فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : کليات طرح
1-1 – بيان مساله تحقيق 2
1-2- اهميت موضوع تحقيق و دلايل انتخاب آن 3
1-3- هدفهاي تحقيق 4
1-4سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه) 4
1-5- چهارچوب نظري تحقيق 5
1-6- روش تحقيق 6
1-7- پيشينه پژوهش 6
1-8- روش گرد آوري اطلاعات 6
1-9-روش تجزيه و تحليل اطلاعات 6
1-10- منابع پژوهش 7
1-11- واژهاي کليدي 7

فصل دوم : هنر همگاني
مقدمه 9
2-1- هنرهمگاني 14
2-2- چيستي هنر همگاني 20
2-3- ايجاد فضاي خلاقه و ايجاد تخيل در بيننده اثر 26
2-4- فوايد هنر همگاني 30
2-4-1- فرهنگي 30
2-4-2- اقتصادي 30
2- 4-3- آموزشي 30
2-5- انواع هنرهاي همگاني 31
2-6- شهر بستري براي آفرينش هنر 31
2-6-1- عناصر يا فضاهاي مياني 33
2-6-2- شهرنشيني و شهرسازي ايران 35
2-6-3- اصول طراحي ايراني 36
2-6-4- شاخصهاي زيبايي شناسي 37
2-6-5- برنامه زيباسازي شهر تورنتو 38
2-6-6- نياز امروز ما 38
2-6-7- مطالعات شهري 40
2-6-8- اهميت و توجه به فضاي پيرامون 41
2-6-9- هنر در فضاي همگاني 42
2-6-10- ميادين شهري 45
2-6-11- هويت در فضاي شهري 46
2-7- مجسمه شهري 48
2-7-1- تعريف مجسمه شهري 50
2-7-2- ويژگي‌هاي آثار شهري 52
2-7-3-ايجاد حس مكان و هويت 53
2-7-4- انواع مجسمه شهري 54
2 – 7 – 5- مجسمه‌ي يادبود يا يادبود مجسمه 54
2-7-6- طاقهاي يادماني 58
2-7-7- ستونهاي يادماني 58
2-7-8- ساعتهاي تزئيني 59
2-7-9-نقشها و كاركردهاي مجسمه 60
2-7-9-1- تقويت حس مكان 60
2-7-9-2- تعريف و هويت بخشي به فضاهاي شهري 61
2-7-9-3- ارتقاي كيفيت و ايجاد سرزندگي فضاهاي شهري 66
2-7-9-4- ارتقاي آگاهيهاي عمومي و معرفي نمادها و ارزشهاي فرهنگي 74
2-7-9-5- معرفي عملكرد و روحيه ميدان يا محدوده پيرامون آن يا تداعي عملكرد تاريخي يا فرهنگي آن 75
2-7-9-6- تعريف مركز ثقل و نقطه تمركز ميدان 75
2-7-9-7- ايجاد يك نشانه شهري 75
2-7-9-8- تناسب بخشي به نام ميدان 76
2-7-9-9- معرفي سبكها و سنتهاي هنري 76
2-8- ديوار نگاري 77
2-9- معماري به عنوان يك هنر عملكردي هنري كه در آن زندگي مي كنيم 80
2 – 9– 1 – تأثير معماري بر مجسمه‌سازي 817
2-10- شهرشب 91
2-10-1- ساماندهي نور ساماندهي فضا 91
2-10-2- سيماي شبانه شهرها 93
2-11- هنر همگاني ومبلمان شهري 95
2-11-1- اهميت مبلمان در سيماي شهري 98
2-11-2- جايابي بهينه مبلمان شهري 99
2-11-3- روابط نظام‌مند در بين عناصر مبلمان شهري 100
2-11-4- تبليغات 103
2-11-5- مواد و مصالح 103
2-11-6- تخريب‌گرايي وندليسم 104
2-11-7- عوامل سازنده سيماي هر شهر 105
2-11-8- پارک؛ از فضاي سبز تا رويداد هنري 106
2-11-8-1- فرهنگسراها؛ مدل‌ ايراني 108
2 -11 – 8 – 2 – پارک هزاره 110
2-12- طراحي صنعتي و طراحي شهري 113

