مقدمه:
جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی است برای تسریع توسعه اقتصاد ملی که در قالب سرمایه گذاری خارجی و صادرات یکی از الزامات توسعه تعریف می شود. سرمایه گذاری در تمام اشکال خود به ویژه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهرم های مؤثر برای شتاب و افزایش قدرت سیاسی و چانه زنی در حفظ منافع ملی تلقی می شود از دیگر اهداف سرمایه گذاری می توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود: انتقال تکنولوژی مدرن به داخل کشور، توسعه و بهینه سازی صنایع داخلی، دگرگونی نظام اقتصادی در بازار داخلی،ارتقاء سطح مهارت ها و دانش فنی مهندسان بومی و النهایه تضمین منافع اقتصاد ملی.
با عنایت به مطالب فوق و با توجه به مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی که فوقاً به آن اشاره شد باید به دنبال ابزار مناسب و کارا بود تا بتواند منافع کشور را در این خصوص به نحو مطلوبی تأمین نماید. توسعه ی روابط اقتصادی بین المللی موجب تعدد و تنوع زیادی در قرارداد های بین المللی شده است که از جمله اشکال این قرارداد ها می توان به قرارداد انتقال فن آوری(TOT)،قرارداد تحقیق و توسعه (R&D) قرارداد خرید متقابل(buy-back)، قرارداد سرمایه گذاری مشترک(Joint Venture) و ...اشاره نمود. .قرارداد سرمایه گذاری مشترک- که در این رساله به عنوان ابزاری خاص به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی مورد توجه است- یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی بوده که طی دو دهه ی اخیر در جهان گسترش فوق العاده ای داشته است. اگر چه این عبارت (Joint Venture) اصطلاحی است انگلیسی اما در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ به کار رفته است .
قراردادهای Joint Venture می تواند به عنوان ساز و کاری مناسب جهت تحقق اهداف مورد نظر کشور های در حال توسعه که همانا توسعه ی اقتصادی کشور می باشد مورد توجه قرار گیرد. شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای Joint Venture و نقش آن در جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند حقوق دانان و متخصصین اقتصادی کشور را به مزایا و معایب این نوع از قرار داد ها آشنا و آنها را قادر سازد تا در مذاکرات مربوط به تنظیم و انعقاد این نوع از قرار داد های سرمایه گذاری خارجی منافع کشور را ملحوظ دارند
اهمیت و ضرورت تحقیق:
کشور ایران از جمله کشور های در حال توسعه می باشد. نیاز کشور های در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رشد و شکوفایی اقتصادی این گونه کشور ها امری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نمی باشد.از این رهگذر یکی از روش هایی که می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی گردد قرارداد های Joint Venture می باشد. علی رغم مطالعاتی که تا کنون در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد هایJoint venture صورت گرفته است، در خصوص نقش این قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی، در ادبیات حقوقی ما، مطالعه ای جامع به چشم نمی خورد. لذا تدقیق و بررسی مفصل ابعاد گوناگون تأثیر این گونه قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشورمان امری مفید و مؤثر خواهد بود.
و- سؤال یا سؤالات تحقیق:
آیا قراردادهای Joint Ventureدارای ویژگیهای حقوقی خاصی است که بتواند در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟
آیا قراردادهای Joint Venture در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی میتواند موجب افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی گردد ؟
م- فرضیه یا فرضیه های تحقیق:
-این نوع قراردادها به لحاظ ویژگیهای حقوقی خاص خود از قبیل مشارکت در مدیریت پروژه در جذب سزمایه گذاری خارجی موثر و مفید است .
- این نوع قراردادها در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی مانند بیع متقابل باعث افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی میشود . :
با مد نظر قراردادن این واقعیت که تعریف مشخص و دقیقی از قراردادهایJoint Venture در نصوص قانونی ما موجود نمی باشد و با تکیه بر این موضوع که قراردادهای Joint Venture از جمله عوامل مؤثر درجذب سرمایه گذاری خارجی هستند، اهمیت شناخت ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و بررسی نقش وجایگاه آن در جذب سرمایه گذاری خارجی هویدا می گردد. این عوامل نگارنده را برآن داشت تا به تبیین وتشریح ماهیت این گونه قراردادها پرداخته و ابعاد گوناگون مسئله را از نقطه نظر تاثیر این نوع از قرار داد ها بر توسعه اقتصادی کشور وجذب سرمایه های خارجی مورد بررسی قرار دهد.
بخش اول- ويژگي هاي حقوقي جوينت ونچرفصل اول- مفهوممبحث اول- تعریف و مقايسهبند اول- تعریفالف- تعریف
الف- 1 تعریف لغویجوینت ونچر از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارد شده و با معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. بر خلاف تصور رایج، اصطلاح جوینت ونچر از حقوق انگلستان ریشه نگرفته است و ابتدا در حقوق اسکاتلند به کار گرفته شده است. این اصطلاح از سال 1980 به بعد در آرای دادگاه های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. امروزه در آمریکا لغت Venture معادل لغت مؤسسه (Enterprise) با تاکید بیشتر بر مفهوم ریسک به کار میرود.
بعضی جوینت و نچر را «قرارداد مشاركت » معنا كرده اند. برخی دیگر آنرا «مشاركت انعطاف پذیر» معنا و تعریف كرده اند. تعابیر مختلف دیگری همچون «مشاركت انتفاعی » ، «مشاركت مشترك» ، « شركت مختلط » ، «سرمایه گذاری مشترك » ، «مشاركت حقوقی » ، «مشاركت مدنی » ، «شركت مشاركتی » نیز در معنای این اصطلاح حقوقی تجاری بكار رفته است.با این حال با توجه به تداول استعمال عبارت جوینت ونچر به پیروی از این رسم معمول در متن این پایان نامه از همین واژه استفاده خواهد شد
الف-2- تعريف اصطلاحياصطلاح جوينت ونچر يک اصطلاح دقيق حقوقی نيست و تقريباً در هيچ يک از نظامهای حقوقی اصطلاح جوينت ونچر تعريف نشده است. بدين ترتيب نمی توان جوينت ونچر را در کنار نهادهای حقوقی شناخته شده ای همچون شرکت سهامی، شرکت تعاونی، مشارکت مدنی ... قرار داد؛ بلکه بايد توجه نمود که ممکن است جوينت ونچر در قالب هر يک از اين نهادها سازماندهی شود يا اساساً به نحوی سازماندهی شود که در هيچ قالب حقوقی شناخته شده ای قرار نگيرد و به اين ترتيب تنها بعنوان يک رابطه قراردادی بين طرفين موجود فرض شود. در واقع جوينت ونچر بيش از آنکه يک مفهوم حقوقی باشد يک اصطلاح تجاری – اقتصادی است که می تواند اشکال بسيار متنوعی به خود بگيرد و در قالب های حقوقی متفاوتی سازماندهی شود.
با اين حال اصطلاح جوينت ونچر يکی از پرکاربردترين اصطلاحات در حقوق تجارت بين الملل است که امروزه تقريباً در تمام زبانهای دنيا وارد شده و به همين شکل به کار رفته در زبان اصلی البته به معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار می گيرد.
اين اصطلاح عموماً توسط تجار و بانکداران و سرمايه گذاران برای توصيف يک فعاليت تجاری به کار می روند که با دخالت مستقيم دو يا چند شخص مستقل شکل می گيرد بدون اينکه اين اشخاص در هم ادغام شوند و شخصيت مستقل خود را از دست بدهند. به اين ترتيب معمولاً هرگاه دو يا چند شخص مستقل (معمولاً شخص حقوقی) ، در کنار هم نسبت به انجام يک فعاليت تجاری مشترک اقدام می کنند برای توصيف اين فعاليت از اصطلاح عام جوينت ونچر استفاده می شود.
جوينت ونچر درمعنای عام خود هرگونه همکاری تجاری به منظور شروع يک فعاليت تجاری را شامل می شود. همکاری تجاری ممکن است به شکل يک سرمايه گذاری مشترک باشد يا به شکل دادن کمکهای فنی و انتقال تکنولوزی يا به صورت اعطای نمايندگی وعامليت پخش و غيره. فعاليت تجاری نيز ممکن است توليد يک محصول جديد باشد يا عرضه محصولات در يک بازار جديد يا ... .به اين ترتيب عبارت جوينت ونچر در معنای عام خود طيف بسيار گسترده ای از روابط اقتصادی و تجاری را در بر می گيرد.
با اين حال معمولاً جوينت ونچر در يک معنای محدودتر نيز به کار می رود. جوينت ونچر در معنای محدودتر خود تنها به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفين مديريت فعاليت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گيرند و در سود و زيان حاصله شريک می شوند. به اين ترتيب بسياری از انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی ، و اعطای ليسانس وعامليت پخش و غيره از حيطه شمول اصطلاح جوينت ونچر خارج می شوند. در اين معنای خاص که بيشتر مورد توجه مولفين وحقوقدانان قرار دارد، ميتوان مهمترين ويژگی های جوينت ونچر را در موارد ذيل خلاصه نمود:
1-رابطه قراردادی: جوينت ونچر در هر صورت براساس يک قرارداد استوار می شود. حتی در مواردی که جوينت ونچر در قالب يک شرکت تجارتی سازماندهی می شود نبايد پنداشت که مقررات حقوق شرکتها و اساسنامه شرکت يگانه قواعد حاکم بر جوينت ونچر می باشند. بلکه در واقع بسياری از مهمترين مسائل فيمابين تنها براساس قرارداد جوينت ونچر تنظيم می شوند از جمله اصل تشکيل شرکت جوينت ونچر ، روابط شرکا با شرکت جوينت ونچر و معاملاتی که احتمالاً بين آنان صورت می گيرد، قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

background