فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..6
1-4) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-1) هدف اصلي پژوهش………………………………………………………………………………………………….8
1-4-2) اهداف جزئي پژوهش………………………………………………………………………………………………..8
1-5) سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………9
1-6) فرضيات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….10
1-7) تعاریف مفهومي متغیرها و اصطلاحات……………………………………………………………………………12
1-8) تعاريف عملياتي شاخص‌ها……………………………………………………………………………………………18
فصل دوم: ادبيات نظري و تجربي پژوهش
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2) تعریف سیستم يا نظام …………………………………………………………………………………………………..29
2-3) آموزش و پرورش به مثابه یک سیستم يا نظام…………………………………………………………………..29
2-4) اهمیت آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………32
2-5) نقش آموزش و پرورش در ابعاد مختلف توسعه ………………………………………………………………32
2-5-1) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اجتماعي………………………………………………………33
2-5-2) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه فرهنگي………………………………………………………..34
2-5-3) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصاعي……………………………………………………….35
2-6) آموزش و پرورش و برابري فرصت‌هاي آموزشي……………………………………………………………..35
2-7) نظام آموزشي……………………………………………………………………………………………………………….38
2-7-1) انواع نظام آوزشي و سطوح آن ………………………………………………………………………………….39
2-8) ساختار آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….39
2-9) آموزش ابتدایی و جوانب مختلف رشد…………………………………………………………………………..40
2-9-1) رشد ارزش‌ها…………………………………………………………………………………………………………..42
2-9-2) رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..43
2-9-3) رشد عقلانی……………………………………………………………………………………………………………..43
2-10) آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادی…………………………………………………………………………….44
2-11) اهداف آموزش ابتدایی…………………………………………………………………………………………………44
2-12) نظام های آموزشی در جهان…………………………………………………………………………………………46
2-13) چالش‌های اصلی نظام آموزشی در جهان و ايران……………………………………………………………..50
2-14) نارسایی‌های مقطع آموزش و پرورش ابتدایی ایران…………………………………………………………..52
2-14-1) مفهوم برنامه‌ريزي آموزشي……………………………………………………………………………………….53
2-14-2) تعاريف برنامه‌ريزي آموزشي……………………………………………………………………………………..53
2-15) كارايي………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-15-1) معني و مفهوم كارايي……………………………………………………………………………………………….56
2-15-2) تعاريف كارايي……………………………………………………………………………………………………….57
2-16) بهره ‌وري……………………………………………………………………………………………………………………58
2-17) رابطه كارايي با بهره وري و اثربخشي…………………………………………………………………………….59
2-18) كارايي در نظام‌هاي آموزشي…………………………………………………………………………………………60
2-19) كارايي دروني و كارايي بيروني……………………………………………………………………………………..61
2-19-1) كارايي دروني………………………………………………………………………………………………………..62
2-20) برنامه ‌ريزي‌هاي توسعه بين‌المللي………………………………………………………………………………..65
2-20-1) برنامه‌ي توسعه‌ي هزاره يا اعلاميه هزاره ……………………………………………………………………65
2-20-1-1) آرمان و اهداف برنامه ريزي آموزشي در برنامه‌ي توسعه‌ي هزاره ……………………………..67
2-20-2) برنامه ریزی آموزش براي همه………………………………………………………………………………….67
2-20-2-1) تاريخچه……………………………………………………………………………………………………………67
2-20-2-2) اهداف و چارچوب برنامه ريزي در برنامه ملی آموزش برای همه…………………………….69
2-20-2-3) تدوين برنامه آموزش برای همه………………………………………………………………………….71
2-20-2-4) برنامه ملي آموزش براي همه در ايران…………………………………………………………………..72
2-20-2-5) استراتژي‌ها……………………………………………………………………………………………………….76
2-20-2-6) معرفي گروه‌هاي هدف برنامه در ايران…………………………………………………………………80
2-20-2-7) برنامه آموزش برای همه از منظر برنامه توسعه ملي…………………………………………………81
2-20-2-8) ارتباط برنامه های عمراني و توسعه با برنامه ملي آموزش برای همه………………………….83
2-20-2-8-1) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در برنامه چهارم…………………………………………80
2-20-2-8-2) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در برنامه پنجم……………………………………………84
2-20-2-8-3) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در سند برنامه راهبرد…………………………………..84
2-20-2-8-4) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در سند تحول بنيادين…………………………………..85
2-21) ارتباط بين برنامه آموزش و پرورش و برنامه توسعه ملی………………………………………………….85
2-22) برنامه‌ها و اهداف دوره ابتدایی در طول برنامه در استان ………………………………………………….86
2-23) قوت‌ها و ضعف‌های توسعه آموزش ابتدایی استان………………………………………………………….87
2-24) تعریف شاخص آموزشی…………………………………………………………………………………………….88
2-25) نشانگرهای آموزشی برنامه ملی آموزش برای همه………………………………………………………….88
2-26) مروری بر تحقیقات انجام گرفته………………………………………………………………………………….90
2-26-1) پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………90
2-26-2) تحقيقات خارجی………………………………………………………………………………………………….96

فصل سوم: روش تحقيق
3-1) روش

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir