دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
مقدمه 1
1- بیان مساله 3
2- پیشینه تحقیق 4
3- پرسش های تحقیق 5
4- فرضیه های تحقیق 5
5- اهمیّت و ضرورت تحقیق 6
6- روش تحقیق و تنگناهای آن 6
7- سازماندهی تحقیق 7

بخش اول:مبانی نظری 8
فصل اول: تبیین مفاهیم و سیر تحول کانون اصلاح و تربیت در مکاتب جزایی و اسناد بین المللی 9
گفتار اول: تبیین مفاهیم 11
الف- مفهوم کودک و نوجوان 11
ب- معارض با قانون 13
ج- بازپروری 14
د- کانون اصلاح و تربیت 16
گفتار دوم: سابقه تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مکاتب کیفری و اسناد بین المللی 18
الف- سابقه تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مکاتب کیفری 19
1 – دوران باستان 19
2- مکتب کلاسیک 20
3- مکتب نئوکلاسیک 21
4- مکتب تحقّقی 22
5- دفاع اجتماعی نوین 24
ب- موسّسات اصلاحی و تربیتی در اسناد بین المللی 25
1-اسناد الزام آور: 26
2- اسناد ارشادی 27
3- قواعد سازمان ملل متّحد راجع به حمایت از اطفال محروم از آزادی 27
4- رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ( رهنمودهای ریاض) 28
5- حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی ( قواعد توکیو) 28

فصل دوم: سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران 30
گفتار اول: ارکان کانون اصلاح و تربیت و نقش آنها در بازپروری کودکان و نوجوانان 34
الف- قسمت نگهداری موقت 35
ب- قسمت پذیرش، تشخیص و تحقیقات جرم شناسی 36
1- آشنا کردن با مقررات کانون 37
2- تشکیل پرونده شخصیت 38
1-2- تحقیق درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی 39
2-2 -آزمایش پزشکی: 41
3-2- آزمایش روانپزشکی و روانشناسی 41
4-2- تشخیص استعداد حرفه ای 42
5-2- نحوه ی طبقه بندی مددجویان 43
ج- قسمت آموزش 44
1- آموزش تحصیلی 45
2- برنامه های کمیته فرهنگی و تربیتی 46
3- تربیت بدنی 47
4- فرهنگی و مذهبی 48
5- آموزش برای پیشگیری و سو مصرف مواد مخدر 49
6- برنامه های کمیته حرفه آموزی و اشتغال 51
1-6- مربیان آموزش فنی و حرفه ای 51
2-6- کارگاههای موجود در مجتمع کارگاهی 52
3-6- نحوه صدور پروانه فنی و حرفه ای 53
د- قسمت زندان (اندرزگاه) و مقررات اصلی و تکمیلی کانون اصلاح و تربیت 53
1- تدابیر اصلاحی و تربیتی در زندان 55
2- ترکیب شورای انضباطی و نوع تنبیهات اتخاذی 55
3- مقررات تکمیلی و اصلی کانون اصلاح و تربیت 58
گفتار دوم- تدابیر بهداشتی و وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت 59
الف- تدابیر کمیته بهداشت و درمان و تغذیه 60
1- مشاوره و روان درمانی مددجویان و خانواده آنها 60
2- مراقبت های پزشکی و بهداشتی 62
1-2- برنامه های روزانه و تغذیه 63
2-2- نحوه اطلاع رسانی به پرسنل و مددجویان 64
ب- وظایف مسئئولین کانون اصلاح و تربیت 65
1- وظایف مدیر کانون 65
2- وظایف مددکاران اجتماعی 67
3- وظایف مراقبین تربیتی: 69
4- وظایف یگان حفاظتی 70
5- وظایف واحد اجرای احکام کیفری 72
گفتار سوم- بخش مراقبت بعد از خروج 72
الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج 73
ب- شرایط پذیرش 74
ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی 75
د- آموزش فنی و حرفه ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد 76
ه- شرح وظایف روابط عمومی 78
گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون 79
الف- مرخصی 79
ب- آزادی 80
ج- تماس تلفنی 81
د- مکاتبه 81
ه- ملاقات 82

