590294512

2157128-308239
دانشگاه قمدانشکده ادبيات و علوم انسانيپايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسيعنوان :بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دههی هفتاد
(با تکیه بر ده کتاب برگزیدهی این دهه)
استاد راهنما:
دکتر بهاءالدین اسکندری
استاد مشاور :
دکتر احمد رضایی جمکرانی
نگارنده :
معصومه دارابی نیا
پاییز 1391
تقدیم به :
قلم به دستان عرصه دفاع مقدس؛ آنان که اجازه ندادند نام و یاد شهیدان و خاطرات روزهای جنگ و دفاع از دلها و ذهنها محو شود...
به ویژه سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی.

سپاس و قدردانی
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا بر خود لازم میدانم که از تمامی اساتید بزرگوار به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت یاری نمودهاند تشکر نمایم.
از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر بهاءالدین اسکندری که راهنمایی اینجانب را که در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نموده و پشتوانه غنی علمی و اخلاقی ایشان در تدوین این رساله بسیار راهگشا بوده است، بسیار متشکر و سپاسگزارم.
از جناب آقای دکتر احمد رضایی جمکرانی نیز که به عنوان مشاور با راهنمایی خود مرا مورد لطف قرار دادهاند کمال تشکر را دارم.
همچنین قدردان دوستانی هستم که همراه و مشوق من در تهیه این رساله بودهاند.

چکیده
نوشتن داستان درباره جنگ هشت ساله تحمیلی، در دو مقطع بزرگسال و کودک و نوجوان، از آغازین سال‌های این جنگ نابرابر شروع شده و تا امروز ادامه دارد. شخصیت‌های داستانی، پویاترین و اساسی‌ترین رکن داستان‌ها محسوب می‌شوند و در داستان‌های دفاع مقدس نیز این ویژگی کاملا چشم گیر است.
این رساله در پی آن است که شخصیت‌های ارائه شده در داستان‌های نوجوان –اعم از داستان‌های دفاع مقدس و غیر آن- به مثابه آینده سازان کشور و نیز فرهنگ جهاد و شهادت به مثابه دو رکن اصلی فرهنگ دینی ما را مورد نقد و بررسی قرار دهد. آنچه در این نقد و پژوهش اهمیت دارد، توجه به این مسئله است که آیا نویسندگان توانسته‌اند این خصوصیت را در کنار هم جمع کنند و در این صورت، آیا داستان به نحو مطلوبی ارائه شده است؟!
به منظور محدود شدن کتاب‌های مورد پژوهش به ناچار یکی از سه دههی پس از انقلاب را برای تحقیق برگزیدیم. در دههی شصت که دههی وقوع جنگ تحمیلی است، داستان‌ها عمق زیادی ندارند و شخصیت‌ها پخته نیستند. بین دو دههی هفتاد و هشتاد نیز بهتر آن دیدیم که تقدم زمانی رعایت شود.
از مطالعه این کتابها برمیآید که هرچند شخصیت پردازی این آثار در کل به نحوی مطلوب بوده است، ولی به مسائلی چون ایمان، توکل و به طور کلی اعتقادات مذهبی آن طور که باید و شاید توجه نشده و این مسئله در مواردی که رعایت شده، گاهی به شعار نزدیک گشته است.
کلیدواژه‌ها: داستان نوجوان، دفاع مقدس، دهه هفتاد، شخصیتپردازی، شخصیت کانونی
فهرست مطالب
عنوان صفحه TOC \o "1-5" \h \z \u
مقدمه PAGEREF _Toc356171212 \h 1فصل اول:کلیات PAGEREF _Toc356171220 \h 51 -1 بخش اول: نوجوان PAGEREF _Toc356171221 \h 61-1-1 تعریف دوره نوجوانی PAGEREF _Toc356171222 \h 61-1-2 خصوصیات این دوره PAGEREF _Toc356171226 \h 61-2 بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان PAGEREF _Toc356171232 \h 81-2-1 هدف از داستان نویسی PAGEREF _Toc356171233 \h 91-2-2 داستان نوجوان PAGEREF _Toc356171234 \h 101-2-3 وظایف ادبیات کودک و نوجوان PAGEREF _Toc356171235 \h 11فصل دوم:شخصیت پردازی PAGEREF _Toc356171237 \h 122-1 بخش اول: تعاریف PAGEREF _Toc356171238 \h 132-1-1 تعریف شخصیت PAGEREF _Toc356171241 \h 132-1-1-1 تفاوت تیپ و شخصیت PAGEREF _Toc356171246 \h 142-2 بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی PAGEREF _Toc356171249 \h 152-2-1 شیوه کلی: مستقیم، غیرمستقیم PAGEREF _Toc356171250 \h 152-2-1-1 روش مستقیم PAGEREF _Toc356171260 \h 162-2-1-2 روش‌های غیر مستقیم PAGEREF _Toc356171263 \h 162-2-1-2-1 کنش PAGEREF _Toc356171265 \h 172-2-1-2-2 گفتار PAGEREF _Toc356171273 \h 172-2-1-2-3 نام PAGEREF _Toc356171276 \h 182-2-1-2-4 محیط و وضع ظاهری PAGEREF _Toc356171281 \h 182-3 بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی PAGEREF _Toc356171291 \h 202-3-1 کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع) PAGEREF _Toc356171293 \h 202-3-2 جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل PAGEREF _Toc356171294 \h 202-3-1-1 شخصیت پویا PAGEREF _Toc356171295 \h 202-3-1-2 شخصیت ایستا PAGEREF _Toc356171297 \h 202-3-1-3 شخصیت ساده و جامع PAGEREF _Toc356171307 \h 212-3-2 انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل PAGEREF _Toc356171312 \h 222-3-2-1شخصیت قراردادی: PAGEREF _Toc356171313 \h 222-3-2-2 شخصیت نوعی: PAGEREF _Toc356171315 \h 222-3-2-3شخصیت نمونه: PAGEREF _Toc356171317 \h 222-3-2-4 شخصیت شرور: PAGEREF _Toc356171322 \h 232-3-2-5 شخصیت‌های غیرواقعی: PAGEREF _Toc356171324 \h 232-3-2-6 شخصیت تمثیلی: PAGEREF _Toc356171328 \h 242-3-3 شخصیت‌های اصلی و فرعی PAGEREF _Toc356171330 \h 242-3-3-1 شخصیت اصلی: PAGEREF _Toc356171332 \h 242-3-3-2 شخصیت فرعی: PAGEREF _Toc356171334 \h 25فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها PAGEREF _Toc356171343 \h 263-1 سال 70 PAGEREF _Toc356171344 \h 273-1-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171345 \h 273-1-2 گل‌های سرخ کاغذی PAGEREF _Toc356171346 \h 273-1-2-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171347 \h 273-1-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171348 \h 283-1-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171349 \h 293-1-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171350 \h 313-2 سال 71 PAGEREF _Toc356171351 \h 383-2-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171352 \h 383-2-2 دیگر از پرستوها خبری نیست PAGEREF _Toc356171353 \h 383-2-2-1 تا صبح در باران PAGEREF _Toc356171354 \h 383-2-2-1-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171355 \h 383-2-2-1-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171357 \h 393-2-2-1-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171360 \h 393-2-2-1-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171366 \h 403-2-2-2 یاوران حرّ PAGEREF _Toc356171389 \h 423-2-2-2-1خلاصه PAGEREF _Toc356171390 \h 423-2-2-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171391 \h 433-2-2-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171394 \h 433-2-2-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171402 \h 443-2-2-3 انتظار PAGEREF _Toc356171422 \h 473-2-2-3-1خلاصه PAGEREF _Toc356171423 \h 473-2-2-3-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171424 \h 473-2-2-3-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171425 \h 473-2-2-3-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171427 \h 473-2-2-4 در مسیر بازگشت PAGEREF _Toc356171436 \h 483-2-2-4-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171437 \h 483-2-2-4-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171439 \h 493-2-2-4-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171441 \h 493-2-2-4-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171445 \h 493-2-2-5 راهی برای فرار PAGEREF _Toc356171449 \h 523-2-2-5-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171450 \h 523-2-2-5-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171451 \h 533-2-2-5-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171452 \h 533-2-2-5-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171453 \h 533-2-2-6 با پرستوهای مهاجر PAGEREF _Toc356171454 \h 573-2-2-6-1خلاصه PAGEREF _Toc356171455 \h 573-2-2-6-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171456 \h 583-2-2-6-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171457 \h 583-2-2-6-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171458 \h 583-3 سال 72 PAGEREF _Toc356171459 \h 633-3-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171460 \h 633-3-2 تحلیل کتاب PAGEREF _Toc356171461 \h 633-3-3 مشق خاکی PAGEREF _Toc356171462 \h 633-3-3-1 آن شب عجیب PAGEREF _Toc356171463 \h 633-3-3-1-1خلاصه PAGEREF _Toc356171464 \h 633-3-3-1-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171465 \h 643-3-3-1-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171466 \h 643-3-3-1-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171467 \h 653-3-3-2 شب حادثه PAGEREF _Toc356171468 \h 683-3-3-2-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171469 \h 683-3-3-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171470 \h 693-3-3-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171471 \h 703-3-3-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171472 \h 703-3-3-3 جزیره تپه ماهورها PAGEREF _Toc356171473 \h 733-3-3-3-1خلاصه PAGEREF _Toc356171474 \h 733-3-3-3-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171475 \h 743-3-3-3-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171476 \h 743-3-3-3-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171477 \h 743-4 سال 73 PAGEREF _Toc356171478 \h 773-4-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171479 \h 773-4-2 دست‌ها پشت گردن PAGEREF _Toc356171480 \h 773-4-2-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171481 \h 773-4-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171482 \h 783-4-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171483 \h 783-4-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171484 \h 793-5 سال 74 PAGEREF _Toc356171485 \h 863-5-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171486 \h 863-5-2 در سوگ سهراب PAGEREF _Toc356171487 \h 863-5-2-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171488 \h 863-5-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171489 \h 873-5-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171490 \h 873-5-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171491 \h 883-6 سال 75 PAGEREF _Toc356171492 \h 1003-6-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171493 \h 1003-6-2 مهمان مهتاب PAGEREF _Toc356171494 \h 1003-6-2-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171495 \h 1003-6-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171496 \h 1013-6-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171497 \h 1023-6-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171498 \h 1023-7 سال 76 PAGEREF _Toc356171499 \h 1243-7-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171500 \h 1243-7-2 زمانی برای بزرگ شدن PAGEREF _Toc356171501 \h 1243-7-2-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171502 \h 1243-7-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171503 \h 1253-7-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171504 \h 1263-7-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171505 \h 1263-8 سال 77 PAGEREF _Toc356171506 \h 1343-8-1 نصف کشتی؟ نصف دریا! PAGEREF _Toc356171507 \h 1343-8-1-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171508 \h 1343-8-1-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171509 \h 1353-8-1-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171510 \h 1353-8-1-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171511 \h 1363-9 سال 78 PAGEREF _Toc356171512 \h 1433-9-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171513 \h 1433-9-2 گردان چهار نفره PAGEREF _Toc356171514 \h 1443-9-2-1 خلاصه PAGEREF _Toc356171515 \h 1443-9-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171519 \h 1453-9-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171520 \h 1453-9-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171526 \h 1463-10 سال 79 PAGEREF _Toc356171588 \h 1533-10-1 زندگی نامه PAGEREF _Toc356171589 \h 1533-10-2 آن مرد در باران رفت PAGEREF _Toc356171590 \h 1533-10-2-1خلاصه PAGEREF _Toc356171591 \h 1533-10-2-2 درونمایه PAGEREF _Toc356171592 \h 1553-10-2-3 تحلیل کلی PAGEREF _Toc356171593 \h 1553-10-2-4 تحلیل شخصیت PAGEREF _Toc356171594 \h 157فصل چهارم: نتیجهگیری PAGEREF _Toc356171596 \h 170منابع و

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…