آثار اجتماعي عدالت از نظر امام علي عليه‌السلام چيست؟

سوالات فرعي
1 . عدل و قسط از منظر امام علي عليه السلام به چه معناست؟
2. از منظر امام علي عليه السلام، عدالت اجتماعي در زمينه سياسيچه آثاري دارد؟
3. از منظر امام علي عليه السلام، عدالت اجتماعي در زمينه اقتصاديچه آثاري دارد؟
4. از منظر امام علي عليه السلام، عدالت اجتماعي در زمينه قضايي چه آثاري دارد؟

فرضيه ها
1. اجراي عدالت مي‌تواند يك جامعه آرماني بسازد و مصالح و منافع فردي و اجتماعي مردم را به بهترين وجه تأمين نمايد.
2. عدل يعني نفي هر گونه تبعيض و رعايت استحقاق‌ها و قسط به معناي عدل و داد و رعايت حقوق ديگران مي باشد.
3. عدالت اجتماعي در زمينه سياسي، موجب استقرار نظم و امنيت در جامعه مي‌گردد.
4. عدالت اجتماعيدر زمينه اقتصادي، موجب بهره‌مندي يكسان از بيت‌المال و ساير امكانات عمومي جامعه براي مردم مي‌گردد.
5. عدالت اجتماعي در زمينه قضايي، موجب آرامش و امنيت مردم و حفظ حقوق آنان مي‌گردد.

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه ی مورد تحقیق، نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه ی اجرای آن، شیوه ی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

شيوه كار در پژوهش حاضر به صورت توصيفي- تحليلي بوده، روش و ابزار گردآوري اطلاعات آن به صورت كتابخانه‌اي و فيش برداري مي‌باشد. به اين شيوه كه پس از جمع‌آوري داده‌هاي لازم از بين احاديث امام علي عليه‌السلام، به دسته بندي و بررسي و توضيح و تحليل آن‌ها پرداخته شده است.

ت. یافته های تحقیق:

اجراي عدالت در سطح جامعه در بردارنده مزاياي ارزشمندي براي مردم آن جامعه مي‌باشد و علاوه براين، عدالت شرايطي را فراهم مي‌كند كه جامعه از گزند دشمنان در امان باشد و در نتيجه دوام و ماندگاري آن‌را تضمين مي‌نمايد. در چنين جامعه‌اي زندگي در آن مطلوب و خوشايند مي‌گردد، حق كسي ضايع نمي‌شود و مردم به راحتي به آرمان‌ها و آرزوهاي خود دست مي‌يابند.

ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:
در نگاه امام علي عليه‌السلام استقرار عدل و قسط در جامعه، در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي و قضايي آثار فراواني دارد؛ در زمينه سياسي در بردارنده آثاري چون ايجاد امنيت سياسي، رضايت‌مندي، شكست دشمن، ارزشمندي حكومت، نااميدي دشمن در دست‌يابي به آرزوهايش، شايسته سالاري،دوام و پايداري حكومت و جامعه، اميدواري مردم، انتظام امور و… مي‌باشد. و در زمينه اقتصادي در بردارنده آثاري چون كاهش فقر و فاصله طبقاتي بين مردم يك جامعه، گشايش و توسعه، اصلاح و آباداني شهرها، ياري ستمديده، ايجاد امنيت اقتصادي، حفاظت از بيت‌المال و تقسيم عادلانه آن بين مردم، افزايش بركات، اصلاح مردم و… مي‌باشد. و در زمينه قضايي نيز آثاري چون برابري طرفين دعوا در قضاوت، برپايي حق و تساوي در رعايت حقوق مردم، حمايت از حقوق مردم و صاحبان حق، ايجاد امنيت اجتماعي، سعادت و آرامش و … را به دنبال دارد.

صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می‌نماييم.
رئیس کتابخانه: نام استاد راهنما: دکتر محمد حسین بیات
سمت علمی: دانشیار
نام دانشکده: الهیات و معارف اسلامی

چكيده
اجرا و برقراري عدل و قسط در جامعه مهم‌ترين هدف حكومت و وظيفه اصلي پيامبران و ائمه اطهار عليهم السلام مي‌باشد؛ و امام علي عليه‌السلام خود مصداق كامل عدالت و كلام وي راه‌گشاي بشريت مي‌باشد كه در اين پژوهش به بررسي آثار اقامه عدل و قسط در سخنان گوهربار آن حضرت پرداخته شده است.
از نظر حضرت علي عليه‌السلام عدل به معناي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود است، به بيان ديگر با توجه به اين كلام، عدل به معناي رعایت حقوق مردم و تعادل و برابری در تمامی امورمي‌باشد.
عدالت به دو دسته عدل الهي و انساني تقسيم مي‌شود و عدل انساني، به عدل فردي و عدل اجتماعي و عدالت اجتماعي (بهره‌مندي همه افراد جامعه با توجه به ظرفيت و استعدادشان از امكانات عمومي موجود در جامعه) خود به عدل سياسي، اقتصادي و قضايي تقسيم مي‌گردد.
گسترش عدالت اجتماعي در جامعه در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و قضايي تبعات خاص خود را دارد،چنان‌كه در زمينه سياسي موجب ايجاد امنيت سياسي، شكست دشمن، خشنودي و رضايت‌مندي مردم از زمامداران و رهبران جامعه، اميدواري مردم، قوام جامعه و … مي‌گردد و در زمينه اقتصادي سبب كاهش فقر، ايجاد آسايش، توسعه و رفاه، كمك به ستمديده، اصلاح و آباداني شهرها، ايجاد امنيت اقتصادي و … مي‌شود و در زمينه قضايي نيز آثاري از قبيل: برابري طرفين دعوا در قضاوت، برپايي حق و تساوي در رعايت حقوق مردم، حمايت از حقوق مردم و صاحبان حق، ايجاد امنيت اجتماعي، سعادت و آرامش و … را به دنبال دارد.
اختلاف نابه‌جاى طبقاتى، بي‌كارى، فقر، تجاوز به حقوق ديگران، تبعيض در بهداشت و درمان و دانش و تعليم و تربيت از بى‏عدالتى‏هاى اجتماعى نشأت مى‏گيرد. از هنگام اجتماعى شدن زندگى انسان بيشترين ناهنجارى‏ها و تلخ‏كامى‏ها و تبعيض‏ها و تفاوت‏ها از بى‏عدالتى دامن‏گير جامعه شده است، با اجراي عدالت در جامعه مي‌توان همه‌ي اين موارد را ريشه كن ساخت و جامعه را به سوي پيشرفت و تعالي سوق داد.
كليد واژه: عدل، قسط، امام علي عليه‌السلام، عدالت اجتماعي، عدالت سياسي، عدالت اقتصادي، عدالت قضايي.