بخش دوم: بررسی جرم شناختی علل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با رویکردی میدانی 84
فصل اول: تکرار جرم در پرتو اهداف والگوهای اصلاح و تربیت 85
گفتار اول: تعریف نظری، کاربردی و قانونی تکرار جرم 88
الف- تعریف نظری( مفهومی) 88
ب- تعریف کاربردی 93
ج- تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 95
گفتار دوم- علت شناسی تکرار جرم در پرتو نظریه های دانشمندان جرم شناسی 97
الف- نظریه خرده فرهنگ بزهکاری کوهن 98
ب- نظریه نابهنجاری مرتون 102
ج- نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند 107
د- نظریه برچسب زنی 112
ه- نظریه یادگیری اجتماعی 115
گفتار سوم – عوامل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت 118
الف- عوامل فردی موثر در تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون کانون اصلاح و تربیت 119
1- سن و تکرار جرم 119
2- بیکاری و تکرار جرم 121
3- تحصیلات و تکرار جرم 122
4- مذهب و تکرار جرم 124
5- محیط اجتماعی و تکرار جرم 126
ب- عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت 127
1- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی 128
2- «خلاف زندان»: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی 130
3- بخش مراقبت بعد از خروج 131

فصل دوم: رویکردهای پیشگیرانه ناظر به تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت 133
گفتار اول: طرق موثر در تکمیل برنامه های کانون اصلاح و تربیت با رویکردی پیشگیرانه 135
الف- تغییر نگرش کانون اصلاح و تربیت از «سلب توان بزهکاری» به « بازپروری» 135
ب- فعال سازی بخش نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت و طبقه بندی خوابگاه 136
ج- تمرکز بیشتر بر اصول حفاظتی 138
د- فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی اجرایی در داخل کانون 140
ه- پویاتر شدن بخش مراقبت بعد از خروج 141
1- تلاش برای بهبود شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان 142
2- تلاش برای سواد آموزی و اشتغال به تحصیل کودکان و نوجوانان 143
3- تلاش برای کاریابی و اشتغال به کار نوجوانان و جوانان 143
خ- جلوگیری از شکل گیری فرآیند «برچسب زنی» توسط سایرین در داخل کانون 144
گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون 145
الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت 145
ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی 146

نتیجه گیری و پیشنهادها 148
فهرست منابع 154
ضمیمه: مصاحبه ها 157
مصاحبه با دختران کانون اصلاح و تربیت تهران 158
مصاحبه با پسران کانون اصلاح و تربیت تهران بزرگ 165