فصل سوم : هنر همگاني در ايران
3-1- برسي هنر همگاني در ايران 118
3-2- رابطه هنر با اقتصاد 121
3-3- ارتقاء ذائقه هنري مردم 123
3-4 گفتگوي مجيد احمدي با حميد شانس 126
3-5- تهران وميادين آن 130
3-6- شهرستانها وميادين آنها 135
3-7- برسي نقش نشانه‌هاي شهري در تهران 135
3– 7 – 1 – سردر باغ ملي در تهران 137
3-7-2-  برج آزادي تهران 143
3-7-2-1- گفت و گو با حسين امانت طراح ميدان آزادي 144
3-7-3- برج ميلاد 151
3-8- ارزش‌ها در طراحي مجسمه‌هاي شهري 155

فصل چهارم : معرفي هنر مندان مطرح در هنر همگاني
4-1- سياوش ارمجاني 159
4-2- آنيش كاپور 164
4-2-1- چند نمونه از آثار آنيش كاپور 167
4-2-2- گفت‌وگوي آنيش كاپور با «شرق» كه به مناسبت رونمايي از برج المپيك لندن انجام
شده 169
4-3- ماگدالنا آباکانوويکز 175
4-4- جاناتان بروفسکي 176
4-5- فرناندو بوترو 176
4-6- مينگ فاي 177
4-7ـ تتسو هارادا 177
4-8ـ گريس نولتون 178
4-9-ـ کلمنت ميدمور 178

فصل پنجم : پروژه عملي
– مقدمه 181
5-1- پروژه عملي (هفت آسمان) 182
فصل ششم : نتيجه گيري وپيشنهاد
6-1- چه بايد کرد 184
6- 2- نتيجه گيري 193
– تصاوير 197
– مجسمه هاي من 258
– نقاشي هاي من 275
منابع 283

فهرست تصاوير:

– تصاوير صفحه 198 مربوط است به صفحات ……………………………. 3 و15
– تصاوير صفحه 199 مربوط است به صفحات. …………………………… 3 و15
– تصاوير صفحه 200 مربوط است به صفحات…………………………… 11و137
– تصاوير صفحه 201 مربوط است به صفحات ………………………….. 11و137
– تصاوير صفحه 202 مربوط است به صفحات………………………… 11و137
– تصاوير صفحه 203 مربوط است به صفحات ……………………… 11و137و143
– تصاوير صفحه 204 مربوط است به صفحات ……………………… 11و136و151
– تصاوير صفحه 205 مربوط است به صفحه……………………………… 15
– تصاوير صفحه 206 مربوط است به صفحه .………………………………15
– تصوير صفحه 207 مربوط است به صفحه ………………………………. 15
– تصاوير صفحه 208 مربوط است به صفحه ………………………………. 15
– تصاوير صفحه 209 مربوط است به صفحات …………………………15و17
– تصاوير صفحه 210 مربوط است به صفحات …………………… 18و28و29و67
– تصاوير صفحه 211 مربوط است به صفحات ……………………… 18و29و67
– تصاوير صفحه 212 مربوط است به صفحات ………………………… 26و164
– تصاوير صفحه 213 مربوط است به صفحات ……………………….. 110و164
– تصاوير صفحه 214 مربوط است به صفحات ………………………. 110و164
– تصاوير صفحه 215 مربوط است به صفحات ………………………. 110و164
– تصاوير صفحه 216 مربوط است به صفحات ………………………. 110و164
– تصاوير صفحه 217 مربوط است به صفحات ………………………. 110و164
– تصوير صفحه 218 مربوط است به صفحات ………………….. 164و167و169
– تصاوير صفحه 219 مربوط است به صفحات ………………… 164و167و169
– تصاوير صفحه 220 مربوط است به صفحات …………………….. 164و168
– تصاوير صفحه 221 مربوط است به صفحات …………………… 164و168
– تصاوير صفحه 222 مربوط است به صفحات …………………….. 164و168
– تصاوير صفحه 223 مربوط است به صفحات …………………….. 164و168
– تصاوير صفحه 224 مربوط است به صفحات …………………….. 164و169
– تصاوير صفحه 225 مربوط است به صفحات ………………………… 164و169
– تصاوير صفحه 226 مربوط است به صفحات ………………………. 164 و169
– تصاوير صفحه 227 مربوط است به صفحه ……………………………… 164
– تصاوير صفحه 228 مربوط است به صفحه ………………………………. 49
– تصاوير صفحه 229مربوط است به صفحه ………………………………. 49
– تصاوير صفحه 230 مربوط است به صفحه ……………………………… 49
– تصاوير صفحه 231 مربوط است به صفحه ……………………………… 49
– تصاوير صفحه 232 مربوط است به صفحه ……………………………… 49
– تصاوير صفحه 233 مربوط است به صفحه …………………………….. 49
– تصاوير صفحه 234 مربوط است به صفحات ……………………….. 56و88
– تصاوير صفحه 235 مربوط است به صفحات ……………………….. 56و88
– تصاوير صفحه 236 مربوط است به صفحه …………………………….. 56
– تصاوير صفحه 237 مربوط است به صفحه ……………………………. 56
– تصاوير صفحه 238 مربوط است به صفحه ……………………………. 56
– تصاوير صفحه 239 مربوط است به صفحه …………………………….. 57
– تصاوير صفحه 240 مربوط است به صفحه ……………………………. 57
– تصاوير صفحه 241 مربوط است به صفحه …………………………….. 58
– تصوير صفحه 242 مربوط است به صفحات ……………………….. 89و159
– تصاوير صفحه 243 مربوط است به صفحات ………………………. 89و159
– تصاوير صفحه 244 مربوط است به صفحات ………………………. 89و159
– تصاوير صفحه 245 مربوط است به صفحه …………………………… 90
– تصاوير صفحه 246 مربوط است به صفحه …………………………… 90
– تصوير صفحه 247 مربوط است به صفحات …………………….. 136و137
– تصاوير صفحه 248 مربوط است به صفحه ………………………… 175
– تصاوير صفحه 249 مربوط است به صفحه …………………………. 175
– تصاوير صفحه 250 مربوط است به صفحه …………………………. 176
– تصاوير صفحه 251 مربوط است به صفحه ………………………… 176
– تصاوير صفحه 252 مربوط است به صفحه …………………………. 176
– تصاوير صفحه 253 مربوط است به صفحه ……………………………… 177
– تصاوير صفحه 254 مربوط است به صفحه ……………………………… 177
– تصاوير صفحه 255 مربوط است به صفحه …………………………….. 178
– تصاوير صفحه 256 مربوط است به صفحه …………………………….. 178
– تصوير صفحه 257 مربوط است به صفحه …………………………….. 91
– تصوير صفحه 259 مربوط است به صفحات ……………………….. 182و258
– تصاوير صفحه 260 مربوط است به صفحات ………………………. 182و258
– تصاوير صفحات 261 الا265 مربوط است به صفحات ……………….. 182و258
– تصاوير صفحات 266 الا274 مربوط است به صفحه …………………….. 258
– تصاوير صفحات276 الا282 مربوط است به صفحه …………………….. 275

فصل اول

کليات طرح

1-1 – بيان مساله تحقيق :

در جوامع سنتي، گذار ازسنت به مدرنيته، نه در گذر زمان و بستر جامعه، بلکه از طريق فرهنگ وارداتي شکل مي گيرد و در اين ميان پديده هايي ظهور مي نمايند که عدم توجه شايسته به آنها موجب نتايج جبران ناپذير مي گردد. از جمله نتايج حاصل از تغيير نگرش از سنت به مدرنيته در عرصه هنر، گسست ميان مخاطب و هنرمند است. اين جدايي در کليه رشته هاي هنري، که با آکادمي غربي مرتبط اند، نمود داشته و فاصله هنرمند و مخاطب – به واسطه اثر هنري – فزوني مي گيرد. با توجه به پيشينه مجسمه سازي در ايران و گسست طولاني در تاريخ و روند حضور آن در بستر اجتماعي، درک تاريخي جامعه ايراني از مجسمه و مجسمه سازي با ساير ملل هم قدمت خود، کاملاً متفاوت است. لذا تعريف مجسمه سازي براي مخاطب عام ايراني، با آموزش نوين مجسمه سازي و رويکردهاي جديد آن در آموزه هاي دانشگاهي- که گاهي حتي توسط خواص نيز مشکل درک مي شود تا حد بسيار زيادي متفاوت بوده و ارتباط عموم مردم را با اثر هنري غيرممکن مينمايد. بر اين اساس، جدايي هنرمندان و مردم روز به روز بيشتر شده و آثار هنري در گوشه آتليه ها، سالن نمايشگاه ها و موزه ها مهجور مانده؛ و آثاي مبتذل و سطحي در منظر نگاه مردم قرار مي گيرند. در اين ميان، مجسمه سازي شهري ميتواند نقشي موثر براي ارتقاي ادراک مخاطب ايجاد کند و با ارتباط بين مخاطب و مجسمه ساز معاصر، عرصه را براي ارائه آثار ارزشمند فراهم آورد.(کردي،1389،2)
همانطور که در مطلب فوق آمده هنر عمومي به ويژه مجسمه هاي شهري علاوه بر ارتقاي سطح آگاهي عموم مردم از هنر و تجربه شدن از طرف عموم مردم باعث نوعي آشتي ميان مردم با تمام هنرها شده است. به نوعي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir