2403475-40005000دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته : زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بررسی رابطه ی مدل فکری و زبانی شعر فروغ فرخزاد
استاد راهنما :
دکتر نصر ا. . . زیرک گوشلوندانی
استاد مشاور :
دکتر معصومه ارجمندی
نگارش :
کاوه فرزاد
بهمن92

سپاسگزاری :
خدای بلند مرتبه را برای به اتمام رساندن این مسیر شاکرم.
و باتشکر از استاد ارجمند، استاد راهنما جناب آقای دکتر نصر ا. . . زیرک و سپاس از استاد بزرگوار، استاد مشاور سرکار خانم دکتر معصومه ارجمندی که در تمامی مراحل تحقیق و نگارش این پایان نامه با علم و صبوری خود، مرا هدایت کرده اند.
در نهایت، از دوست خوبم، ممنونم که در این راه همراهم بود.
تقدیم به :
تقدیم به روح آزاد فروغ فرخزاد
و تقدیم به همه ی آنهایی که اسیرند
و تقدیم به مهربانی های مادرم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه3
1-2-بیان مسأله3
1-3-سوالات تحقیق5
1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-5-پیشینه ی تحقیق5
1-6-اهداف تحقیق5
1-7-فرضیه های تحقیق5
1-8-جنبه‎ی نوآوری و جدید بودن تحقیق6
1-9-روش تحقیق6
فصل دوم: زبان شناسی
2-1-مقدمه8
2-2-تعریف زبان9
2-3-رابطه‎ی زبان و تفکر9
2-4-زبان شناسی و ارتباط آن با جامعه شناسی و روانشناسی10
2-5-معنای واژه وتفکر12
2-6-معنی شناسی 12
2-7-جایگاه معنی شناسی در زبان13
2-8-دانش درون زبانی و برون زبانی13
2-9-معنی شناسی و کاربرد شناسی14
2-10-هم معنایی16
2-11-استلزام معنایی واز پیش انگاری17
2-12-تحلیل متن18
2-13-تعریف گفتمان و تحلیل گفتمان19
2-14-تاریخچه‎ی ادبیات زنانه19
2-15-تفاوت فمینیسم و نوشتار زنانه20
فصل سوم : معرفی فروغ فرخزاد
3-1- مقدمه22
3-2-زندگی شخصی فروغ فرخزاد22
3-3- فروغ و پدر24
3-4- زندگی هنری فروغ فرخزاد25
3-5-سال شمار29
3-6-آثار30
فصل چهارم : تحلیل گزیده‎ی اشعار
4-1-مقدمه32
4-2-دفتر اول :اسیر (1331) 32
4-2-1-شعر وداع33
4-2-2- شعر عصیان34
4-2-3- شعر آئینه‎ی شکسته35
4-2-4- شعر حلقه 35
4-2-5-شعرصدایی در شب36
4-2-5-1- تحلیل شعر وداع37
4-2-5-2- تحلیل شعر عصیان38
4-2-5-3- تحلیل شعر آینه‎ی شکسته40
4-2-5-4- تحلیل شعر حلقه41
4-2-5-5- تحلیل شعر صدایی در شب42
4-3- دفتر دوم :دیوار (1335 ) 43
4-3-1- شعر نغمه‎ی درد44
4-3-2- شعر گمشده45
4-3-3- شعر اعتراف46
4-3-4- شعر موج47
4-3-5- شعر شکست نیاز48
4-3-5-1-تحلیل شعر نغمه‎ی درد48
4-3-5-2- تحلیل شعر گمشده50
4-3-5-3- تحلیل شعر اعتراف51
4-3-5-4- تحلیل شعر موج52
4-3-5-5- تحلیل شعر شکست نیاز53
4-4- دفتر سوم :عصیان (1336) 54
4-4-1- شعر پوچ 55
4-4-2- شعر بلور رویا55
4-4-3- شعر از راهی دور56
4-4-4- شعر بعد ها56
4-4-5- شعر زندگی57
4-4-5-1- تحلیل شعر پوچ57
4-4-5-2- تحلیل شعر بلور رویا59
4-4-5-3- تحلیل شعر از راهی دور60
4-4-5-4- تحلیل شعر بعدها61
4-4-5-5- تحلیل شعر زندگی63
4-5- دفتر چهارم :تولدی دیگر (1343) 65
4-5-1- شعر آن روزها66
4-5-2- شعر بر او ببخشایید68
4-5-3- شعر دریافت69
4-5-4- شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد71
4-5-5- شعر تولدی دیگر71
4-5-5-1- تحلیل شعر آن روزها73
4-5-5-2- تحلیل شعر بر او ببخشائید77
4-5-5-3- تحلیل شعر دریافت78
4-5-5-4- تحلیل شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد80
4-5-5-5- تحلیل شعر تولدی دیگر81
4-6- دفتر پنجم: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (1345) 84
4-6-1- شعر بعد از تو85
4-6-2- شعر پنجره87
4-6-3- شعر دلم برای باغچه می سوزد88
4-6-4- شعر تنها صداست که می ماند90
4-6-5- شعر پرنده مردنی است92
4-6-5-1- تحلیل شعر بعد از تو92
4-6-5-2- تحلیل شعر پنجره94
4-6-5-3- تحلیل شعر دلم برای باغچه می سوزد97
4-6-5-4- تنها صداست که می ماند102
4-6-5-5- تحلیل شعر پرنده مردنی است104
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری106
فهرست منابع107

