پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248) تحقیق علمی

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي بعد از گذشت 6 ماه از... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

نتیجه گیری وپیشنهادات 40نتیجه گیری 41پیشنهادات 42منابع 44فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3- 1 متغیرهای مورد نظردرارزیابی ایمپلنت های بارگذاری شده 27جدول شماره 3-2 آزمون های مورد استفاده درارزیابی متغیرها 28جدول شماره 4-1 مقایسه میانگین تحلیل استخوان Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249) پایان نامه

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391 استاد راهنما : سرکار... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق1- 2 چهارچوب پژوهش................................................................................................................142- 2  مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................30فصل سوم: زمینه و پیشینه تحقیق1- 3  نوع پژوهش........................................................................................................................402- 3 جامعه پژوهش.....................................................................................................................40 3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

نمونه مقاله — پایان نامه239) نمونه پایان نامه

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان – مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری مهر ماه 1392 به نام خدا اظهارنامه اینجانب مریم کریمی (902139)... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

1-1-مقدمه PAGEREF _Toc372535045 \h 21-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc372535046 \h 51-3-اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc372535047 \h 91-4-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc372535048 \h 131-4-1-‌هدف اصلی PAGEREF _Toc372535050 \h 131-4-2- اهداف فرعی PAGEREF _Toc372535051 \h 131-4-3- تعاریف شکاف Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود پژوهش فارسی — پایان نامه240) مقاله ایرانداک

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

چکیده 11-1 مقدمه32-1 بیان مسئله33-1 ضرورت و اهمیت تحقیق84-1 اهداف تحقیق92- 1 مقدمه112-2 مروری بر ادبیات113-2 مبانی نظری22 1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

پژوهش علمی — پایان نامه241) فایل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

4-5 سایر پیشنهادات..........................................................................................................................................98منابع....................................................................................................................................................................99پیوست ها...........................................................................................................................................................104فهرست جداول:جدول شماره (1) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک.............................................................47جدول شماره (2) : توزیع فراوانی وضعیت اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک سوالات درحیطه ارزشگذاری وشناخت Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود ریسرچ ایرانداک — پایان نامه242) فول تکست

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال تحصیلی 90 – 1389- استاد راهنما دکتر ولیاله اکبری استاد مشاور دکتر اکرم... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................... 93فهرست جداول :عنوان صفحه جدول 4-1- فراواني سلامت رواني بر حسب جنس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم........................................................................................................................................... 20جدول 4-2- فرواني سلامت رواني بر حسب وضعيت تأهل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم.............................................................................................................................. Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

پژوهش ایرانداک — پایان نامه243) ریسرچ

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر استاد مشاور: جناب آقای دکتر وفایی... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

عوارض بيماري ريفلاكس...............................................................................................................27تشخیص.........................................................................................................................................29درمان............................................................................................................................................33بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شدهمطالعات داخلی..............................................................................................................................38مطالعات خارجی............................................................................................................................42فصل سوم : مواد و روش کار...........................................................................................................45فصل چهارم : نتایج...........................................................................................................................48فصل پنجم : بحث.............................................................................................................................64فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات...............................................................................................68منابع.................................................................................................................................................70چکیده انگلیسی ................................................................................................................................88فهرست جداول و نمودارها: Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

تحقیق علمی ایرانداک — پایان نامه244) پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری محسن مطلبی کربکندی استاد راهنما دکتر محمد کاظم مسلمی(دانشیار اورولوژی) اساتید مشاور دکتر زهرا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

نمودار4-4: درصد فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ...................................................................................................36نمودار5-4: فراوانی عوار ض آی وی پی در جمعیت مورد بررسی.................................................................................................................38نمودار 6-4:فراوانی تشخیص سنگ توسط CT در جمعیت مورد بررسی.........................................................................................................41نمودار 7-4:فراوانی تشخیص سنگ توسط Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

فول تکست — پایان نامه245) موضوع پایان نامه

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: محمدآدینه وند اساتید راهنما: دكترحمیدرضا... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

نتيجه‌گيري: انجام تحريك حسی توسط افراد خانواده در بهبود سطح هوشياري بيماران كمايي مورد مطالعه موثرتر از پرستاران میباشد. همچنین حضور افراد خانواده بر بالین بیمار میتواند تا حدود زیادی از نگرانی آنها بکاهد و Read more…

By 92, ago
پژوهش-پایان نامه

دانلود تحقیق علمی — پایان نامه246) فایل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان دانشکده جنگلداری و فناوری چوب پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب) بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی پژوهش و نگارش: اسکندر حاجی پور استاد... ادامه مطلب | اشتراک گذاری

4-3-1-6- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد و مصالح ......................................................................604-3-1-7- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی ..........................................................................624-3-1-8- شاخص های سازگاری مصالح چوبی با طبیعت.....................................................................644-3-1-9- شاخص افزایش آگاهی مردم از ساختمان های چوبی ..........................................................664-3-1-10- شاخص Read more…

By 92, ago