وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته : MBA
عنوان : " بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "
استاد راهنما : دکتر محمود یحیی زاده فر
استاد مشاور : دکتر احمد جعفری صمیمی
دانشجو : میلاد جوادیان کوتنائی
تابستان1392
تقدیم به :
پدر و مادر گرانقدرم ، که موفقیت های زندگی ام را مدیون آنها هستم .
همسر عزیزم ، که در طول تحصیل اینجانب دلسوزانه همکاری نموده است .
فرزند دلبندم که وجودش انگیزاننده من در تمامی لحظات زندگی است.
برادر و خواهر ارجمندم ، که همواره مشوق من بوده اند .
به نام خدا
پروردگار مهربان را سپاس می گویم که به لطف او این پروژه به انجام رسید و بدون راهنمایی و الطاف بی دریغ او تنظیم و اتمام این پروژه امکان پذیر نبود .
همچنین وظیفه خود می دانم از همکاری های صمیمانه استادان بزرگوارم جناب آقای دكتر یحیی زاده فر و جناب آقای دکتر جعفری صمیمی تشکر نمایم .
میلاد جوادیان
تابستان 1392
چکیده:
این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.
كلمات كليدي:
عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی،ریسک عدم نقد شوندگی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مازاد بازده سهام
فهرست مطالب
فصل اول؛ مقدمه و کلیات تحقیق
1-1.مقدمه2
2-1.بیان مساله3
3-1.فرضیه های تحقیق3
4-1.هدف از اجرا4
5-1. توجيه ضرورت انجام طرح5
6-1.طرح تحقیق5
7-1.جمع آوری داده ها5
8-1.جامعه آماری و نمونه گیری5
9-1.تجزیه و تحلیل داده ها6
10-1.مدلهای تحقیق6
11-1.متغیرهای تحقیق8
12-1. تعریف واژه گان کلیدی11
13-1.خلاصه فصل12
14-1. چارچوب فصول بعد12
فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2. مقدمه:14
2-2. عدم تقارن اطلاعاتی16
3-2. اطلاعات متقارن16
4-2. اطلاعات نامتقارن16
5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن17
6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی17
7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی20
8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی21
9-2. بازار های کارا و اطلاعات22
10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف22
1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران22
2-10-2. مدل تینیک23
3-10-2. مدل کاپلان وگالی25
4-10-2. مدل کیم و ورچیا26
5-10-2. مدل اسکات و همکاران27
11-2. نقد شوندگی سهام27
12-2. ریسک نقدینگی28
13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها29
14-2. پیشینه تحقیق29
1-14-2. تحقیقات داخلی29
2-14-2. تحقیقات خارجی34
15-2. خلاصه فصل37
فصل سوم؛ روش تحقیق
1-3. مقدمه39
2-3. روش تحقيق39
3-3. جامعه آماری39
4-3. نمونه آماری40
5-3.فرضیه ها42
6-3. مدلهای تحقیق42
7-3.متغیر های تحقیق44
8-3. روش گردآوری داده ها48
9-3. روش هاي آماري مورد استفاده48
10-3. خلاصه فصل48
فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق
1-4.مقدمه50
2-4. نتایج آمار توصیفی50
3-4. تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق52
4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی52
5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام59
6-4. خلاصه فصل66
فصل پنجم؛ نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5. مقدمه68
2-5. خلاصه و نتیجه گیری68
3-5. پیشنهاد کاربردی71
4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی71
منابع و ماخذ72
ABSTRACT77
فهرست جداول
1-3. گروه های صنعت طبقه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران402-3. شماره و ردیف گروه های صنایعی که بدلیل واسطه گری مالی حذف شده اند413-3. شماره و ردیف گروه های صنایع باقی مانده که نمونه آماری را شکل می دهند411-4. نتایج آماره هاي توصيفي مورد استفاده در اين تحقيق512-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل اول523-4. نتایج آزمون آماره F534-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن535-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق55
HYPERLINK \l "_Toc297406407"6-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل دوم 59
7-4. نتایج آزمون آماره F60
8-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن609-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق62
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه :
تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.
در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.
نقدینگی(نقدشوندگی) به معناي سرعت تبديل سرمايه گذاري ها يا دارايي ها به وجوه نقد مي باشد. اوراق بهاداري كه در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو مي شوند مي توانند حاكي از سرعت نقدشوندگي آنها باشد. در حقيقت فقدان نقدشوندگي ممكنست تاثير منفي بر ارزش سهام بگذارد.]19[
در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمايه گذاري وجود دارند. سرمايه گذاران، با عنايت به بازده و ريسك دارايي ها، سرمايه گذاري مي كنند. نرخ تنزيل يا نرخ بازده مورد انتظار هر دارايي، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرايط ريسك مساوي ناشي از تحصيل آن دارايي است. يكي از عوامل موثر بر ريسك دارايي ها قابليت نقدشوندگي آنها است. نقش نقدشوندگي در ارزشگذاري دارايي ها حائز اهميت است.
موضوع نقدشوندگي به عنوان يك عامل تعيين كننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گرديد.تحقيقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی (2005) نشان مي دهد كه عامل نقد شوندگي بر بازده
دارايي موثر است و سرمايه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار مي دهند.]19[
مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :
اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.
ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.
در تحقيق حاضر سعي شده است كه بعد خاصي از ريسك نقدینگی را كه سرمايه افراد را تهديد كرده و موجب تفاوت قيمت پيش بيني شده از قيمت واقعي مي باشد تبيين شود.
2-1) بیان مساله:
عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.
به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. ]13[در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت،زیرا عدم تقارن اطلاعاتي منجر به افزايش صرف ريسك و بازده مورد انتظار سرمايه گذاران مي شود.]9[
3-1) فرضيه های تحقیق :
1-3-1) فرضیه اول: رابطه ی معنا

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…