فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-3- متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-7- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-8- جامعه آماری و محدوده زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-9- روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-10- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9
1-11- واژه‌های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-12- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2- مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-2-1- اهمیت سود………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-2- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3- مدیریت سود از منظر رخدادهای تاریخی……………………………………………………………………………………………………….17
2-2-4- تعاریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-5- اهمیت سود از دیدگاه تئوری شرکت‌ها…………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-5-1- رویکرد قراردادهای پرهزینه………………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-5-1-1- مدیریت سود از دیدگاه قراردادهای پرهزینه……………………………………………………………………………………………30
2-2-5-2- رویکرد تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-5-2-1- مدیریت سود از منظر رویکرد تصمیم‌گیری…………………………………………………………………………………………….31
2-2-5-3- رویکرد قانونی- سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-5-3-1- مدیریت سود از منظر رویکرد قانونی- سیاسی………………………………………………………………………………………..32
2-2-6- روش‌های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-7- الگو‌های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-8- انگيزه‌هاي مديريت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-8-1- انگيزه‌هاي قراردادي…………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-8-2- انگيزه‌هاي بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-2-8-3- انگيزه هاي قانوني………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-3- بازار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-4- رقابت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-5- انحصار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-6- رقابت در بازار محصول…………………………………………………………………………………………………………………..
……………….37
2-6-1- شاخص Q توبین ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-6-2- شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) …………………………………………………………………………………………………………….39
2-6-3- شاخص نسبت تمرکز n بنگاه (CRn) …………………………………………………………………………………………………………..40
2-7- رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8-1- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-8-2- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-9- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-2- تعريف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………58
3-4- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-5- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-5-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-5-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-5-3- متغیرهای

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید