74005466319
کلیهی دستاوردهای این پژوهش متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشد.
-132422-480780
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی
گرایش فقه و حقوق اسلامی
عنوان
مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
استاد راهنما
دکترمهدی ذوالفقاری
استاد مشاور
دکتر سید محمود مجیدی
نگارنده
مسعود گازری
بهمن 1392
سپاسنامه
در این واپسین وهله و در این نقطهی پایان که خود آغازی دیگر است، سپاس و ستایش فراوان نثار یگانه معبود بزرگ هستی که هر جنبندهای را در منظومهی بزرگ خلقتش از سایهسار لطف و رحمت بیکرانش بهرهای است. سپاس و ستایش فراوان بر راهنمای بزرگ بشریت، حضرت ختمی مرتبت رسول پاک او و خاندان برگزیدهاش، صلوات الله علیهم اجمعین.
سپاس فراوان نثار بزرگوارانی که در هر وهله از این مسیر همراهان و راهنمایان دلسوز من بودند. بیشک به سرمنزل مقصود رسیدن این پژوهش بیهمراهی، همدلی و یاری این بزرگواران ممکن نبود.
نخست استاد فـرزانه و ارجـمندم جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری که راهنماییهایشان راهگشای من در این مسیر بود. همواره در تمام مراحل با صبر و حوصله پذیرای من بودند و توصیههای ارزندهشان روشنگر راه من بود.
استاد فرهیخته و بزرگوارم جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی که توفیق مشاوره با ایشان در این مسیر را داشتم. در تمام مراحل صبورانه تمامی سؤالات مرا پاسخ گفتند و کمکهای ارزشمند و بیدریغشان چراغ روشن این راه بود.
بیگمان هرگونه نقطهی قوت این رساله مرهون کمکها و راهنماییهای این دو بزرگوار است و به همان سان هر گونه کاستی متوجه نگارنده است که هنوز در ابتدای راه پژوهش و تحقیق تا رسیدن به قلههای رفیع دانش فرسنگها فاصله دارد. امید که موافق تدبیرشان شود تقدیر.
از خانوادهی دانشگاهیام، استادان محترم گروه فقه و حقوق اسلامی بویژه جناب دکتر ذوالفقاری که از گنجینهی دانششان همواره بهرهمند بودهام صمیمانه سپاسگزارم.
از همسر مهربان و پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل، لطف و حمایت خالصانهشان را از من دریغ نکردند بسیار ممنونم. دستان مهربانشان را میبوسم و از صمیم قلب قدردان محبتهای بیدریغشان هستم.
فهرست مطالب
چکیده .............................................................................................................................................................................................1
مقدمه ...............................................................................................................................................................................................2
کلیات ..............................................................................................................................................................................................6
تاریخچه حق حبس .....................................................................................................................................................................8
فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
1-1- مفهوم حق حبس ............................................................................................................................................................10
1-1-1- تعریف حق ................................................................................................................................................................10
1-1-2- مفهوم حبس در لغت ...............................................................................................................................................10
1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ...........................................................................................................................................11
1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ..................................................................................................................11
1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ..................................................................12
1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ................................................................................................................................14
1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ................................................................................................................................14
1-2-2- شرایط عوض و معوض ..........................................................................................................................................16
1-2-3- عقد یا معامله معاوضی ............................................................................................................................................18
1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد ..........................................................................................................................................18
1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد ............................................................................................................................................19
1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد ...................................................................................................................................19
1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله..........................................................................................................................................20
1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ..................................................................................................................21
1-2-3-2-1- ماهیت عقد ......................................................................................................................................................21
1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق ..................................................................................................................21
1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه ..........................................................................................................................21
1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ............................................................................................................22
1-2-3-2-2- ماهیت معامله ..................................................................................................................................................23
1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام .............................................................................................................................................23
1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ........................................................................................................................................23
1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ........................................................................................................................................23
1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ................................................................................................................................24
1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی .................................................................................................................................24
1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ............................................................................................................................24
1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ..........................................................................................................................................25
1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی .........................................................................................................................26
1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ................................................................................................................................26
1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض .......................................................................................................................29
1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ..................................................................................................................................29
1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض ...............................................................................................................29
1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ..............................................................................................................................31
1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض ..................................................................31
1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ..............................................................................................35
1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ................................................................................................................................................35
1-2-5- تسلیم و تسلم ............................................................................................................................................................36
1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم ........................................................................................................................................36
1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ...........................................................................................................37
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
2-1- بررسی ماهیت حق حبس ............................................................................................................................................39
2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق .....................................................................................................................................39
2-1-2- ماهیت حق حبس .....................................................................................................................................................39
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ..................................................................................40
2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس .....................................................................................................................................42
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه .....................................................................................................................................44
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران .........................................................................................................44
2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ...............................................................................................44
2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248)

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

background