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 تفسیر18
چکیده
تجارب و آگاهي ها، علت بارگزاري زبان با جهت گيري هاي خاصي است. در این پایان نامه خواسته ایم، از طريق زبان مجموعه اشعار فروغ فرخزاد، زمينه‎ي تبيين و درك احساس هاي ذهني او را كه به عنوان نمودهايي از تجربه هاي بيروني درزبان شعرش است، نشان دهیم و این را با نگاه به گفتمان گونه ها و گزينش‎هاي واژگاني در اشعار او که با توجه به دوره هاي شعريش، نموداري از بيوگرافي فكري اوست، انجام داده ایم. فرض ما براين است كه از طریق فضای مجموعه اشعار فروغ، می توان برای او سه دوره ی شعری را تعریف کرد. برای تحقق این منظور، ابتدا چگونگي تكوين و رشد زمينه هاي فرازباني تاثيرگذار بر ذهن و فكر او را نشان داده ایم، سپس به جستجو و توصيف ريشه هاي اجتماعي و كاركرد رواني ذهن فروغ پرداخته و درآخر، با تاكيد بر نقش نظام علائم زباني در ميانجيگري فرايندهاي فردي و اجتماعي به تحليل شعر او پرداخته ایم. نتیجه اینکه؛ زبان و محتوا در شعر فروغ يك فرايند اجتماعي خلاق و ناشي از يك بافت اجتماعي – فرهنگي خاص است، نه حاصل مجموعه اي از كلمات. و بلاغتي كه درخلق معني شعر او به كارگرفته شده برآمده از يك نظام ارتباطي است و مولفه‎ی عمده اي كه پيشبرد اين بلاغت را پديد مي آورد ناشي از ابهام طبيعي موجود در هرموقعيت تعاملي است. الگوهاي كاربرد گفتار و گفتمان همچون ديگر روش ها و روال هاي فرهنگي و رفتاري يك جامعه نشان دهنده‎ی يك مفهوم يا ذهنيت ويژه‎اي بوده كه ممكن است آگاهانه يا نا آگاهانه به كار رود. يعني يك رشته رفتارهاي زباني كه در بافت متني خاصي به كارمي رود تا موقعيت ارتباطي شخص به كار برنده‎ی زبان را بيان كرده يا موقعيت ارتباطي خاصي را براي او پديد آورد.
کلید واژگان: فروغ فرخزاد، شعر، احساسات فردی، بافت اجتماعی و فرهنگی، عشق
98107527559000
فصل اول
کلیات تحقیق

2758048699248
1-1-مقدمه
شعر به مثابه ی هنر، از زندگی می جوشد و در اصل هر آنچه مانند شعر بیان زیبایی هاست و توان آلایش و پیرایش دارد، از ماحصل زندگی نشات می گیرد. از این هر شاعر و هنرمندی به فراخور تجربیات، احساسات و محیط پیرامون خود، به توصیف زندگی و ابعاد آن می پردازد.
در ادبیات ایران در چندین حوزه سکوت وجود دارد که یکی از آنها، عشق های دنیوی و مسائل جسمانی عشق، در شعر زنان است. در بین شاعران پر آوازه ی معاصر ایران، «فروغ فرخزاد» از جمله شاعرانی ست که در طول زندگی کوتاه خود، توانست وارد این حوزه شده و دیوار سکوت را فرو ریزد. پیش از او کسانی که در این وادی قدم نهاده بودند به اندازه ی او موفق به بیان احساسات درونی خود نشده اند. در واقع، «نیما یوشیج» و نگرش نیمایی این فرصت را به زنان داد تا با شهامت به جستجوی خود، جامعه و جهان برآیند و از عشق، تنهایی، هراس و عاطفه هایی که شکلی زنانه داشت سخن بگویند زیرا درطول تاریخ هزار ساله ی شعر فارسی، سهم زنان در مقابل مردان تقریباً ناچیز بوده است.
بعد از نیما، فروغ در کنار «احمد شاملو»، «اخوان ثالث» و «سهراب سپهری» از پیشگامان شعر فارسی است.
اشعار او در حالی که آینه ی دنیای حسی و زندگی شخصی اوست و ریشه در فرهنگ او دارد، از محدوده‎ی تجربه های فردی فراتر می رود و بیان شاعرانه اش از عالمی ماورای خاطره های بومی و واقعیت های اجتماعی سر چشمه می گیرد. با نگاهی به آثار فروغ می توان تاثیر او را بر ادبیات معاصر ایران انکار ناپذیر دانست. او با بیان «عاطفه های فردی» در مجموعه های :«اسیر»، «دیوار» و «عصیان» آن را در مجموعه‎ی «تولدی دیگر» به «عاطفه ی اجتماعی» بدل کرد و به شکل و محتوای اشعارش غنا بخشید و با مجموعه‎ی آخر خود «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» توانست جایگاهش را در شعر معاصر ایران تثبیت نماید. شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم که یکی از اضلاع ادبیات معاصر، ادبیات زنانه است که خلاء آن در ادبیات کلاسیک آشکار است و فروغ فرخزاد کسی بود که این کمبود را در ادبیات معاصر ایران جبران کرد.
1-2-بیان مسأله
بحث این پایان نامه بر این فرضیه استوار است که تجارب، علت بارگذاری زبان با جهت گیری های خاصی است.
تلاش است تا از طریق زبان مجموعه اشعار فروغ فرخزاد زمینه تبیین و درک احساسهای ذهنی او که به عنوان نمودهایی از تجربه های بیرونی در زبان شعرش است، نشان داده شود. و دریابیم گفتمان گونه‎ها و گزینش‎های واژگانی در اشعار فروغ با توجه به دوره های شعریعش که نموداری از بیوگرافی فکری اوست چگونه پدیدار می شود؟
ما بر این فرض هستیم که شعر فروغ را می توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره نخست شامل سه مجموعه اسیر، دیوار و عصیان است، دوره دوم تولدی دیگر ودوره سوم ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد.
برای تحقق این منظور، ابتدا با بررسی وتبیین، چگونگی تکوین ورشد زمینه های فرازبانی تاثیرگذار بر ذهن و فکرش را نشان می دهیم، سپس به جستجو و توصیف ریشه های اجتماعی و کارکرد روانی ذهن فروغ می پردازیم و در آخر با تاکید بر نقش نظام علائم زبانی در میانجی گری فرآیند های فردی و اجتماعی به تحلیل شعر فروغ می پردازیم.
روش تبیین تکوینی یعنی،

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

background