centertop
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حسابداری و مدیریت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش
فریبا ملایی
استاد راهنما
دکتر شریعت پناهی
استاد مشاور
دکتر برزیده
زمستان
1388

تقدير و تشكر
بر خود واجب مي دانم از زحمات جناب‌آقاي دكتر شریعت پناهی و دكتر برزیده اساتيد بزرگوارم كه با راهنمايي هاي بي دريغشان در پيشبرد اهداف اين پايان نامه مرا كمك كردند ، قدرداني كنم.
هم چنين از خانواده عزيزم و همسر مهربانم كه در تمامي گامهاي زندگي ، همواره حامي و پشتيبان من بودند ‌و دوستان خوبم تشكر مي كنم.
فریبا ملایی
دی ماه 1388
چکیده
سرمايه گذاران برای افزایش بازدهی خود نيازمند آنند که از همه اطلاعات گذشته و حال براي انتخاب سهام و روند آن در آينده استفاده نمايند که بدين منظور از تحليلهاي بنيادي و تکنيکي استفاده مي نمايند. هر کدام از این تحلیلها معایب و مزایای خاص خود را دارند. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای رویکرد کنسلیم که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی - تکنیکی می‌باشد و بازدهی سهام اجرا شده است . در این تحقیق ، متغیر مستقل، جریان نقد هر سهم ، جهت حرکت بازار ، مالکیت سهامداران نهادی، سهام شناور آزاد، پیش رو بودن صنعت و متغیر وابسته ، نرخ بازده سهام شرکتها می باشد. هدف کلی این تحقیق كمك به انتخاب سهام برتر جهت مديريت پرتفوي و همچنين دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.
این تحقیق در بازده زمانی 82 تا 86 در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید ، سپس نمونه آماری تعیین و در نهایت 80 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب گردید که در 19 صنعت مختلف قرار گرفته اند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بین سه متغیر از متغیرهای رویکرد کنسلیم (جریان نقدی هر سهم ، جهت حرکت بازار و پیش رو بودن صنعت) و بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد ، بین سهام شناور آزاد و نرخ بازده ارتباط مثبت و معنی دار بوده و لیکن این ارتباط مثبت، در سطح بسیار ضعیف می باشد. اما بین سهامداران نهادی و بازدهی سهام ارتباط معنی داری یافت نگردید. سپس با استفاده از مدل برآوردی مقادیر بازده برای سال 87 پیش بینی و با مقادیر واقعی آن سال مقایسه گردید .
کلید واژه : رویکرد کنسلیم، جریان نقدی هر سهم، جهت حرکت بازار، پیش رو بودن صنعت ،بازدهی سهام
فهرست مطالب
فصل اول
1-1 TOC \o "1-4" \u مقدمه..………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1 تشریح و بیان مساله……..…………………………………………………………………………………………3
3-1اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….5
4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6
5-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6
6-1 روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….6
7-1روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………………………………………………………….7
8-1جامعه آماری و نحوه نمونه گیری………………………………………………………………………………7
9-1 محدوده زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………7
10-1 تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی تحقیق …………………………………………………………………8
11-1ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم
1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13
2-2 مفهوم بازده…………………………………………………………………………………………………………13 1-2-2 بازده………………………………………………………………………………………………………………13 2-2-2 نرخ بازده مورد انتظار………………………………………………………………………………………….14
3-2-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار…………………………………………………………….15
4-2-2 الگوهای زمانی در بازده……………………………………………………………………………………….15
5-2-2 بازده و ویژگیهای شرکتی……………………………………………………………………………………16
3-2 مروری بر تحلیل بنیادی ، تکنیکال و روش کنسلیم……………………………………………………….18
1-3-2 رویکرد تکنیکی………………………………………………………………………………………………..20
1-1-3-2 نتایج تحقیق در مورد نظریه تحلیل گران تکنیکی……….………………………………………….22
2-1-3-2 نقدی بر تحلیل تکنیکی………………………………………………………………………………….24
2-3-2 رویکرد بنیادی…………………………………………………………………………………………………26
1-2-3-2 نقدی بر تحلیل بنیادی…………..……………………………………………………………………...27
4-2 روش کنسلیم………………………………………………………………………………………………………28
1-4-2عایدی فصل جاری هر سهم…………………………………………………………………………………..29
2-4-2عایدی سالیانه هر سهم……………………………………………………………………………………….31
3-4-2مدیریت جدید، قراردادهای جدید، قیمت های بالای جدید و محصولات جدید……………………32
4-4-2 سهام شناور…………………………………………………………………………………………………….34
5-4-2صنایع پیشرو ………………………………………………………………………………………………….38
6-4-2مالکیت سرمایه گذاران نهادی……………………………………………………………………………….40
7-4-2جهت بازار……………………………………………………………………………………………………….43
5-2پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………...45
1-5-2تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..45
2-5-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………..49
فصل سوم
1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..53
2-3روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………….54
1-2-3 دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف……………………………………………………………………..54
2-2-3 دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها……………………………………………….54
3-3جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه آماري……………………………………………………………55
4-3فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………56
5-3تعریف مفاهیم و واژه های اساسی تحقيق………………………………………………………………….56
6-3ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………62
7-3روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………62
فصل چهارم
1-4مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………67
2-4 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………67
3-4بررسی نرمال بو.دن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………69
4-4بررسی خطی بودن…………………………………………………………………………………………………70
5-4 بررسی مدلها ………………………………………………………………………………………………………72
6-4 بررسی ارتباط در یک مدل چندگانه ………………………………………………………………………….81
7-4 بررسی میزان قدرت پیش بینی و اعتبار مدل……………………………………………………………….83
فصل پنجم
1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 86
2-5 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….86
3-5 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………88
4-5پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………….91
5-5 مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………92
فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………..93
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………..95

فهرست جداول و نمودارها
جدول1-4 آماره هاي توصيفي براي متغيرهاي وابسته و مستقل به صورت انباشته..................68
جدول2-4 شاخصهای مرکزی ……………………………………………………………………………….68
جدول 3-4 نتایج آزمون کلموگروف

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه247)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248)

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…