه 1970 میلادی، مفهومی به نام تجارت خدمات در روابط تجاری شناخته

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir