دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا
استاد راهنما :
دکتر محمد اسماعیل افراسیابی
پژوهشگر:
یاسمن زارعی
پاییز 93

تقدیم به:
پدر و مادر عزیز تر از جانم، آن ها که با تمام وجود سوختند تا مشعل راه تاریک زندگی من باشند.

با تشکّر از:
تمامی معلّمان و اساتید گران قدرم که بی آن ها رسیدن به این جایگاه هرگز ممکن نبود.

بسمه تعالی
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب یاسمن زارعی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 910870917 در رشته حقوق جزا و جرم شناسی که در تاریخ 15/09/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان: " بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا"دفاع نمودم.
بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1-این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2-این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پایین تر یا بالاتر در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت
جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام
فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکینم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به مثائبه های غیر علمی می‌آلایند.
2-اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3-اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
6-اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

بسمه تعالی
درتاريخ : 15/09/1393
دانشجو كارشناسي ارشد خانم یاسمن زارعی از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره به حروف و با درجه مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
دانشكده حقوق
***************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101 كد شناسايي پايان نامه : 10120805922011
عنوان پايان نامه :" بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا"
نام و نام خانوادگي دانشجو : یاسمن زارعی
910870917
رشته تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسی تاريخ شروع پايان نامه : 20/11/1392
تاريخ اتمام پايان نامه : 15/09/1393
استاد راهنما : دکتر محمد اسماعیل افراسیابی
آدرس و شماره تلفن: قزوین بولوار سعادت کوچه پردیس 8 پلاک 11 شماره تماس:09128826023
چكيده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
واژگان کلیدی
جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری
نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc422978215 \h 11)طرح موضوع و بیان مسئله PAGEREF _Toc422978216 \h 53) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc422978217 \h 64) سوالات تحقيق PAGEREF _Toc422978218 \h 75) فرضیّات تحقیق PAGEREF _Toc422978219 \h 76) روش تحقیق PAGEREF _Toc422978220 \h 87)پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc422978221 \h 88) مشکلات پیش روی تحقیق PAGEREF _Toc422978222 \h 99)چهارچوب نظری تحقيق PAGEREF _Toc422978223 \h 9بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن PAGEREF _Toc422978225 \h 11فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان PAGEREF _Toc422978226 \h 13مبحث اول : حبس خانگی PAGEREF _Toc422978227 \h 13گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران PAGEREF _Toc422978228 \h 13بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc422978229 \h 14بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی PAGEREF _Toc422978230 \h 14بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی PAGEREF _Toc422978231 \h 15بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی PAGEREF _Toc422978232 \h 17بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی PAGEREF _Toc422978233 \h 18بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی PAGEREF _Toc422978234 \h 19بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی PAGEREF _Toc422978235 \h 19گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا PAGEREF _Toc422978236 \h 21بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا PAGEREF _Toc422978237 \h 21بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی PAGEREF _Toc422978238 \h 21بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی PAGEREF _Toc422978239 \h 22بند چهارم : اشکال حبس خانگی PAGEREF _Toc422978240 \h 23بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال PAGEREF _Toc422978241 \h 23بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی PAGEREF _Toc422978242 \h 24بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی PAGEREF _Toc422978243 \h 24بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی PAGEREF _Toc422978244 \h 26گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی PAGEREF _Toc422978245 \h 26بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی PAGEREF _Toc422978246 \h 26بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی PAGEREF _Toc422978247 \h 27مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی PAGEREF _Toc422978248 \h 29گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران PAGEREF _Toc422978249 \h 29بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc422978250 \h 29بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی PAGEREF _Toc422978251 \h 30بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی PAGEREF _Toc422978252 \h 31بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز PAGEREF _Toc422978253 \h 32بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی PAGEREF _Toc422978254 \h 32گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران PAGEREF _Toc422978255 \h 33بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc422978256 \h 34بند

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

background