عنوان صفحه
مقدمه———————————————————1
بیان مسئله —————————————————–1
سوالهای تحقیق————————————————–1
فرضیه——————————————————–1
پیشین——————————————————–2
اهداف تحقیق ————————————————–2
ضرورت تحقیق ————————————————-3
سامانه تحقیق —————————————————3
فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ——————————4
مبحث اول مفاهیم ————————————————4
گفتار اول مفاهیم لغوی———————————————4
الف. تأمین—————————————————–4
ب.تربیت——————————————————5
گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی—————————————–7
الف.مفهوم اصطلاحی تربیت—————————————–7
ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-10
ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————-13
1-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ————————————13
2-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی ————————-13
د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی —————————-14
اول .نداشتن رنگ اخلاقی——————————————-14
دوم.نامعیّن بودن مدت———————————————-14
سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی—————————————–15
پنجم .تحقیر آمیز نبودن ——————————————–16
ششم .رنج آور نبودن ———————————————-16
هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم———————————–17
ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————–17
مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-18
گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی —————————————18
گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی—————————————22
گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی
از دیدگاه اسلام– ————————————————-26
فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی —————————29
مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————29
گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی1370——————–29
الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————-29
ب.لزوم مسئولیت کیفری———————————————34
1.صغار و مجانین ————————————————-35
1-1. صغار——————————————————35
2-1. مجانین —————————————————-41
1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ———————————41
2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون
مجازات اسلامی 1392———————————————43
2.اشخاص حقوقی————————————————46
1-2. نظرات مختلف در مورد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————————-46
2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370
در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی——————————–47
3-2.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
درقانون مجازات اسلامی 1392—————————————-49
گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ———————-51
الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————51
1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1390——————52
ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-55
1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا
اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد —————————-55
2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول
اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————————————–60
3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی
درباره آنها وجود ندارد———————————————-63
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی—————————-65
گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی———————–65
الف.شرط وجود حالت خطرناک—————————————65
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————-67
ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی
اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ————————68
د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————73
گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————–75
الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در
قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392———————76
1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی———————————-76
2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-78
ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392—————–81
ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی——————86
فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات
تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392
————————————————————89
مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————-89
گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————-89
الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات
اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392—————————-89
1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت—————————-90
2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در
قانون مجازات اسلامی 1392—————————————95
3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ——————————95
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )
محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی————————–97
1.محرومیت از حقوق اجتماعی————————————-97
الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در
قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1390—————-98
ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی
وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392———–98
ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی
در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 ————–99
2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی————————————-103
الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات
اسلامی 1392———————————————–104
ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون
مجازات اسلامی 1392 —————————————-106

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری
اشیاء و بستن موسسات —————————————–109
الف.ضبط اشیا خطرناک —————————————–109
ب.بستن موسسات جرم زا —————————————114
گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی
مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)——————————-115
الف.اقدامات تربیتی——————————————–116
ب.اقدامات درمانی——————————————–122
1.اقدامات درمانی مجانین—————————————122
1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————————-123
1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———————–126
2.اقدامات درمانی معتادین ————————————–127
3.حرفه آموزی واشتغال —————————————-128
گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی—————-130
گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم———————————-132
مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————-135
گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت——————-135
گقتاردوّم انتشارحکم—————————————–136
مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی———————136
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه —————————136
گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392————–138
گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————142
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی——————-143
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی
وتربیتی ————————————————144
گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———————————-147
نتیجه گیری ———————————————150
پیشنهادات ———————————————-152
منابع————————————————–154

فهرست علائم واختصارات
ق.م.ا ……………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی
ق.ا…………………………………………………………………………….قانون اساسی

مقدمه
1- بیان مسئله : قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پیش بینی کرده است ، که

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir