خصوصیات سیاست و اقتصاد سالم

فهرست مطالب
مقدمه ................................................
فصل اوّل کلّیّات تحقیق ..............................
بیان مسأله ..............................................
اهداف تحقیق..........................................
ضرورت و اهمّیّت تحقیق...............................................
پیشینه و نوآوری تحقیق ......................................
سؤالات تحقیق......................................
فرضیّات تحقیق .........................................
نوع و روش پژوهش ..................................
معنای لغوی سیاست.......................................
سیاست در قرآن و معنای اصطلاحی آن ..............................
اقتصاد ............................ معنای لغوی
اقتصاد در قرآن ومعنای اصطلاحی اقتصا د.................................
معنای اصطلاحی اقتصاد..............................................
رابطه سیاست و اقتصاد ...................................
فصل دوم: مبانی و اصول سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و روایات
مبانی سیاست و اقتصاد سالم ....................... الف-
توحید محوری........................... 1-
اقتصاد سالم ، تجلی گاه توحید ...........................
ویژ گی های انسان اقتصادی در اسلام.............................
2- معاد باوری ...................................
معادباوری وتعادل اقتصادی .....................................
ب- اصول سیاست و ا قتصاد سالم
1- اصل تفقّه در احکام اقتصادی...............................
2- اصل عدالت اقتصادی .........................................
3- اصل تعاون و همکاری..........................................................
اصول سیاست سالم...................................
1- اصل تولی وتبری ....................................
2- حفظ سیادت اسلام.................................
 2-  التزام و پایبندی به پیمان ها......................................
3- آزادی وکرامت .........................................
اصول سیاست خارجی از نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری .............................
فصل سوم: ویژگیها و تأثیرات متقابل سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قران و سنت
الف - ویژگی های سیاست و اقتصاد سالم
حاکم شدن ارز ش هاي ا خلاقی.....................................................
تأ ثیر ا ت با ورهای ا خلاقی بر ا قتصاد...........................................................
خود کفایی و اقتدار ا قتصادی ............................................
رشد سیاسی.................................................................
بهره مندی از سعادت دنیوی و اخروی................................................
عوامل رسیدن به سعادت دنیا و آخرت ...........................................
ب - تأ ثیرا ت متقابل سیاست و اقتصاد سا لم
الف - جهت دهی به رونق اقتصاد ................................
ب- تشویق کار و تلاش ...................................
ج- کمک به رشد و تولید........................................
د- توجه به كيفيت.................................................
و- استفاده درست از امكانات................................................
ه - توجه به اولويت‌ها..............................................
فصل چهارم : موانع تحقق سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و سنت.....
موانع تحقق سیاست و اقتصاد سالم ..................................
1- فساد اخلاقی ...........................................
2- رفاه زدگي و اشرافی گری...................................
3- احتکار و کم فرو شی .............................
4 - غش در معامله .......................................
5- نادیده گرفتن ظرفیت های سیاسی و اقتصادی داخلی ...................
6- الگوپذیری از بیگانگان...................................................
7- اختلاس...........................................
8- فرصت طلبان ......................................
- اسراف.............................................9 - کسب درآمد از راههای حرام...............................10 11- رباخواری..........................................................................
12- کم فروشی ……………………………………..
13- رشوه……………………
فصل پنجم: راهبرد های سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و سنت ...............
راهبردهای سیاست و اقتصاد سالم........................
الف- افزایش مهارت و کار آفرینی................................
ب- مبارزه با بیکاری .....................
ج - میانه روی ..................................
وجود حاکمان و مسولان با صلاحیت ......................
قوانین مناسب مبتنی بر آمو زه های دینی ........................
آمیختن ارزشهای اخلاقی با سیاست و اقتصاد ....................
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ،منابع و مآخذ..................

فصل اوّل
کلیات تحقیق :
بیان مسأله:
اقتصاد از مقوله های مهم در زندگی بشر است و تأثیر آن نه فقط در امور دنیوی بلکه با سعادت و شقاوت اخروی ؛ارتباط دارد. از طرفی هم بین اقتصاد و سیاست , ارتباط متقابل وجود دارد از مسائل مهم در بعد سیاست و اقتصاد مسأله ی سلامت آن است. به عبارتی اگر اقتصاد و سیاست بر مبانی و اصول و شیوه های درست و کارآمد استوارباشد آن وقت نتایج مناسب و سعادت بخش خواهد داشت. داشتن سیاست و اقتصاد سالم مطلوب انسان ارزشی است . چرا که این نوع سیاست و اقتصاد را درراستای دیا نت و بندگی خداوند و در خدمت آبادانی دنیا و آخرت خود و جامعه ی خود می داند.
تنها منبعی که می تواند ما را به طور کامل در جهت ا طلاع از ویژگی های سیاست و اقتصاد سالم یاری کند, قرآن و سنت است. شاهد این مدعا ،آیه ی: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمينَ »(نحل ،89) و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم. , اکنون این سؤال مطرح است که فعالیتهای سیاسی و اقتصادی مسلمانان , چگونه می تواند برخوردار از ویژگی های قرآنی و منطبق با سیا ست و سیره ی معصومین (ع) باشد؟ آن هم درشرایطی که مخالفان قرآن و ا سلام سعی می کنند تا دین را در زمینه های سیاسی و اقتصادی ناکارامد و حتی بدون کاربرد جلوه دهند وآنرا محدود به مسائل عبادی (به تعبیر خودشان) کنند.
هدف اصلي انجام این پایانامه معرفي معيارهاي سیاست و اقتصاد سا لم از ديدگاه قرآن و حديث به عنوان پايه اي براي اجراي عدالت اقتصادي است. جامعه سالم قرآني و توحيدي، جامعه اي است كه از اقتصاد سالمي در نظام مديريت توليد و توزيع و الگوهاي مصرف برخوردار باشد و قرآن به همه اين ابعاد توجه داشته و راهكارهاي علمي، ساده و درهم تنيده اي را از يك جهت ارايه داده كه بدون توجه به پيوستگي و بستگي همه اجزا آن هرگز نه مي توان به درك درستي از مفاهيم و معيارها و راهكارهاي آن رسيد و نه مي توان آن را توجيه، تحليل و تفسير كرد. يك سیاست و اقتصاد سا لم، اصيل، پويا و شكوفا نمي تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه بايد آينده و حتي نسل هاي پس از آن را نيز در برگيرد.
ضرورت پژوهش در اصطلاحات سیاسی قرآن کریم از آن روست که قرآن، قانون اساسی اسلام به شمار می‌آید؛ بنابراین برای کشف اهداف سیاسی این دین، چاره‌ای جز آشنایی با زبان و فرهنگ و اصطلاح‌شناسی خاص قرآن کریم نیست. به خصوص که قرآن کریم در حدود چهارده قرن پیش نازل شده و در این مدت طولانی، تغییرات و تحولات بسیاری در زبان عربی رخ داده که معلوم نیست زبان عربی که امروزه رایج است همان لسان قرآنی باشد؛ بنابراین برای شناخت اصطلاحات سیاسی قرآن، لازم است در آیات تأمل کرده و از روایات اهل بیت استمداد جوییم.
ازآنجاكه سياست يك مفهوم قرآني است ومتاسفا نه باعملكردها و كارنامه هاي سياه اكثرسياستمداران.اين مفهوم درنزد عامه ي مردم داراي وجهه اي منفي شده لذا بايد تلاش كرد در سايه ي قرآن واحاديث، اين مفهوم را ازبرداشتها و كاربردهاي ناسالم جداكرد
انگیزه اینجانب در این تحقیق ، ارائه ی ویژگی های جامع و کارآمد سیاسی و اقتصادی در جهت بهینه سازی سیاست و برنامه ریزی و تصویب قوانین اقتصادی وسیا سی کشور مبتنی بر آموز های قرآن و حدیث و ایجادراهکارها ی قرآنی برای اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي سیاسی و ا قتصادي، در مسير مطلوب و رسیدن به اهداف اسلامی در دهه ی پیشرفت و عدالت است.

ا
اهداف تحقیق:
1- دستیابی به مهمترین ویژگیها و خصوصیات سیاست و اقتصاد سالم با بهره گیری از قرآن و حدیث
2- آشنایی با مبانی واصول و راهبردهای سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث.
ضرورت و اهمّیّت تحقیق:
از نظر قرآن ، اهميت اقتصاد سالم در سرنوشت ا بدي ا نسان ، قرب الهی و رباني شدن و رسيدن به آسايش و آرامش مادی و معنوی ، تنها در سايه يكتاپرستي، سلامت ا مور ا قتصادي و پرهيز از هرگونه فساد وزیاده خواهی تحقق می یابد. (اعراف، آيه85؛ هود، آيات 84تا 86) از اين رو امور اقتصادي و معيشتي مردم و آسايش آنان، داراي جايگا هي مهم در حد مسائل اعتقادي و عبادي است. (بقره، آيات3 و 41و 43و 83و 177 و 277؛ نساء، آيه39 و آيات ديگر) بر همين اساس، حضرت شعيب(ع) اصلاح و تصحيح امور اقتصادي جامعه را هم پاي اصلاح امور اعتقادي و اخلاقي جا معه پيگيري مي كند (اعراف، آيه85؛ هود، آيات84تا 86؛ شعراء، آيات177 و 181 تا 183) پيامبر(ص) نيز به حكم آموزه هاي قرآني اين گونه عمل كرد.
نظریه پردازان درمورد ماهیت و چگونگی سیا ست خارجی دراسلام پرداخته اند،اما تحقیق حاضر برآن است تا

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه244)

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه245)

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: Read more…

background