پيشگفتار
عدالت براي آدمي نه تنها نيازي مهم، بلكه خصلتي فطري و آرماني و هميشگي بوده است. اين امر همواره از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بشر بوده است و تحقق و استقرار آن، خواست دائمي انسان‌ها در تمام دوره‌هاي تاريخي بوده و هست.
عدالت يعني رعايت حقوق و رساندن هر ذي حقي به حق و حقوقش، به همين دليل است كه اجراي آن از اهميّت ويژه‌اي برخوردار است تا جايي‌كه خداوند آن‌را هدف بعثت انبياء قرار داده استكه به اين واسطه مردم را به گونه‌اي بسازند تا خود آن‌ها مجري قسط و عدل قرار‌گيرند و حقوق يكديگر را بپردازند و به اين وسليه از تضييع حق ضعيفان و ساير افراد ممانعت شود.
ائمه اطهار عليهم السلام نيز عدالت را براي احقاق حق امري ضروري مي‌دانستند و تأكيد آن‌ها براي اعطاي حق به صاحبان آن را مي‌توان، دليل عمده اهميّت آنان به عدالت در اسلام در نظر گرفت.
مولاي متقيان اميرالمؤمنين عليه‌السلام كه خود مظهر و الگوي كامل عدالت است، همواره در كلام خويش به برقراري اين امر مهم تأكيد مي‌نمود و از كارگزاران و فرمانده‌هاي حكومتي خويش مي‌خواست كه اجراي عدل وداد را در اداره امور، به عنوان يك اصل قرار دهند.
اجراي عدل و قسط در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، قضايي، فرهنگي و … دربردارنده آثار مثبت و سازنده‌اي مي‌باشد كه همواره امام علي عليه‌السلام در خلال تبيين موضوع عدالت و تشويق كارگزاران خويش به رعايت آن، به اين آثار اشاره مي‌نمايد تا به اين واسطه نه تنها كارگزاران بلكه ساير مردم با اين آثار آشنا گردند و براي اصلاح و آباداني جامعه و هم‌چنين پيشرفت آن، به عدل و داد عمل نمايند.
از آن‌جا كه احاديث امام علي عليه‌السلام فقط مختص مردمي كه در زمان حيات اين بزرگوار زندگي مي‌كردند نمي‌باشد، مردم همه‌ي قرون از مخاطبان آن هستندو از اين رو مي‌بايست اين مردم به ويژه زمامداران و سياستمداران به اين احاديث جامه عمل بپوشانند. براي اين‌كار لازم است كه ابتدا مردم با احاديثي كه راجع به عدالت و پيامد آن است، آشنا گردند و آن‌را درك نمايند امّا درك و فهم اين احاديث براي اكثر مردم كه با علوم ديني آشنايي ندارند، دشوار است به همين خاطر محقّقان و انديشمندان اسلامي موظّفند كه اين احاديث را مورد بررسي قرار دهند و به تبيين و توضيح آن بپردازند تا به اين وسيله ساير مردم با موضوع عدالت و آثار آن آشنا گردند.
در پژوهش حاضر به بررسي آثار اقامه عدل و قسط در احاديثي از امام علي عليه السلام كه در كتب حديثي نهج‌البلاغه، غررالحكم و دررالكلم، بحارالانوار، كافي و… نقل شده‌است، پرداخته شده. و با استفاده از شروح نهج البلاغه، شرح غررالحكم و ساير كتب مربوطه، اين احاديث شرح داده شده.

با تقدیر و تشکر از
اساتید محترم گروه علوم قرآن و حدیث به ویژه
جناب آقای دکتر محمد حسین بیات که زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.
و جناب آقای دکتر محمد شعبان پور که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند.

فهرست مطالب
كلّيات و طرح تحقيق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
بيان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
اهمّيت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….2
سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
سوالات فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………3
فرضيه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
پیشینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
فصل اوّل: مفهوم شناسي
1-1. معناي اقامه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
2-1. معناي لغوي عدل……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
3-1. معناي اصطلاحي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir