فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصلاول: کلیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………… 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………….. 7
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 9
سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم : ادبیات و چارچوب نظری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1- مقالاتداخلی………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-2- مقالات خارجی……………………………………………………………………………………………… 25
2-2- مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………. 39
2-2-1- نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………………… 41
2-2-2- آلن تورن ………………………………………………………………………………………………………. 42
2-2-3- تدااسکاکپول ………………………………………………………………………………………………….. 43
2-2-4- هانا آرنت……………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-5- ملوچی ………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-6- ماریو دیانی ……………………………………………………………………………………………………. 44
2-2-7- گی روشه ………………………………………………………………………………………………………. 45
2-2-8-دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ……………………………………………………………………………. 46
2-2-9- چارلز تیلی …………………………………………………………………………………………………….. 47
2-2-10- ویژگی های جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………. 54
2-2-11- انواع جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………………………. 56
2-2-12- مراحل جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………………. 59
2-2-13- کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………… 60
2-2-14- استراتژی های جنبش اجتماعی ……………………………………………………………………… 61
2-3- مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………… 62
2-3-1- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………… 66
2-3-2- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی …………………………………………. 73
2-3-3- ساختار شبکه های اجتماعی…………………………………………………………………………….. 76
2-3-4- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… 77
2-3-5- کارکرد های شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………….. 79
2-3-6- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ………………………………………………………………….. 80
2-3-7- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ………………………….. 82
2-5- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………… 82
2-6- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 83
2-6-1- مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………… 84
2-6-2- مدل نظری آلن تورن ………………………………………………………………………………………………. 85
2-6-3- مدل نظری چارلز تیلی ……………………………………………………………………………………………. 86
2-7- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 94
فصل سوم
3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96
3-2- ابزار های گرد آوری ………………………………………………………………………………………………… 96
3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….97
3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 98
3-5- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-6- مقوله های تحلیل ……………………………………………………………………………………………………… 99
3-7- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 100
3-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. 101
2-8-1- جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 101
2-8-2- اینترنت ………………………………………………………………………………………………………………… 103
2-8-3- ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………………… 104
2-8-4- مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………………. 105
2-8-5- مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………. 106
2-8-6- تاکتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 106
2-8-7- رهبری توده ها ………………………………………………………………………………………………………. 108
2-8-8- کسب حمایت داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………… 109
2-8-9- آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………. 110
3-9- تعیین اعتبار ……………………………………………………………………………………………………………….. 110
3-10- پایایی …………………………………………………………………………………………………………………… 110
3-11- روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 111
فصل چهارم
4-1- کشور مصر …………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-2- تاریخچه سیاسی مصر …………………………………………………………………………………………….. 114
4-3- انقلاب مصر 2011 …………………………………………………………………………………………………. 115
4-3-1- اولین جرقه های اعتراضات ………………………………………………………………………………….. 116
4-4- نقش اینترنت در موفقیت جنبش مصر ………………………………………………………………………… 132
4-4-1- نقش اینترنت در مشارکت جنبش اجتماعی …………………………………………………………….. 134
4-4-2- نقش اینترنت در

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir