u
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندرانزلی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A
گرایش : خصوصی
موضوع :
ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر
استاد راهنما :
دکتر محمدرضا شرافت پیما
استاد مشاور :
دکتر عیسی مقدم
نگارنده :
بهداد کریمی
سال تحصیلی :1392-1391
سپاسگزاری از :
حمد و ستایش خدای عزوجل را ، که قدرت خواندن و نوشتن را به انسان آموخت . شایسته تشکر است بنده پاکش حضرت محمد ( ص ) را ، که عشق و مهربانیش بر دل ما مسلمانان نشسته است . و درود خدا بر بنده مومن و فقیهش حضرت علی ( ع ) و فرزندان پاک و مطهرش که هر یک گنجینه ای از خصایص بزرگ از جمله علم بوده اند و ما پیروان آنانیم .
از تمامی معلمان و اساتید دوران تحصیلم سپاسگزارم که صمیمانه و از روی صداقت بر من دانش جو و دانش آموز یاد دادند ، آنچه را که نیاز من بود و اکنون که به این مرتبه رسیده ام تا پایان نامه رشته‌ای را بنویسم که واقعاً آن را دوست دارم . از خداوند منان خواستار بهترین ها برای تمام آنان هستم و امیدوارم که من نیز به نوبه خود قدمی برای اعتلای علم این مرز و بوم بر دارم .

تقدیم به :
پدر و مادر فداکار و مهربانم
و
همسر عزیزم

عنوان صفحه
TOC \o "1-6" \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc389951186 \h 9مقدمه PAGEREF _Toc389951187 \h 10فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر PAGEREF _Toc389951189 \h 141-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران PAGEREF _Toc389951190 \h 151-1-1- دکترین PAGEREF _Toc389951191 \h 161-1-1-1- نظریه عمل قضایی PAGEREF _Toc389951192 \h 161-1-1-2-نظریه عمل حقوقی PAGEREF _Toc389951193 \h 171-1-1-3-نظریه ایقاع PAGEREF _Toc389951194 \h 191-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی PAGEREF _Toc389951195 \h 231-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق PAGEREF _Toc389951196 \h 261-1-1-5-1- نکات مشابه PAGEREF _Toc389951197 \h 261-1-1-5-2-نکات متفاوت PAGEREF _Toc389951198 \h 271-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی PAGEREF _Toc389951199 \h 281-1-3- نظریه پیشنهادی PAGEREF _Toc389951200 \h 311-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر PAGEREF _Toc389951201 \h 36فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر PAGEREF _Toc389951203 \h 402-1-کلیات PAGEREF _Toc389951204 \h 412-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع PAGEREF _Toc389951205 \h 412-1-2-دین طبیعی PAGEREF _Toc389951206 \h 442-2- ایفا کننده ی مورد تعهد PAGEREF _Toc389951207 \h 472-2-1- شرایط ایفا کننده PAGEREF _Toc389951208 \h 492-2-1-1- شرط مباشرت PAGEREF _Toc389951209 \h 492-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت PAGEREF _Toc389951210 \h 512-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی PAGEREF _Toc389951211 \h 552-3- گیرنده مال مورد تعهد PAGEREF _Toc389951212 \h 582-3-1-قانون ایران PAGEREF _Toc389951213 \h 582-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او PAGEREF _Toc389951214 \h 582-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی PAGEREF _Toc389951215 \h 592-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او PAGEREF _Toc389951216 \h 592-3-2-قانون مصر PAGEREF _Toc389951217 \h 622-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید PAGEREF _Toc389951218 \h 622-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او PAGEREF _Toc389951219 \h 632-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له PAGEREF _Toc389951220 \h 632-3-3- اهلیت گیرنده PAGEREF _Toc389951221 \h 652-4- موضوع تعهد PAGEREF _Toc389951222 \h 692-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران PAGEREF _Toc389951223 \h 692-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه PAGEREF _Toc389951224 \h 692-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه PAGEREF _Toc389951225 \h 702-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت PAGEREF _Toc389951226 \h 712-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر PAGEREF _Toc389951227 \h 752-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه PAGEREF _Toc389951228 \h 762-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه PAGEREF _Toc389951229 \h 762-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت PAGEREF _Toc389951230 \h 762-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی PAGEREF _Toc389951231 \h 792-4-3-1-در حقوق ایران PAGEREF _Toc389951232 \h 792-4-3-1-1-عین معین PAGEREF _Toc389951233 \h 792-4-3-1-2-عین کلی PAGEREF _Toc389951234 \h 812-4-3-2-حقوق مصر PAGEREF _Toc389951235 \h 822-4-4-سایر موضوع تعهدات PAGEREF _Toc389951236 \h 842-4-4-1- انتقال مال PAGEREF _Toc389951237 \h 842-4-4-2- تادیه پول PAGEREF _Toc389951238 \h 842-4-4-3- فعل یا ترک فعل PAGEREF _Toc389951239 \h 882-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد PAGEREF _Toc389951240 \h 892-5-1- مکان ایفای تعهد PAGEREF _Toc389951241 \h 892-5-2- هزینه ایفای تعهد PAGEREF _Toc389951242 \h 932-5-3- دیون متعدد PAGEREF _Toc389951243 \h 942-5-4- زمان ایفای تعهد PAGEREF _Toc389951244 \h 97فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث PAGEREF _Toc389951246 \h 1003-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث PAGEREF _Toc389951247 \h 1013-2- پرداخت آگاهانه دین PAGEREF _Toc389951248 \h 1023-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت PAGEREF _Toc389951249 \h 1053-3- شرایط ثالث PAGEREF _Toc389951250 \h 1093-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا ) PAGEREF _Toc389951251 \h 1113-4-1- شرایط ایفای ناروا PAGEREF _Toc389951252 \h 1123-4-1-1- دریافت ناروا PAGEREF _Toc389951253 \h 1123-4-1-2- اشتباه در پرداخت PAGEREF _Toc389951254 \h 1133-4-2-آثار ایفای ناروا PAGEREF _Toc389951255 \h 1163-4-2-1- رد عین و منفعت PAGEREF _Toc389951256 \h 1163-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت PAGEREF _Toc389951257 \h 1173-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت PAGEREF _Toc389951258 \h 1183-4-3- تحمل هزینه نگهداری PAGEREF _Toc389951259 \h 120فصل چهارم : نتیجه گیری PAGEREF _Toc389951261 \h 122منابع و مآخذ : PAGEREF _Toc389951262 \h 125منابع فارسی PAGEREF _Toc389951263 \h 125منابع فقهی و عربی PAGEREF _Toc389951264 \h 128مقالات PAGEREF _Toc389951265 \h 130فارسی PAGEREF _Toc389951266 \h 130عربی PAGEREF _Toc389951267 \h 131قوانین PAGEREF _Toc389951268 \h 131سایت اینترنتی PAGEREF _Toc389951268 \h 131چکیده
عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد .
واژگان کلیدی
ایفای تعهد ، شخص ثالث ، مدیون ، تعهد ، اهلیت ، ایفای ناروا
مقدمه
در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.
واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اينكه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .
حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .
عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه242)

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…