مقدمه

بشر برای زندگی در اجتماع ناگزیر از رعایت قواعد و مقررات آن است.اجتماع نیز برای پایداری، دوام و جلوگیری از سو استفاده افراد اقدام به وضع ضمانت اجرایی نموده است، تا در صورت تخلف افراد جامعه از مقررات به تنبیه و اصلاح آنها پردازد. افراد برای زندگی در جامعه باید هنجارها و ارزشهای جامعه را بیاموزند و آنها را در خود درونی نمایند. نظم، امنیت و پیشرفت جامعه نیز در پرتو شناخت و رعایت هنجارها و ارزشهای جامعه خواهد بود. کودکان و نوجوانان به عنوان اصلیترین و مهمترین منابع انسانی اجتماع بشمار میروند. همانطور که توجه به مسایل تغذیه و بهداشت در دوران کودکی از نظر حفظ سلامت جسمانی برای کودکان بسیار اهمیت دارد، آموزش و درونی نمودن ارزش ها، هنجارها، نقش ها و الگوهای جامعه نیز به همان اندازه مهم و نیاز به توجه خاصی دارد.
جرم یک پدیده زیستی –اجتماعی- روانی است و از ابتدای زندگی بشر در روی زمین وجود داشته و فقط میزان آن از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت دارد. برای پیشگیری از ورود اطفال به سیستم قضایی و ارتکاب بزه، جامعه بایستی از طریق برنامهریزی و تقویت نهادهایی که در جامعه پذیری موثر هستند کودکان و نوجوانان را به سوی زندگی سالم و جهت دار هدایت نماید. وجود یک کودک معارض با قانون تا حد زیادی مؤید عدم توجه جامعه و نهادهای جامعهپذیری به او بوده است.
کودکان و نوجوانان به عنوان پر ارزشترین سرمایه های یک ملت هستند که در صورتی که مورد غفلت والدین و مدیران اجتماعی قرار بگیرند، امکان ارتکاب اعمال ضد اجتماعی(بزه) در آنان وجود دارد. از آنجا که کودکان و نوجوانان در مرحله آغازین رشد و زندگی اجتماعی هستند و در اغلب جرایمی که توسط آنها ارتکاب مییابد بزه دیده جرم هستند، به همین دلیل هم مقررات داخلی و هم اسناد بینالمللی از فرستادن کودکان و نوجوانان معارض با قانون به مراکز نگهداری در محیط بسته و تماس با سیستم قضایی مخالف می باشد و فقط به عنوان آخرین راهچاره و آن هم برای حداقل زمان ممکن لازم میداند. به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی، مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را اصلاح نمایند، ناچار به نگهداری در محیط بسته برای نگهداری و با هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن او، فرستاده میشوند. به همین منظور کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان در سال 1347 برای اولین بار در تهران تاسیس و با هدف نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن دارند، شروع به فعالیت کرد. کانون اصلاح و تربیت با بهره گیری از برنامهها و بخشهای مختلف و متنوع در زمینههای علمی و عملی مانند؛ کارگاههای مختلف، برنامه های مذهبی، ورزشی، مشاوره و مددکاری و.. سعی در اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان دارد.
تکرار جرم یکی از مهم ترین مباحث جرم شناسی و حقوق کیفری است که هم با مسایل جزایی و هم با مباحث اجتماعی ارتباط دارد. در فرآیند تکرار جرم بزهکاران، دستگیر، توقیف، محاکمه و محکوم میشوند و بعد از طی مراحل، با تصور اینکه تربیت و اصلاح شدهاند دوباره به محیط اجتماعی باز میگردند، ولی باز مرتکب جرم شده و دوباره به چرخه کیفری باز میگردند. این امر هم برای دولت و هم برای فرد هزینههای مادی و روانی زیادی به بار میآورد. تکرار جرم نه تنها ناتوانی فرد در انطباق با هنجارها و ارزش های اجتماعی را نشان می دهد، بلکه نشان دهنده ناتوانی نظام های تربیتی در بازپروری و اصلاح و تربیت فرد معارض با قانون است. بویژه در جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان که نیاز به اصلاح و تربیت سریع آنها و به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم توسط آنها، امر مهمّی تلقی می شود.
کودکان و نوجوانان در سنی قرار دارند که نیاز به حمایت و هدایت دارند؛ در اصل این حمایت و هدایت ابتدا باید از سوی خانواده، به عنوان اولین محیط اجتماعی که کودک در آن پا میگذارد، بعدها از سوی نهادهایی مانند مدرسه از طریق مربیان و معلمان و از گروه دوستان و جامعه باشد. اگر خانواده در شرایطی باشد که نتواند ارزشها و هنجارها را در محیطی ایمن برای کودک درونی سازد و محیط اجتماعی و دوستان جایگزین خانواده شود، کودک تابع محیط اجتماعی می شود، به عبارت دیگر اگر دوستان کودک و نوجوان اعمالی ضد اجتماع داشته باشند او نیز با همان الگوها، رشد و پرورش می یابد و اهداف و ابزارهای دستیابی به اهداف، برای او به همان شیوهای که گروه همسالان قبول دارند نهادینه می شود. به عبارتی دیگر کودک در محیط جرمزا رشد میکند و پس از طی مراحلی، پای کودک و نوجوان به مراکز اصلاحی و تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت باز میشود.
کانون اصلاح و تربیت به عنوان جزیی از سیستم قضایی در صدد برخورد و شکلدهی رفتارهای ضد اجتماعی این

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir